EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0038

Kommissionens förordning (EG) nr 38/2004 av den 9 januari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 314/2002 om tillämpningsföreskrifter för kvotsystemet inom sektorn för socker

OJ L 6, 10.1.2004, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 75 - 77
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 75 - 77
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 75 - 77
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 75 - 77
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 75 - 77
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 75 - 77
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 75 - 77
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 75 - 77
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 75 - 77

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/38/oj

32004R0038

Kommissionens förordning (EG) nr 38/2004 av den 9 januari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 314/2002 om tillämpningsföreskrifter för kvotsystemet inom sektorn för socker

Europeiska unionens officiella tidning nr L 006 , 10/01/2004 s. 0013 - 0015


Kommissionens förordning (EG) nr 38/2004

av den 9 januari 2004

om ändring av förordning (EG) nr 314/2002 om tillämpningsföreskrifter för kvotsystemet inom sektorn för socker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker(1), särskilt artiklarna 13.3, 14.4, 15.8, 16.5, 18.5 och 20.2 samt artikel 41 andra stycket i denna, och

av följande skäl:

(1) Både inom jäst- och alkoholindustrin används produkter och biprodukter från sockerindustrin som inte ingår i slutprodukterna, men som är nödvändiga för den jäsningsprocess som krävs vid framställningen.

(2) Den senaste marknadsutvecklingen, som bland annat präglats av ett ökat behov av melass inom alkoholindustrin, har fått till följd att de kvantiteter av högkvalitativ betmelass som är tillgängliga för jästindustrin minskat och att jästindustrin visat ett ökande intresse för användning av sockersirap. Användning av sockersirap gör det dessutom möjligt att avsevärt minska de miljöföroreningar som melassanvändningen inom jästindustrin medför.

(3) Enligt kommissionens förordning (EG) nr 314/2002(2) skall de kvantiteter invertsocker eller sirap som förädlats till alkohol eller rom inte ingå i beräkningen av sockerproduktionen enligt artiklarna 13-18 i förordning (EG) nr 1260/2001.

(4) För att se till att samma regler gäller för både jäst- och alkoholindustrin är det lämpligt att den bestämmelsen tillämpas även på de kvantiteter sirap som förädlas till aktiv jäst.

(5) För att undvika missbruk och att reglerna för produktionskvoter kringgås är det lämpligt att införa kontroller av både de företag som fått produktionskvoter för socker och de företag som förädlar socker till alkohol, rom eller jäst. För att medlemsstaternas behöriga myndigheter skall kunna kontrollera kvantiteterna i fråga bör det finnas ett system för godkännande av förädlingsföretag och av de deklarationer som företag med kvoter lämnar in i före leveranserna. Kontrollerna och godkännandet bör gälla även för sirap som är avsedd att användas som smörgåspålägg och för sirap för förädling till "Rinse appelstroop", som enligt artikel 1.2 h i förordning (EG) nr 314/2002 inte skall ingå i beräkningen av sockerproduktionen enligt artiklarna 13-18 i förordning (EG) nr 1260/2001. För att de behöriga myndigheterna skall kunna bygga upp administrationen och få igång kontrollerna bör bestämmelserna i fråga inte gälla förrän från och med den 1 februari 2004.

(6) För att kunna kontrollera användningen av kvantiteterna invertsocker och sirap samt motsvarande produktion av alkohol, rom, jäst, sirap som är avsedd för smörgåspålägg samt "Rinse appelstroop", bör det bli obligatoriskt för medlemsstaterna att skicka in uppgifter om detta till kommissionen.

(7) Enligt artikel 4b.3 första stycket i förordning (EG) nr 314/2002 skall det göras åtskillnad mellan kvantiteter isoglukos uttryckt i torrsubstans och kvantiteter inulinsirap uttryckt i ekvivalenter av vitsocker.

(8) I artikel 6.5 c i förordning (EG) nr 314/2002, i fråga om exportåtaganden som skall uppfyllas under ett regleringsår i den mening som avses i artikel 15.1 d i förordning (EG) nr 1260/2001, är bestämmelsen om att kvantiteterna skall fördelas jämt under regleringsåret inte nödvändig. Av tydlighetsskäl bör den bestämmelsen därför strykas.

(9) Förordning (EG) nr 314/2002 bör följaktligen ändras.

(10) Förvaltningskommittén för socker har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 314/2002 ändras enligt följande:

1. Artikel 1.2 f skall ersättas med följande:

"f) Invertsocker och sirap som förädlas till alkohol eller rom, samt sirap som används för att framställa aktiv jäst."

2. Följande skall föras in som artikel 1a:

"Artikel 1a

1. De företag som använder de kvantiteter som avses i artikel 1.2 f och 1.2 h skall vara godkända av medlemsstaternas behöriga myndigheter.

På begäran från företagen skall dessa myndigheter utfärda ett godkännande för företag som producerar alkohol, rom, jäst, sirap som är avsedd för smörgåspålägg samt 'Rinse appelstroop', och dessa förtag skall förplikta sig

a) att ha en särskild daglig bokföring av kvantiteterna råvaror respektive förädlade produkter i enlighet med artikel 1.2 f och 1.2 h,

b) att på myndigheternas begäran lämna information eller styrkande handlingar för administration och kontroll av såväl ursprunget för de råvaror som avses under a som av användningen av dessa,

c) att låta myndigheterna göra nödvändiga administrativa och fysiska kontroller.

2. Vid tillämpningen av artikel 1.2 f och 1.2 h skall de företag som fått kvoter lämna in deklarationer till medlemsstaternas behöriga myndigheter innan leveranserna sker, varvid följande skall anges:

a) Vilken sorts produkter som skall levereras och i vilka kvantiteter, uttryckt i nettovikt och i vitsockerekvivalenter.

b) Uppgifter om det godkända förädlingsföretaget i fråga och om platsen för förädling av de levererade produkterna.

c) En tidsplan för leveranserna till förädlingsplatsen.

3. Vid behov skall medlemsstaternas behöriga myndigheter fastställa ytterligare kriterier för utfärdande av det godkännande som avses i punkt 1 andra stycket, samt vilka regler som skall gälla för de deklarationer som avses i punkt 2, särskilt vilka datum dessa skall lämnas in och hur länge de är giltiga. Genom administrativa och fysiska kontroller skall myndigheterna försäkra sig om de berörda kvantiteternas ursprung och förädlingen av dem.

På grundval av en riskanalys skall myndigheterna under varje regleringsår göra oanmälda fysiska kontroller på platsen.

I riskanalysen skall bland annat följande beaktas:

a) Resultaten av kontrollerna under de föregående åren.

b) Förändringar jämfört med föregående år.

c) Avkastningen, uttryckt som förhållandet mellan råvara och förädlad produkt.

Kontrollerna skall omfatta minst 10 % av kvantiteterna invertsocker och sirap. Om oegentligheter konstateras skall medlemsstaterna höja denna procentuella andel kontroller, beroende på hur allvarliga dessa förhållanden är.

4. Vid utgången av varje regleringsår skall medlemsstaterna, för varje företag som fått en kvot och för varje godkänt företag, fastställa dels kvantiteterna sirap och invertsocker, dels den motsvarande produktionen av alkohol, rom, jäst, sirap som är avsedd för smörgåspålägg, samt 'Rinse appelstroop'.

5. Om villkoren för godkännandet inte uppfylls skall företagets godkännande dras in både för det innevarande och det följande regleringsåret. Efter en sådan period måste företaget lämna in en ny ansökan om godkännande.

6. Före den 5 september varje regleringsår skall medlemsstaterna meddela kommissionen följande uppgifter för det föregående regleringsåret:

a) Berörda kvantiteter invertsocker och sirap, uttryckt i vitsockerekvivalenter, samt motsvarande produktion av

- alkohol, uttryckt i ren alkohol och fördelad på alkohol för bränsle, rom, samt alkohol i andra former,

- aktiv jäst, uttryckt i pressad jäst,

- sirap som är avsedd för smörgåspålägg samt 'Rinse appelstroop'.

b) Resultaten av de kontroller som genomförts i enlighet med punkt 3, med en redovisning av vilken uppföljning som gjorts.

c) De fall där ett godkännande har dragits in i enlighet med punkt 5."

3. I artikel 4b.3 första stycket skall inledningen ersättas med följande:"Varje företag som fått en produktionskvot isoglukos eller inulinsirap skall före den 1 augusti meddela den behöriga myndigheten i den medlemsstat där produktionen sker vilka kvantiteter isoglukos, uttryckt i torrsubstans, respektive inulinsirap, uttryckt i vitsockerekvivalenter, som företaget innehade och som lagrades i fri omsättning inom gemenskapen vid föregående regleringsårs slut, fördelade på"

4. I artikel 6.5 första stycket skall c ersättas med följande:

"c) All förutsebar export av socker, isoglukos och inulinsirap i form av förädlade produkter med exportbidrag eller exportavgifter som fastställts för detta ändamål under regleringsåret i fråga."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.1 och 1.2 skall tillämpas från och med den 1 februari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 januari 2004.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2196/2003 (EUT L 328, 17.12.2003, s. 17).

(2) EGT L 50, 21.2.2002, s. 40. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1140/2003 (EUT L 160, 28.6.2003, s. 33).

Top