EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0359

Kommissionens förordning (EG) nr 359/2004 av den 27 februari 2004 om övergångsbestämmelser avseende förordning (EG) nr 2125/95 med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning

OJ L 63, 28.2.2004, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 016 P. 51 - 52
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 016 P. 51 - 52
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 016 P. 51 - 52
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 016 P. 51 - 52
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 016 P. 51 - 52
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 016 P. 51 - 52
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 016 P. 51 - 52
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 016 P. 51 - 52
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 016 P. 51 - 52

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; upphävd genom 32004R1864

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/359/oj

32004R0359

Kommissionens förordning (EG) nr 359/2004 av den 27 februari 2004 om övergångsbestämmelser avseende förordning (EG) nr 2125/95 med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning

Europeiska unionens officiella tidning nr L 063 , 28/02/2004 s. 0011 - 0012


Kommissionens förordning (EG) nr 359/2004

av den 27 februari 2004

om övergångsbestämmelser avseende förordning (EG) nr 2125/95 med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 2.3 i detta,

med beaktande av anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 41 första stycket i denna, och

av följande skäl:

(1) Övergångsbestämmelser bör fastställas för att göra det möjligt för importörer från Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (nedan kallade "de nya medlemsstaterna") att dra nytta av bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 2125/95 av den 6 september 1995 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för svamp av arterna Agaricus(1).

(2) Bestämmelser för 2004 bör fastställas för att säkerställa att det från och med anslutningsdatumet görs åtskillnad mellan å ena sidan traditionella importörer och nya importörer enligt artikel 4.1 i förordning (EG) nr 2125/95 och å andra sidan traditionella importörer och nya importörer från de nya medlemsstaterna.

(3) För att få en korrekt tillämpning av kvoter och ge traditionella importörer från de nya medlemsstaterna möjlighet att ansöka om tillräckliga kvantiteter under 2004 bör det fastställas bestämmelser för 2004 för att anpassa den kvantitet som får omfattas av licensansökningar av traditionella importörer från de nya medlemsstaterna.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för bearbetade produkter av frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning avses med följande:

1. nuvarande medlemsstater: medlemsstaterna i gemenskapen den 30 april 2004,

2. nya medlemsstater: Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien.

Artikel 2

Genom undantag från artikel 4.1 a i förordning (EG) nr 2125/95, för 2004 och endast i de nya medlemsstaterna, skall "traditionella importörer" avse importörer som kan bevisa

a) att de under minst två av de senaste tre kalenderåren före 2004 har importerat de produkter som avses i artikel 1.1 i förordning (EG) nr 2125/95 från andra länder än de nya medlemsstaterna eller de nuvarande medlemsstaterna,

b) att de dessutom under 2003 har importerat och/eller exporterat minst 100 ton bearbetade produkter av frukt och grönsaker, i enlighet med artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 2201/96(2).

Importen skall ha skett i den nya medlemsstat där den berörda importören är etablerad eller har sitt huvudkontor, och exporten skall ha skett till andra destinationer än de nya medlemsstaterna eller de nuvarande medlemsstaterna.

Artikel 3

Genom undantag från artikel 4.1 b i förordning (EG) nr 2125/95, för 2004 och endast i de nya medlemsstaterna, skall "nya importörer" avse importörer, andra än traditionella importörer enligt artikel 2 i den här förordningen, som är näringsidkare, fysiska eller juridiska personer, individer eller grupper och som kan bevisa att de under vart och ett av de två senaste kalenderåren före 2004 har importerat, från andra länder än de nya medlemsstaterna eller de nuvarande medlemsstaterna, och/eller exporterat minst 50 ton bearbetade produkter av frukt och grönsaker, i enlighet med artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2201/96.

Importen skall ha skett i den nya medlemsstat där den berörda importören är etablerad eller har sitt huvudkontor, och exporten skall ha skett till andra destinationer än de nya medlemsstaterna eller de nuvarande medlemsstaterna.

Artikel 4

1. Genom undantag från artikel 5.1 i förordning (EG) nr 2125/95 får licensansökningar som lämnas in i maj 2004 av traditionella importörer från de nya medlemsstaterna inte avse mer än 65 % av det årliga genomsnittet av de kvantiteter som har importerats till den berörda medlemsstaten från andra länder än de nuvarande medlemsstaterna, Polen, Bulgarien och Rumänien under de tre föregående kalenderåren.

2. Genom undantag från artikel 5.2 i förordning (EG) nr 2125/95 får licensansökningar som lämnas in i maj 2004 av nya importörer från de nya medlemsstaterna inte avse en kvantitet som överskrider 8 % av den kvantitet som anges i artikel 3 i den här förordningen.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004, förutsatt att anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 februari 2004.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 212, 7.9.1995, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1142/2003 (EUT L 160, 28.6.2003, s. 39).

(2) EGT L 297, 21.11.1996, s. 29. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1239/2001 (EGT L 171, 26.6.2001, s. 1).

Top