EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0027

2004/27/EG: Kommissionens beslut av den 23 december 2003 om ändring av beslut 2003/678/EG om ett första ekonomiskt stöd från gemenskapen till stödberättigande kostnader för utrotning av aviär influensa i Nederländerna under 2003 (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2003) 4980]

OJ L 6, 10.1.2004, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/27(1)/oj

32004D0027

2004/27/EG: Kommissionens beslut av den 23 december 2003 om ändring av beslut 2003/678/EG om ett första ekonomiskt stöd från gemenskapen till stödberättigande kostnader för utrotning av aviär influensa i Nederländerna under 2003 (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2003) 4980]

Europeiska unionens officiella tidning nr L 006 , 10/01/2004 s. 0045 - 0046


Kommissionens beslut

av den 23 december 2003

om ändring av beslut 2003/678/EG om ett första ekonomiskt stöd från gemenskapen till stödberättigande kostnader för utrotning av aviär influensa i Nederländerna under 2003

[delgivet med nr K(2003) 4980]

(Endast den nederländska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2004/27/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet(1), särskilt artiklarna 3.3 och 5.3 i detta, och

av följande skäl:

(1) Sedan i mars 2003 har ett antal åtgärder vidtagits för att förhindra spridningen av aviär influensa i Nederländerna genom en rad beslut, varav det senaste är kommissionens beslut 2003/290/EG av den 25 april 2003 om skyddsåtgärder i samband med aviär influensa i Nederländerna(2).

(2) I beslut 2003/290/EG och i de båda beslut som föregick det beslutet, nämligen kommissionens beslut 2003/214/EG(3) och 2003/258/EG(4), uppmanades Nederländerna att säkra den förebyggande utslaktningen på fjäderfäanläggningar utsatta för smittorisk samt avlivning av andra fjäderfän och fåglar utsatta för smittorisk inom de zoner som omfattas av restriktioner och i fastställda avgränsade zoner.

(3) Nederländerna har vidtagit de försiktighetsåtgärder som krävs för att undvika att aviär influensa sprids.

(4) Aviär influensa utgör ett allvarligt hot mot bestånden i gemenskapen. För att förhindra att sjukdomen sprider sig och för att medverka till att den utrotas bör gemenskapen därför bidra till Nederländernas stödberättigande kostnader. Det är därför lämpligt att ekonomiskt stöd från gemenskapen beviljas Nederländerna enligt beslut 90/424/EEG för att täcka kostnaderna för de försiktighetsåtgärder som vidtagits under 2003.

(5) I kommissionens beslut 2003/678/EG av den 24 september 2003 om ett första ekonomiskt stöd från gemenskapen till stödberättigande kostnader för utrotning av aviär influensa i Nederländerna under 2003(5) föreskrevs ett förskott på 10 miljoner euro för obligatorisk avlivning av djur och obligatorisk destruktion av ägg under 2003. Nu är det emellertid möjligt att med större säkerhet uppskatta hur mycket ersättning som skall betalas ut.

(6) Nederländerna har också lämnat in uppgifter om kostnaderna för utförandet av de åtgärder som införs genom besluten 2003/214/EG, 2003/258/EG och 2003/290/EG.

(7) Enligt dessa uppgifter uppgår den sammanlagda uppskattade kostnaden för ersättningen till ägarna av djuren och äggen, utan att det påverkar resultatet av de rättsliga förfarandena, till 82,6 miljoner euro.

(8) Under förutsättning att nödvändiga medel ställs till förfogande för 2003 bör gemenskapen bidra till att bestrida Nederländernas kostnader och öka förskottsbetalningen till 40 miljoner euro.

(9) Nederländerna lämnade den 21 oktober 2003 in en motiverad begäran om en förlängning av tidsfristen för inkommande med ersättningskrav för de destruerade kläckäggen och de avlivade en dag gamla kycklingarna enligt de begränsningar som införts för transport genom rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden(6). Bestämmelserna i artikel 3.3 bör uppdateras i enlighet med detta.

(10) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2003/678/EG ändras på följande sätt:

1. Rubriken till beslut 2003/678/EG skall ersättas med följande:

"Beslut 2003/678/EG om ekonomiskt stöd från gemenskapen för stödberättigande kostnader för utrotning av aviär influensa i Nederländerna under 2003"

2. I artikel 1 skall punkt a ersättas med följande:

"a) Snabb och skälig ersättning till djurägarna för de djur som avlivats och de ägg som destruerats i enlighet med

- artikel 10 i direktiv 90/425/EEG,

- artikel 5 i direktiv 92/40/EEG, och

- artikel 3 i besluten 2003/214/EG, 2003/258/EG och 2003/290/EG inom ramen för de obligatoriska utrotningsåtgärder som anges i den första och sjunde strecksatsen i artikel 3.2 i beslut 90/424/EEG och som vidtagits i samband med utbrotten av aviär influensa under 2003, i enlighet med ovannämnda bestämmelser och i enlighet med det här beslutet."

3. I artikel 3 skall punkt 3 ersättas med följande:

"3. Om ersättning i enlighet med artikel 5 i direktiv 92/40/EEG och artikel 3 i beslut 2003/214/EG, 2003/258/EG och 2003/290/EG har utbetalats av Nederländerna efter den tidsfrist på 90 dagar som fastställts i artikel 2 a skall de stödberättigande beloppen för de kostnader som uppstått efter det att tidsfristen löpt ut minskas på följande sätt:

- 25 % för utbetalningar som gjorts mellan 91 och 105 dagar efter det att djuren har avlivats eller äggen har destruerats.

- 50 % för utbetalningar som gjorts mellan 106 och 120 dagar efter det att djuren har avlivats eller äggen har destruerats.

- 75 % för utbetalningar som gjorts mellan 121 och 135 dagar efter det att djuren har avlivats eller äggen har destruerats.

- 100 % för utbetalningar som gjorts senare än 136 dagar efter det att djuren har avlivats eller äggen har destruerats.

Om ersättning i enlighet med artikel 10 i direktiv 90/425/EEG utbetalas av Nederländerna mer än 60 dagar efter anmälan av detta beslut skall de stödberättigande beloppen för de kostnader som betalats efter det att tidsfristen har löpt ut minskas på följande sätt:

- 25 % för utbetalningar som gjorts mellan 61 och 75 dagar efter anmälan.

- 50 % för utbetalningar som gjorts mellan 76 och 90 dagar efter anmälan.

- 75 % för utbetalningar som gjorts mellan 91 och 105 dagar efter anmälan.

- 100 % för utbetalningar som gjorts senare än 106 dagar efter anmälan."

4. Artikel 4 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Med reservation för resultaten av de eventuella kontroller som avses i artikel 5 och förutsatt att nödvändiga medel ställs till förfogande skall ett förskott på 40 miljoner euro betalas ut på grundval av de verifierande dokument som Nederländerna lämnat in avseende snabb och skälig ersättning till djurägarna för obligatorisk avlivning av djur och obligatorisk destruktion av ägg under 2003 enligt artikel 10 i direktiv 90/425/EEG, artikel 5 i direktiv 92/40/EEG samt artikel 3 i besluten 2003/214/EG, 2003/258/EG och 2003/290/EG."

b) Punkt 3 skall ersättas med följande:

"3. Den fordran som anges i punkt 2 a skall lämnas in i elektronisk form i enlighet med

- bilagorna I A och I B inom 60 kalenderdagar efter anmälan av detta beslut för de ersättningar som avses i andra strecksatsen i artikel 1 a efter upphävandet av restriktionerna enligt kommissionens beslut 2003/428/EG(7), och inom 90 dagar för de ersättningar som avses i första och tredje strecksatserna i artikel 1 a,

- bilaga II, inom sex månader efter upphävandet av de restriktioner som avses i första strecksatsen.

Om dessa tidsfrister inte iakttas skall gemenskapens ekonomiska stöd minskas med 25 % för varje månad handlingarna är försenade. På grundval av en motiverad begäran från Nederländerna kan kommissionen dock förlänga tidsfristerna."

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Nederländerna.

Utfärdat i Bryssel den 23 december 2003.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2) EUT L 105, 26.4.2003, s. 28. Beslutet senast ändrat genom beslut 2003/443/EG (EUT L 150, 18.6.2003, s. 64).

(3) EUT L 81, 28.3.2003, s. 48.

(4) EUT L 95, 11.4.2003, s. 65.

(5) EUT L 249, 1.10.2003, s. 53.

(6) EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002, s. 14).

(7) EUT L 144, 12.6.2003, s. 15.

Top