EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0115

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/115/EG av den 22 december 2003 om ändring av direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel

OJ L 24, 29.1.2004, p. 65–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 226 - 232
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 226 - 232
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 030 P. 212 - 218

No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2010; tyst upphävande genom 32008R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/115/oj

32003L0115

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/115/EG av den 22 december 2003 om ändring av direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel

Europeiska unionens officiella tidning nr L 024 , 29/01/2004 s. 0065 - 0071


Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/115/EG

av den 22 december 2003

om ändring av direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

efter samråd med Vetenskapliga kommittén för livsmedel enligt artikel 6 i rådets direktiv 89/107/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om livsmedelstillsatser som är godkända för användning i livsmedel(3),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(4), och

av följande skäl:

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel(5) innehåller en förteckning över sötningsmedel som får användas inom gemenskapen och villkoren för deras användning.

(2) Sedan 1996 har två nya sötningsmedel, nämligen sukralos och saltet av aspartam och acesulfam, godtagits för användning i livsmedel av Vetenskapliga kommittén för livsmedel.

(3) Yttrandet från Vetenskapliga kommittén för livsmedel om cyklaminsyra och dess natrium- och kalciumsalter (som ledde till att det fastställdes ett nytt acceptabelt dagligt intag) och nyligen genomförda undersökningar om intag av cyklamat leder till en minskning av de största tillåtna mängderna för cyklaminsyra och dess natrium- och kalciumsalter.

(4) Beteckningarna för vissa livsmedelskategorier i direktiv 94/35/EG bör anpassas för att hänsyn skall tas till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott(6) och särdirektiv som antagits för vissa grupper av livsmedel förtecknade i bilaga I till rådets direktiv 89/398/EEG(7).

(5) Användningen av de berörda livsmedelstillsatserna stämmer överens med de allmänna kriterierna i bilaga II till direktiv 89/107/EEG.

(6) I artiklarna 53 och 54 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet(8) fastställs förfaranden för nödåtgärder för livsmedel och foder som har sitt ursprung i gemenskapen eller som importeras från ett tredje land. Enligt artiklarna får kommissionen vidta sådana åtgärder i situationer där livsmedel sannolikt kommer att innebära en allvarlig risk för människors hälsa, djurs hälsa eller miljön, och där en sådan risk inte tillfredsställande kan undanröjas genom åtgärder som vidtas av den eller de berörda medlemsstaterna.

(7) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra direktiv 94/35/EG bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(9).

(8) Direktiv 94/35/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 94/35/EG ändras härmed på följande sätt:

1. Artikel 4 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

Det får i enlighet med förfarandet i artikel 7 beslutas

- om ett visst livsmedel skall anses tillhöra någon av de kategorier som anges i kolumn 3 i bilagan, när det råder delade meningar om huruvida sötningsmedel kan användas i detta livsmedel enligt villkoren i detta direktiv, och

- huruvida en tillsats som nämns i bilagan och som tillåts i 'quantum satis' används enligt de kriterier som avses i artikel 2."

2. En tredje strecksats skall läggas till i artikel 5.2:

"- Salt av aspartam och acesulfam: 'Innehåller en källa till fenylalanin'."

3. Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, inrättad genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(10), nedan kallad 'kommittén'.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(11) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/469/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

4. Bilagan skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Kommissionen skall senast den 29 januari 2006 för Europaparlamentet och rådet lägga fram en lägesrapport om de pågående nya utvärderingarna av tillsatser och den förväntade tidsplanen för kommande nya utvärderingar, särskilt av sukralos och salt av aspartam och acesulfam. Dessa nya utvärderingar skall göras på grundval av medlemsstaternas uppgifter om konsumtion och med beaktande av tillsatsernas effekter på utsatta personer.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv så att

- handel med och användning av produkter som överensstämmer med detta direktiv tillåts senast den 29 januari 2005,

- handel med och användning av produkter som inte överensstämmer med detta direktiv förbjuds senast den 29 juli 2005, varvid produkter som inte uppfyller kraven i direktivet men som har släppts ut på marknaden före detta datum dock får saluföras till och med den 29 januari 2006.

De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 2003.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

A. Matteoli

Ordförande

(1) EGT C 262 E, 29.10.2002, s. 429.

(2) EUT C 85, 8.4.2003, s. 34.

(3) EGT L 40, 11.2.1989, s. 27. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 94/34/EG (EGT L 237, 10.9.1994, s. 1).

(4) Europaparlamentets yttrande av den 10 april 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 25 juni 2003 (EUT C 277 E, 18.11.2003, s. 1) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 22 oktober 2003 (ännu ej offentliggjord i EUT).

(5) EGT L 237, 10.9.1994, s. 3. Direktivet ändrat genom direktiv 96/83/EG (EGT L 48, 19.2.1997, s. 16).

(6) EGT L 183, 12.7.2002, s. 51.

(7) EGT L 186, 30.6.1989, s. 27. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/41/EG (EGT L 172, 8.7.1999, s. 38).

(8) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(9) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(10) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(11) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

BILAGA

Bilagan till direktiv 94/35/EEG skall ändras på följande sätt:

1. I den tredje kolumnen i tabellerna skall följande livsmedelskategorier ges nya beteckningar:

a) I stället för "kompletta bantningspreparat, avsedda att ersätta en enstaka måltid eller det samlade dagliga födointaget" skall det stå "livsmedel avsedda att användas i sådana energibegränsande dieter för viktminskning som anges i direktiv 1996/8/EG (*)".

b) I stället för "kompletta formulaprodukter och supplementnäring för användning under medicinsk övervakning" skall det stå "dietetisk kost för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i direktiv 1999/21/EG (**)".

c) I stället för "kosttillskott i flytande form" skall det stå "kosttillskott, enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG (***), i flytande form".

d) I stället för "kosttillskott i fast form" skall det stå "kosttillskott, enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG, i fast form".

e) I stället för "flytande eller tuggbara kosttillskott i dietetisk kost baserade på vitaminer och/eller mineralämnen" skall det stå "kosttillskott, enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG, som är flytande eller tuggbara och baserade på vitaminer och/eller mineralämnen".

2. Följande fotnoter skall läggas till efter tabellerna:

"(*) Kommissionens direktiv 96/8/EG av den 26 februari 1996 om livsmedel avsedda att användas i energibegränsade dieter för viktminskning (EGT L 55, 6.3.1996, s. 22).

(**) Kommissionens direktiv 1999/21/EG av den 25 mars 1999 om dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål (EGT L 91, 7.4.1999, s. 29).

(***) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (EGT L 183, 12.7.2002, s. 51)."

3. När det gäller E 951 Aspartam skall följande kategori läggas till under "konfektyrvaror":

">Plats för tabell>"

4. När det gäller E 952 cyklaminsyra och dess Na- och Ca-salter

a) skall största tillåtna mängden "400 mg/l" ersättas med "250 mg/l" för följande livsmedelskategorier:

- Vattenbaserade aromatiserade drycker, energireducerade eller utan tillsats av socker.

- Drycker baserade på mjölk och mjölkprodukter eller fruktsaft, energireducerade eller utan tillsats av socker.

b) skall följande livsmedelskategorier och största tillåtna mängder utgå:

">Plats för tabell>"

5. Följande tabeller skall läggas till:

">Plats för tabell>"

Top