EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0068

Kommissionens förordning (EG) nr 68/2004 av den 15 januari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd (Text av betydelse för EES)

OJ L 10, 16.1.2004, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 016 P. 3 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 016 P. 3 - 4

No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2008; tyst upphävande genom 32008R0820

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/68/oj

32004R0068

Kommissionens förordning (EG) nr 68/2004 av den 15 januari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 010 , 16/01/2004 s. 0014 - 0015


Kommissionens förordning (EG) nr 68/2004

av den 15 januari 2004

om ändring av förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002 av den 16 december 2002 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten(1), särskilt artikel 4.2 i denna, och

av följande skäl:

(1) I enlighet med förordning (EG) nr 2320/2002 är kommissionen skyldig att anta åtgärder för att fastställa gemensamma grundstandarder för luftfartsskydd i hela Europeiska unionen. Den första rättsakt som innehöll sådana åtgärder var kommissionens förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd(2).

(2) I enlighet med förordning (EG) nr 2320/2002 och i syfte att förebygga olagliga handlingar bör de åtgärder som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 622/2003 vara hemliga och inte publiceras. Samma bestämmelser gäller för alla ändringar av rättsakter.

(3) Trots detta finns det behov av en harmoniserad förteckning som är tillgänglig för allmänheten och som innehåller de föremål som inte får medföras av passagerare till behörighetsområden och i flygplanskabinen, samt sådana föremål som inte får medföras i luftfartygets lastrum.

(4) En sådan förteckning kan naturligtvis aldrig vara fullständig. Den behöriga myndigheten bör därför ha rätt att förbjuda andra föremål utöver dem som anges i förteckningen. Passagerarna bör lämpligen före och under incheckningen erhålla tydlig information om vilka föremål som är förbjudna.

(5) Harmoniserade bestämmelser bör också införas som gäller personal, inbegripet flygbesättningar, och deras rätt att föra med sig föremål som är förbjudna för passagerare och som krävs för att personalen skall kunna utföra sina uppgifter.

(6) Förordning (EG) nr 622/2003 bör ändras i enlighet med detta.

(7) Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för luftfartsskyddet inom den civila luftfarten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Bilagan till förordning (EG) nr 622/2003 ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 3 i den förordningen skall gälla beträffande denna bilagas konfidentialitet.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall gälla från och med den 1 februari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 januari 2004.

På kommissionens vägnar

Loyola De Palacio

Vice ordförande

(1) EGT L 355, 30.12.2002, s. 1.

(2) EUT L 89, 5.4.2003, s. 9.

BILAGA

I enlighet med artikel 1 är denna bilaga hemlig och skall inte offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Top