EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2011

Kommissionens förordning (EG) nr 2011/2003 av den 14 november 2003 om ändring av bilagorna I och III i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (Text av betydelse för EES)

OJ L 297, 15.11.2003, p. 15–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 509 - 512
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 509 - 512
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 509 - 512
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 509 - 512
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 509 - 512
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 509 - 512
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 509 - 512
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 509 - 512
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 509 - 512
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 050 P. 131 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 050 P. 131 - 134

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; tyst upphävande genom 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2011/oj

32003R2011

Kommissionens förordning (EG) nr 2011/2003 av den 14 november 2003 om ändring av bilagorna I och III i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 297 , 15/11/2003 s. 0015 - 0018


Kommissionens förordning (EG) nr 2011/2003

av den 14 november 2003

om ändring av bilagorna I och III i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1873/2003(2), särskilt artiklarna 6, 7 och 8 i denna, och

av följande skäl:

(1) I enlighet med förordning (EEG) nr 2377/90 måste gränsvärden för högsta tillåtna restmängder successivt fastställas för samtliga farmakologiskt verksamma substanser som används inom gemenskapen i veterinärmedicinska läkemedel som är avsedda att ges till livsmedelsproducerande djur.

(2) Gränsvärden bör fastställas först efter det att Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel har granskat all relevant information beträffande säkerheten med restmängder av ämnet i fråga för den som konsumerar livsmedel med animaliskt ursprung samt restmängdernas påverkan på den industriella bearbetningen av livsmedel.

(3) Vid fastställandet av gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung är det nödvändigt att ange de djurarter i vilka restmängder kan förekomma, vilka mängder som kan förekomma i var och en av de relevanta vävnaderna från det behandlade djuret (målvävnad) samt vilket slag av restmängd som är relevant vid övervakningen av restmängder (restmarkör).

(4) För kontroll av resthalter bör enligt tillämplig gemenskapslagstiftning gränsvärden vanligtvis fastställas för målvävnaderna lever eller njure. I den internationella handeln avlägsnas dock ofta lever och njure från slaktkroppen, och gränsvärden bör därför alltid fastställas även för muskel- eller fettvävnader.

(5) För veterinärmedicinska läkemedel som är avsedda för äggläggande fåglar, mjölkdjur eller honungsbin, måste gränsvärden även fastställas för ägg, mjölk eller honung.

(6) Alfacypermetrin och Metamizol skall införas i bilaga I till förordning (EEG) nr 2377/90.

(7) För att möjliggöra komplettering av vetenskapliga studier Foxim skall införas i bilaga III till förordning (EEG) nr 2377/90.

(8) En tillräckligt lång tidsfrist bör fastställas innan denna förordning träder i kraft så att medlemsstaterna kan göra de nödvändiga anpassningarna till bestämmelserna i denna förordning av tillstånden att släppa ut de berörda veterinärmedicinska läkemedlen på marknaden, vilka beviljats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG(3).

(9) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och III till förordning (EEG) nr 2377/90 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den sextionde dagen efter att den har offentliggjorts.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 november 2003.

På kommissionens vägnar

Erkki Liikanen

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 1.

(2) EUT L 275, 25.10.2003, s. 9.

(3) EGT L 311, 28.11.2001, s. 1.

BILAGA

A. Bilaga I till förordning (EEG) nr 2377/90 skall ändras på följande sätt:

2. Antiparasitära medel

2.2 Medel mot ektoparasiter

2.2.3 Pyretrin och pyretroider

">Plats för tabell>"

4. Antiinflammatoriska medel

4.1 Icke-steroida antiinflammatoriska medel

4.1.5 Pyrazolon-derivat

">Plats för tabell>"

B. Bilaga III till förordning (EEG) nr 2377/90 skall ändras på följande sätt:

2. Antiparasitära medel

2.2 Medel mot ektoparasiter

2.2.4 Organiska fosforföreningar

">Plats för tabell>"

Top