EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0368

Kommissionens förordning (EG) nr 368/2004 av den 27 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2262/2003 beträffande den tillgängliga kvantitet för vilken ansökningar om importlicenser för vissa grisköttsprodukter får lämnas inför perioden 1–30 april 2004

OJ L 63, 28.2.2004, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/368/oj

32004R0368

Kommissionens förordning (EG) nr 368/2004 av den 27 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2262/2003 beträffande den tillgängliga kvantitet för vilken ansökningar om importlicenser för vissa grisköttsprodukter får lämnas inför perioden 1–30 april 2004

Europeiska unionens officiella tidning nr L 063 , 28/02/2004 s. 0035 - 0036


Kommissionens förordning (EG) nr 368/2004

av den 27 februari 2004

om ändring av förordning (EG) nr 2262/2003 beträffande den tillgängliga kvantitet för vilken ansökningar om importlicenser för vissa grisköttsprodukter får lämnas inför perioden 1-30 april 2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött(1),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt GATT artikel XXIV.6 avslutats(2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1458/2003 av den 18 augusti 2003 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för griskött(3), särskilt artikel 5.6 i denna, och

av följande skäl:

(1) När Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien ansluter sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 bör de komma i åtnjutande av de tullkvoter inom grisköttssektorn som fastställs i förordning (EG) nr 1458/2003, på villkor som är skäliga i förhållande till dem som gäller för de nuvarande medlemsstaterna. Därför bör de ekonomiska aktörerna i dessa stater få möjlighet att fullt ut ta del av dessa kvoter från och med anslutningen.

(2) För att inte skapa snedvridning på marknaden före och efter den 1 maj 2004 har kvotandelarna för 2004 ändrats genom kommissionens förordning (EG) nr 334/2004 av den 26 februari 2004(4), dels när det gäller tidsplanen, dels när det gäller fördelningen av kvantiteterna. Det är därför nödvändigt att ändra kommissionens förordning (EG) nr 2262/2003 av den 22 december 2003 om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i december 2003 skall beviljas inom ramen för tullkvoterna för import av vissa grisköttsprodukter under perioden 1 januari-31 mars 2004(5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2262/2003 ändras på följande sätt:

a) I artikel 1 skall punkt 2 ersättas med följande:

"2. För perioden 1-30 april 2004 får ansökningar om importlicens inlämnas för den totala kvantitet som anges i bilaga II, i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1458/2003."

b) Bilaga II skall ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 februari 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 282, 1.11.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1365/2000 (EGT L 156, 29.6.2000, s. 5).

(2) EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3) EUT L 208, 19.8.2003, s. 3.

(4) EUT L 60, 27.2.2004, s. 14.

(5) EUT L 336, 21.12.2003, s. 16.

BILAGA

"BILAGA II

>Plats för tabell>"

Top