EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0064

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 64/2004 av den 9 januari 2004 om fastställande av de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 juli 2003 på löner till sådana tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredje land

OJ L 10, 16.1.2004, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 5 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 5 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 5 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 5 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 5 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 5 - 8
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 5 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 5 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 5 - 8

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/64/oj

32004R0064

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 64/2004 av den 9 januari 2004 om fastställande av de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 juli 2003 på löner till sådana tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredje land

Europeiska unionens officiella tidning nr L 010 , 16/01/2004 s. 0001 - 0004


Rådets förordning (EG, Euratom) nr 64/2004

av den 9 januari 2004

om fastställande av de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 juli 2003 på löner till sådana tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredje land

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda vid gemenskaperna, fastställda genom förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68(1), särskilt artikel 13 första stycket i bilaga X till dessa,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Levnadskostnadernas utveckling i länder utanför gemenskapen bör beaktas och därför bör, med verkan från och med den 1 juli 2003, korrigeringskoefficienterna för löner som utbetalas i respektive tjänstgöringslands valuta till tjänstemän som tjänstgör i tredje land fastställas.

(2) Korrigeringskoefficienterna kan medföra retroaktiva justeringar (uppåt eller nedåt) av ersättningar som utbetalats på grundval av korrigeringskoefficienterna i förordning (EG, Euratom) nr 1338/2003(2).

(3) Om korrigeringskoefficienterna leder till höjd ersättning, bör ett retroaktivt tillägg fastställas.

(4) Om de nya korrigeringskoefficienterna leder till sänkt ersättning, bör återbetalning föreskrivas av överskjutande belopp som erhållits under tiden mellan den 1 juli 2003 och den dag då denna förordning träder i kraft.

(5) I likhet med vad som gäller beträffande de korrigeringskoefficienter som tillämpas inom gemenskapen på löner och pensioner till tjänstemän och övriga anställda vid Europeiska gemenskaperna bör det fastställas att en eventuell återbetalning får avse högst sex månader före dagen för beslutet om fastställande av koefficienterna och att återbetalningen får fördelas på högst tolv månader efter dagen för detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De korrigeringskoefficienter som med verkan från och med den 1 juli 2003 skall tillämpas på löner till de av Europeiska gemenskapernas tjänstemän som tjänstgör i tredje land fastställs i bilagan.

Växelkurserna för beräkningen av dessa ersättningar skall vara de som gällde för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget månaden före det datum som avses i första stycket.

Artikel 2

1. Om de korrigeringskoefficienter som fastställs i bilagan leder till höjd ersättning, skall institutionerna göra retroaktiva utbetalningar.

2. Om de korrigeringskoefficienter som fastställs i bilagan leder till sänkt ersättning, skall institutionerna med retroaktiv verkan justera ersättningarna nedåt för tiden mellan den 1 juli 2003 och den dag då denna förordning träder i kraft.

Den återbetalning av överskjutande belopp som dessa retroaktiva justeringar medför får emellertid endast avse högst sex månader före den dag då denna förordning träder i kraft. Återbetalningen får fördelas på högst tolv månader räknat från den dagen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 januari 2004.

På rådets vägnar

B. Cowen

Ordförande

(1) EGT L 56, 4.3.1968, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 2182/2003 (EGT L 327, 16.12.2003, s. 1).

(2) EUT L 189, 29.7.2003, s. 1.

BILAGA

>Plats för tabell>

Top