EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0041

Kommissionens förordning (EG) nr 41/2004 av den 9 januari 2004 om ändring och rättelse av bilagan till rådets förordning (EG) nr 1259/1999 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken

OJ L 6, 10.1.2004, p. 19–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 81 - 83
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 81 - 83
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 81 - 83
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 81 - 83
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 81 - 83
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 81 - 83
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 81 - 83
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 81 - 83
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 81 - 83

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/41/oj

32004R0041

Kommissionens förordning (EG) nr 41/2004 av den 9 januari 2004 om ändring och rättelse av bilagan till rådets förordning (EG) nr 1259/1999 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken

Europeiska unionens officiella tidning nr L 006 , 10/01/2004 s. 0019 - 0021


Kommissionens förordning (EG) nr 41/2004

av den 9 januari 2004

om ändring och rättelse av bilagan till rådets förordning (EG) nr 1259/1999 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1259/1999 av den 17 maj 1999 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken(1), särskilt artikel 11.4 andra strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 1 i förordning (EG) nr 1259/1999 skall den förordningen tillämpas på direktstöd som beviljas till jordbrukare enligt de stödsystem som förtecknas i bilagan till samma förordning.

(2) Förordning (EG) nr 1259/1999 kommer från och med den 1 maj 2004 att ersättas av rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001(2). Artikel 2a och artikel 11 i förordning (EG) nr 1259/1999 kommer emellertid att fortsätta att gälla fram till och med den 31 december 2005 och artiklarna 3, 4 och 5 i den förordningen kommer att fortsätta att gälla fram till och med den 31 december 2004. För tillämpningen av de artiklarna kommer bilagan till förordning (EG) nr 1259/1999 därför att fortsätta att gälla.

(3) I förteckningen över stödsystem i bilagan till förordning (EG) nr 1259/1999 anges de relevanta produktionssektorerna, på grundval av vilka bestämmelser som stödet betalas ut enligt de olika systemen och vilken typ av betalning det rör sig om. Dessa uppgifter är emellertid inte aktuella längre eftersom flera av de bestämmelser eller rättsakter som det hänvisas till antingen har ändrats eller upphävts och ersatts.

(4) Vissa direktstöd som omfattas av förordning (EG) nr 1259/1999 nämns inte i bilagan till förordningen, antingen till följd av en försummelse eller därför att de infördes efter det att förordningen hade antagits.

(5) Felen i hänvisningen till den rättsliga grunden för nötkött samt i anmärkningarna beträffande får och getter bör rättas till.

(6) Bilagan till förordning (EG) nr 1259/1999 bör därför ändras.

(7) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandena från de berörda förvaltningskommittéerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 1259/1999 skall ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 januari 2004.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 113. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1244/2001 (EGT L 173, 27.6.2001, s. 1).

(2) EUT L 270, 21.10.2003, s. 53.

BILAGA

"BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER STÖDSYSTEM SOM UPPFYLLER KRITERIERNA I ARTIKEL 1

>Plats för tabell>"

Top