EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2323

Rådets förordning (EG) nr 2323/2003 av den 17 december 2003 om fastställande av stödbeloppen för utsädessektorn för regleringsåret 2004/05

OJ L 345, 31.12.2003, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2323/oj

32003R2323

Rådets förordning (EG) nr 2323/2003 av den 17 december 2003 om fastställande av stödbeloppen för utsädessektorn för regleringsåret 2004/05

Europeiska unionens officiella tidning nr L 345 , 31/12/2003 s. 0021 - 0023


Rådets förordning (EG) nr 2323/2003

av den 17 december 2003

om fastställande av stödbeloppen för utsädessektorn för regleringsåret 2004/05

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande, och

av följande skäl:

(1) Artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 2358/71 av den 26 oktober 1971 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde(3) stryks från och med regleringsåret 2005/06 genom rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare(4). Genom undantag från artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 2358/71 bör stödbeloppen för produktion av utsäde följaktligen endast fastställas för regleringsåret 2004/05.

(2) Eftersom producenterna på grund av marknadssituationen inom Europeiska unionen och den utveckling som förväntas inte kan garanteras en skälig inkomst bör det beviljas produktionsstöd för det aktuella regleringsåret.

(3) Enligt artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 2358/71 skall stödbeloppet fastställas med hänsyn till å ena sidan behovet av att säkra en balans mellan den mängd som behöver produceras i gemenskapen och den mängd som kan avsättas och å andra sidan produkternas priser på marknaderna i tredje land.

(4) På grundval av dessa kriterier bör de stöd som skall gälla för regleringsåret 2004/05 fastställas till de nivåer som anges i bilagan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 2358/71 skall beloppen för det stöd som beviljas inom utsädessektorn för regleringsåret 2004/05 fastställas till dem som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2003.

På rådets vägnar

G. Alemanno

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 16 december 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2) Yttrandet avgivet den 10 december 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3) EGT L 246, 5.11.1971, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 154/2002 (EGT L 25, 29.1.2002, s. 18).

(4) EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.

BILAGA

REGLERINGSÅRET 2004/05

Stödbelopp som skall tillämpas i gemenskapen

>Plats för tabell>

Top