EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1787

Rådets förordning (EG) nr 1787/2003 av den 29 september 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

OJ L 270, 21.10.2003, p. 121–122 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 050 P. 20 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 050 P. 20 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; tyst upphävande genom 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1787/oj

32003R1787

Rådets förordning (EG) nr 1787/2003 av den 29 september 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

Europeiska unionens officiella tidning nr L 270 , 21/10/2003 s. 0121 - 0122


Rådets förordning (EG) nr 1787/2003

av den 29 september 2003

om ändring av förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

av följande skäl:

(1) Genom rådets förordning (EG) nr 1788/2003 av den 29 september 2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter(2) infördes en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter för att minska obalansen mellan tillgång och efterfrågan på marknaden för mjölk och mjölkprodukter och avskaffa de därmed sammanhängande strukturella överskotten. Detta system kommer att tillämpas under ytterligare elva på varandra följande tolvmånadersperioder som börjar löpa den 1 april 2004.

(2) För att stimulera konsumtionen av mjölk och mjölkprodukter i gemenskapen och förbättra dessa produkters konkurrenskraft på de internationella marknaderna bör marknadsstödet minskas, främst genom att de interventionspriser för smör och skummjölkspulver som fastställs genom rådets förordning (EG) nr 1255/1999(3) gradvis sänks med början den 1 juli 2004. Av detta skäl bör de relativa interventionsprisnivåerna ändras för dessa båda produkter.

(3) Riktpriset, som fastställs utifrån interventionspriset för smör respektive skummjölkspulver, utgjorde en indikation för stödnivån, men eftersom interventionen för de båda produkterna numera endast avser en maximerad kvantitet och är tillämplig under en begränsad tid av året är det önskvärt att riktpriset avskaffas.

(4) För att hindra att det uppstår en konstlad avsättning genom ett massivt utnyttjande av intervention bör det fastställas ett tak i form av en bestämd kvantitet för interventionsköp av smör.

(5) Eftersom inkomststödet till mjölkproducenterna i form av direktbetalningar har anpassats och fastställts i förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare(4) bör bestämmelserna om detta utgå ur förordning (EG) nr 1255/1999.

(6) Därför bör förordning (EG) nr 1255/1999 ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1255/1999 ändras på följande sätt:

1. Artikel 3 skall utgå:

2. Artikel 4.1 skall ersättas med följande:

"1. Interventionspriset uttryckt i euro per 100 kg skall för gemenskapen fastställas till följande:

a) för smör:

- 328,20 för perioden den 1 juli 2000-30 juni 2004,

- 305,23 för perioden den 1 juli 2004-30 juni 2005,

- 282,44 för perioden den 1 juli 2005-30 juni 2006,

- 259,52 för perioden den 1 juli 2006-30 juni 2007,

- 246,39 från och med den 1 juli 2007

b) för skummjölkspulver:

- 205,52 för perioden den 1 juli 2000-30 juni 2004,

- 195,24 för perioden den 1 juli 2004-30 juni 2005,

- 184,97 för perioden den 1 juli 2005-30 juni 2006,

- 174,69 från och med den 1 juli 2006."

3. Artikel 6.1 skall ersättas med följande:

"1. Om marknadspriset på smör under perioden 1 mars-31 augusti varje år, i en eller flera medlemsstater, når en nivå som ligger under 92 % av interventionspriset för en representativ period skall interventionsorganen, till 90 % av interventionspriset, köpa det smör som avses i punkt 2 i den eller de berörda medlemsstaterna på grundval av specifikationer som skall fastställas.

Om de kvantiteter som erbjuds till intervention under ovanstående period överskrider 70000 ton år 2004, 60000 ton år 2005, 50000 ton år 2006, 40000 ton år 2007 och 30000 ton år 2008 och framåt, får kommissionen avbryta interventionsinköpen tills vidare.

Interventionsorganen får då göra inköp genom öppen stående anbudsinfordran på grundval av specifikationer som skall fastställas.

Om marknadspriset på smör i den eller de berörda medlemsstaterna uppgår till 92 % eller mer av interventionspriset under en representativ period skall kommissionen avbryta inköpen tills vidare."

4. Artikel 14.3 skall ersättas med följande:

"3. När det gäller helmjölk skall gemenskapsstödet vara följande:

- 23, 24 euro/100 kg fram till den 30 juni 2004,

- 21,69 euro/100 kg för perioden 1 juli 2004-30 juni 2005,

- 20,16 euro/100 kg för perioden 1 juli 2005-30 juni 2006,

- 18,61 euro/100 kg för perioden 1 juli 2006-30 juni 2007,

- 18,15 euro/100 kg från och med 1 juli 2007.

När det gäller andra mjölkprodukter skall storleken på stödet avgöras med hänsyn till andelen mjölk i de berörda produkterna."

5. Artiklarna 16-25 skall utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Emellertid skall artikel 1.1 tillämpas från och med den 1 april 2004; punkt 3 skall tillämpas från och med den 1 mars 2004 och punkt 5 skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 september 2003.

På rådets vägnar

G. Alemanno

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 5 juni 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2) Se sidan 123 i detta nummer av EUT.

(3) EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 509/2002 (EGT L 79, 22.3.2002, s. 15).

(4) Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

Top