EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0052

2004/52/EG: Kommissionens beslut av den 9 januari 2004 om ändring av beslut 90/14/EEG, 91/270/EEG, 92/471/EEG, 94/63/EG, 94/577/EG och 2002/613/EG om importvillkor för sperma från tamdjur av nötkreatur, ägg och embryon från tamdjur av nötkreatur och svin och sperma från tamsvin samt om upphävande av beslut 93/693/EEG (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2003) 5401]

OJ L 10, 16.1.2004, p. 67–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2009; tyst upphävande genom 32009D0893

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/52(1)/oj

32004D0052

2004/52/EG: Kommissionens beslut av den 9 januari 2004 om ändring av beslut 90/14/EEG, 91/270/EEG, 92/471/EEG, 94/63/EG, 94/577/EG och 2002/613/EG om importvillkor för sperma från tamdjur av nötkreatur, ägg och embryon från tamdjur av nötkreatur och svin och sperma från tamsvin samt om upphävande av beslut 93/693/EEG (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2003) 5401]

Europeiska unionens officiella tidning nr L 010 , 16/01/2004 s. 0067 - 0074


Kommissionens beslut

av den 9 januari 2004

om ändring av beslut 90/14/EEG, 91/270/EEG, 92/471/EEG, 94/63/EG, 94/577/EG och 2002/613/EG om importvillkor för sperma från tamdjur av nötkreatur, ägg och embryon från tamdjur av nötkreatur och svin och sperma från tamsvin samt om upphävande av beslut 93/693/EEG

[delgivet med nr K(2003) 5401]

(Text av betydelse för EES)

(2004/52/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur(1), särskilt artikel 8 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur(2), särskilt artikel 7 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin(3), särskilt artikel 7 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG(4), särskilt artikel 17.3 a i detta, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens beslut 90/14/EEG av den 20 december 1989 fastställs en förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna får tillåta import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur(5).

(2) I kommissionens beslut 91/270/EEG av den 14 maj 1991 fastställs en förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna får tillåta import av embryon från tamdjur av nötkreatur(6).

(3) I kommissionens beslut 92/452/EEG av den 30 juli 1992 fastställs en förteckning över embryosamlingsgrupper som godkänts i tredje land för export av embryon från nötkreatur till gemenskapen(7).

(4) I kommissionens beslut 92/471/EEG av den 2 september 1992 fastställs djurhälsovillkor och veterinärintyg för import från tredje land av embryon från nötkreatur(8).

(5) I kommissionens beslut 93/693/EEG av den 14 december 1993 fastställs en förteckning över godkända tjurstationer vid export till gemenskapen av sperma från tamdjur av nötkreatur från tredje land(9).

(6) I kommissionens beslut 94/63/EG av den 31 januari 1994 fastställs en provisorisk förteckning över de tredjeländer från vilka medlemsstaterna får tillåta import av sperma, ägg och embryon från får, getter och hästdjur samt ägg och embryon från svin(10).

(7) I kommissionens beslut 94/577/EG av den 15 juli 1994 fastställs djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av sperma från nötkreatur från tredje länder(11).

(8) I kommissionens beslut 2002/613/EG av den 19 juli 2002 fastställs villkor för import av sperma från tamsvin(12).

(9) Cypern, Estland, Lettland, Litauen och Malta bör läggas till i förteckningen över tredje länder från vilka import av sperma från tamdjur av nötkreatur är tillåten enligt beslut 90/14/EEG mot bakgrund av den djurhälsosituation som uppnåtts i dessa länder.

(10) Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta och Slovenien bör därför läggas till i förteckningen över tredje länder från vilka import av sperma från nötkreatur är tillåten enligt villkoren i beslut 94/577/EG.

(11) Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta och Slovenien bör läggas till i förteckningen över tredje länder från vilka import av embryon från tamdjur av nötkreatur är tillåten enligt beslut 91/270/EEG mot bakgrund av den djurhälsosituation som uppnåtts i dessa länder.

(12) Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta och Slovenien bör därför läggas till i förteckningen över tredje länder från vilka import av embryon från nötkreatur är tillåten enligt villkoren i beslut 92/471/EEG.

(13) Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien och Tjeckien bör läggas till i förteckningen över tredje länder från vilka import av sperma från tamsvin är tillåten enligt beslut 2002/613/EG mot bakgrund av den djurhälsosituation som uppnåtts i dessa länder.

(14) Beslut 90/14/EEG, 91/270/EEG, 92/452/EEG, 92/471/EEG, 94/63/EG, 94/577/EG och 2002/613/EG bör därför ändras.

(15) Efter det att direktiv 2003/43/EG trätt i kraft utarbetas och uppdateras förteckningarna över tjurstationer och spermastationer från vilka medlemstaterna skall tillåta import av sperma från tamdjur av nötkreatur från tredje länder enligt artikel 9.1 i direktiv 88/407/EEG och görs tillgängliga för allmänheten på kommissionens webbplats. Följaktligen är förteckningarna över godkända tjurstationer i beslut 93/693/EEG inaktuella.

(16) Beslut 93/693/EEG bör därför upphävas.

(17) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 90/14/EEG skall ändras enligt bilaga I till det här beslutet.

Artikel 2

Bilagan till beslut 91/270/EEG skall ändras enligt bilaga II till det här beslutet.

Artikel 3

Uppgifterna om Slovakien, Tjeckien och Ungern i bilagan till beslut 92/452/EEG skall strykas vid det datum då dessa anslutande länder blir medlemsstater i gemenskapen.

Artikel 4

Del II i bilaga A till beslut 92/471/EEG skall ändras enligt bilaga III till det här beslutet.

Artikel 5

Beslut 93/693/EEG skall upphöra att gälla.

Artikel 6

Del III i bilagan till beslut 94/63/EG skall ändras enligt bilaga IV till det här beslutet.

Artikel 7

Del II i bilaga A till beslut 94/577/EEG skall ändras enligt bilaga V till det här beslutet.

Artikel 8

1. Bilagorna I, II, III och IV till beslut 2002/613/EG skall ändras i enlighet med bilaga VI till det här beslutet.

2. Uppgifterna om Slovakien, Tjeckien och Ungern i bilaga V till beslut 2002/613/EG skall strykas vid det datum då dessa anslutande länder blir medlemsstater i gemenskapen.

Artikel 9

Detta beslut skall tillämpas från och med den 19 januari 2004.

Artikel 10

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 januari 2004.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 194, 22.7.1988, s. 10. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/43/EG (EUT L 143, 11.6.2003, s. 23).

(2) EGT L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(3) EGT L 224, 18.8.1990, s. 62. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003).

(4) EGT L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1398/2003 (EUT L 198, 6.8.2003, s. 3).

(5) EGT L 8, 11.1.1990, s. 71. Beslutet senast ändrat genom beslut 2003/152/EG (EUT L 59, 4.3.2003, s. 28).

(6) EGT L 137, 29.5.1991, s. 56. Beslutet senast ändrat genom beslut 96/572/EG (EGT L 250, 2.10.1996, s. 20).

(7) EGT L 250, 29.8.1992, s. 40. Beslutet senast ändrat genom beslut 2003/688/EG (EUT L 251, 3.10.2003, s. 19).

(8) EGT L 270, 15.9.1992, s. 27. Beslutet senast ändrat genom beslut 96/572/EG (EGT L 250, 2.10.1996, s. 20).

(9) EGT L 320, 22.12.1993, s. 35. Beslutet senast ändrat genom beslut 2003/152/EG (EUT L 59, 4.3.2003, s. 28).

(10) EGT L 28, 2.2.1994, s. 47. Beslutet senast ändrat genom beslut 2001/734/EG (EGT L 275, 18.10.2001, s. 19).

(11) EGT L 221, 26.8.1994, s. 26. Beslutet senast ändrat genom beslut 99/495/EG (EGT L 192, 24.7.1999, s. 56).

(12) EGT L 196, 25.7.2002, s. 45. Beslutet senast ändrat genom beslut 2003/15/EG (EUT L 7, 11.1.2003, s. 90).

BILAGA I

Bilagan till beslut 90/14/EEG skall ersättas med följande:

"BILAGA

Förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av sperma från tamdjur av nötkreatur

>Plats för tabell>"

BILAGA II

Bilagan till beslut 91/270/EEG skall ersättas med följande:

"BILAGA

Förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av embryon från tamdjur av nötkreatur

>Plats för tabell>"

BILAGA III

Del II i bilagan till beslut 92/471/EEG skall ersättas med följande:

"DEL II

Förteckning över länder som har tillstånd att använda den förlaga för sundhetsintyg för djur som finns i del I i bilaga A

>Plats för tabell>"

BILAGA IV

Del III i bilagan till beslut 94/63/EEG skall ersättas med följande:

"DEL III Förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstater tillåter import av ägg och embryon från svin

Tredje länder från vilka import av sperma från svin är tillåten enligt kommissionens beslut 2002/613/EG."

BILAGA V

Del II i bilaga A till beslut 94/577/EG skall ersättas med följande:

"DEL II

Förteckning över länder som har tillstånd att använda den förlaga för sundhetsintyg för djur som finns i del I i bilaga A

>Plats för tabell>"

BILAGA VI

Bilagorna till beslut 2002/613/EG skall ändras på följande sätt:

1. Bilaga I skall ersättas med följande:

"BILAGA I

>Plats för tabell>"

2. Bilaga II skall ersättas med följande:

"BILAGA II

>Plats för tabell>"

3. "(Kanada, Nya Zeeland, Förenta staterna)" skall strykas i rubriken i bilaga III.

4. "(Schweiz, Ungern, Cypern, Slovenien)" skall strykas i rubriken i bilaga IV.

Top