EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0153

Kommissionens förordning (EG) nr 153/2004 av den 28 januari 2004 om ändring av importtullar inom rissektorn

OJ L 24, 29.1.2004, p. 55–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/153/oj

32004R0153

Kommissionens förordning (EG) nr 153/2004 av den 28 januari 2004 om ändring av importtullar inom rissektorn

Europeiska unionens officiella tidning nr L 024 , 29/01/2004 s. 0055 - 0057


Kommissionens förordning (EG) nr 153/2004

av den 28 januari 2004

om ändring av importtullar inom rissektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den 22 december 1995 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 411/2002(2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1503/96 av den 29 juli 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 3072/95 vad avser importtullar inom rissketorn(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2294/2003(4), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) Importtullarna inom rissektorn fastställs av kommissionens förordning (EG) nr 99/2004(5).

(2) I artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1503/96 föreskrivs att om genomsnittet av de beräknade importtullarna under den period då de tillämpas skiljer sig med 10 euro/ton från den fastställda tullen skall en justering som motsvarar denna göras. Denna skillnad har uppstått. Det är därför nödvändigt att justera de importtullar som fastställts i förordning (EG) nr 99/2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 99/2004 skall ersättas med bilagorna I och II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 29 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 januari 2004.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.

(2) EGT L 62, 5.3.2002, s. 27.

(3) EGT L 189, 30.7.1996, s. 71.

(4) EUT L 340, 24.12.2003, s. 12.

(5) EUT L 15, 22.1.2004, s. 15.

BILAGA I

Importtullar vad gäller ris och brutet ris

>Plats för tabell>

BILAGA II

Beräkning av importtull inom rissektorn

>Plats för tabell>

Top