EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2326

Rådets förordning (EG) nr 2326/2003 av den 19 december 2003 om fastställande av orienteringspriserna och gemenskapens produktionspris för fiskeåret 2004 för vissa fiskeriprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 104/2000

OJ L 345, 31.12.2003, p. 27–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 006 P. 230 - 233
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 006 P. 230 - 233
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 006 P. 230 - 233
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 006 P. 230 - 233
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 006 P. 230 - 233
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 006 P. 230 - 233
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 006 P. 230 - 233
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 006 P. 230 - 233
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 006 P. 230 - 233

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2326/oj

32003R2326

Rådets förordning (EG) nr 2326/2003 av den 19 december 2003 om fastställande av orienteringspriserna och gemenskapens produktionspris för fiskeåret 2004 för vissa fiskeriprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 104/2000

Europeiska unionens officiella tidning nr L 345 , 31/12/2003 s. 0027 - 0029


Rådets förordning (EG) nr 2326/2003

av den 19 december 2003

om fastställande av orienteringspriserna och gemenskapens produktionspris för fiskeåret 2004 för vissa fiskeriprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 104/2000

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter(1), särskilt artiklarna 18.3 och 26.1 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Enligt artiklarna 18.1 och 26.1 i förordning (EG) nr 104/2000 skall ett orienteringspris och gemenskapens produktionspris fastställas för varje fiskeår i syfte att för att fastställa de prisnivåer vid vilka intervention skall ske för vissa fiskeriprodukter.

(2) Enligt artikel 18.1 i förordning (EG) nr 104/2000 skall ett orienteringspris fastställas för var och en av de produkter och produktgrupper som finns upptagna i bilagorna I och II till den förordningen.

(3) Mot bakgrund av de uppgifter som för närvarande finns tillgängliga när det gäller priser för de aktuella produkterna och med hänsyn till kriterierna i artikel 18.2 i förordning (EG) nr 104/2000 bör orienteringspriserna för respektive art höjas, hållas oförändrade eller sänkas för fiskeåret 2004.

(4) Enligt förordning (EG) nr 104/2000 skall gemenskapens produktionspris fastställas för var och en av de produkter som finns upptagna i bilaga III till den förordningen. Det är emellertid tillräckligt att fastställa gemenskapens produktionspris endast för en av de produkter som finns upptagna i bilaga III till förordning (EG) nr 104/2000, eftersom priserna för övriga produkter kan beräknas med hjälp av de omvandlingsfaktorer som fastställs genom kommissionens förordning (EEG) nr 3510/82(2).

(5) På grundval av de kriterier som fastställs i artikel 18.2, första och andra strecksatsen, samt i artikel 26.1 i förordning (EG) nr 104/2000, bör gemenskapens produktionspris höjas för fiskeåret 2004.

(6) Med hänsyn till ärendets brådskande natur bör ett undantag beviljas från den sexveckorsperiod som avses i punkt 1.3 i det protokoll om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen som fogas till Amsterdamfördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De orienteringspriserna som avses i artikel 18.1 i förordning (EG) nr 104/2000 skall för fiskeåret den 1 januari-31 december 2004 fastställas enligt bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

Gemenskapens produktionspris som avses i artikel 26.1 i förordning (EG) nr 104/2000 skall för fiskeåret den 1 januari-31 december 2004 fastställas enligt bilaga II till denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2003.

På rådets vägnar

G. Alemanno

Ordförande

(1) EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2) EGT L 368, 28.12.1982, s. 27. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3899/92 (EGT L 392, 31.12.1992, s. 24).

BILAGA I

>Plats för tabell>

BILAGA II

>Plats för tabell>

Gemenskapens producentpris för övriga produkter i bilaga III till förordning (EG) nr 104/2000 skall fastställas genom de omvandlingsfaktorer som avses i förordning (EEG) nr 3510/82.

Top