EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0037

Kommissionens förordning (EG) nr 37/2004 av den 9 januari 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 747/2001 när det gäller gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Konungariket Marocko

OJ L 6, 10.1.2004, p. 3–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 016 P. 4 - 13
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 016 P. 4 - 13
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 016 P. 4 - 13
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 016 P. 4 - 13
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 016 P. 4 - 13
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 016 P. 4 - 13
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 016 P. 4 - 13
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 016 P. 4 - 13
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 016 P. 4 - 13
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 016 P. 172 - 181
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 016 P. 172 - 181
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 125 - 134

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/37/oj

32004R0037

Kommissionens förordning (EG) nr 37/2004 av den 9 januari 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 747/2001 när det gäller gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Konungariket Marocko

Europeiska unionens officiella tidning nr L 006 , 10/01/2004 s. 0003 - 0012


Kommissionens förordning (EG) nr 37/2004

av den 9 januari 2004

om ändring av rådets förordning (EG) nr 747/2001 när det gäller gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Konungariket Marocko

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 747/2001 av den 9 april 2001 om förvaltningen av gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter för produkter som är berättigade till förmånsbehandling enligt avtal med vissa Medelhavsländer och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1981/94 och (EG) nr 934/95(1), särskilt artikel 5.1 b i denna, och

av följande skäl:

(1) Ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Marocko har ingåtts den 22 december 2003 angående ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokoll 1 och 3 till associeringsavtalet mellan EG och Marocko. Det nya avtalet skall tillämpas från och med den 1 januari 2004 med undantag av artiklarna 2, 4 och 5 i det nya protokoll nr 1 om jordbruk, nedan kallat "det nya protokoll nr 1", rörande de ordningar som gäller för import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Marocko. Dessa artiklar skall tillämpas från och med den 1 oktober 2003 med avseende på de medgivanden som föreskrivs för tomater.

(2) I det nya protokoll nr 1 föreskrivs nya tullmedgivanden och ändringar av nuvarande medgivanden fastställts i bilaga II till förordning (EG) nr 747/2001, av vilka några omfattas av gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter.

(3) För vissa jordbruksprodukter för vilka nuvarande tullmedgivanden omfattas av referenskvantiteter innehåller det nya protokoll nr 1 bestämmelser om tullbefrielse inom ramen för tullkvoter eller för obegränsade volymer.

(4) För att genomföra de tullmedgivanden som föreskrivs i det nya protokoll nr 1 är det nödvändigt att ändra förordning (EG) nr 747/2001.

(5) När det gäller beräkningen av tullkvoterna för det första tillämpningsåret, med undantag för tomater enligt KN-nummer 0702 00 00, skall det fastställas att volymen på de tullkvoter vars kvotperiod börjar före den dag då det nya avtalet träder i kraft skall minskas i förhållande till den del av perioden som redan har förflutit före den dagen.

(6) För att underlätta förvaltningen av vissa gällande tullkvoter som fastställts enligt förordning (EG) nr 747/2001 skall de kvantiteter som har importerats inom dessa tullkvoter räknas av mot tullkvoter som öppnats enligt förordning (EG) nr 747/2001, ändrad genom den här förordningen.

(7) I det nya avtalet fastställs att tullkvoterna för färska eller kylda tomater skall tillämpas från och med den 1 oktober 2003. Det skall därför föreskrivas att de kvantiteter som har övergått till fri omsättning i gemenskapen från och med den 1 oktober 2003, inom de nuvarande tullkvoterna för färska eller kylda tomater enligt förordning (EG) nr 747/2001, skulle räknas av mot de tullkvoter som öppnats enligt förordning (EG) nr 747/2001, ändrad genom den här förordningen.

(8) I det nya protokoll nr 1 skall volymen på den tilläggstullkvot för färska och kylda tomater som är tillämplig från och med den 1 november till och med den 31 maj varje år bero på den sammanlagda volym för tomater med ursprung i Marocko som under den föregående perioden från och med den 1 oktober till och med den 31 maj övergått till fri omsättning i gemenskapen. Följaktligen bör kommissionen före den 1 november varje år kontrollera de volymer som övergått till fri omsättning under den föregående perioden från och med den 1 oktober till och med den 31 maj och anta bestämmelser för att genomföra eventuella nödvändiga justeringar av tilläggstullkvotens volym.

(9) För tullkvoterna för färska eller kylda tomater bör det i enlighet med det nya protokoll nr 1 fastställas att, under varje importsäsong från och med den 1 oktober till och med den 31 maj, oanvända kvantiteter av de månatliga tullkvoterna vid två bestämda datum kan överföras till den tilläggstullkvot som gäller för den berörda importsäsongen.

(10) I enlighet med det nya protokoll nr 1 bör volymerna på tullkvoterna för vissa produkter från och med den 1 januari 2004 till och med den 1 januari 2007 ökas i fyra årliga och lika stora etapper, var och en motsvarande 3 % av de dessa volymer.

(11) Eftersom bestämmelserna nedlagda i denna förordning skall tillämpas från tillämpningsdatumet för det nya avtalet, bör denna förordning träda i kraft så snart som möjligt.

(12) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 747/2001 ändras på följande sätt:

1. Artikel 3a skall läggas till:

"Artikel 3a

Särskild ordning för tomater med ursprung i Marocko

För tomater enligt KN-nummer 0702 00 00 som övergår till fri omsättning under varje period från och med den 1 oktober till och med den 31 maj (nedan kallad 'importsäsongen') måste avräkningar på de månatliga tullkvoter som är tillämpliga under löpnummer 09.1104 under perioderna från och med den 1 oktober till och med den 31 december och från och med den 1 januari till och med den 31 mars avslutas den 15 januari respektive den andra arbetsdagen av kommissionen efter den 1 april varje år. Påföljande arbetsdag skall kommissionen fastställa den outnyttjade delen av var och en av dessa tullkvoter och göra denna tillgänglig inom ramen för den tilläggstullkvot som är tillämplig för den importsäsongen under löpnummer 09.1112.

Från och med de datum som månatliga tullkvoter har avslutats skall alla retroaktiva avräkningar från någon av de avslutade månatliga tullkvoterna och eventuella därpå följande återföranden av oanvända volymer till någon av de avslutade månatliga tullkvoterna göras i den tilläggstullkvot som är tillämplig för den importsäsongen."

2. Bilaga II skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

1. För kvotperioder som fortfarande är öppna den 1 januari 2004 skall de kvantiteter som övergått till fri omsättning i gemenskapen inom tullkvoterna enligt förordning (EG) nr 747/2001 med löpnummer 09.1115, 09.1122, 09.1130, 09.1133, 09.1135, 09.1136 och 09.1137 räknas av mot de respektive tullkvoter som anges i bilaga II till förordning (EG) nr 747/2001, ändrad genom den här förordningen.

2. De kvantiteter av tomater enligt KN-nummer 0702 00 00 som, inom tullkvoter enligt förordning (EG) 747/2001 med löpnummer 09.1116, 09.1189 och 09.1190 har övergått till fri omsättning i gemenskapen från och med den 1 oktober 2003, skall räknas av mot de tullkvoter som i enlighet med bilaga II till förordning (EG) 747/2001, ändrad genom den här förordningen öppnats för dessa produkter från det datumet.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2004, med undantag av tullkvoterna i kapitlen 3 och 4.

Tullkvoten under löpnummer 09.1104 för tomater enligt KN-nummer 0702 00 00 skall tillämpas från och med den 1 oktober 2003.

Tullkvoten under löpnummer 09.1112 för tomater enligt KN-nummer 0702 00 00 skall tillämpas från och med den 1 november 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 januari 2004.

På kommissionens vägnar

Frederik Bolkestein

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 109, 19.4.2001, s. 2. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 209/2003 (EUT L 28, 4.2.2003, s. 30).

BILAGA

"BILAGA II

MAROCKO

Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall ordalydelsen i kolumnen för "varuslag" endast anses vara av vägledande karaktär, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då denna förordning antas. I de fall ex KN-nummer anges bestäms förmånssystemet genom en sammantagen tillämpning av KN-numret och beskrivningen i kolumnen för "varuslag".

Tullkvoter

>Plats för tabell>"

Top