EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0141

Kommissionens förordning (EG) nr 141/2004 av den 28 januari 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1257/1999 när det gäller övergångsbestämmelser om landsbygdsutveckling för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien

OJ L 24, 29.1.2004, p. 25–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 053 P. 20 - 27
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 053 P. 20 - 27

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/141/oj

32004R0141

Kommissionens förordning (EG) nr 141/2004 av den 28 januari 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1257/1999 när det gäller övergångsbestämmelser om landsbygdsutveckling för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien

Europeiska unionens officiella tidning nr L 024 , 29/01/2004 s. 0025 - 0031


Kommissionens förordning (EG) nr 141/2004

av den 28 januari 2004

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1257/1999 när det gäller övergångsbestämmelser om landsbygdsutveckling för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen, särskilt artikel 2.3 i detta,

med beaktande av akten om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning, särskilt artikel 41 första stycket i denna, och

av följande skäl:

(1) Kapitel IXa i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar(1), som infördes genom anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien behandlar de allmänna villkor som gäller för tillfälligt ytterligare stöd som beviljas för övergångsåtgärder inom landsbygdsutveckling i de nya medlemsstaterna. Tillämpningsföreskrifter bör antas för att komplettera dessa villkor och anpassa vissa bestämmelser i kommissionens förordning (EG) nr 445/2002 av den 26 februari 2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden(2).

(2) Dessa föreskrifter bör vara förenliga med subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen, och därför bör de begränsas till vad som är nödvändigt för att uppnå de mål som eftersträvas.

(3) Vissa villkor för stödberättigande bör fastställas för vissa övergångsåtgärder liksom stödtak för särskilda åtgärder för Malta.

(4) För att underlätta utarbetandet av planer för utveckling av landsbygden, samt kommissionens granskning och godkännande av dessa planer, bör gemensamma bestämmelser fastställas om planernas utformning och innehåll, framför allt på grundval av artikel 43 i förordning (EG) nr 1257/1999.

(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för jordbruksstrukturer och landsbygdsutveckling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning upprättas tillämpningsföreskrifter för

a) de särskilda åtgärder för landsbygdsutveckling som föreskrivs i kapitel IXa i förordning (EG) nr 1257/1999 och som avser Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (nedan kallade "de nya medlemsstaterna").

b) programplanering och utvärdering av samtliga åtgärder rörande landsbygdsutveckling i de nya medlemsstaterna.

KAPITEL II SÄRSKILDA ÅTGÄRDER FÖR DE NYA MEDLEMSSTATERNA

Artikel 2

Stöd till jordbruksföretag som delvis producerar för husbehov och som håller på att omstruktureras

Den företagsplan som avses i artikel 33b.2 i förordning (EG) nr 1257/1999 skall vara så detaljerad att den kan fungera som underlag till en ansökan om investeringsstöd till ett jordbruksföretag.

Artikel 3

Tekniskt stöd

Genom undantag från artikel 39 i förordning (EG) nr 445/2002 skall regel nr 11 i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1685/2000(3) tillämpas i den utsträckning som anges i artikel 33e i förordning (EG) nr 1257/1999.

Artikel 4

Komplettering av direkta utbetalningar

Villkoren för stödberättigande för den åtgärd som avses i artikel 33h i förordning (EG) nr 1257/1999 fastställs i kommissionens beslut om kompletterande nationella direkta utbetalningar.

KAPITEL III YTTERLIGARE STÖD TILLÄMPLIGT PÅ MALTA

Artikel 5

Komplettering av statligt stöd i Malta

Villkor för stödberättigande för den åtgärd som föreskrivs i artikel 33i i förordning (EG) nr 1257/1999 fastställs inom ramen för det särskilda programmet för marknadspolitik för Maltas jordbruk som avses i punkt 1 avsnitt A i kapitel 4 i bilaga XI till (SMPPMA).

KAPITEL IV UNDANTAG FÖR VISSA MEDLEMSSTATER

Artikel 6

Miljöåtgärder inom jordbruket

Maximibeloppet per år och per hektar för underhåll och bevarande av stenmurar i Malta enligt artikel 33m.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1257/1999, anges i bilaga I.A.

Artikel 7

Producentgrupper i Malta

1. Endast producentgrupper som omfattar en minimiandel av producenterna i sektorn, och som representerar en minimiandel av produktionen i sektorn, kan få det minimistöd som föreskrivs i artikel 33d.3 tredje stycket i förordning (EG) nr 1257/1999.

2. Det minsta stödbeloppet, som beräknas med de minimikostnader som är nödvändiga för att upprätta en liten producentgrupp, anges i bilaga I.B.

KAPITEL V ADMINISTRATIVA OCH FINANSIELLA BESTÄMMELSER

Artikel 8

Utvärdering

Den utvärdering efter halva tiden som avses i artiklarna 56 och 57 i förordning (EG) nr 445/2002 är inte tillämpliga på de nya medlemsstaterna under programperioden 2004-2006.

Artikel 9

Programplanering

1. Vid tillämpningen av punkt 8 i bilaga II till förordning (EG) nr 445/2002 skall de nya medlemsstaterna använda tabellen för årlig programplanering och den vägledande finansieringsöversikten i bilaga II till den här förordningen.

2. Som komplement till uppgifterna i punkt 9 i bilaga II till förordning (EG) nr 445/2002 skall de planer för landsbygdsutveckling som avses i avdelning III, kapitel II i förordning (EG) nr 1257/1999 innehålla de uppgifter som anges i bilaga III till den här förordningen.

KAPITEL VI SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 10

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004 under förutsättning att fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 januari 2004.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 80. Förordningen senast ändrad genom anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien.

(2) EGT L 74, 15.3.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 963/2003 (EUT L 138, 5.6.2003, s. 32).

(3) EGT L 193, 29.7.2000, s. 39.

BILAGA I

Tabeller över belopp för särskilda åtgärder i Malta

A. Maximibelopp som avses i artikel 6:

>Plats för tabell>

B. Belopp som avses i artikel 7.2:

>Plats för tabell>

BILAGA II

>PIC FILE= "L_2004024SV.002802.TIF">

>PIC FILE= "L_2004024SV.002901.TIF">

BILAGA III

Uppgifter om särskilda åtgärder och undantag enligt kapitel IXa i förordning (EG) nr 1257/1999 som skall redovisas i planen om landsbygdsutveckling

1. Åtgärder tillämpliga på samtliga nya medlemsstater

I. Stöd till jordbruksföretag som delvis producerar för husbehov och som håller på att omstruktureras

A. Huvuddrag:

- Definition av jordbruksföretag som delvis producerar för husbehov med beaktande av jordbruksföretagets minimi- eller maximistorlek, den kommersiella delen av produktionen och/eller inkomstnivån för det stödberättigande jordbruksföretaget.

- Definition av ekonomisk lönsamhet.

B. Övriga upplysningar:

- Innehållet i planen för jordbruksutveckling.

II. Producentgrupper

A. Huvuddrag:

- Enbart för Malta, uppgift om sektor eller sektorer som fått undantag med motiveringen att den totala produktionen är extremt låg samt villkor för undantag: minimiandel av gruppens produktion av sektorns totala produktion, minimiandel producenter i sektorn som är medlemmar i producentgruppen.

- Enbart för Malta, motivering och beräkning av årsbelopp.

B. Övriga upplysningar:

- Beskrivning av förfarandet för officiellt godkännande av producentgrupper, även urvalskriterier.

- Berörda sektorer.

III. Tekniskt stöd

A. Huvuddrag:

- Inga.

B. Övriga upplysningar:

- Beskrivning av stödmottagare.

IV. Åtgärder av typen Leader+

Förvärvande av färdigheter (artikel 33f.1 i förordning (EG) nr 1257/1999)

A. Huvuddrag:

- Förfarande och tidsplan för urval av kontraktspartner som skall genomföra åtgärderna.

B. Övriga upplysningar:

- Inga.

Integrerade strategier för territoriell landsbygdsutveckling av pilottyp (artikel 33f.2 i förordning (EG) nr 1257/1999)

A. Huvuddrag:

- Förfarande och tidsplan för urval av de lokala aktionsgrupper som skall omfattas av åtgärden, även urvalskriterier och det planerade maximiantalet deltagare.

- Kriterier för att visa regionernas administrativa kapacitet och erfarenhet av projekt inom lokal landsbygdsutveckling.

B. Övriga upplysningar:

- Inga.

V. Komplettering av direkta utbetalningar

A. Huvuddrag:

- Gemenskapsstöd per programår.

B. Övriga upplysningar:

- Fastställande av utbetalningsställe.

2. Åtgärder tillämpliga på Malta

I. Komplettering av statligt stöd i Malta

A. Huvuddrag:

- Inga.

B. Övriga upplysningar:

- Fastställande av utbetalningsställe.

3. Undantag tillämpliga på samtliga nya medlemsstater

I. Förbättringar i bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

A. Huvuddrag:

- Inga.

B. Övriga upplysningar:

- Förteckning över företag som omfattas av den övergångsperiod som avses i artikel 33l.3.

4. Undantag tillämpligt på Estland

I. Beskogning av jordbruksmark

A. Huvuddrag:

- Inga.

B. Övriga upplysningar:

- Beskrivning av kontroll av att marken varit i bruk under de senaste fem åren före beskogningen.

5. Undantag tillämpligt på Malta

I. Miljöåtgärder inom jordbruket

A. Huvuddrag:

- Motivering och beräkning av årliga tak för underhåll och bevarande av stenmurar.

B. Övriga upplysningar:

- Inga.

Top