EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003A1231(04)

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av jordbruksprotokollen till associeringsavtalet EG–Konungariket Marocko - Protokoll nr 1 om den ordning som skall tillämpas vid import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Marocko - Protokoll nr 3 om den ordning som skall tillämpas vid import till Marocko av jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen

OJ L 345, 31.12.2003, p. 119–149 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 033 P. 79 - 110
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 033 P. 79 - 110
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 061 P. 149 - 179

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2003/914/oj

Related Council decision

22003A1231(04)

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av jordbruksprotokollen till associeringsavtalet EG–Konungariket Marocko - Protokoll nr 1 om den ordning som skall tillämpas vid import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Marocko - Protokoll nr 3 om den ordning som skall tillämpas vid import till Marocko av jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen

Europeiska unionens officiella tidning nr L 345 , 31/12/2003 s. 0119 - 0149


Avtal genom skriftväxling

mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av jordbruksprotokollen till associeringsavtalet EG-Konungariket Marocko

A. Skrivelse från Europeiska gemenskapen

Bryssel den

Jag vill härmed hänvisa till de förhandlingar som har ägt rum i enlighet med artikel 16 i Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan och Konungariket Marocko, å andra sidan, som är i kraft sedan den 1 mars 1998, i vilket det föreskrivs att gemenskapen och Marocko gradvis skall liberalisera sitt ömsesidiga handelsutbyte med jordbruksprodukter och fiskeriprodukter.

Förhandlingarna i denna fråga har genomförts i enlighet med artikel 18.1 i Europa-Medelhavsavtalet i vilket det föreskrivs att gemenskapen och Marocko från och med den 1 januari 2000 skall undersöka situationen för att fastställa de liberaliseringsåtgärder som skall tillämpas av parterna från och med den 1 januari 2001.

Som resultat av förhandlingarna har parterna enats om följande:

1. Protokoll nr 1 och nr 3 i associeringsavtalet skall ersättas med bifogade protokoll.

2. I artikel 18.1 i associeringsavtalet skall "den 1 januari 2000" och "den 1 januari 2001" ersättas med "den 1 januari 2007" respektive "den 1 januari 2008".

3. Avtalet i form av en skriftväxling mellan gemenskapen och Konungariket Marocko om artikel 1 i protokoll nr 1, som avser import till gemenskapen av färska snittblommor och knoppar enligt nummer KN 0603 10 i Gemensamma tulltaxan och som är bifogat associeringsavtalet, upphävs.

4. Bestämmelserna i det här avtalet skall tillämps från och med den 1 januari 2004, med undantag för artiklarna 2, 4 och 5 i protokoll nr 1, som skall tillämpas från och med den 1 oktober 2003 för tomater.

Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering samtycker till vad som sägs i denna skrivelse.

Med utmärkt högaktning

För Europeiska unions råd

B. Skrivelse från Konungariket Marocko

Rabat den

Härmed bekräftas mottagandet av Er skrivelse av dagens datum med följande lydelse:

Jag vill hänvisa till de förhandlingar som har ägt rum i enlighet med artikel 16 i Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan och Konungariket Marocko, å andra sidan, som är i kraft sedan den 1 mars. I artikel 16 i avtalet föreskrivs det att gemenskapen och Marocko gradvis skall liberalisera sitt ömsesidiga handelsutbyte med jordbruksprodukter.

"Förhandlingarna i denna fråga har genomförts i enlighet med artikel 18.1 i Europa-Medelhavsavtalet i vilken det föreskrivs att gemenskapen och Marocko från och med den 1 januari 2000 skall undersöka situationen för att fastställa de liberaliseringsåtgärder som skall tillämpas av parterna från och med den 1 januari 2001.

Som resultat av förhandlingarna har parterna enats om följande:

1. Protokoll nr 1 och nr 3 i associeringsavtalet skall ersättas med bifogade protokoll.

2. I artikel 18.1 i associeringsavtalet skall 'den 1 januari 2000' och 'den 1 januari 2001' ersättas med 'den 1 januari 2007' respektive 'den 1 januari 2008'.

3. Avtalet i form av en skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko om artikel 1 i protokoll nr 1, som avser import till gemenskapen av färska snittblommor och knoppar enligt nummer KN 0603 10 i Gemensamma tulltaxan och som är bifogat associeringsavtalet, upphävs.

4. Bestämmelserna i avtalet skall tillämps från och med den 1 januari 2004, med undantag för artiklarna 2, 4 och 5 i protokoll nr 1, som skall tillämpas från och med den 1 oktober 2003 för tomater.

Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering är införstådd med innehållet i denna skrivelse."

Jag vill härmed bekräfta att Konungariket Marocko godkänner avtalet.

Med utmärkt högaktning

På Konungariket Marockos vägnar

Protokoll nr 1

om den ordning som skall tillämpas vid import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Marocko

Artikel 1

1. De produkter som förtecknas i bilaga 1 A och som har sitt ursprung i Marocko får importeras till gemenskapen på de villkor som anges nedan samt i den bilagan.

2. Beroende på vilken produkt som avses skall importtullarna avskaffas eller nedsättas med det procenttal som anges för varje produkt i kolumn a i bilaga 1 A.

I fråga om vissa produkter för vilka Gemensamma tulltaxan förutsätter tillämpning av en värdetull och en särskild tull, och som märkts med en asterisk i kolumn a eller c, skall de nedsättningar i kolumn a och i kolumn c som avses i punkt 3 endast tillämpas på värdetullen.

3. I fråga om vissa produkter skall tullarna avskaffas inom gränserna för de tullkvoter som för varje produkt anges i kolumn b i bilaga 1 A.

För mängder som importeras utöver kvoterna skall tullarna enligt Gemensamma tulltaxan minskas med det procenttal som anges i kolumn c i den bilagan.

Under första året som avtalet tillämpas skall volymerna i de tullkvoter för vilka tillämpningsperioden har inletts innan detta avtal trädde i kraft utom för tomater under KN-nummer 0702 00 00 beräknas i proportion till basvolymen, varvid hänsyn skall tas till den tid som förflutit innan detta avtal trädde i kraft.

4. För vissa produkter som ingår i bilaga 1 A och som anges i kolumn d skall storleken på kvoterna höjas i fyra lika stora etapper på 3 % av denna volym varje år från och med den 1 januari 2004 till den 1 januari 2007.

5. Om gemenskapen sänker tullarna för den mest gynnade nationen skall den minskning av tullen som anges i kolumn a och kolumn c gälla för dessa minskade tullar.

Artikel 2

1. För färska och frysta tomater med KN-nummer 0702 00 00 skall följande gälla för varje period mellan den 1 oktober och den 31 maj (nedan kallade "regleringsår"), inom ramen för följande tullkvoter och under förutsättning att punkt 2 tillämpas:

>Plats för tabell>

a) Värdetullarna skall avskaffas.

b) Det införselpris från vilket de särskilda tullarna sätts ned till noll, nedan kallat "det avtalade införselpriset", skall vara 461 euro/ton.

2. Under loppet av ett och samma regleringsår, och så länge den sammanlagda mängden tomater från Marocko som släpps ut på marknaden i gemenskapen inte överstiger summan av månadsbaskvoter och extrakvoter för det regleringsåret, skall extrakvoten för nästa regleringsår vara den som anges i punkt 1, post A. Om detta villkor inte uppfylls under ett visst regleringsår skall extrakvoten för nästa regleringsår vara den som anges i punkt 1 post B. Vid bedömningen av huruvida villkoret uppfyllts skall emellertid en tolerans på högst 1 % av ovan nämnda summa tillåtas.

3. Marocko åtar sig att se till att utnyttjandet av extrakvoten inom en och samma månad inte överskrider 30 % av denna extrakvot.

4. Uttagen från de gällande månadsbastullkvoterna för månaderna oktober till december respektive januari till mars skall fastställas den 15 januari samt andra arbetsdagen efter den 1 april varje regleringsår. Närmast påföljande arbetsdag kommer kommissionen att faststsälla de mängder som inte utnyttjats av dessa månadsbaskvoter och överföra dem till extrakvoterna för det berörda regleringsåret. Från och med dessa datum skall alla ansökningar om retroaktivt utnyttjande av fastställda månadsbaskvoter och om eventuella överföringar av outnyttjade kvantiteter av dessa fastställda månadsbaskvoter göras från extratullkvoten för det berörda regleringsåret.

Artikel 3

För nedanstående produkter skall det avtalade införselpriset för vilket de särskilda tullarna sätts ned till noll under de berörda perioderna vara det pris som anges nedan, och värdetullen upphävas inom ramen för de mängder och perioder som fastställs i denna artikel.

>Plats för tabell>

Artikel 4

För de produkter osm anges i artiklarna 2 och 3 skall följande gälla:

- Om införselpriset för ett parti är 2 %, 4 %, 6 % eller 8 % lägre än det avtalade införselpriset, skall den särskilda kvottullsatsen, med hänsyn till vilket pris det rör sig om, vara lika med 2 %, 4 %, 6 % eller 8 % av detta avtalade införselpris.

- Om införselpriset för ett parti är lägre än 92 % av det avtalade införselpriset skall den i WTO bundna särskilda tullsatsen gälla.

- Det avtalade införselpriset skall minskas med samma andel och i samma takt som de införselpriser som fastställs inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO).

Artikel 5

1. De särskilda bestämmelser som fastställs i artiklarna 2 och 3 i detta protokoll syftar till att bibehålla den nuvarande nivån på den traditionella marockanska exporten till gemenskapenoch undvika störningar av gemenskapsmarknaderna.

2. I syfte att se till att det mål som fastställs i punkt 1 och i artiklarna 2 och 3 uppnås till fullo, och att garantera marknadsstabilitet och fortsatta leveranser, skall de båda parterna samråda varje år, under andra kvartalet eller, på begäran av en part, när som helst annars inom tre arbetsdagar.

Samrådet skall gälla handeln under föregående regleringsår och prognoserna för det kommande regleringsåret, bland annat vad gäller marknadsläge, produktionsprognoser, förväntade producent- och exportpriser och tänkbara marknadsutvecklingar.

I förekommande fall skall parterna vidta lämpliga åtgärder för att se till att det mål som fastställs i första stycket ovan och i artiklarna 2 och 3 i detta protokoll uppnås till fullo.

3. Om import av de produkter med ursprung i Marocko som omfattas av medgivanden beviljade i enlighet med detta protokoll orsakar allvarliga störningar på gemenskapens marknader enligt artikel 25 i avtalet, skall båda parter, med beaktande av jordbruksmarknadens särskilda känslighet och utan hinder av andra bestämmelser i detta avtal, omgående inleda samråd för att finna en lämplig lösning. I avvaktan på en sådan lösning kan gemenskapen vidta de åtgärder som den anser nödvändiga.

Artikel 6

Vin med kontrollerad ursprungsbeteckning och ursprung i Marocko skall åtföljas av ett ursprungsintyg i enlighet med den förlaga som återfinns i bilaga 1 B till detta protokoll eller av dokument V I 1 eller V I 2, vilka skall vara viserade i enlighet med artikel 25 i förordning (EG) nr 883/2001 om det intyg och den analysrapport som krävs för import av vin, druvsaft och druvmust.

BILAGA 1 A

>Plats för tabell>

BILAGA 1B

>PIC FILE= "L_2003345SV.013402.TIF">

Protokoll nr 3

om den ordning som skall tillämpas vid import till Marocko av jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen

Artikel 1

1. För de produkter med ursprung i gemenskapen som anges i bilagan fastställs tullarna för import till Marocko i kolumn a i bilagan. De stegvisa minskningar som avses i detta avtal skall genomföras i enlighet med de procentandelar som anges i kolumnerna c, e, g, i och k inom ramen för de tullkvoter som anges i kolumnerna b, d, f, h och j.

2. Om det efter det att detta avtal undertecknats införs allmänna tullminskningar skall den nedsatta tullen, utan att det påverkar punkt 3, ersätta den tullsats som anges i kolumn a i bilagan för tillämpning av punkt 1, från och med det datum då minskningen träder i kraft.

3. När det gäller produkter med KN-nummer ex 1001 90 99 som anges i bilagan skall den tullsats som anges i kolumn a i samma bilaga vara den som tillämpas från och med den 1 oktober 2003, och den skall även fortsättningsvis bibehållas på den nivån för beräkningen av tullminskningen.

Om det efter detta datum genomförs en allmän nedsättnign av tullen skall den procentsats som anges i kolumnerna c, e, g, i och k ändras enligt följande regler:

- om tullsatsen allmänt minskas skall procentsatsen höjas med 0,275 % per procentandel av minskningen

- om tullsatsen därefter allmänt höjs skall procentsatsen minskas med 0,275 % per procentandel av höjningen

- om ytterligare ändringar av tullsatsen företas, antingen uppåt eller nedåt, skall den procentsats som blir resultatet av tillämpningen av ovanstående strecksatser ändras enligt gällande formel.

Artikel 2

1. För spannmål med KN-nummer 1001 90 99 skall tullkvoten sådan som den anges i fotnoten på sidan 2 i bilagan fastställas utifrån Marockos produktion under det innevarande året, så som den uppskattats och offentliggjorts av de marockanska myndigheterna under maj månad. Denna tullkvot kommer i förekommande fall att anpassas i slutet av juli efter det att de marockanska myndigheterna offentliggjort ett meddelande om de slutgiltiga produktionsmängderna i Marocko. Resultaten av denna anpassning kan emellertid efter överenskommelse mellan parterna justeras med 5 % uppåt eller nedåt beroende på resultaten av de samråd som avses i punkt 2.

Ovan nämnda tullkvot skall inte tillämpas under månaderna juni och juli. Parterna skall under de samråd som avses i nedanstående stycke besluta att undersöka huruvida tidsschemat bör förlängas för att ta hänsyn till prognoserna för den marockanska marknaden. En sådan förlängning kan emellertid högst göras fram till och med den 31 augusti.

2. För att möjliggöra hanteringen av bestämmelserna i stycke 1 och för att garantera försörjningen av den marockanska marknaden och dess stabilitet och kontinuitet, samt för att stabilisera priserna på den marockanska marknaden och upprätthålla de traditionella handelsflödena skall följande samarbetsregler tillämpas inom sektorn:

Före varje regleringsår och senast under andra hälfen av maj skall de båda parterna samråda.

Under dessa överläggningar skall marknadssituationen för spannmål diskuteras, särskilt produktionsprognoser för vanligt vete, lagersituationen, förbrukningen, förväntade producent- och exportpriser och möjlig marknadsutveckling liksom möjligheterna att anpassa utbudet till efterfrågan.

3. Om Marocko inom ramen för ett internationellt avtal efter det att detta avtal trätt i kraft för ett tredje land inför en mer omfattande tullnedsättning för spannmål med KN-nummer 1001 90 99 åtar sig Marocko att automatiskt införa samma tullnedsättning även för gemenskapen.

Artikel 3

Om import av de produkter med ursprung i gemenskapen som omfattas av medgivanden beviljade i enlighet med detta protokoll orsakar allvarliga störningar på Marockos marknad enligt artikel 25 i avtalet, skall båda parter, med beaktande av jordbruksmarknadens särskilda känslighet och utan hinder av andra bestämmelser i detta avtal omgående inleda samråd för att finna en lämplig lösning. I avvaktan på en sådan lösning kan Marocko vidta de åtgärder som anses nödvändiga.

BILAGA

>Plats för tabell>

(e) Denna sats tillämpas på tullvärdet. Om det angivna värdet är lägre än 3500 Dh/ton tillkommer en extra importtull på 123 % på mellanskillnaden mellan den fastställda tröskeln (3500 Dh/ton) och det angivna värdet.

Gemensam förklaring

Parterna kommer överens om att se över de tullförmåner som fastställts i protokoll nr 3, bland annat för följande produkter: Vegetabiliska fetter och oljor med KN-nummer 1515 19 10, 1515 90 60, 1515 90 99, 1516 10 90, 1516 20 95, 1516 20 96, 1516 20 98 samt Socker från sockerbetor med KN-nummer 1701 12 90 i enlighet med det mål som fastställs i artikel 16 i associeringsavtalet.

Gemensam förklaring

Parterna konstaterar att detta avtal skall tillämpas av Konungariket Marocko inom ramen för en allmän upphandling av importtillstånd för förvaltningen av förmånskvoter.

Om den allmänna upphandlingen ändras eller om ett system för direktbetalningar införs kommer parterna överens om att inleda samråd i enlighet med artikel 20 i associeringsavtalet.

Top