EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0073

Kommissionens förordning (EG) nr 73/2004 av den 15 januari 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1814/2003

OJ L 10, 16.1.2004, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/73(1)/oj

32004R0073

Kommissionens förordning (EG) nr 73/2004 av den 15 januari 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1814/2003

Europeiska unionens officiella tidning nr L 010 , 16/01/2004 s. 0028 - 0028


Kommissionens förordning (EG) nr 73/2004

av den 15 januari 2004

om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1814/2003

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1104/2003(2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar inom spannmålssektorn(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1431/2003(4), särskilt artikel 4 i denna,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1814/2003 av den 15 oktober 2003 om en särskild interventionsåtgärd för spannmål i Finland och Sverige för regleringsåret 2003/2004(5), särskilt artikel 9 i denna, och

av följande skäl:

(1) En anbudsinfordran för bidrag för export av havre som producerats i Finland och Sverige för export från Finland eller Sverige till alla tredje länder med undantag av Bulgarien, Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern har inletts genom förordning (EG) nr 1814/2003.

(2) I artikel 9 i förordning (EG) nr 1814/2003 föreskrivs att kommissionen på grundval av de meddelade anbuden och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 23 i förordning (EEG) nr 1766/92, kan besluta att fastställa ett högsta exportbidrag, varvid hänsyn tas till de kriterier som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95. I detta fall tilldelas kontraktet den eller de anbudsgivare vars anbud är på samma nivå eller lägre än det högsta bidraget.

(3) Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande marknadsläget för ifrågavarande spannmål medför att det högsta exportbidraget fastställs till det belopp som anges i artikel 1.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de anbud som meddelats från och med den 9 till och med den 15 januari 2004 inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1814/2003 är det högsta exportbidraget för havre fastställt till 16,95 euro/t.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 januari 2004.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EUT L 158, 27.6.2003, s. 1.

(3) EGT L 147, 30.6.1995, s. 7.

(4) EUT L 203, 12.8.2003, s. 16.

(5) EUT L 265, 16.10.2003, s. 25.

Top