EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0364

Kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 av den 25 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 för att utvidga tillämpningsområdet till att omfatta stöd till forskning och utveckling

OJ L 63, 28.2.2004, p. 22–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 003 P. 64 - 71
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 003 P. 64 - 71
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 003 P. 64 - 71
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 003 P. 64 - 71
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 003 P. 64 - 71
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 003 P. 64 - 71
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 003 P. 64 - 71
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 003 P. 64 - 71
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 003 P. 64 - 71
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 001 P. 225 - 232
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 001 P. 225 - 232

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/364/oj

32004R0364

Kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 av den 25 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 för att utvidga tillämpningsområdet till att omfatta stöd till forskning och utveckling

Europeiska unionens officiella tidning nr L 063 , 28/02/2004 s. 0022 - 0029


Kommissionens förordning (EG) nr 364/2004

av den 25 februari 2004

om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 för att utvidga tillämpningsområdet till att omfatta stöd till forskning och utveckling

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd(1), särskilt artikel 1.1 a i och artikel 1.1 b i denna,

efter att ha offentliggjort ett utkast till denna förordning(2),

efter samråd med Rådgivande kommittén för statligt stöd, och

av följande skäl:

(1) Definitionen av små och medelstora företag i kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag(3) är den som används i kommissionens rekommendation 96/280/EG av den 3 april 1996 om definitionen av små och medelstora företag(4). Den rekommendationen har ersatts av rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag(5), med verkan från den 1 januari 2005.

(2) Bestämmelserna bör förtydligas i fall där en investering görs i ett område som är berättigat till regionalstöd, men i en sektor där regionalstöd är förbjudet. Taken för regionalstöd bör vara tillämpliga endast om både regionen där investeringen görs och den sektor där stödmottagaren är verksam är berättigade till regionalstöd. Även bestämmelserna om anmälan av stora enskilda stöd som överskrider vissa tröskelvärden bör förtydligas i detta avseende.

(3) Erfarenheten har visat att det är önskvärt att ha ett enhetligt och förenklat rapporteringssystem för årliga rapporter som har antagits enligt artikel 27 i rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget(6). De särskilda rapporteringsbestämmelser som föreskrivs i bilaga III till förordning (EG) nr 70/2001 bör därför endast gälla intill dess ett allmänt rapporteringssystem har antagits.

(4) Det är nödvändigt att utforma bestämmelser för att bedöma om stöd, som beviljades små och medelstora företag utan att kommissionen hade godkänt det i förväg och innan förordning (EG) nr 70/2001 hade trätt i kraft, är förenligt med den gemensamma marknaden.

(5) Stöd till forskning och utveckling kan bidra till ekonomisk tillväxt, stärkt konkurrenskraft och ökad sysselsättning. Stöd till forskning och utveckling som genomförs av små och medelstora företag är av oerhört stor betydelse, eftersom en av de strukturella nackdelarna för dessa företag är att de kan ha svårt att få tillgång till ny teknisk utveckling och tekniköverföring. I gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling(7) utgår kommissionen ifrån att statligt stöd till forskning och utveckling kan stimulera små och medelstora företag att ägna sig mer åt sådan verksamhet, eftersom de i allmänhet endast lägger en liten andel av sin omsättning på detta. På grundval av erfarenheterna från tillämpningen av gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling på små och medelstora företag har kommissionen därför beslutat att det finns skäl att undanta sådant stöd från kravet på förhandsanmälan. Ett annat skäl är att stödet inte påverkar konkurrensen negativt annat än i mycket liten omfattning. Detta gäller också stöd till genomförbarhetsstudier, patentkostnader liksom enskilt stöd som inte överstiger vissa tak.

(6) Tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 70/2001 bör därför utvidgas till att omfatta stöd till forskning och utveckling som beviljas små och medelstora företag inom så många sektorer som möjligt.

(7) Vissa definitioner i förordning (EG) nr 70/2001 bör ändras med hänsyn till de speciella inslagen i statligt stöd till forskning och utveckling, och andra definitioner bör läggas till. Framför allt bör de definitioner av olika forsknings- och utvecklingsstadier som finns i bilaga I till gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling läggas till. Förteckningen över stödberättigande kostnader bör motsvara förteckningen i bilaga II till gemenskapsramarna. Den innehåller dock vissa förtydliganden som krävs eftersom en förordning är direkt tillämplig i medlemsstaterna. Stödmottagarna bör inte kunna få dubbel subventionering för samma forskningsresultat.

(8) Riktlinjerna i gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling om huruvida vissa åtgärder utgör statligt stöd enligt artikel 87.1 i fördraget förblir relevanta för denna förordning.

(9) För att främja spridningen av forskningsresultat kan små och medelstora företag få stöd för kostnaderna för att erhålla patent och andra rättigheter som åtnjuter industriellt rättsskydd och härrör från forsknings- och utvecklingsverksamhet och för att få dessa godkända. Det bör inte vara ett villkor för att undanta sådant stöd att verksamheten som ledde till rättigheten i fråga också fick stöd. Det räcker att verksamheten skulle ha varit berättigad till stöd till forskning och utveckling.

(10) Man kan inte undanta allt stöd till forskning och utveckling som genomförs av små och medelstora företag enligt förordning (EG) nr 70/2001. Taket för anmälan av enskilda forsknings- och utvecklingsprojekt i gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling bör också gälla enskilt stöd som kan undantas enligt samma förordning. Särskilda regler bör också fortsätta att gälla för Eurekaprojekt som omfattas av deklarationen från ministerkonferensen i Hannover den 6 november 1985 och som anses vara av gemensamt europeiskt intresse.

(11) I förordning (EG) nr 70/2001 bör man inte undanta stöd som ges i form av förskott som, uttryckt som en procentandel av de stödberättigande kostnaderna, överstiger den stödnivå som anges i förordningen och som endast behöver betalas tillbaka om forskningsprojektet lyckas, såsom anges i gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling, eftersom kommissionen bedömer återbetalningspliktigt stöd från fall till fall och tar hänsyn till de föreslagna återbetalningsvillkoren.

(12) Förordning (EG) nr 70/2001, ändrad genom denna förordning, omfattar endast statligt stöd till forskning och utveckling som ges till små och medelstora företag. Gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling kommer också i fortsättningen att användas för bedömningen av allt stöd till forskning och utveckling som anmäls till kommissionen.

(13) Förordning (EG) nr 70/2001 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 70/2001 ändras på följande sätt:

1. Artikel 1.2 skall ändras på följande sätt:

a) Led a skall ersättas med följande:

"a) sådant stöd som avses i artiklarna 4 och 5 till verksamheter i samband med produktion, bearbetning eller marknadsföring av de produkter som förtecknas i bilaga I till fördraget."

b) Följande led d skall läggas till:

"d) stöd som omfattas av rådets förordning (EG) nr 1407/2002(8)."

2. Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

a) I led e skall följande stycke läggas till:"För stöd till forskning och utveckling (FoU), skall stödnivån brutto för ett FoU-projekt, som genomförs i samarbete mellan företag och offentliga forskningsinstitutioner, beräknas på grundval av den samlade omfattningen av stödet, bestående av direkt statligt stöd till ett specifikt forskningsprojekt och icke vinstdrivande, offentliga högre utbildnings- eller forskningsinstitutioners bidrag till projektet, om detta bidrag utgör stöd."

b) Följande leden h, i och j skall läggas till:

"h) grundforskning: fördjupning av allmän vetenskaplig och teknisk kunskap som inte är knuten till industriella eller affärsmässiga mål.

i) industriell forskning: planerad forskning eller kritisk analys, som syftar till att utveckla ny kunskap, för att sådan kunskap skall kunna användas för att utveckla nya produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster, eller för att markant förbättra befintliga produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster.

j) utveckling innan varan introduceras på marknaden: överföring av industriella forskningsresultat till en metod, utkast eller skiss till nya, ändrade eller förbättrade varor, processer eller tjänster oberoende av om de är avsedda för försäljning eller användning, fram till skapandet av den första prototypen som dock inte skall kunna användas i kommersiella syften. Det kan även inbegripa alternativa konceptuella utformningar och skisser av varor, processer eller tjänster och inledande demonstrationer eller pilotprojekt under förutsättning att dessa projekt inte kan omvandlas eller användas för industriell tillämpning eller kommersiell exploatering. Det inbegriper inte rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga varor, tillverkningsmetoder, tillverkningsprocesser, tjänster eller andra pågående verksamheter även om dessa ändringar kan innebära förbättringar."

3. I artikel 4 skall punkterna 2 och 3 ersättas med följande:

"2. Om investeringen äger rum i områden eller sektorer som inte är berättigade till regionalstöd enligt artikel 87.3 a och c i fördraget vid den tidpunkt då stödet beviljas, skall stödnivån brutto inte överstiga

a) 15 procent för små företag,

b) 7,5 procent för medelstora företag.

3. Om investeringen äger rum i områden eller sektorer som är berättigade till regionalstöd vid den tidpunkt då stödet beviljas får stödnivån inte överstiga det tak för regionalt investeringsstöd som fastställts i den karta som kommissionen har godkänt för varje medlemsstat med mer än

a) 10 procentenheter brutto i de områden som omfattas av artikel 87.3 c, under förutsättning att den totala stödnivån netto inte överstiger 30 procent, eller

b) 15 procentenheter brutto i de områden som omfattas av artikel 87.3 a, under förutsättning att den totala stödnivån netto inte överstiger 75 procent.

De högre regionala stödtaken skall gälla endast om stödet beviljas på villkor att investeringen bibehålls i stödmottagarregionen under minst fem år och att stödmottagarens bidrag till finansieringen av investeringen uppgår till minst 25 procent."

4. De följande artiklarna 5a, 5b och 5c skall införas:

"Artikel 5a

Stöd till forskning och utveckling

1. Stöd till forskning och utveckling skall anses vara förenligt med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 c i fördraget och skall undantas från anmälningskraven i artikel 88.3 i fördraget om det uppfyller villkoren i punkterna 2-5.

2. Det projekt som får stöd skall i sin helhet genomföras i de stadier av forskning och utveckling som definieras i artikel 2 h, i och j.

3. Stödnivån brutto, beräknad på grundval av projektets stödberättigande kostnader, skall inte överstiga

a) 100 procent för grundforskning,

b) 60 procent för industriell forskning,

c) 35 procent för utveckling innan varan introduceras på marknaden.

Om ett projekt omfattar olika stadier av forskning och utveckling, skall den tillåtna stödnivån fastställas på grundval av det vägda genomsnittet av de respektive tillåtna stödnivåerna, beräknade på grundval av de stödberättigande kostnaderna.

När det gäller samarbetsprojekt får det maximala stödbeloppet för varje stödmottagare inte överstiga den tillåtna stödnivån, beräknad med hänvisning till de stödberättigande kostnader stödmottagaren i fråga har haft.

4. Taken i punkt 3 kan höjas enligt följande upp till en högsta stödnivå brutto på 75 procent för industriell forskning och 50 procent för forskning innan varan introduceras på marknaden:

a) Om projektet genomförs i ett område som, vid den tidpunkt när stödet beviljas, är berättigat till regionalstöd, kan den högsta stödnivån höjas med tio procentenheter brutto i områden som omfattas av artikel 87.3 a i fördraget och med fem procentenheter i områden som omfattas av artikel 87.3 c i fördraget.

b) Om projektets syfte är att genomföra forskning som kan ha sektorsövergripande tillämpningar och metoden är tvärvetenskaplig i enlighet med syftet, uppgifterna och de tekniska målen för ett visst projekt eller program som genomförs inom gemenskapens sjätte ramprogram för forskning och utveckling, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1513/2002/EG(9), eller ett senare ramprogram för forskning och utveckling eller Eureka, kan den högsta stödnivån höjas med 15 procentenheter brutto.

c) Den högsta stödnivån kan höjas med tio procentenheter om ett av följande villkor är uppfyllt:

i) Projektet bygger på samarbete över gränserna, som omfattar minst två oberoende samarbetsparter från två medlemsstater, särskilt om detta sker som ett led i samordningen av medlemsstaternas nationella FoU-politik. I den medlemsstat som beviljar stödet får inget företag ensamt stå för mer än 70 procent av de stödberättigande kostnaderna.

ii) Projektet omfattar ett effektivt samarbete mellan ett företag och en offentlig forskningsinstitution, särskilt i samband med samordning av nationell FoU-politik, och den offentliga forskningsinstitutionen bär minst 10 procent av de stödberättigande kostnaderna och har rätt att offentliggöra resultaten i den mån de härrör från forskning som genomförts av den institutionen.

iii) Projektresultaten får en omfattande spridning genom tekniska och vetenskapliga konferenser eller offentliggörs i fackgranskade vetenskapliga och tekniska tidskrifter.

Ett effektivt samarbete enligt punkterna i och ii får inte bestå i att ge tredje man i uppdrag att genomföra forskningen.

5. Följande kostnader är stödberättigande enligt denna artikel:

a) Kostnader för personal (forskare, tekniker och annan stödpersonal i den omfattning som de arbetar med forskningsprojektet).

b) Kostnader för instrument och utrustning i den omfattning och under den tid som de används i forskningsprojektet. Om sådana instrument och sådan utrustning inte används i forskningsprojektet under hela sin livscykel, anses endast de avskrivningskostnader som motsvarar forskningsprojektets varaktighet, beräknade på grundval av god redovisningspraxis, som stödberättigande.

c) Kostnader för byggnader och mark i den omfattning och under den tid som de används i forskningsprojektet. När det gäller byggnader anses endast de avskrivningskostnader som motsvarar forskningsprojektets varaktighet, beräknade på grundval av god redovisningspraxis, som stödberättigande. För mark är kostnader för överlåtelse på affärsmässiga villkor eller faktiska kapitalkostnader stödberättigande.

d) Kostnader för konsulttjänster och motsvarande tjänster som utnyttjas endast för forskningsverksamheten, inbegripet forskning, teknisk kunskap och patent som köps eller licenseras från externa källor till marknadspris, när transaktionen genomförs på normala marknadsvillkor och det inte finns något inslag av samverkan. Dessa kostnader är stödberättigande endast upp till 70 procent av de totala stödberättigande projektkostnaderna.

e) Andra allmänna omkostnader som direkt uppkommit till följd av projektet.

f) Andra löpande kostnader, bland annat kostnader för materiel, insatsvaror och andra liknande kostnader, som uppkommit direkt till följd av forskningen.

Artikel 5b

Stöd till tekniska genomförbarhetsstudier

Stöd till tekniska genomförbarhetsstudier som förberedelse till industriell forskning eller utvecklingsverksamhet innan varan introduceras på marknaden skall anses vara förenligt med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 c i fördraget och skall undantas från anmälningskravet i artikel 88.3 i fördraget om stödnivån brutto, beräknad på grundval av kostnaderna för studien, inte överstiger 75 procent.

Artikel 5c

Stöd för patentkostnader

1. Stöd för kostnader för att erhålla patent och andra rättigheter som åtnjuter industriellt rättsskydd och för att få dessa godkända skall vara förenligt med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 c i fördraget och skall undantas från anmälningskravet i artikel 88.3 i fördraget upp till samma stödnivå som skulle ha varit berättigat som FoU-stöd för de forskningsaktiviteter som först ledde till de rättigheter som åtnjuter industriellt rättsskydd.

2. Följande kostnader enligt punkt 1 är stödberättigande:

a) Alla kostnader som föregår beviljandet av rättigheten i den första jurisdiktionen, inbegripet kostnader för att utarbeta, lämna in och fullfölja ansökan och kostnader för att förnya ansökan innan rättigheten har beviljats.

b) Översättning och andra kostnader för att få rättigheten beviljad eller godkänd i andra jurisdiktioner.

c) Kostnader för att försvara rättighetens giltighet under den formella handläggningen av ansökan och eventuella invändningsförfaranden, även om sådana kostnader uppkommer efter det att rättigheten beviljats."

5. Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

Beviljande av stora enskilda stöd

1. Enskilt stöd som omfattas av artiklarna 4 och 5 skall inte undantas genom denna förordning när ett av följande tröskelvärden uppnås:

a) De totala stödberättigande kostnaderna för hela projektet är minst 25000000 euro, och

i) när stödnivån brutto i områden eller sektorer som inte är berättigade till regionalstöd är minst 50 procent av de stödtak som anges i artikel 4.2,

ii) när stödnivån netto i områden och sektorer som är berättigade till regionalstöd är minst 50 procent av stödtaket netto enligt regionalstödskartan för området i fråga, eller

b) det totala stödbeloppet brutto är minst 15000000 euro.

2. Enskilt stöd som omfattas av artiklarna 5a, 5b och 5c skall inte undantas genom denna förordning när ett av följande tröskelvärden uppnås:

a) De totala stödberättigande kostnaderna för alla företag som deltar i projektet uppgår till minst 25000000 euro, och

b) man planerar att bevilja stöd med en bruttobidragsekvivalent på minst 5000000 euro till ett eller flera av de enskilda företagen.

För stöd till Eurekaprojekt skall de tröskelvärden som anges i det första stycket ersättas med följande:

a) De totala stödberättigande kostnaderna för alla företag som deltar i Eurekaprojektet uppgår till minst 40000000 euro, och

b) man planerar att bevilja stöd med en bruttobidragsekvivalent på minst 10000000 euro till ett eller flera av de enskilda företagen."

6. Följande artikel 6a skall införas:

"Artikel 6a

Stöd som skall förhandsanmälas till kommissionen

1. Enskilt stöd eller stöd som beviljas inom ramen för en stödordning i form av ett eller flera lån som är återbetalningspliktiga endast om forskningen lyckas skall inte undantas genom denna förordning när det totala stödbeloppet, uttryckt som en procentandel av de stödberättigande kostnaderna, överstiger de stödnivåer som fastställs i artiklarna 5a, 5b eller 5c eller de tröskelvärden som fastställs i artikel 6.2.

2. Denna förordning påverkar inte medlemsstaternas skyldighet att anmäla beviljande av enskilda stöd i enlighet med andra bestämmelser om statligt stöd, i synnerhet skyldigheten att anmäla eller underrätta kommissionen om stöd till ett företag som beviljats omstruktureringsstöd i den mening som avses i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter(10) och skyldigheten att anmäla regionalstöd till stora investeringsprojekt enligt de relevanta sektorsövergripande rambestämmelserna."

7. I artikel 8 skall punkt 1 ersättas med följande:

"1. De stödtak som fastställs i artiklarna 4, 5 och 6 skall tillämpas oavsett om stödet helt finansieras med statliga medel eller samfinansieras av gemenskapen."

8. I artikel 9 skall punkt 3 ersättas med följande:

"3. Medlemsstaterna skall sammanställa en årlig rapport om tillämpningen av denna förordning i enlighet med de tillämpningsföreskrifter om utformningen och innehållet i årliga rapporter som fastställs enligt artikel 27 i rådets förordning (EG) nr 659/1999(11).

Intill dess sådana tillämpningsföreskrifter träder i kraft skall medlemsstaterna sammanställa årliga rapporter om hur denna förordning tillämpas för hela kalenderåret eller del av varje kalenderår som denna förordning gäller enligt den utformning som fastställs i bilaga III, även i datoriserad form. Medlemsstaterna skall tillhandahålla kommissionen en sådan rapport senast tre månader efter utgången av den period som rapporten avser."

9. Följande artikel 9a skall införas:

"Artikel 9a

Övergångsbestämmelser

1. Anmälningar om stöd till forskning och utveckling som inte avgjorts den 19 mars 2004 skall bedömas i enlighet med gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling, medan övriga anmälningar som inte avgjorts skall bedömas i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

2. Stödordningar som har genomförts innan denna förordning träder i kraft och stöd som beviljas enligt dessa stödordningar, utan kommissionens godkännande och i strid med anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget, skall anses vara förenliga med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 i fördraget och skall undantas om de uppfyller de villkor som anges i artikel 3.2 a och artikel 3.3 i denna förordning.

Enskilt stöd som inte hör till någon stödordning och som beviljas innan denna förordning träder i kraft, utan kommissionens godkännande och i strid med den anmälningsskyldighet som fastställs i artikel 88.3 i fördraget, skall vara förenligt med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 i fördraget och skall undantas om det uppfyller alla de villkor som anges i denna förordning, utom villkoret i artikel 3.1 att en uttrycklig hänvisning till denna förordning skall göras.

Allt stöd som inte uppfyller dessa villkor skall bedömas av kommissionen i enlighet med de relevanta ramarna, riktlinjerna, meddelandena och tillkännagivandena."

10. Bilaga I skall ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.10 skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 februari 2004.

På kommissionens vägnar

Mario Monti

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2) EUT C 190, 12.8.2003, s. 3.

(3) EGT L 10, 13.1.2001, s. 33.

(4) EGT L 107, 30.4.1996, s. 4.

(5) EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

(6) EGT L 83, 27.3.1999, s. 1. Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(7) EGT C 45, 17.2.1996, s. 5.

(8) EGT L 205, 2.8.2002, s. 1.

(9) EGT L 232, 29.8.2002, s. 1.

(10) EGT C 288, 9.10.1999, s. 2.

(11) EGT L 83, 27.3.1999, s. 1.

Bilaga

"Bilaga I

Definition av små och medelstora företag

(Utdrag ur kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av små och medelstora företag, EUT L 124, 20.5.2003, s. 36)

DEFINITION AV MIKROFÖRETAG SAMT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG ANTAGEN AV KOMISSIONEN

Artikel 1

Företag

Varje enhet, oberoende av juridisk form, som bedriver en ekonomisk verksamhet skall anses som ett företag. Som företag anses således sådana enheter som utövar ett hantverk eller annan verksamhet enskilt eller inom familjen, personsammanslutningar eller föreningar som bedriver en regelbunden ekonomisk verksamhet.

Artikel 2

Personalstyrka och finansiella trösklar som definition av olika företagskategorier

1. Kategorin mikroföretag samt små och medelstora företag (SMF-kategorin) utgörs av företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år.

2. Inom SMF-kategorin definieras små företag som företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.

3. Inom SMF-kategorin definieras mikroföretag som företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år.

Artikel 3

Typer av företag som beaktas vid beräkning av personalstyrkan och de finansiella beloppen

1. "Fristående företag" är de företag som inte betecknas som partnerföretag enligt punkt 2 eller anknutet företag enligt punkt 3.

2. "Partnerföretag" är de företag som inte betecknas som anknutna företag enligt punkt 3 och mellan vilka det finns följande förbindelse: ett företag (företag i tidigare marknadsled) innehar ensamt eller tillsammans med ett eller flera andra anknutna företag enligt punkt 3 minst 25 % av kapitalet eller rösterna i ett annat företag (företag i senare marknadsled).

Ett företag kan dock betecknas som fristående, och alltså inte anses ha ett partnerföretag, även om tröskelvärdet på 25 % har uppnåtts eller överskridits, om det gäller följande kategorier av investerare och dessa enskilt eller tillsammans inte är anknutna i den mening som avses i punkt 3 till det berörda företaget:

a) Offentliga investeringsbolag, riskkapitalbolag, fysiska personer eller grupper av fysiska personer som regelbundet ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar (så kallade business angels) och som investerar eget kapital i icke börsnoterade företag, förutsatt att dessa "business angels" sammanlagda investering i ett och samma företag inte överstiger 1250000 euro.

b) Universitet eller forskningcentra utan vinstsyfte.

c) Institutionella investerare, inklusive regionala utvecklingsfonder.

d) Självständiga lokala myndigheter som har en årlig budget som understiger 10 miljoner euro och som har färre än 5000 invånare.

3. "Anknutna företag" är de företag som mellan sig upprätthåller en av följande förbindelser:

a) Ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i ett annat företag.

b) Ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller tillsynsorgan.

c) Ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett annat företag enligt ett avtal som är slutet med detta eller enligt en bestämmelse i det företagets stadgar.

d) Ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat företag förfogar till följd av en överenskommelse med andra aktieägare eller delägare i företaget ensamt över en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.

Ett bestämmande inflytande anses inte föreligga då de investerare som avses i punkt 2 andra stycket inte direkt eller indirekt deltar i förvaltningen av det berörda företaget, dock utan detta påverkar deras rättigheter som aktieägare eller delägare.

De företag som upprätthåller någon av de förbindelser som avses i första stycket via ett eller flera andra företag eller via de investerare som avses i punkt 2 skall också anses som anknutna företag.

De företag som upprätthåller någon av dessa förbindelser via en fysisk person eller en grupp fysiska personer i samverkan skall också anses som anknutna företag, om dessa företag helt eller delvis bedriver sin verksamhet på samma eller angränsande marknader.

Som angränsande marknad skall betraktas marknaden för en produkt eller en tjänst i ett tidigare eller senare marknadsled.

4. Utom i de fall som avses i punkt 2 andra stycket, kan ett företag inte anses tillhöra SMF-kategorin, om 25 % eller mer av dess kapital eller dess röstandel direkt eller indirekt kontrolleras av ett eller flera offentliga organ, individuellt eller gemensamt.

5. Företagen får avge en försäkran om sin status som fristående företag, partnerföretag eller anknutet företag och om uppgifter rörande trösklarna i artikel 2. Även om kapitalspridningen inte gör det möjligt att exakt veta vem som innehar kapitalet, får företaget avge en sådan försäkran om det kan försäkra att det har rimliga skäl att anta att det inte till 25 % eller mer ägs av ett företag eller gemensamt av anknutna företag eller via fysiska personer eller grupper av fysiska personer. Sådana försäkringar skall avges utan att det påverkar de kontroller eller granskningar som föreskrivs i nationell lagstiftning eller i gemenskapslagstiftningen.

Artikel 4

Uppgifter som behövs för att beräkna personalstyrkan och de finansiella beloppen samt referensperiod

1. Uppgifterna för beräkning av personalstyrkan och de finansiella beloppen skall hämtas från det senast godkända räkenskapsåret och beräknas på årsbasis. De beaktas från och med att räkenskaperna har godkänts. Omsättningen skall beräknas exklusive mervärdesskatt och andra indirekta skatter.

2. Om uppgifterna om ett företag beräknade på årsbasis vid datum för bokslut överstiger eller understiger de trösklar som anges i artikel 2 för personalstyrkan eller för de finansiella beloppen, erhåller eller förlorar företaget sin status av medelstort företag, litet företag eller mikroföretag först om detta inträffar under två på varandra följande år.

3. Om företaget är nyetablerat och bokslutet ännu inte har blivit godkänt, skall uppgifterna i fråga grunda sig på en skälig uppskattning som görs under räkenskapsåret.

Artikel 5

Personalstyrkan

Personalstyrkan motsvarar antalet årsarbetskrafter, det vill säga antalet personer som på heltid arbetat i företaget eller för företagets räkning under hela referensåret. Det arbete som utförs av personer som inte har arbetat hela året, som har arbetat deltid, oberoende av varaktighet, eller som utfört säsongsarbete skall beräknas som delar av årsarbetskrafter. Personalstyrkan utgörs av

a) löntagarna,

b) de personer som arbetar för företaget och som har en underordnad ställning i förhållande till detta och som i nationell rätt jämställs med löntagare,

c) de ägare som driver företaget,

d) de delägare som utövar en regelbunden verksamhet i företaget och som erhåller ekonomiska förmåner från företaget.

Lärlingar och studerande under yrkesutbildning som omfattas av lärlings- eller yrkesutbildningsavtal skall inte räknas in vid beräkningen av personalstyrkan. Den tid som utgörs av mödraledighet eller föräldraledighet skall inte räknas in.

Artikel 6

Fastställande av uppgifterna om företaget

1. I fråga om ett fristående företag skall fastställandet av uppgifterna, inklusive personalstyrkan, göras enbart på grundval av företagets egna räkenskaper.

2. Uppgifterna, inklusive personalstyrkan, om ett företag som har partnerföretag eller anknutna företag skall beräknas på grundval av räkenskaperna och andra uppgifter om företaget eller - om sådana finns - företagets konsoliderade räkenskaper eller de konsoliderade räkenskaperna där företaget räknats in genom konsolidering.

Till uppgifterna i första stycket skall aggregeras uppgifterna om det berörda företagets eventuella partnerföretag som befinner sig i ett omedelbart tidigare eller senare marknadsled i förhållande till det berörda företaget. Uppgifterna skall aggregeras i proportion till andelen av kapitalet eller rösträtten (den högsta av dessa båda andelar). Vid korsvist ägande skall den högsta andelen tillämpas.

Till uppgifterna i det första och andra stycket skall läggas 100 % av uppgifterna för de eventuella företag som är direkt eller indirekt anknutna till det berörda företaget och som inte redan har tagits med i räkenskaperna genom konsolidering.

3. Vid tillämpningen av punkt 2 skall uppgifterna om det berörda företagets partnerföretag hämtas från räkenskaperna och andra uppgifter, konsoliderade om sådana finns, till vilka skall läggas 100 % av uppgifterna för de företag som är anknutna till dessa partnerföretag, såvida inte uppgifterna om dessa har räknats in genom konsolidering.

Vid tillämpningen av punkt 2 skall uppgifterna om de företag som är anknutna till det berörda företaget hämtas från räkenskaperna och andra uppgifter, konsoliderade om sådana finns. Till dessa skall aggregeras proportionellt uppgifterna om de eventuella partnerföretagen till dessa anknutna företag som befinner sig i ett omedelbart tidigare eller senare marknadsled i förhållande till dessa, om de inte redan har räknats in i de konsoliderade räkenskaperna i en proportion som motsvarar minst den procentsats som anges i punkt 2 andra stycket.

4. När personalstyrkan inte framgår av de konsoliderade räkenskaperna, skall den beräknas genom att proportionellt aggregera uppgifterna om de företag till vilka detta företag är partnerföretag och lägga till uppgifterna om de företag till vilka det är anknutet."

Top