EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2003_236_R_0033_01

Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen

OJ L 236, 23.9.2003, p. 33–988 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

23.9.2003   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 236/33


AKT

om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen


DEL ETT

PRINCIPER

Artikel 1

I denna anslutningsakt menas med

grundläggande fördrag:

a)

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget) och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratomfördraget) med de tillägg och ändringar som gjorts genom fördrag eller andra rättsakter som trätt i kraft före denna anslutning,

b)

Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) med de tillägg och ändringar som gjorts genom fördrag eller andra rättsakter som trätt i kraft före denna anslutning,

nuvarande medlemsstater: Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland,

unionen: den europeiska union som upprättats genom EU-fördraget,

gemenskapen: den ena av eller båda de gemenskaper som anges i första strecksatsen, allt efter omständigheterna,

nya medlemsstater: Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien,

institutioner: de institutioner som upprättats genom de grundläggande fördragen.

Artikel 2

Från och med dagen för anslutningen skall bestämmelserna i de grundläggande fördragen och i rättsakter som har antagits av institutionerna och Europeiska centralbanken före anslutningen vara bindande för de nya medlemsstaterna och skall tillämpas i dessa på de villkor som anges i de fördragen och i denna anslutningsakt.

Artikel 3

1.   Bestämmelserna i Schengenregelverket, som det införlivats inom Europeiska unionens ramar genom det protokoll som fogats till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallat ”Schengenprotokollet”), och i de rättsakter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta, enligt förteckningen i bilaga I till denna anslutningsakt, samt i eventuella ytterligare sådana rättsakter som kan komma att antas före anslutningen, skall vara bindande för och tillämpas i de nya medlemsstaterna från och med dagen för anslutningen.

2.   De bestämmelser i Schengenregelverket, som det införlivats inom Europeiska unionens ramar, och i rättsakter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta, vilka inte avses i punkt 1 skall visserligen vara bindande för de nya medlemsstaterna från och med dagen för anslutningen men skall inte tillämpas i en ny medlemsstat förrän efter beslut av rådet när det i enlighet med tillämpliga Schengenutvärderingsförfaranden har kontrollerats att de nödvändiga villkoren för tillämpning av samtliga delar av regelverket är uppfyllda i den nya medlemsstaten, och efter det att Europaparlamentet har hörts.

Rådet skall fatta sitt beslut med enhällighet bland de medlemmar som företräder regeringarna i de medlemsstater för vilka tillämpningen av de bestämmelser som avses i detta stycke redan har inletts och företrädaren för regeringen i den medlemsstat för vilken tillämpningen av bestämmelserna skall inledas. De rådsmedlemmar som företräder regeringarna i Irland och i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland skall delta i sådana beslut i den mån de hänför sig till de bestämmelser i Schengenregelverket och i rättsakter som grundas på detta eller som på annat sätt har samband med detta i vilka dessa medlemsstater deltar.

3.   De avtal som rådet har ingått enligt artikel 6 i Schengenprotokollet skall vara bindande för de nya medlemsstaterna från och med dagen för anslutningen.

4.   När det gäller sådana konventioner eller instrument på området för rättsliga och inrikes frågor som är oskiljaktigt förenade med förverkligandet av målen i EU-fördraget förbinder sig de nya medlemsstaterna

att ansluta sig till dem som vid tidpunkten för anslutningen är öppna för undertecknande av de nuvarande medlemsstaterna samt till dem som rådet har utarbetat enligt avdelning VI i EU-fördraget och rekommenderat medlemsstaterna att anta,

att införa administrativa eller andra arrangemang som motsvarar dem som de nuvarande medlemsstaterna eller rådet har antagit vid dagen för anslutningen, för att underlätta praktiskt samarbete mellan medlemsstaternas institutioner och organisationer på området för rättsliga och inrikes frågor.

Artikel 4

Var och en av de nya medlemsstaterna skall delta i den ekonomiska och monetära unionen från och med dagen för anslutningen som medlemsstat med undantag i enlighet med artikel 122 i EG-fördraget.

Artikel 5

1.   Genom denna anslutningsakt ansluter sig de nya medlemsstaterna till de beslut och avtal som företrädarna för medlemsstaternas regeringar har fattat eller ingått vid sammanträden i rådet. De förbinder sig att från och med dagen för anslutningen ansluta sig till alla andra avtal som de nuvarande medlemsstaterna har ingått och som gäller unionens funktion eller som har samband med unionens verksamhet.

2.   De nya medlemsstaterna förbinder sig att ansluta sig till de konventioner som avses i artikel 293 i EG-fördraget eller som är oskiljaktigt förenade med förverkligandet av målen i EG-fördraget samt att även ansluta sig till de protokoll om domstolens tolkning av konventionerna som de nuvarande medlemsstaterna har undertecknat, och för detta ändamål förbinder de sig att inleda förhandlingar med de nuvarande medlemsstaterna om nödvändig anpassning av dessa texter.

3.   De nya medlemsstaterna skall ha samma ställning som de nuvarande när det gäller förklaringar, resolutioner eller andra ståndpunkter av Europeiska rådet eller av rådet samt förklaringar, resolutioner eller andra ståndpunkter som medlemsstaterna efter gemensam överenskommelse har antagit i frågor om gemenskapen eller unionen; de kommer följaktligen att beakta de principer och riktlinjer som kommer till uttryck i dessa förklaringar, resolutioner eller andra ståndpunkter och kommer att göra vad som behövs för att säkerställa genomförandet.

Artikel 6

1.   Sådana avtal eller konventioner, som ingåtts eller provisoriskt tillämpas av gemenskapen, eller avtal eller konventioner enligt artikel 24 eller artikel 38 i EU-fördraget, med en eller flera tredje stater, med en internationell organisation eller med en medborgare i tredje stat, skall vara bindande för de nya medlemsstaterna på de villkor som anges i de grundläggande fördragen och denna anslutningsakt.

2.   På de villkor som anges i denna anslutningsakt förbinder sig de nya medlemsstaterna att ansluta sig till de avtal eller konventioner som de nuvarande medlemsstaterna har ingått eller provisoriskt tillämpar tillsammans med gemenskapen och att ansluta sig till de avtal som de staterna har ingått och som har samband med sådana avtal eller konventioner.

De nya medlemsstaternas anslutning till de avtal eller konventioner som avses i punkt 6 nedan samt till de avtal med Chile, Kina, Mercosur, Schweiz och Vitryssland som har ingåtts eller undertecknats av gemenskapen tillsammans med medlemsstaterna skall godkännas genom att protokoll till sådana avtal eller konventioner ingås mellan rådet, genom enhälligt beslut på medlemsstaternas vägnar, och det eller de tredje länderna eller den internationella organisationen i fråga. Detta förfarande skall inte påverka gemenskapens egen behörighet eller beröra fördelningen av befogenheter mellan gemenskapen och medlemsstaterna när det gäller ingående av sådana avtal i framtiden eller eventuella andra ändringar som inte har samband med anslutningen. Kommissionen skall på medlemsstaternas vägnar förhandla fram dessa protokoll på grundval av förhandlingsdirektiv som enhälligt godkänts av rådet, och i samråd med en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna. Den skall lägga fram ett utkast till protokollen för rådet, så att de kan ingås.

3.   När de nya medlemsstaterna ansluter sig till de avtal och konventioner som avses i punkt 2 skall de få samma rättigheter och skyldigheter enligt dessa avtal och konventioner som de nuvarande medlemsstaterna.

4.   Genom denna anslutningsakt ansluter sig de nya medlemsstaterna till partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (1).

5.   De nya medlemsstaterna förbinder sig att på de villkor som anges i denna anslutningsakt ansluta sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med artikel 128 i det avtalet (2).

6.   Från och med dagen för anslutningen, och i avvaktan på att de nödvändiga protokoll som avses i punkt 2 skall ingås, skall de nya medlemsstaterna tillämpa bestämmelserna i de avtal som de nuvarande medlemsstaterna och gemenskapen, tillsammans, har ingått med Algeriet, Armenien, Azerbajdzjan, Bulgarien, Egypten, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Georgien, Israel, Jordanien, Kazakstan, Kirgizistan, Kroatien, Libanon, Marocko, Mexiko, Moldavien, Rumänien, Ryska federationen, San Marino, Sydafrika, Sydkorea, Syrien, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Ukraina och Uzbekistan samt bestämmelserna i andra avtal som har ingåtts av de nuvarande medlemsstaterna tillsammans med gemenskapen före anslutningen.

Eventuella ändringar i dessa avtal skall göras genom protokoll som ingås med motparterna i enlighet med bestämmelserna i punkt 2 andra stycket. Om protokollen inte har ingåtts vid dagen för anslutningen skall gemenskapen och medlemsstaterna inom ramen för sin respektive behörighet vidta nödvändiga åtgärder för att hantera situationen efter anslutningen.

7.   Från och med dagen för anslutningen skall de nya medlemsstaterna tillämpa de bilaterala textilavtal och textilöverenskommelser som gemenskapen har ingått med tredje land.

De kvantitativa restriktioner som gemenskapen tillämpar på import av textil- och beklädnadsvaror skall anpassas för att ta hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning till gemenskapen. Gemenskapen kan i detta syfte före dagen för anslutningen förhandla fram ändringar i de bilaterala avtal och överenskommelser som avses ovan med de berörda tredje länderna.

Om ändringarna i de bilaterala textilavtalen och textilöverenskommelserna inte har trätt i kraft vid dagen för anslutningen skall gemenskapen göra de nödvändiga anpassningarna av sina bestämmelser om import av textil- och beklädnadsvaror från tredje land för att ta hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning till gemenskapen.

8.   De kvantitativa restriktioner som gemenskapen tillämpar på import av stål och stålprodukter skall anpassas på grundval av de nya medlemsstaternas import under de senaste åren av stålprodukter med ursprung i de berörda leverantörsländerna.

I detta syfte skall de nödvändiga ändringarna i de bilaterala stålavtal och stålöverenskommelser som gemenskapen ingått med tredje land förhandlas fram före dagen för anslutningen.

Om ändringarna av de bilaterala avtalen och överenskommelserna inte har trätt i kraft vid dagen för anslutningen skall bestämmelserna i första stycket gälla.

9.   Från och med dagen för anslutningen skall de fiskeavtal som de nya medlemsstaterna ingått med tredje land förvaltas av gemenskapen.

De rättigheter och skyldigheter som de nya medlemsstaterna har genom dessa avtal skall inte påverkas under den period då bestämmelserna i dessa avtal provisoriskt bibehålls.

Så snart som möjligt och under alla omständigheter innan de avtal som avses i första stycket löpt ut skall lämpliga beslut om fortsättning av fiskeverksamheten enligt dessa avtal antas i varje enskilt fall av rådet, med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen, varvid det även skall vara möjligt att förlänga vissa avtal med högst ett år.

10.   Med verkan från och med dagen för anslutningen skall de nya medlemsstaterna frånträda alla frihandelsavtal med tredje land, inklusive Centraleuropeiska frihandelsavtalet.

I den mån avtal mellan en eller flera nya medlemsstater å ena sidan och ett eller flera tredje länder å andra sidan inte är förenliga med de skyldigheter som följer av denna anslutningsakt skall den eller de nya medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja de oförenligheter som konstaterats. Om en ny medlemsstat har svårigheter med att anpassa ett avtal som ingåtts med ett eller flera tredje länder före anslutningen skall den enligt villkoren i det avtalet frånträda det.

11.   Genom denna anslutningsakt och på de villkor som anges i den ansluter sig de nya medlemsstaterna till de interna överenskommelser som ingåtts av de nuvarande medlemsstaterna för att genomföra de avtal eller konventioner som avses i punkterna 2 och 4-6.

12.   De nya medlemsstaterna skall när så behövs vidta lämpliga åtgärder för att deras ställning i förhållande till internationella organisationer och sådana internationella avtal där också gemenskapen eller andra medlemsstater är parter skall anpassas till de rättigheter och skyldigheter som följer av anslutningen till unionen.

I synnerhet skall de vid dagen för anslutningen eller så snart som möjligt därefter frånträda sådana internationella fiskeavtal och utträda ur sådana fiskeorganisationer som även gemenskapen är part i, om inte deras medlemskap har samband med något annat än fiske.

Artikel 7

Om inget annat föreskrivs i denna anslutningsakt får inte bestämmelserna i denna tillfälligt sättas ur kraft, ändras eller upphävas på annat sätt än genom det förfarande som anges i de grundläggande fördragen och som gör det möjligt att ändra de fördragen.

Artikel 8

De rättsakter som har antagits av institutionerna och som omfattas av övergångsbestämmelser i denna anslutningsakt skall behålla sin rättsliga status; i synnerhet skall förfarandena för ändring av dessa rättsakter gälla även i fortsättningen.

Artikel 9

De bestämmelser i denna anslutningsakt vars syfte eller verkan är att rättsakter antagna av institutionerna skall upphävas eller ändras, utom då det gäller en övergångsåtgärd, skall ha samma rättsliga status som de på detta sätt upphävda eller ändrade bestämmelserna och skall vara underkastade samma regler som dessa.

Artikel 10

De grundläggande fördragen och de rättsakter som antagits av institutionerna skall, som en övergångsåtgärd, tillämpas med de avvikelser som föreskrivs i denna anslutningsakt.

DEL TVÅ

ANPASSNING AV FÖRDRAGEN

AVDELNING I

INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER

KAPITEL 1

Europaparlamentet

Artikel 11

Med verkan från och med början av perioden 2004-2009 skall artikel 190.2 första stycket i EG-fördraget och artikel 108.2 första stycket i Euratomfördraget ersättas med följande:

”I varje medlemsstat skall följande antal företrädare i Europaparlamentet väljas:

Belgien

24

Tjeckien

24

Danmark

14

Tyskland

99

Estland

6

Grekland

24

Spanien

54

Frankrike

78

Irland

13

Italien

78

Cypern

6

Lettland

9

Litauen

13

Luxemburg

6

Ungern

24

Malta

5

Nederländerna

27

Österrike

18

Polen

54

Portugal

24

Slovenien

7

Slovakien

14

Finland

14

Sverige

19

Förenade kungariket

78”

KAPITEL 2

Rådet

Artikel 12

1.   Med verkan från och med den 1 november 2004 skall följande gälla:

a)

I artikel 205 i EG-fördraget och i artikel 118 i Euratomfördraget

i)

skall punkt 2 ersättas med följande:

1.”2.   När rådets beslut skall fattas med kvalificerad majoritet skall medlemsstaternas röster vägas på följande sätt:

Belgien

12

Tjeckien

12

Danmark

7

Tyskland

29

Estland

4

Grekland

12

Spanien

27

Frankrike

29

Irland

7

Italien

29

Cypern

4

Lettland

4

Litauen

7

Luxemburg

4

Ungern

12

Malta

3

Nederländerna

13

Österrike

10

Polen

27

Portugal

12

Slovenien

4

Slovakien

7

Finland

7

Sverige

10

Förenade kungariket

29

Rådets beslut skall fattas med minst 232 röster från majoriteten av medlemsstaterna när beslutet enligt detta fördrag skall fattas på förslag från kommissionen.

I andra fall skall rådets beslut fattas med minst 232 röster från minst två tredjedelar av medlemsstaterna.”

ii)

Följande punkt skall läggas till:

”4.   När rådet skall fatta ett beslut med kvalificerad majoritet får en rådsmedlem begära en kontroll av att de medlemsstater som utgör denna kvalificerade majoritet motsvarar minst 62 % av unionens hela befolkning. Om detta villkor inte är uppfyllt, skall beslutet inte antas.”

b)

I artikel 23.2 i EU-fördraget skall tredje stycket ersättas med följande:

”Rådsmedlemmarnas röster skall vägas i enlighet med artikel 205.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Rådets beslut skall fattas med minst 232 röster från minst två tredjedelar av medlemmarna. När rådet skall fatta ett beslut med kvalificerad majoritet får en rådsmedlem begära en kontroll av att de medlemsstater som utgör denna kvalificerade majoritet motsvarar minst 62 % av unionens hela befolkning. Om detta villkor inte är uppfyllt, skall beslutet inte antas.”

c)

I artikel 34 i EU-fördraget skall punkt 3 ersättas med följande:

”3.   När rådet skall besluta med kvalificerad majoritet skall medlemmarnas röster vägas enligt artikel 205.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, varvid åtminstone 232 röster från minst två tredjedelar av medlemmarna skall krävas för beslut. När rådet skall fatta ett beslut med kvalificerad majoritet får en rådsmedlem begära en kontroll av att de medlemsstater som utgör denna kvalificerade majoritet motsvarar minst 62 % av unionens hela befolkning. Om detta villkor inte är uppfyllt, skall beslutet inte antas.”

2.   Artikel 3.1 i det protokoll om utvidgningen av Europeiska unionen som fogats till EU-fördraget och EG-fördraget skall upphöra att gälla.

3.   Om färre än tio nya medlemsstater ansluter sig till Europeiska unionen skall tröskeln för kvalificerad majoritet fastställas genom ett beslut av rådet genom tillämpning av en strikt lineär, aritmetisk interpolering, med avrundning uppåt eller nedåt till närmaste röst, mellan 71 % för ett råd med 300 röster och 72,27 % för ett EU med 25 medlemsstater.

KAPITEL 3

Domstolen

Artikel 13

1.   Artikel 9 första stycket i det protokoll om domstolens stadga som fogats till EU-fördraget, EG-fördraget och Euratomfördraget skall ersättas med följande:

”Den nytillsättning av en del av domartjänsterna som skall äga rum vart tredje år skall avse omväxlande tretton och tolv domare.”

2.   Artikel 48 i det protokoll om domstolens stadga som fogats till EU-fördraget, EG-fördraget och Euratomfördraget skall ersättas med följande:

”Artikel 48

Förstainstansrätten skall ha tjugofem domare.”

KAPITEL 4

Ekonomiska och sociala kommittén

Artikel 14

Artikel 258 andra stycket i EG-fördraget och artikel 166 andra stycket i Euratomfördraget skall ersättas med följande:

”Antalet ledamöter i kommittén skall vara följande:

Belgien

12

Tjeckien

12

Danmark

9

Tyskland

24

Estland

7

Grekland

12

Spanien

21

Frankrike

24

Irland

9

Italien

24

Cypern

6

Lettland

7

Litauen

9

Luxemburg

6

Ungern

12

Malta

5

Nederländerna

12

Österrike

12

Polen

21

Portugal

12

Slovenien

7

Slovakien

9

Finland

9

Sverige

12

Förenade kungariket

24”

KAPITEL 5

Regionkommittén

Artikel 15

Artikel 263 tredje stycket i EG-fördraget skall ersättas med följande:

”Antalet ledamöter i kommittén skall vara följande:

Belgien

12

Tjeckien

12

Danmark

9

Tyskland

24

Estland

7

Grekland

12

Spanien

21

Frankrike

24

Irland

9

Italien

24

Cypern

6

Lettland

7

Litauen

9

Luxemburg

6

Ungern

12

Malta

5

Nederländerna

12

Österrike

12

Polen

21

Portugal

12

Slovenien

7

Slovakien

9

Finland

9

Sverige

12

Förenade kungariket

24”

KAPITEL 6

Vetenskapliga och tekniska kommittén

Artikel 16

Artikel 134.2 första stycket i Euratomfördraget skall ersättas med följande:

”2.   Kommittén skall ha 39 ledamöter som rådet utser efter att ha hört kommissionen.”

KAPITEL 7

Europeiska centralbanken

Artikel 17

I protokoll nr 18 om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken som fogats till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall följande punkt läggas till i artikel 49:

”49.3   När ett eller flera länder blir medlemsstater och deras respektive nationella centralbanker blir en del av ECBS skall ECB:s tecknade kapital och högsta belopp för reservtillgångar som får föras över till ECB automatiskt ökas. Ökningen skall beräknas genom att respektive då gällande belopp multipliceras med kvoten, inom fördelningsnyckeln för det utvidgade kapitalet, mellan de berörda inträdande nationella centralbankernas viktning och viktningen för de nationella centralbanker som redan är medlemmar av ECBS. Varje nationell centralbanks viktning i fördelningsnyckeln skall beräknas analogt med artikel 29.1 och i enlighet med artikel 29.2. De referensperioder som skall användas för statistiska uppgifter skall vara samma som de som tillämpades vid den senaste femårsjusteringen av viktningarna enligt artikel 29.3.”

AVDELNING II

ANDRA ANPASSNINGAR

Artikel 18

I artikel 57.1 i EG-fördraget skall följande läggas till:

”I fråga om restriktioner som är i kraft enligt nationell lagstiftning i Estland och Ungern skall det relevanta datumet vara den 31 december 1999.”

Artikel 19

Artikel 299.1 i EG-fördraget skall ersättas med följande:

”1.   Detta fördrag skall gälla för Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.”

DEL TRE

PERMANENTA BESTÄMMELSER

AVDELNING I

ANPASSNING AV INSTITUTIONERNAS RÄTTSAKTER

Artikel 20

De rättsakter som förtecknas i bilaga II till denna anslutningsakt skall anpassas på det sätt som anges i bilagan.

Artikel 21

Sådan anpassning som vid anslutningen behöver göras i de rättsakter som förtecknas i bilaga III till denna anslutningsakt skall utarbetas enligt riktlinjerna i den bilagan och enligt det förfarande och på de villkor som anges i artikel 57.

AVDELNING II

ANDRA BESTÄMMELSER

Artikel 22

De bestämmelser som förtecknas i bilaga IV till denna anslutningsakt skall tillämpas enligt de villkor som anges i den bilagan.

Artikel 23

På förslag från kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet får rådet enhälligt besluta om de anpassningar av bestämmelserna i denna anslutningsakt om den gemensamma jordbrukspolitiken som ändringar i gemenskapslagstiftningen kan motivera. Sådana anpassningar får göras före dagen för anslutningen.

DEL FYRA

TILLFÄLLIGA BESTÄMMELSER

AVDELNING I

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Artikel 24

De bestämmelser som förtecknas i bilagorna V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XII och XIV till denna anslutningsakt skall tillämpas i fråga om de nya medlemsstaterna enligt de villkor som anges i bilagorna.

Artikel 25

1.   Med avvikelse från artikel 189 andra stycket i EG-fördraget och artikel 107 andra stycket i Euratomfördraget och med avseende på artikel 190.2 i EG-fördraget och artikel 108.2 i Euratomfördraget skall antalet platser i Europaparlamentet för de nya medlemsstaterna under perioden från och med dagen för anslutningen fram till början av Europaparlamentets mandatperiod 2004-2009 vara följande:

Tjeckien

24

Estland

6

Cypern

6

Lettland

9

Litauen

13

Ungern

24

Malta

5

Polen

54

Slovenien

7

Slovakien

14

2.   Med avvikelse från artikel 190.1 i EG-fördraget och artikel 108.2 i Euratomfördraget skall Europaparlamentets företrädare för folken i de nya medlemsstaterna under perioden från och med dagen för anslutningen fram till början av Europaparlamentets mandatperiod 2004-2009 utses inom parlamenten i dessa stater på det sätt som var och en av dessa stater själv bestämmer.

Artikel 26

1.   Följande bestämmelser skall gälla för perioden till och med den 31 oktober 2004:

a)

Med avseende på artikel 205.2 i EG-fördraget och artikel 118.2 i Euratomfördraget:

 

När rådets beslut skall fattas med kvalificerad majoritet skall medlemsstaternas röster vägas på följande sätt:

Belgien

5

Tjeckien

5

Danmark

3

Tyskland

10

Estland

3

Grekland

5

Spanien

8

Frankrike

10

Irland

3

Italien

10

Cypern

2

Lettland

3

Litauen

3

Luxemburg

2

Ungern

5

Malta

2

Nederländerna

5

Österrike

4

Polen

8

Portugal

5

Slovenien

3

Slovakien

3

Finland

3

Sverige

4

Förenade kungariket

10

b)

Med avseende på artikel 205.2 andra och tredje styckena i EG-fördraget och artikel 118.2 andra och tredje styckena i Euratomfördraget:

 

Rådets beslut skall fattas med minst

88 röster när beslutet enligt detta fördrag skall fattas på förslag från kommissionen,

88 röster från minst två tredjedelar av medlemsstaterna i andra fall.

c)

Med avseende på artikel 23.2 tredje stycket andra meningen i EU-fördraget:

 

Rådets beslut skall fattas med minst 88 röster från minst två tredjedelar av medlemmarna.

d)

Med avseende på artikel 34.3 i EU-fördraget:

 

När rådet skall besluta med kvalificerad majoritet skall medlemmarnas röster vägas enligt artikel 205.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, varvid åtminstone 88 röster från minst två tredjedelar av medlemmarna skall krävas för beslut.

2.   Om färre än tio nya medlemsstater ansluter sig till unionen skall tröskeln för kvalificerad majoritet för perioden till och med den 31 oktober 2004 fastställas genom beslut av rådet så att den kommer så nära som möjligt 71,26 % av det totala antalet röster.

Artikel 27

1.   Alla tullar som beräknas enligt Gemensamma tulltaxan och eventuella tullmedgivanden i samband med dessa som gemenskapen tillämpar i handeln mellan de nya medlemsstaterna och tredje land skall räknas som intäkter av sådana ”tullar enligt Gemensamma tulltaxan och andra avgifter” som avses i artikel 2.1 b i rådets beslut 2000/597/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (3) eller i motsvarande bestämmelser i beslut som ersätter det beslutet.

2.   För år 2004 skall det harmoniserade beräkningsunderlaget för mervärdesskatt och GNI-underlaget (GNI) för varje ny medlemsstat vilka avses i artikel 2.1 c och d i rådets beslut 2000/597/EG, Euratom vara lika med två tredjedelar av det årliga underlaget. Det GNI-underlag för varje ny medlemsstat som skall beaktas vid beräkningen av finansieringen av den korrigering av obalanser i budgeten som Förenade kungariket har beviljats och som avses i artikel 5.1 i rådets beslut 2000/597/EG, Euratom skall också vara lika med två tredjedelar av det årliga underlaget.

3.   För att fastställa den fasta satsen för 2004 enligt artikel 2.4 b i rådets beslut 2000/597/EG, Euroatom skall de begränsade beräkningsunderlagen för mervärdesskatt för de nya medlemsstaterna beräknas på grundval av två tredjedelar av deras icke-begränsade beräkningsunderlag för mervärdesskatt och två tredjedelar av deras GNI.

Artikel 28

1.   Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2004 skall anpassas för att ta hänsyn till anslutningen av de nya medlemsstaterna genom en ändringsbudget som skall träda i kraft den 1 maj 2004.

2.   De tolv månatliga tolftedelarna av mervärdesskattbaserade och GNI-baserade medel som skall betalas av de nya medlemsstaterna enligt denna ändringsbudget samt de retroaktiva justeringarna av de månatliga tolftedelarna för perioden januari-april 2004 som endast gäller de nuvarande medlemsstaterna skall konverteras till åttondelar som skall infordras under perioden maj-december 2004. De retroaktiva justeringarna som följer av en eventuell ändringsbudget som antas under 2004 skall också konverteras till lika stora delar som skall infordras under återstoden av året.

Artikel 29

Den första arbetsdagen i varje månad skall gemenskapen som tillfällig budgetmässig kompensation betala Tjeckien, Cypern, Malta och Slovenien år 2004, från och med dagen för anslutningen, en åttondel och åren 2005 och 2006 en tolftedel av följande belopp, såsom en utgift i Europeiska gemenskapernas allmänna budget:

(miljoner euro, 1999 års priser)

 

2004

2005

2006

Tjeckien

125,4

178,0

85,1

Cypern

68,9

119,2

112,3

Malta

37,8

65,6

62,9

Slovenien

29,5

66,4

35,5

Artikel 30

Den första arbetsdagen i varje månad skall gemenskapen såsom en utgift i Europeiska gemenskapernas allmänna budget betala Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien år 2004, från och med dagen för anslutningen, en åttondel och åren 2005 och 2006 en tolftedel av följande schablonbelopp ur den särskilda likviditetsfaciliteten:

(miljoner euro, 1999 års priser)

 

2004

2005

2006

Tjeckien

174,7

91,55

91,55

Estland

15,8

2,9

2,9

Cypern

27,7

5,05

5,05

Lettland

19,5

3,4

3,4

Litauen

34,8

6,3

6,3

Ungern

155,3

27,95

27,95

Malta

12,2

27,15

27,15

Polen

442,8

550,0

450,0

Slovenien

65,4

17,85

17,85

Slovakien

63,2

11,35

11,35

En miljard euro för Polen och 100 miljoner euro för Tjeckien som ingår i likviditetsfaciliteten för schablonbelopp skall beaktas vid alla beräkningar av fördelningen av medel ur strukturfonderna 2004-2006.

Artikel 31

1.   De nya medlemsstater som förtecknas nedan skall betala följande belopp till den kol- och stålforskningsfond som avses i beslut 2002/234/EKSG av företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet av den 27 februari 2002 om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden (4):

(miljoner euro, löpande priser)

Tjeckien

39,88

Estland

2,5

Lettland

2,69

Ungern

9,93

Polen

92,46

Slovenien

2,36

Slovakien

20,11

2.   Bidragen till Kol- och stålforskningsfonden skall betalas i fyra delar, med början 2006, alltid den första arbetsdagen i årets första månad, enligt följande:

 

2006: 15 %

 

2007: 20 %

 

2008: 30 %

 

2009: 35 %

Artikel 32

1.   Om inte något annat föreskrivs i detta fördrag skall inga finansiella åtaganden enligt Phareprogrammet (5), Phares program för gränsöverskridande samarbete (6), föranslutningsfonderna för Cypern och Malta (7), ISPA-programmet (8) eller Sapardprogrammet (9) ingås till förmån för de nya medlemsstaterna efter den 31 december 2003. De nya medlemsstaterna skall från och med den 1 januari 2004 behandlas på samma sätt som de nuvarande medlemsstaterna vad beträffar utgifter under de tre första rubrikerna i budgetplanen, enligt definitionen i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 (10), med förbehåll för de enskilda specifikationer och undantag som anges nedan eller som annars fastställs i detta fördrag. De maximala tilläggsanslagen för rubrikerna 1, 2, 3 och 5 i budgetplanen angående anslutningen fastställs i bilaga XV. Inga finansiella åtaganden under 2004 års budget får dock ingås för något av de berörda programmen eller organen förrän den berörda nya medlemsstatens anslutning ägt rum.

2.   Punkt 1 skall inte gälla för utgifter under garantisektionen i Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket enligt artiklarna 2.1, 2.2 och 3.3 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (11), vilka inte kommer att berättiga till gemenskapsfinansiering förrän efter dagen för anslutningen, i enlighet med artikel 2 i denna anslutningsakt.

Punkt 1 i denna artikel skall dock gälla för utgifter för landsbygdsutveckling under garantisektionen i Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket enligt artikel 47 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar (12), med förbehåll för de villkor som fastställs i ändringen av den förordningen i bilaga II till denna anslutningsakt.

3.   Med förbehåll för den sista meningen i punkt 1 kommer de nya medlemsstaterna från och med den 1 januari 2004 att medverka i gemenskapsprogram och -organ på samma villkor och under samma förutsättningar som de nuvarande medlemsstaterna med finansiering ur Europeiska gemenskapernas allmänna budget. De villkor och förutsättningar som anges i associeringsrådens beslut och avtal och samförståndsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och de nya medlemsstaterna beträffande deras medverkan i gemenskapsprogram och -organ skall med verkan från den 1 januari 2004 ersättas av de bestämmelser som styr de relevanta programmen och organen.

4.   Om någon av de stater som avses i artikel 1.1 i anslutningsfördraget inte ansluter sig till gemenskapen under 2004 skall varje ansökan som görs av eller kommer från den berörda staten om finansiering genom utgifterna under de första tre rubrikerna i budgetplanen för 2004 vara ogiltig. I så fall skall det relevanta associeringsrådsbeslutet, avtalet eller samförståndsavtalet fortsätta att gälla för den staten under hela år 2004.

5.   Om några åtgärder är nödvändiga för att underlätta övergången från föranslutningsordningen till den ordning som följer av tillämpningen av denna artikel, skall kommissionen anta de åtgärder som behövs.

Artikel 33

1.   Från och med dagen för anslutningen skall upphandling, tecknande av kontrakt, fullgörande och utbetalningar av föranslutningsstöd enligt Phareprogrammet (13), Phares program för gränsöverskridande samarbete (14) och föranslutningsfonderna för Cypern och Malta (15) förvaltas av genomförandeorgan i de nya medlemsstaterna.

Kommissionen skall genom ett beslut avstå från sin förhandskontroll av upphandling och tecknande av kontrakt efter en positiv bedömning enligt systemet för utvidgat decentraliserat genomförande (EDIS), i enlighet med de kriterier och villkor som fastställs i bilagan till rådets förordning (EG) nr 1266/1999 om samordning av stödet till kandidatländerna inom ramen för föranslutningsstrategin och om ändring av förordning (EEG) nr 3906/89 (16).

Om detta kommissionsbeslut om att avstå från förhandskontrollen inte har fattats före dagen för anslutningen skall inga kontrakt som undertecknas mellan dagen för anslutningen och den dag då kommissionen fattar sitt beslut berättiga till föranslutningsstöd.

I undantagsfall får kommissionen dock, om kommissionens beslut om att avstå från förhandskontrollen försenas till efter dagen för anslutningen av skäl som inte kan tillskrivas myndigheterna i en ny medlemsstat, i vederbörligen motiverade fall anse att villkoren för föranslutningsstöd är uppfyllda när det gäller kontrakt som undertecknas mellan anslutningen och dagen för kommissionens beslut, och tillåta fortsatt genomförande av föranslutningsstödet under en begränsad period, med förbehåll för kommissionens förhandskontroll av upphandling och tecknande av kontrakt.

2.   Övergripande budgetåtaganden som ingåtts före anslutningen enligt de finansiella föranslutningsinstrument som avses i punkt 1, inklusive ingående och registrering av därpå följande enskilda rättsliga åtaganden och utbetalningar efter anslutningen skall även fortsättningsvis styras av reglerna och föreskrifterna i de finansiella föranslutningsinstrumenten och belasta motsvarande budgetkapitel tills de berörda programmen och projekten har avslutas. Trots detta skall offentlig upphandling som inleds efter anslutningen genomföras i enlighet med de relevanta gemenskapsdirektiven.

3.   Programplanering för det föranslutningsstöd som avses i punkt 1 skall genomföras för sista gången under det sista hela kalenderåret före anslutningen. Kontrakt för åtgärder enligt dessa program måste tecknas inom de följande två åren och utbetalningar göras enligt vad som fastställs i finansieringsavtalet (17), vanligtvis i slutet av det tredje året efter åtagandet. Inga förlängningar av perioden för tecknande av kontrakt skall beviljas. I särskilda, vederbörligen motiverade fall kan begränsad förlängning av varaktigheten beviljas i fråga om utbetalning.

4.   För att garantera den erforderliga utfasningen av de finansiella föranslutningsinstrument som avses i punkt 1 samt av ISPA-programmet (18) och en smidig övergång mellan de regler som är tillämpliga före anslutningen och de som är tillämpliga efter anslutningen får kommissionen vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att den nödvändiga stadgeenliga personalstyrkan bibehålls i de nya medlemsstaterna under högst 15 månader efter anslutningen. Under denna period skall tjänstemän, som utplacerats på tjänster i de nya medlemsstaterna före anslutningen och som måste vara kvar i tjänst i dessa stater efter dagen för anslutningen, som ett undantag åtnjuta samma finansiella och materiella villkor som de som tillämpades av kommissionen före anslutningen, i enlighet med bilaga X till de tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper som fastställs i förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (19). De administrativa utgifterna, inklusive löner för annan personal, som krävs för förvaltning av föranslutningsstödet skall under hela 2004 och fram till slutet av juli 2005 finansieras genom rubriken ”Stödutgifter för verksamheten” (f.d. del B i budgeten) eller liknande rubriker för de finansiella instrument som avses i punkt 1 samt ISPA-programmet i de relevanta föranslutningsbudgetarna.

5.   När projekt som godkänts enligt förordning (EG) nr 1268/1999 inte längre kan finansieras genom det instrumentet får de införlivas med programplaneringen för landsbygdsutvecklingen och finansieras genom Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket. Om det behövs särskilda övergångsåtgärder i detta hänseende skall dessa antas av kommissionen i enlighet med förfarandena i artikel 50.2 i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (20).

Artikel 34

1.   Mellan dagen för anslutningen och utgången av 2006 skall unionen tillhandahålla tillfälligt finansiellt stöd, nedan kallat ”övergångsmekanismen”, för de nya medlemsstaterna, så att de kan utveckla och förstärka sin administrativa förmåga att genomföra gemenskapslagstiftningen och kontrollera att den efterlevs samt främja ett inbördes utbyte av goda rutiner.

2.   Stödet skall inriktas på det fortsatta behovet av att förstärka den institutionella kapaciteten på vissa områden genom åtgärder som inte kan finansieras ur strukturfonderna, i synnerhet på följande områden:

Rättsliga och inrikes frågor (stärkande av rättsväsendet, kontroller vid de yttre gränserna, strategi mot korruption, stärkande av brottsbekämpningskapaciteten).

Finansiell kontroll.

Skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning.

Den inre marknaden, inklusive tullunionen.

Miljö.

Veterinärmyndigheter och uppbyggnad av administrativ förmåga i samband med livsmedelssäkerhet.

Strukturer för administration och kontroll inom jordbruket och landsbygdsutvecklingen, inklusive det integrerade administrations- och kontrollsystemet (IACS).

Kärnsäkerhet (förbättrande av effektivitet och kompetens hos kärnsäkerhetsmyndigheterna och deras tekniska stödorganisationer samt de offentliga organen för hantering av radioaktivt avfall).

Statistik.

Stärkande av den offentliga förvaltningen i enlighet med de behov som identifierats i kommissionens övergripande övervakningsrapport och som inte täcks av strukturfonderna.

3.   Beslut om att bevilja ekonomiskt stöd inom ramen för övergångsmekanismen skall fattas i enlighet med förfarandet i artikel 8 i förordning (EEG) nr 3906/89 om ekonomiskt stöd till vissa länder i centrala och östra Europa (21).

4.   Programmet skall genomföras i enlighet med artikel 53.1 a och 1 b i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (22). När det gäller projekt för partnersamverkan mellan offentliga förvaltningar som syftar till institutionsuppbyggnad skall förfarandet med inbjudan att lämna förslag genom det nätverk av kontaktpunkter som finns i medlemsstaterna gälla även i fortsättningen i enlighet med ramavtalen med de nuvarande medlemsstaterna om föranslutningsstöd.

Åtagandebemyndigandena för övergångsmekanismen, i 1999 års priser, skall vara 200 miljoner euro 2004, 120 miljoner euro 2005 och 60 miljoner euro 2006. De årliga anslagen skall beviljas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

Artikel 35

1.   Härmed inrättas en Schengenfacilitet som ett tillfälligt instrument för att mellan dagen för anslutningen och utgången av 2006 bistå stödmottagande medlemsstater med att finansiera åtgärder vid unionens nya yttre gränser för genomförande av Schengenregelverket och kontroll vid de yttre gränserna.

I syfte att ta itu med de brister som har upptäckts i samband med förberedandet av deltagande i Schengen, skall följande typer av åtgärder berättiga till finansiering från Schengenfaciliteten:

Investeringar i uppförande, upprustning eller uppgradering av gränsövergångsinfrastruktur och härmed förbundna byggnader.

Investeringar i alla typer av operativ utrustning (t.ex. laboratorieutrustning, detektionsredskap, maskinvara och programvara för Schengens informationssystem - SIS 2, transportmedel).

Utbildning av gränsvakter.

Stöd till kostnaderna för logistik och operationer.

2.   Följande belopp skall ställas till nedan förtecknade mottagarmedlemsstaters förfogande enligt Schengenfaciliteten från och med dagen för anslutningen, som stödbetalningar i form av schablonbelopp:

(miljoner euro, 1999 års priser)

 

2004

2005

2006

Estland

22,9

22,9

22,9

Lettland

23,7

23,7

23,7

Litauen

44,78

61,07

29,85

Ungern

49,3

49,3

49,3

Polen

93,34

93,33

93,33

Slovenien

35,64

35,63

35,63

Slovakien

15,94

15,93

15,93

3.   Mottagarmedlemsstaterna skall ha ansvaret för att välja ut och genomföra enskilda operationer i enlighet med denna artikel. De skall även ha ansvaret för att samordna utnyttjandet av denna facilitet med biståndet från andra gemenskapsinstrument, säkerställa kompatibilitet med annan gemenskapspolitik och andra gemenskapsåtgärder och överensstämmelse med budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

Stödbetalningarna i form av schablonbelopp skall utnyttjas inom tre år efter den första betalningen och eventuella outnyttjade medel eller medel som använts på otillbörligt sätt skall återkrävas av kommissionen. Mottagarmedlemsstaterna skall senast sex månader efter utgången av den treåriga tidsfristen lägga fram en heltäckande rapport om det finansiella genomförandet av schablonbeloppsbetalningarna, med en motivering av utgifterna.

Mottagarstaten skall utöva detta ansvar utan att det påverkar kommissionens ansvar för genomförandet av Europeiska gemenskapernas allmänna budget och i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen för decentraliserad förvaltning.

4.   Kommissionen bibehåller rätten till kontroll genom Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF). Kommissionen och revisionsrätten får även genomföra kontroller på plats i enlighet med vederbörliga förfaranden.

5.   Kommissionen får anta sådana tekniska föreskrifter som är nödvändiga för denna facilitets funktion.

Artikel 36

De belopp som avses i artiklarna 29, 30, 34 och 35 skall justeras årligen, som en del av den tekniska justering som föreskrivs i punkt 15 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999.

AVDELNING II

ANDRA BESTÄMMELSER

Artikel 37

1.   Om det inom tre år efter anslutningen skulle uppstå svårigheter som är allvarliga och kan bli bestående inom någon ekonomisk sektor eller som kan allvarligt försämra ekonomin inom ett visst geografiskt område, får en ny medlemsstat ansöka om bemyndigande att vidta skyddsåtgärder för att rätta till situationen och anpassa sektorn i fråga till ekonomin på den gemensamma marknaden.

Under samma förutsättningar får var och en av de nuvarande medlemsstaterna ansöka om bemyndigande att vidta skyddsåtgärder som kan avse någon eller några av de nya medlemsstaterna.

2.   Efter begäran av den berörda staten skall kommissionen snabbehandla frågan, besluta om de skyddsåtgärder som den finner nödvändiga och ange under vilka förutsättningar och hur de skall genomföras.

Vid allvarliga ekonomiska svårigheter och efter uttrycklig begäran av den berörda medlemsstaten skall kommissionen fatta sitt beslut inom fem arbetsdagar från det att den fick begäran tillsammans med relevanta uppgifter om bakgrunden. De åtgärder som på detta sätt beslutas skall gälla med omedelbar verkan, skall ta hänsyn till alla berörda parters intressen och skall inte innefatta några gränskontroller.

3.   Åtgärder enligt punkt 2 kan innebära avvikelser från bestämmelserna i EG-fördraget och från denna anslutningsakt, i den mån och så länge det är strikt nödvändigt för att uppnå de mål som avses i punkt 1. I första hand skall sådana åtgärder väljas som stör den gemensamma marknadens funktion så litet som möjligt.

Artikel 38

Om en ny medlemsstat inte har lyckats genomföra åtaganden som gjorts inom ramen för anslutningsförhandlingarna och därigenom orsakar en allvarlig störning i den inre marknadens funktion, inbegripet åtaganden inom all sektorspolitik som avser ekonomisk verksamhet med gränsöverskridande verkan, eller om det föreligger en överhängande risk för en sådan störning, kan kommissionen, inom tre år efter det att denna anslutningsakt har trätt i kraft, på grundval av en motiverad begäran från en medlemsstat eller på eget initiativ vidta lämpliga åtgärder.

Åtgärderna skall vara proportionella och i första hand väljas så att de stör den inre marknadens funktion så litet som möjligt, i förekommande fall med tillämpning av befintliga sektoriella skyddsmekanismer. Sådana skyddsåtgärder får inte åberopas som ett medel för godtycklig diskriminering eller dolda restriktioner av handeln mellan medlemsstater. Skyddsklausulen kan åberopas redan före anslutningen på grundval av övervakningens resultat och träda i kraft från och med dagen för anslutningen. Åtgärderna skall inte kvarstå längre än vad som är absolut nödvändigt och skall i vart fall upphävas när det relevanta åtagandet har genomförts. De får dock tillämpas utöver den period som anges i första stycket så länge som de relevanta åtagandena inte har uppfyllts. Med hänsyn till den nya berörda medlemsstatens framsteg med att uppfylla sina åtaganden kan kommissionen anpassa åtgärderna på lämpligt sätt. Kommissionen kommer att underrätta rådet i god tid innan den återkallar skyddsåtgärder och kommer vederbörligen att beakta alla synpunkter från rådet i detta avseende.

Artikel 39

Om det i en ny medlemsstat finns allvarliga brister eller överhängande risk för sådana brister i införlivandet, genomförandet eller tillämpningen av rambeslut eller andra relevanta åtaganden, samarbetsinstrument och beslut som avser ömsesidigt erkännande på det straffrättsliga området enligt avdelning VI i EU-fördraget eller av direktiv och förordningar som avser ömsesidigt erkännande på det civilrättsliga området enligt avdelning IV i EG-fördraget, får kommissionen, inom tre år efter det att denna anslutningsakt har trätt i kraft, på grundval av en motiverad begäran från en medlemsstat eller på eget initiativ och efter samråd med medlemsstaterna, vidta lämpliga åtgärder och ange under vilka förutsättningar och hur dessa åtgärder skall genomföras.

Dessa åtgärder får bestå i ett tillfälligt upphävande av tillämpningen av relevanta bestämmelser och beslut i förbindelserna mellan en ny medlemsstat och en eller flera andra medlemsstater, utan att det påverkar ett fortsatt nära rättsligt samarbete. Skyddsklausulen kan åberopas redan före anslutningen på grundval av övervakningens resultat och träda i kraft från och med dagen för anslutningen. Åtgärderna skall inte kvarstå längre än vad som är absolut nödvändigt och skall i vart fall upphävas när bristerna har avhjälpts. De får dock tillämpas utöver den period som anges i första stycket så länge dessa brister kvarstår. Med hänsyn till den berörda nya medlemsstatens framsteg med att avhjälpa de brister som fastställts kan kommissionen anpassa åtgärderna på lämpligt sätt efter samråd med medlemsstaterna. Kommissionen kommer att underrätta rådet i god tid innan den återkallar skyddsåtgärder och kommer vederbörligen att beakta alla synpunkter från rådet i detta avseende.

Artikel 40

För att den inre marknaden skall fungera obehindrat får tillämpningen av de nya medlemsstaternas nationella regler under de övergångsperioder som anges i bilagorna V-XIV inte leda till gränskontroller mellan medlemsstater.

Artikel 41

Om det krävs övergångsbestämmelser för att underlätta övergången från den nuvarande ordningen i de nya medlemsstaterna till den som följer av tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken enligt villkoren i denna anslutningsakt, skall sådana bestämmelser antas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 42.2 i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (23) eller, i förekommande fall, i motsvarande artiklar i de andra förordningarna om den gemensamma organisationen av jordbruksmarknader eller det relevanta kommittéförfarande som fastställs i den tillämpliga lagstiftningen. De övergångsbestämmelser som avses i denna artikel får antas inom tre år efter dagen för anslutningen, och tillämpningen skall begränsas till denna period. Rådet får dock förlänga perioden genom enhälligt beslut på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet.

Övergångsbestämmelser som avser tillämpningen av sådana rättsakter avseende den gemensamma jordbrukspolitiken som inte anges i denna anslutningsakt, och som krävs på grund av anslutningen, skall före dagen för anslutningen antas av rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen eller, om de avser rättsakter som ursprungligen antagits av kommissionen, av kommissionen i enlighet med det förfarande som krävs för antagande av rättsakterna i fråga.

Artikel 42

Om det krävs övergångsbestämmelser för att underlätta övergången från den nuvarande ordningen i de nya medlemsstaterna till den som följer av tillämpningen av gemenskapens veterinära och fytosanitära bestämmelser, skall sådana bestämmelser antas av kommissionen i enlighet med det relevanta kommittéförfarande som fastställs i den tillämpliga lagstiftningen. Dessa bestämmelser skall antas inom tre år efter dagen för anslutningen, och tillämpningen skall begränsas till denna period.

DEL FEM

GENOMFÖRANDEBESTÄMMELSER FÖR DENNA AKT

AVDELNING I

UPPRÄTTANDE AV INSTITUTIONER OCH ORGAN

Artikel 43

Europaparlamentet skall besluta de ändringar i sin arbetsordning som behövs på grund av anslutningen.

Artikel 44

Rådet skall besluta de ändringar i sin arbetsordning som behövs på grund av anslutningen.

Artikel 45

1.   Varje stat som ansluter sig till unionen skall ha rätt att ha en av sina medborgare som ledamot i kommissionen.

2.   Trots artikel 213.1 andra stycket, artikel 214.1 första stycket och artikel 214.2 i EG-fördraget samt artikel 126 första stycket i Euratomfördraget skall följande gälla:

a)

En medborgare från varje ny medlemsstat skall utses till kommissionen från och med dagen för anslutningen. De nya ledamöterna i kommissionen skall utses av rådet med kvalificerad majoritet och i samförstånd med kommissionens ordförande.

b)

Mandattiden för de kommissionsledamöter som utses i enlighet med a samt för de som utsågs för tiden från och med den 23 januari 2000 skall gå ut den 31 oktober 2004.

c)

En ny kommission som består av en medborgare från varje medlemsstat skall tillträda den 1 november 2004; mandattiden för ledamöterna i den nya kommissionen skall gå ut den 31 oktober 2009.

d)

I artikel 4.1 i det till EU-fördraget och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna fogade protokollet om utvidgningen av Europeiska unionen skall datumet den 1 januari 2005 ersättas med datumet den 1 november 2005.

3.   Kommissionen skall besluta de ändringar i sin arbetsordning som behövs på grund av anslutningen.

Artikel 46

1.   Tio domare i domstolen och tio domare i förstainstansrätten skall utses.

2.

a)

Ämbetstiden för fem av de domare i domstolen som utses enligt punkt 1 skall gå ut den 6 oktober 2006. Vilka domare som detta skall gälla avgörs genom lottning. Ämbetstiden för de andra domarna skall gå ut den 6 oktober 2009.

b)

Ämbetstiden för fem av de domare i förstainstansrätten som utses enligt punkt 1 skall gå ut den 31 augusti 2004. Vilka domare som detta skall gälla avgörs genom lottning. Ämbetstiden för de andra domarna skall gå ut den 31 augusti 2007.

3.

a)

Domstolen skall besluta de ändringar i sina rättegångsregler som behövs på grund av anslutningen.

b)

Förstainstansrätten skall tillsammans med domstolen besluta de ändringar i sina rättegångsregler som behövs på grund av anslutningen.

c)

De ändrade rättegångsreglerna skall vara giltiga endast om rådet med kvalificerad majoritet godkänner dem.

4.   Om någon av domstolarna eller någon av deras avdelningar har inlett ett muntligt förfarande i ett mål men inte avgjort målet före, dagen för anslutningen, skall domstolen eller avdelningen ifråga avgöra målet i den sammansättning som den hade före anslutningen och tillämpa de rättegångsregler som gällde dagen före anslutningen.

Artikel 47

Revisionsrätten skall utvidgas med ytterligare tio ledamöter som skall utses för sex år.

Artikel 48

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén skall utvidgas genom att 95 ledamöter utses som företräder de olika ekonomiska och sociala grupperingarna i det organiserade civila samhället i de nya medlemsstaterna. Deras mandattid skall gå ut vid samma tidpunkt som mandattiden för de ledamöter som kommittén har vid tiden för anslutningen.

Artikel 49

Regionkommittén skall utvidgas genom att 95 ledamöter utses som företräder regionala och lokala organ i de nya medlemsstaterna, och som valts till ett regionalt eller lokalt organ eller som är politiskt ansvariga inför en vald församling. Deras mandattid skall gå ut vid samma tidpunkt som mandattiden för de ledamöter som kommittén har vid tiden för anslutningen.

Artikel 50

1.   Mandattiden för de nuvarande ledamöterna i Vetenskapliga och tekniska kommittén enligt artikel 134.2 i Euratomfördraget skall gå ut samma dag som denna anslutningsakt träder i kraft.

2.   Efter anslutningen skall rådet utse de nya ledamöterna i Vetenskapliga och tekniska kommittén i enlighet med förfarandet i artikel 134.2 i Euratomfördraget.

Artikel 51

De anpassningar av de grundläggande fördragens regler för kommittéer och av arbetsordningar för kommittéer som behövs på grund av anslutningen skall göras så snart som möjligt efter anslutningen.

Artikel 52

1.   Mandattiden för nya ledamöter i de genom fördragen och lagstiftaren inrättade kommittéer, grupper och andra organ som finns förtecknade i bilaga XVI skall gå ut vid samma tidpunkt som mandattiden för ledamöterna i tjänst vid tiden för anslutningen.

2.   Mandattiden för de nya ledamöterna i de av kommissionen inrättade kommittéer och grupper som finns förtecknade i bilaga XVII skall gå ut vid samma tidpunkt som mandattiden för ledamöterna i tjänst vid tiden för anslutningen.

3.   Efter anslutningen skall alla platser nybesättas i de kommittéer som finns förtecknade i bilaga XVIII.

AVDELNING II

TILLÄMPNING AV INSTITUTIONERNAS RÄTTSAKTER

Artikel 53

Efter anslutningen skall direktiv och beslut enligt artikel 249 i EG-fördraget och artikel 161 i Euratomfördraget anses vara riktade till de nya medlemsstaterna, i den utsträckning dessa direktiv och beslut är riktade till alla de nuvarande medlemsstaterna. Med undantag för sådana direktiv och beslut som träder i kraft på det sätt som anges i artikel 254.1 och 254.2 i EG-fördraget skall direktiven och besluten anses ha anmälts till de nya medlemsstaterna vid anslutningen.

Artikel 54

De nya medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att från och med dagen för anslutningen följa bestämmelser i direktiv och beslut enligt artikel 249 i EG-fördraget och artikel 161 i Euratomfördraget, om någon annan dag för detta inte anges i de bilagor som avses i artikel 24 eller i någon annan bestämmelse i denna anslutningsakt eller dess bilagor.

Artikel 55

Efter en väl underbyggd begäran från en ny medlemsstat får rådet genom enhälligt beslut, på förslag från kommissionen, före den 1 maj 2004 vidta åtgärder som innefattar tidsbegränsade avvikelser från rättsakter som institutionerna antagit under tiden mellan den 1 november 2002 och den dag då anslutningsfördraget undertecknades.

Artikel 56

Om inte annat föreskrivs skall rådet med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen besluta om de åtgärder som behövs för att genomföra bestämmelserna i bilagorna II, III och IV som avses i artiklarna 20, 21 och 22 i denna anslutningsakt.

Artikel 57

1.   Sådana anpassningar av institutionernas rättsakter som behövs inför anslutningen och som inte finns med i denna anslutningsakt eller dess bilagor skall göras i enlighet med förfarandet i punkt 2. De skall träda i kraft vid anslutningen.

2.   För detta ändamål skall rådet - med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen - eller kommissionen, beroende på vilken av dessa institutioner som har antagit rättsakten i dess ursprungliga lydelse, utarbeta de texter som behövs.

Artikel 58

Texter på estniska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ungerska till de rättsakter som institutionerna och Europeiska centralbanken har antagit före anslutningen och som upprättats av rådet, kommissionen eller Europeiska centralbanken skall vara giltiga från och med dagen för anslutningen på samma villkor som texterna på de nuvarande elva språken. De skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, om texterna på de nuvarande språken har offentliggjorts där.

Artikel 59

Inom tre månader från anslutningen skall de nya medlemsstaterna underrätta kommissionen enligt artikel 33 i Euratomfördraget om de bestämmelser i lagar och andra författningar som inom deras territorier skall skydda arbetstagare och allmänheten mot fara som orsakas av joniserande strålning.

AVDELNING III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 60

Bilagorna I-XVIII, tilläggen till dessa och protokollen 1-10 till denna anslutningsakt skall utgöra en integrerad del av denna.

Artikel 61

Italiens regering skall till de nya medlemsstaternas regeringar överlämna en bestyrkt kopia på danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska av Fördraget om Europeiska unionen, Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, tillsammans med de fördrag som ändrar eller kompletterar dessa, inklusive Fördraget om Konungariket Danmark, Irlands och Förenade kungarikets Storbritannien och Nordirland anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och till Europeiska atomenergigemenskapen, Fördraget om Republiken Greklands anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och till Europeiska atomenergigemenskapen, Fördraget om Konungariket Spaniens och Republiken Portugals anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och till Europeiska atomenergigemenskapen samt Fördraget om Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

Texterna till dessa fördrag på estniska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ungerska skall bifogas denna anslutningsakt. De skall vara giltiga på samma villkor som de fördragstexter på de nuvarande språken som anges i första stycket.

Artikel 62

En bestyrkt kopia av de internationella avtal som generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd förvarar i sitt arkiv skall generalsekreteraren överlämna till de nya medlemsstaternas regeringar.


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  EGT L 253, 7.10.2000, s. 42.

(4)  EGT L 79, 22.3.2002, s. 42.

(5)  Förordning (EEG) nr 3906/89 (EGT L 375, 23.12.1989, s. 11), med senare ändringar.

(6)  Förordning (EG) nr 2760/98 (EGT L 345, 19.12.1998, s. 49), med senare ändringar.

(7)  Förordning (EG) nr 555/2000 (EGT L 68, 16.3.2000, s. 3), med senare ändringar.

(8)  Förordning (EG) nr 1267/1999 (EGT L 161, 26.6.1999, s. 73), med senare ändringar.

(9)  Förordning (EG) nr 1268/1999 (EGT L 161, 26.6.1999, s. 87).

(10)  Interinstitutionellt avtal av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (EGT C 172, 18.6.1999, s. 1).

(11)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 103.

(12)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.

(13)  Förordning (EEG) nr 3906/89 (EGT L 375, 23.12.1989, s. 11), med senare ändringar.

(14)  Förordning (EG) nr 2760/98 (EGT L 345, 19.12.1998, s. 49), med senare ändringar.

(15)  Förordning (EG) nr 555/2000 (EGT L 68, 16.3.2000, s. 3), med senare ändringar.

(16)  EGT L 232, 2.9.1999, s. 34.

(17)  I enlighet med Phares riktlinjer (SEK(1999) 1596, uppdaterade den 6.9.2002 genom C 3303/2).

(18)  Förordning (EG) nr 1267/99 (EGT L 161, 26.6.1999, s. 73), med senare ändringar.

(19)  EGT L 56, 4.3.1968, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 2265/2002 (EGT L 347, 20.12.2002, s. 1).

(20)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1447/2001 (EGT L 198, 21.7.2001, s. 1).

(21)  EGT L 375, 23.12.1989, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2500/2001 (EGT L 342, 27.12.2001, s. 1).

(22)  Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

(23)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.


BILAGA I

Förteckning över bestämmelser i Schengenregelverket, som det införlivats inom Europeiska unionens ramar, och i de rättsakter som grundas på Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta, vilka skall vara bindande och tillämpliga i de nya medlemsstaterna från och med anslutningen (enligt artikel 3 i anslutningsakten)

1.

Avtalet mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Tyskland och Frankrike om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna av den 14 juni 1985 (1).

2.

Följande bestämmelser i konventionen som undertecknades i Schengen den 19 juni 1990 (2) om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, med tillhörande slutakt och gemensamma förklaringar, ändrad genom vissa av de rättsakter som förtecknas i punkt 7:

 

Artikel 1, i den mån den hänför sig till bestämmelserna i denna punkt, artiklarna 3-7, med undantag för artikel 5.1 d, artikel 13, artiklarna 26 och 27, artikel 39, artiklarna 44-59, artiklarna 61-63, artiklarna 65-69, artiklarna 71-73, artiklarna 75 och 76, artikel 82, artikel 91, artiklarna 126-130, i den mån de hänför sig till bestämmelserna i denna punkt, och artikel 136. Gemensamma förklaringarna 1 och 3 i slutakten.

3.

Följande bestämmelser i avtalen om anslutning till konventionen som undertecknades i Schengen den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, deras slutakter och tillhörande gemensamma förklaringar, ändrade genom vissa av de rättsakter som förtecknas i punkt 7:

a)

Avtalet om Italiens anslutning, som undertecknades den 27 november 1990:

Artikel 4

Gemensam förklaring 1 i slutakten, del II

b)

Avtalet om Spaniens anslutning, som undertecknades den 25 juni 1991:

Artikel 4

Gemensam förklaring 1 i del II i slutakten

Förklaring 2 i del III i slutakten

c)

Avtalet om Portugals anslutning, som undertecknades den 25 juni 1991:

Artiklarna 4, 5 och 6

Gemensam förklaring 1 i del II i slutakten

d)

Avtalet om Greklands anslutning, som undertecknades den 6 november 1992:

Artiklarna 3, 4 och 5

Gemensam förklaring 1 i del II i slutakten

Förklaring 2 i del III i slutakten

e)

Avtalet om Österrikes anslutning, som undertecknades den 28 april 1995:

Artikel 4

Gemensam förklaring 1 i slutakten, del II

f)

Avtalet om Danmarks anslutning, som undertecknades den 19 december 1996:

Artiklarna 4, 5.2 och 6

Gemensamma förklaringarna 1 och 3 i slutakten, del II

g)

Avtalet om Finlands anslutning, som undertecknades den 19 december 1996:

Artiklarna 4 och 5

Gemensamma förklaringarna 1 och 3 i slutakten, del II

Förklaring från Finlands regering om Åland i slutakten, del III

h)

Avtalet om Sveriges anslutning, som undertecknades den 19 december 1996:

Artiklarna 4 och 5

Gemensamma förklaringarna 1 och 3 i slutakten, del II

4.

Bestämmelserna i följande beslut av Verkställande kommittén som inrättades genom konventionen som undertecknades i Schengen den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, ändrade genom vissa av de rättsakter som förtecknas i punkt 7:

 

SCH/Com-ex (93) 10: Verkställande kommitténs beslut av den 14 december 1993 om ministrarnas och statssekreterarnas förklaringar

 

SCH/Com-ex (93) 14: Verkställande kommitténs beslut av den 14 december 1993 om förbättring av det praktiska rättsliga samarbetet för att bekämpa narkotikahandel

 

SCH/Com-ex (93) 22 rev: Verkställande kommitténs beslut av den 14 december 1993 om sekretess när det gäller vissa dokument

 

SCH/Com-ex (94) 16 rev: Verkställande kommitténs beslut av den 21 november 1994 om anskaffande av gemensamma in- och utresestämplar

 

SCH/Com-ex (94) 28 rev: Verkställande kommitténs beslut av den 22 december 1994 om intyg enligt artikel 75 för transport av narkotika och psykotropa ämnen

 

SCH/Com-ex (94) 29 rev 2: Verkställande kommitténs beslut av den 22 december 1994 om ikraftsättande av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 19 juni 1990

 

SCH/Com-ex (95) 21: Verkställande kommitténs beslut av den 20 december 1995 om snabbt utbyte mellan Schengenstaterna av statistiska och konkreta uppgifter om eventuella störningar vid de yttre gränserna

 

SCH/Com-ex (98) 1 rev 2: Verkställande kommitténs beslut av den 21 april 1998 om verksamhetsrapporten från expertgruppen, i den mån det hänför sig till bestämmelserna i punkt 2

 

SCH/Com-ex (98) 17: Verkställande kommitténs beslut av den 23 juni 1998 om sekretess när det gäller vissa dokument

 

SCH/Com-ex (98) 26 def: Verkställande kommitténs beslut av den 16 september 1998 om inrättande av Ständiga kommittén för utvärdering och genomförande av Schengenkonventionen

 

SCH/Com-ex (98) 35 rev 2: Verkställande kommitténs beslut av den 16 september 1998 om vidarebefordran av den gemensamma handboken till kandidatländerna

 

SCH/Com-ex (98) 37 def 2: Verkställande kommitténs beslut av den 27 oktober 1998 om vidtagande av åtgärder för att bekämpa olaglig invandring, i den mån det hänför sig till bestämmelserna i punkt 2

 

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3: Verkställande kommitténs beslut av den 16 december 1998 om gränsöverskridande polissamarbete för att förhindra och upptäcka brottsliga handlingar

 

SCH/Com-ex (98) 52: Verkställande kommitténs beslut av den 16 december 1998 om handboken om gränsöverskridande polissamarbete, i den mån det hänför sig till bestämmelserna i punkt 2

 

SCH/Com-ex (98) 57: Verkställande kommitténs beslut av den 16 december 1998 om införande av ett enhetligt formulär för inbjudan eller åtagandeförklaring

 

SCH/Com-ex (98) 59 rev: Verkställande kommitténs beslut av den 16 december 1998 om samordnade insatser av dokumentrådgivare

 

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2: Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om narkotikasituationen

 

SCH/Com-ex (99) 6: Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om Schengenregelverket när det gäller telekommunikationer

 

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2: Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om kontaktpersoner

 

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2: Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om allmänna principer för ersättning till uppgiftslämnare och infiltratörer

 

SCH/Com-ex (99) 10: Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om olaglig handel med vapen

 

SCH/Com-ex (99) 13: Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om de slutliga versionerna av den gemensamma handboken och de gemensamma konsulära anvisningarna:

Bilagorna 1-3, 7, 8 och 15 till de gemensamma konsulära anvisningarna

Den gemensamma handboken, i den mån den hänför sig till bestämmelserna i punkt 2, inbegripet bilagorna 1, 5, 5a, 6, 10 och 13

 

SCH/Com-ex (99) 18: Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om förbättring av polissamarbetet för att förhindra och upptäcka brottsliga handlingar

5.

Följande förklaringar av Verkställande kommittén som inrättades genom konventionen som undertecknades i Schengen den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, i den mån de hänför sig till bestämmelserna i punkt 2:

 

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2: Verkställande kommitténs förklaring av den 26 juni 1996 om utlämning

 

SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2:Verkställande kommitténs förklaring av den 9 februari 1998 om bortförande av minderåriga

6.

Följande beslut av Centralgruppen som inrättades genom konventionen som undertecknades i Schengen den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, i den mån de hänför sig till bestämmelserna i punkt 2:

 

SCH/C (98) 117: Centralgruppens beslut av den 27 oktober 1998 om vidtagande av åtgärder för att bekämpa olaglig invandring

 

SCH/C (99) 25: Centralgruppens beslut av den 22 mars 1999 om allmänna principer för ersättning till uppgiftslämnare och infiltratörer

7.

Följande rättsakter som grundas på Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta:

 

Rådets förordning (EG) nr 1683/95 av den 29 maj 1995 om en enhetlig utformning av visumhandlingar (EGT L 164, 14.7.1995, s. 1)

 

Rådets beslut 1999/307/EG av den 1 maj 1999 om fastställande av närmare föreskrifter för Schengensekretariatets införlivande med rådets generalsekretariat (EGT L 119, 7.5.1999, s. 49)

 

Rådets beslut 1999/435/EG av den 20 maj 1999 om fastställande av Schengenregelverket, i enlighet med relevanta bestämmelser i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om Europeiska unionen, i syfte att besluta om den rättsliga grunden för samtliga de bestämmelser och beslut som utgör Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 1)

 

Rådets beslut 1999/436/EG av den 20 maj 1999 om fastställande, i enlighet med relevanta bestämmelser i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om Europeiska unionen, av rättslig grund för samtliga bestämmelser och beslut som utgör Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 17)

 

Rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 31)

 

Rådets beslut 1999/848/EG av den 13 december 1999 om fullt ikraftträdande av Schengenregelverket i Grekland (EGT L 327, 21.12.1999, s. 58)

 

Rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 131, 1.6.2000, s. 43)

 

Rådets beslut 2000/586/RIF av den 28 september 2000 om inrättande av ett förfarande för ändring av artikel 40.4 och 40.5, artikel 41.7 och artikel 65.2 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (EGT L 248, 3.10.2000, s. 1)

 

Rådets beslut 2000/751/EG av den 30 november 2000 om hävande av klassificeringen av vissa delar av den gemensamma handbok som antagits av Verkställande kommittén, inrättad genom konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (EGT L 303, 2.12.2000, s. 29)

 

Rådets beslut 2000/777/EG av den 1 december 2000 om tillämpningen av Schengenregelverket i Danmark, Finland och Sverige samt i Island och Norge (EGT L 309, 9.10.2000, s. 24)

 

Rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (EGT L 81, 21.3.2001, s. 1)

 

Rådets förordning (EG) nr 789/2001 av den 24 april 2001 om att förbehålla rådet genomförandebefogenheter avseende vissa detaljerade bestämmelser och praktiska förfaranden för behandlingen av ansökningar om visering (EGT L 116, 26.4.2001, s. 2)

 

Rådets förordning (EG) nr 790/2001 av den 24 april 2001 om att förbehålla rådet genomförandebefogenheterna avseende vissa detaljerade bestämmelser och praktiska förfaranden för genomförandet av gränskontroller och övervakning (EGT L 116, 26.4.2001, s. 5)

 

Rådets beslut 2001/329/EG av den 24 april 2001 om uppdatering av del VI och bilagorna 3, 6 och 13 i de gemensamma konsulära anvisningarna samt av bilagorna 5a, 6a och 8 i den gemensamma handboken (EGT L 116, 26.4.2001, s. 32), i den mån det hänför sig till bilaga 3 till de gemensamma konsulära anvisningarna och bilaga 5a till den gemensamma handboken

 

Rådets direktiv 2001/51/EG av den 28 juni 2001 om komplettering av bestämmelserna i artikel 26 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (EGT L 187, 10.7.2001, s. 45)

 

Rådets beslut 2001/886/RIF av den 6 december 2001 om utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EGT L 328, 13.12.2001, s. 1)

 

Rådets förordning (EG) nr 2414/2001 av den 7 december 2001 om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (EGT L 327, 12.12.2001, s. 1)

 

Rådets förordning (EG) nr 2424/2001 av den 6 december 2001 om utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EGT L 328, 13.12.2001, s. 4)

 

Rådets förordning (EG) nr 333/2002 av den 18 februari 2002 om fastställande av en enhetlig modell för blad för påförande av visering som utfärdas av medlemsstaterna för personer som innehar resehandlingar som inte erkänns av den medlemsstat som utfärdar bladet (EGT L 53, 23.2.2002, s. 4)

 

Rådets förordning (EG) nr 334/2002 av den 18 februari 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1683/95 om en enhetlig utformning av visumhandlingar (EGT L 53, 23.2.2002, s. 7)

 

Rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 64, 7.3.2002, s. 20)

 

Rådets beslut 2002/352/EG av den 25 april 2002 om översyn av den gemensamma handboken (EGT L 123, 9.5.2002, s. 47)

 

Rådets beslut 2002/353/EG av den 25 april 2002 om hävande av klassificeringen av del II av den gemensamma handbok som antagits av Verkställande kommittén, inrättad genom konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (EGT L 123, 9.5.2002, s. 49)

 

Rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredje land (EGT L 157, 15.6.2002, s. 1)

 

Rådets beslut 2002/587/EG av den 12 juli 2002 om översyn av den gemensamma handboken (EGT L 187, 16.7.2002, s. 50)

 

Rådets rambeslut 2002/946/RIF av den 28 november 2002 om förstärkning av den straffrättsliga ramen för att förhindra hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse (EGT L 328, 5.12.2002, s. 1)

 

Rådets direktiv 2002/90/EG av den 28 november 2002 om definition av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse (EGT L 328, 5.12.2002, s. 17)


(1)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 13.

(2)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 19.


BILAGA II

Förteckning enligt artikel 20 i anslutningsakten

1.   FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

A.   MOTORFORDON

1.   31970 L 0156: Rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 42, 23.2.1970, s. 1), ändrat genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

31978 L 0315: Rådets direktiv 78/315/EEG av den 21.12.1977 (EGT L 81, 28.3.1978, s. 1),

31978 L 0547: Rådets direktiv 78/547/EEG av den 12.6.1978 (EGT L 168, 26.6.1978, s. 39),

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

31980 L 1267: Rådets direktiv 80/1267/EEG av den 16.12.1980 (EGT L 375, 31.12.1980, s. 34),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0358: Rådets direktiv 87/358/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 51),

31987 L 0403: Rådets direktiv 87/403/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 220, 8.8.1987, s. 44),

31992 L 0053: Rådets direktiv 92/53/EEG av den 18.6.1992 (EGT L 225, 10.8.1992, s. 1),

31993 L 0081: Kommissionens direktiv 93/81/EEG av den 29.9.1993 (EGT L 264, 23.10.1993, s. 49),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31995 L 0054: Kommissionens direktiv 95/54/EG av den 31.10.1995 (EGT L 266, 8.11.1995, s. 1),

31996 L 0027: Europaparlamentets och rådets direktiv 96/27/EG av den 20.5.1996 (EGT L 169, 8.7.1996, s. 1),

31996 L 0079: Europaparlamentets och rådets direktiv 96/79/EG av den 16.12.1996 (EGT L 18, 21.1.1997, s. 7),

31997 L 0027: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/27/EG av den 22.7.1997(EGT L 233, 25.8.1997, s. 1),

31998 L 0014: Kommissionens direktiv 98/14/EG av den 6.2.1998 (EGT L 91, 25.3.1998, s. 1),

31998 L 0091: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/91/EG av den 14.12.1998 (EGT L 11, 16.1.1999, s. 25),

32000 L 0040: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/40/EG av den 26.6.2000 (EGT L 203, 10.8.2000, s. 9),

32001 L 0056: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/56/EG av den 27.9.2001 (EGT L 292, 9.11.2001, s. 21),

32001 L 0085: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/85/EG av den 20.11.2001 (EGT L 42, 13.2.2002, s. 1),

32001 L 0092: Kommissionens direktiv 2001/92/EG av den 30.10.2001 (EGT L 291, 8.11.2001, s. 24),

32001 L 0116: Kommissionens direktiv 2001/116/EG av den 20.12.2001 (EGT L 18, 21.1.2002, s. 1).

a)

I bilaga VII skall förteckningen i avsnitt 1 ersättas med följande:

 

”1 för Tyskland,

 

2 för Frankrike,

 

3 för Italien,

 

4 för Nederländerna,

 

5 för Sverige,

 

6 för Belgien,

 

7 för Ungern,

 

8 för Tjeckien,

 

9 för Spanien,

 

11 för Förenade kungariket,

 

12 för Österrike,

 

13 för Luxemburg,

 

17 för Finland,

 

18 för Danmark,

 

20 för Polen,

 

21 för Portugal,

 

23 för Grekland,

 

24 för Irland,

 

26 för Slovenien,

 

27 för Slovakien,

 

29 för Estland,

 

32 för Lettland,

 

36 för Litauen,

 

CY för Cypern,

 

MT för Malta.”

b)

I bilaga IX skall punkt 47 i både del I sidan 2 och del II sidan 2 ersättas med följande:

Image

.

2.   31970 L 0157: Rådets direktiv 70/157/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon (EGT L 42, 23.2.1970, s. 16), ändrat genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

31973 L 0350: Kommissionens direktiv 73/350/EEG av den 7.11.1973 (EGT L 321, 22.11.1973, s. 33),

31977 L 0212: Rådets direktiv 77/212/EEG av den 8.3.1977 (EGT L 66, 12.3.1977, s. 33),

31981 L 0334: Kommissionens direktiv 81/334/EEG av den 13.4.1981 (EGT L 131, 18.5.1981, s. 6),

31984 L 0372: Kommissionens direktiv 84/372/EEG av den 3.7.1984 (EGT L 196, 26.7.1984, s. 47),

31984 L 0424: Rådets direktiv 84/424/EEG av den 3.9.1984 (EGT L 238, 6.9.1984, s. 31),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

31992 L 0097: Rådets direktiv 92/97/EEG av den 10.11.1992 (EGT L 371, 19.12.1992, s. 1),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31996 L 0020: Kommissionens direktiv 96/20/EG av den 27.3.1996 (EGT L 92, 13.4.1996, s. 23),

31999 L 0101: Kommissionens direktiv 1999/101/EG av den 15.12.1999 (EGT L 334, 28.12.1999, s. 41).

I bilaga II punkt 4.2 skall följande läggas till:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

3.   31970 L 0220: Rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom utsläpp från motorfordon (EGT L 76, 6.4.1970, s. 1), ändrat genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

31974 L 0290: Rådets direktiv 74/290/EEG av den 28.5.1974 (EGT L 159, 15.6.1974, s. 61),

31977 L 0102: Kommissionens direktiv 77/102/EEG av den 30.11.1976 (EGT L 32, 3.2.1977, s. 32),

31978 L 0665: Kommissionens direktiv 78/665/EEG av den 14.7.1978 (EGT L 223, 14.8.1978, s. 48),

31983 L 0351: Rådets direktiv 83/351/EEG av den 16.6.1983 (EGT L 197, 20.7.1983, s. 1),

31988 L 0076: Rådets direktiv 88/76/EEG av den 3.12.1987 (EGT L 36, 9.2.1988, s. 1),

31988 L 0436: Rådets direktiv 88/436/EEG av den 16.6.1988 (EGT L 214, 6.8.1988, s. 1),

31989 L 0458: Rådets direktiv 89/458/EEG av den 18.7.1989 (EGT L 226, 3.8.1989, s. 1),

31989 L 0491: Kommissionens direktiv 89/491/EEG av den 17.7.1989 (EGT L 238, 15.8.1989, s. 43),

31991 L 0441: Rådets direktiv 91/441/EEG av den 26.6.1991 (EGT L 242, 30.8.1991, s. 1),

31993 L 0059: Rådets direktiv 93/59/EEG av den 28.6.1993 (EGT L 186, 28.7.1993, s. 21),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 1),

31994 L 0012: Europaparlamentets och rådets direktiv 94/12/EG av den 23.3.1994 (EGT L 100, 19.4.1994, s. 42),

31996 L 0044: Kommissionens direktiv 96/44/EG av den 1.7.1996 (EGT L 210, 20.8.1996, s. 25),

31996 L 0069: Europaparlamentets och rådets direktiv 96/69/EG av den 8.10.1996 (EGT L 282, 1.11.1996, s. 64),

31998 L 0069: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG av den 13.10.1998 (EGT L 350, 28.12.1998, s. 1),

31998 L 0077: Kommissionens direktiv 98/77/EG av den 2.10.1998 (EGT L 286, 23.10.1998, s. 34),

31999 L 0102: Kommissionens direktiv 1999/102/EG av den 15.12.1999 (EGT L 334, 28.12.1999, s. 43),

32001 L 0001: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/1/EG av den 22.1.2001 (EGT L 35, 6.2.2001, s. 34),

32001 L 0100: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/100/EG av den 7.12.2001 (EGT L 16, 18.1.2002, s. 32),

32002 L 0080: Kommissionens direktiv 2002/80/EG av den 3.10.2002 (EGT L 291, 28.10.2002, s. 20).

I bilaga XIII skall följande införas i tabellen i punkt 5.2:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

4.   31970 L 0221: Rådets direktiv 70/221/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bränsletankar och bakre underkörningsskydd på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 76, 6.4.1970, s. 23), ändrat genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

31979 L 0490: Kommissionens direktiv 79/490/EEG av den 18.4.1979 (EGT L 128, 26.5.1979, s. 22),

31997 L 0019: Kommissionens direktiv 97/19/EG av den 18.4.1997 (EGT L 125, 16.5.1997, s. 1),

32000 L 0008: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/8/EG av den 20.3.2000 (EGT L 106, 3.5.2000, s. 7).

I bilaga II skall följande införas i tabellen i punkt 6.2:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

5.   31970 L 0388: Rådets direktiv 70/388/EEG av den 27 juli 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om ljudsignalanordningar på motorfordon (EGT L 176, 10.8.1970, s. 12), ändrat genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

I bilaga I punkt 1.4.1 skall följande läggas till i texten inom parentes:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

6.   31971 L 0127: Rådets direktiv 71/127/EEG av den 1 mars 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backspeglar för motorfordon (EGT L 68, 22.3.1971, s. 1), ändrat genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

31979 L 0795: Kommissionens direktiv 79/795/EEG av den 20.7.1979 (EGT L 239, 22.9.1979, s. 1),

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

31985 L 0205: Kommissionens direktiv 85/205/EEG av den 18.2.1985 (EGT L 90, 29.3.1985, s. 1),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31986 L 0562: Kommissionens direktiv 86/562/EEG av den 6.11.1986 (EGT L 327, 22.11.1986, s. 49),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

31988 L 0321: Kommissionens direktiv 88/321/EEG av den 16.5.1988 (EGT L 147, 14.6.1988, s. 77),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

I tillägg 2 till bilaga II skall följande läggas till i uppräkningen av särskiljande nummer/bokstäver i punkt 4.2:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

7.   31971 L 0320: Rådets direktiv 71/320/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 202, 6.9.1971, s. 37), ändrat genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

31974 L 0132: Kommissionens direktiv 74/132/EEG av den 11.2.1974 (EGT L 74, 19.3.1974, s. 7),

31975 L 0524: Kommissionens direktiv 75/524/EEG av den 25.7.1975 (EGT L 236, 8.9.1975, s. 3),

31979 L 0489: Kommissionens direktiv 79/489/EEG av den 18.4.1979 (EGT L 128, 26.5.1979, s. 12),

31985 L 0647: Kommissionens direktiv 85/647/EEG av den 23.12.1985 (EGT L 380, 31.12.1985, s. 1),

31988 L 0194: Kommissionens direktiv 88/194/EEG av den 24.3.1988 (EGT L 92, 9.4.1988, s. 47),

31991 L 0422: Kommissionens direktiv 91/422/EEG av den 15.7.1991 (EGT L 233, 22.8.1991, S. 21),

31998 L 0012: Kommissionens direktiv 98/12/EG av den 27.1.1998 (EGT L 81, 18.3.1998, s. 1).

I bilaga XV skall följande införas i tabellen i punkt 4.4.2:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

8.   31972 L 0245: Rådets direktiv 72/245/EEG av den 20 juni 1972 om radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) hos fordon (EGT L 152, 6.7.1972, s. 15), ändrat genom

31989 L 0491: Kommissionens direktiv 89/491/EEG av den 17.7.1989 (EGT L 238, 15.8.1989, s. 43),

31995 L 0054: Kommissionens direktiv 95/54/EG av den 31.10.1995 (EGT L 266, 8.11.1995, s. 1).

I bilaga I skall följande införas i tabellen i punkt 5.2:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

9.   31974 L 0061: Rådets direktiv 74/61/EEG av den 17 december 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om anordningar för att förhindra obehörigt nyttjande av motorfordon (EGT L 38, 11.2.1974, s. 22), ändrat genom

31995 L 0056: Kommissionens direktiv 95/56/EG, Euratom av den 8.11.1995 (EGT L 286, 29.11.1995, s. 1).

I bilaga I skall följande införas i tabellen i punkt 5.1.1:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

10.   31974 L 0150: Rådets direktiv 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (EGT L 84, 28.3.1974, s. 10), ändrat genom

31979 L 0694: Rådets direktiv 79/694/EEG av den 24.7.1979 (EGT L 205, 13.8.1979, s. 17),

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

31982 L 0890: Rådets direktiv 82/890/EEG av den 17.12.1982 (EGT L 378, 31.12.1982, s. 45),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31988 L 0297: Rådets direktiv 88/297/EEG av den 3.5.1988 (EGT L 126, 20.5.1988, s. 52),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0054: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG av den 23.9.1997 (EGT L 277, 10.10.1997, s. 24),

32000 L 0002: Kommissionens direktiv 2000/2/EG av den 14.1.2000 (EGT L 21, 26.1.2000, s. 23),

32000 L 0025: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den 22.5.2000 (EGT L 173, 12.7.2000, s. 1),

32001 L 0003: Kommissionens direktiv 2001/3/EG av den 8.1.2001 (EGT L 28, 30.1.2001, s. 1).

a)

I artikel 2 a skall följande strecksatser läggas till:

”—

’vnitrostátní schválení typu’ i tjeckisk lag,

’riiklik tüübikinnitus’ i estnisk lag,

’Εγκριση Τύπου’ cypriotisk lag,

’Tipa apstiprināšana’ i lettisk lag,

’tipo patvirtinimas’ i litauisk lag,

’típusjóváhagyás’ i ungersk lag,

’tip approvat’ i maltesisk lag,

’homologacja typu pojazdu’ i polsk lag,

’homologacija’ i slovensk lag,

’typové schválenie’ i slovakisk lag.”

b)

Bilaga II skall följande läggas till i förteckningen i kapitel C del II tillägg 1, avsnitt 1:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

c)

I bilaga III del 1 skall punkt 16 ersättas med följande:

Image

11.   31974 L 0408: Rådets direktiv 74/408/EEG av den 22 juli 1974 om motorfordon vad avser säten, fästanordningarna för dessa och huvudstöd (EGT L 221, 12.8.1974, s. 1), ändrat genom

31981 L 0577: Rådets direktiv 81/577/EEG av den 20.7.1981 (EGT L 209, 29.7.1981, s. 34),

31996 L 0037: Kommissionens direktiv 96/37/EG av den 17.6.1996 (EGT L 186, 25.7.1996, s. 28).

I bilaga I skall följande införas i tabellen i punkt 6.2.1:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

12.   31974 L 0483: Rådets direktiv 74/483/EEG av den 17 september 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utskjutande delar på motorfordon (EGT L 226, 2.10.1974, S. 4), ändrat genom

31979 L 0488: Kommissionens direktiv 79/488/EEG av den 18.4.1979 (EGT L 128, 26.5.1979, s. 1),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

I bilaga I skall följande läggas till i fotnoten till punkt 3.2.2.2:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

13.   31975 L 0322: Rådets direktiv 75/322/EEG av den 20 maj 1975 om dämpning av radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) som orsakas av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer (EGT L 147, 9.6.1975, s. 28), ändrat genom

31982 L 0890: Rådets direktiv 82/890/EEG av den 17.12.1982 (EGT L 378, 31.12.1982, s. 45),

31997 L 0054: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG av den 23.9.1997 (EGT L 277, 10.10.1997, s. 24),

32000 L 0002: Kommissionens direktiv 2000/2/EG av den 14.1.2000 (EGT L 21, 26.1.2000, s. 23),

32001 L 0003: Kommissionens direktiv 2001/3/EG av den 8.1.2001 (EGT L 28, 30.1.2001, s. 1).

I bilaga I skall följande införas i punkt 5.2:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

14.   31976 L 0114: Rådets direktiv 76/114/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om föreskrivna skyltar och märkningar samt deras placering och fastsättningssätt på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 24, 30.1.1976, s. 1), ändrat genom

31978 L 0507: Kommissionens direktiv 78/507/EEG av den 19.5.1978 (EGT L 155, 13.6.1978, s. 31),

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

I bilagan punkt 2.1.2 skall följande läggas till i texten inom parentes:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

15.   31976 L 0757: Rådets direktiv 76/757/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om reflexanordningar för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 262, 27.9.1976, s. 32), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0029: Kommissionens direktiv 97/29/EG av den 11.6.1997 (EGT L 171, 30.6.1997, s. 11).

I bilaga I punkt 4.2.1 skall följande läggas till:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

16.   31976 L 0758: Rådets direktiv 76/758/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om breddmarkeringslyktor, främre sidpositionslyktor, bakre sidpositionslyktor, stopplyktor, varsellyktor och sidomarkeringslyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 262, 27.9.1976, s. 54), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

31989 L 0516: Kommissionens direktiv 89/516/EEG av den 1.8.1989 (EGT L 265, 12.9.1989, s. 1),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0030: Kommissionens direktiv 97/30/EG av den 11.6.1997 (EGT L 171, 30.6.1997, s. 25).

I bilaga I punkt 5.2.1 skall följande läggas till:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

17.   31976 L 0759: Rådets direktiv 76/759/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om körriktningsvisare för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 262, 27.9.1976, s. 71), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

31989 L 0277: Kommissionens direktiv 89/277/EEG av den 28.3.1989 (EGT L 109, 20.4.1989, s. 25),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0015: Kommissionens direktiv 1999/15/EG av den 16.3.1999 (EGT L 97, 12.4.1999, s. 14).

I bilaga I punkt 4.2.1 skall följande läggas till:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

18.   31976 L 0760: Rådets direktiv 76/760/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bakre skyltlyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 262, 27.9.1976, s. 85), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0031: Kommissionens direktiv 97/31/EG av den 11.6.1997 (EGT L 171, 30.6.1997, s. 49).

I bilaga I punkt 4.2.1 skall följande läggas till:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

19.   31976 L 0761: Rådets direktiv 76/761/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motorfordonsstrålkastare för helljus och/eller halvljus och ljuskällor (glödlampor och andra) för användning i ljusanordningar godkända för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 262, 27.9.1976, s. 96), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

31989 L 0517: Kommissionens direktiv 89/517/EEG av den 1.8.1989 (EGT L 265, 12.9.1989, s. 15),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0017: Kommissionens direktiv 1999/17/EG av den 18.3.1999 (EGT L 97, 12.4.1999, s. 45).

I bilaga I skall förteckningen i både punkt 5.2.1 och punkt 6.2.1 ersättas med följande:

 

”1 för Tyskland,

 

2 för Frankrike,

 

3 för Italien,

 

4 för Nederländerna,

 

5 för Sverige,

 

6 för Belgien,

 

7 för Ungern,

 

8 för Tjeckien,

 

9 för Spanien,

 

11 för Förenade kungariket,

 

12 för Österrike,

 

13 för Luxemburg,

 

17 för Finland,

 

18 för Danmark,

 

20 för Polen,

 

21 för Portugal,

 

23 för Grekland,

 

24 för Irland,

 

26 för Slovenien,

 

27 för Slovakien,

 

29 för Estland,

 

32 för Lettland,

 

36 för Litauen,

 

CY för Cypern,

 

MT för Malta.”

20.   31976 L 0762: Rådets direktiv 76/762/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om främre dimstrålkastare för motorfordon (EGT L 262, 27.9.1976, s. 122), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0018: Kommissionens direktiv 1999/18/EG av den 18.3.1999 (EGT L 97, 12.4.1999, s. 82).

I bilaga I punkt 4.2.1 skall följande läggas till:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

21.   31977 L 0536: Rådets direktiv 77/536/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skyddsbågar för jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (EGT L 220, 29.8.1977, s. 1), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

31989 L 0680: Rådets direktiv 89/680/EEG av den 21.12.1989 (EGT L 398, 30.12.1989, s. 26),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0055: Kommissionens direktiv 1999/55/EG av den 1.6.1999 (EGT L 146, 11.6.1999, s. 28).

I bilaga VI skall följande läggas till:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

22.   31977 L 0538: Rådets direktiv 77/538/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dimbaklyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 220, 29.8.1977, s. 60), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

31989 L 0518: Kommissionens direktiv 89/518/EEG av den 1.8.1989 (EGT L 265, 12.9.1989, s. 24),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0014: Kommissionens direktiv 1999/14/EG av den 16.3.1999 (EGT L 97, 12.4.1999, s. 1).

I bilaga I punkt 4.2.1 skall följande läggas till:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

23.   31977 L 0539: Rådets direktiv 77/539/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backningsstrålkastare för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 220, 29.8.1977, s. 72), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0032: Kommissionens direktiv 97/32/EG av den 11.6.1997 (EGT L 171, 30.6.1997, s. 63).

I bilaga I punkt 4.2.1 skall följande läggas till:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

24.   31977 L 0540: Rådets direktiv 77/540/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om parkeringslyktor på motorfordon (EGT L 220, 29.8.1977, s. 83), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0016: Kommissionens direktiv 1999/16/EG av den 16.3.1999 (EGT L 97, 12.4.1999, s. 33).

I bilaga I punkt 4.2.1 skall följande läggas till:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

25.   31977 L 0541: Rådets direktiv 77/541/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon (EGT L 220, 29.8.1977, s. 95), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

31981 L 0576: Rådets direktiv 81/576/EEG av den 20.7.1981 (EGT L 209, 29.7.1981, s. 32),

31982 L 0319: Kommissionens direktiv 82/319/EEG av den 2.4.1982 (EGT L 139, 19.5.1982, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

31990 L 0628: Kommissionens direktiv 90/628/EEG av den 30.10.1990 (EGT L 341, 6.12.1990, s. 1),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31996 L 0036: Kommissionens direktiv 96/36/EG av den 17.6.1996 (EGT L 178, 17.7.1996, s. 15),

32000 L 0003: Kommissionens direktiv 2000/3/EG av den 22.2.2000 (EGT L 53, 25.2.2000, s. 1).

I bilaga III punkt 1.1.1 skall följande läggas till:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

26.   31978 L 0318: Rådets direktiv 78/318/EEG av den 21 december 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om torkar- och spolarsystem för motorfordon (EGT L 81, 28.3.1978, s. 49), ändrat genom

31994 L 0068: Kommissionens direktiv 94/68/EG av den 16.12.1994 (EGT L 354, 31.12.1994, s. 1).

I bilaga I skall följande införas i tabellen i punkt 7.2:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

27.   31978 L 0764: Rådets direktiv 78/764/EEG av den 25 juli 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förarsätet på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (EGT L 255, 18.9.1978, s. 1), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

31982 L 0890: Rådets direktiv 82/890/EEG av den 17.12.1982 (EGT L 378, 31.12.1982, s. 45),

31983 L 0190: Kommissionens direktiv 83/190/EEG av den 28.3.1983 (EGT L 109, 26.4.1983, s. 13),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

31988 L 0465: Kommissionens direktiv 88/465/EEG av den 30.6.1988 (EGT L 228, 17.8.1988, s. 31),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0054: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG av den 23.9.1997 (EGT L 277, 10.10.1997, s. 24),

31999 L 0057: Kommissionens direktiv 1999/57/EG av den 7.6.1999 (EGT L 148, 15.6.1999, s. 35).

I bilaga II punkt 3.5.2.1 skall följande läggas till:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

28.   31978 L 0932: Rådets direktiv 78/932/EEG av den 16 oktober 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om huvudstöd på säten i motorfordon (EGT L 325, 20.11.1978, s. 1), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

I bilaga VI punkt 1.1.1 skall följande läggas till:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

29.   31979 L 0622: Rådets direktiv 79/622/EEG av den 25 juni 1979 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skyddsbågar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (statisk provning) (EGT L 179, 17.7.1979, s. 1), ändrat genom

31982 L 0953: Kommissionens direktiv 82/953/EEG av den 15.12.1982 (EGT L 386, 31.12.1982, s. 31),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

31988 L 0413: Kommissionens direktiv 88/413/EEG av den 22.6.1988 (EGT L 200, 26.7.1988, s. 32),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0040: Kommissionens direktiv 1999/40/EG av den 6.5.1999 (EGT L 124, 18.5.1999, s. 11).

I bilaga VI skall följande läggas till:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

30.   31986 L 0298: Rådets direktiv 86/298/EEG av den 26 maj 1986 om baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (EGT L 186, 8.7.1986, s. 26), ändrat genom

31989 L 0682: Rådets direktiv 89/682/EEG av den 21.12.1989 (EGT L 398, 30.12.1989, s. 29),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

32000 L 0019: Kommissionens direktiv 2000/19/EG av den 13.4.2000 (EGT L 94, 14.4.2000, s. 31).

I bilaga VI skall följande läggas till:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

31.   31987 L 0402: Rådets direktiv 87/402/EEG av den 25 juni 1987 om skyddsbågar monterade framför förarsätet på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (EGT L 220, 8.8.1987, s. 1), ändrat genom

31989 L 0681: Rådets direktiv 89/681/EEG av den 21.12.1989 (EGT L 398, 30.12.1989, s. 27),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

32000 L 0022: Kommissionens direktiv 2000/22/EG av den 28.4.2000 (EGT L 107, 4.5.2000, s. 26).

I bilaga VII skall följande läggas till:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

32.   31988 L 0077: Rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon (EGT L 36, 9.2.1988, s. 33), ändrat genom

31991 L 0542: Rådets direktiv 91/542/EEG av den 1.10.1991 (EGT L 295, 25.10.1991, s. 1),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31996 L 0001: Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22.1.1996 (EGT L 40, 17.2.1996, s. 1),

31999 L 0096: Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/96/EG av den 13.12.1999 (EGT L 44, 16.2.2000, s. 1),

32001 L 0027: Kommissionens direktiv 2001/27/EG av den 10.4.2001 (EGT L 107, 18.4.2001, s. 10).

I bilaga I skall följande läggas till i fotnoten till punkt 5.1.3:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

33.   31989 L 0173: Rådets direktiv 89/173/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa delar och egenskaper på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (EGT L 67, 10.3.1989, s. 1), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0054: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG av den 23.9.1997 (EGT L 277, 10.10.1997, s. 24),

32000 L 0001: Kommissionens direktiv 2000/1/EG av den 14.1.2000 (EGT L 21, 26.1.2000, s. 16).

a)

I bilaga III A skall följande läggas till i fotnot 1 till punkt 5.4.1:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

b)

I bilaga IV skall följande läggas till i första strecksatsen i tillägg 4:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

c)

I bilaga V punkt 2.1.3 tredje stycket skall följande läggas till:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

34.   31991 L 0226: Rådets direktiv 91/226/EEG av den 27 mars 1991 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om stänkskyddsanordningar på vissa typer av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 103, 23.4.1991, s. 5), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

I bilaga II punkt 3.4.1 skall följande läggas till:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

35.   31994 L 0020: Europaparlamentets och rådets direktiv 94/20/EG av den 30 maj 1994 om mekaniska kopplingsanordningar för motorfordon och för släpvagnar och deras fastsättande på dessa fordon (EGT L 195, 29.7.1994, s. 1).

I bilaga I punkt 3.3.4 skall följande läggas till:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

36.   31995 L 0028: Europaparlamentets och rådets direktiv 95/28/EG av den 24 oktober 1995 om brinnegenskaperna hos material som används i inredningen till vissa kategorier av motorfordon (EGT L 281, 23.11.1995, s. 1).

I bilaga I skall följande införas i punkt 6.1.1:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

37.   32000 L 0025: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den 22 maj 2000 om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer och om ändring av rådets direktiv 74/150/EEG (EGT L 173, 12.7.2000, s. 1).

I bilaga I tillägg 4 punkt 1 avsnitt 1 skall följande införas:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

38.   32000 L 0040: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/40/EG av den 26 juni 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om främre underkörningsskydd för motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG (EGT L 203, 10.8.2000, s. 9).

I bilaga I skall följande införas i tabellen i punkt 3.2:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

39.   32001 L 0056: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/56/EG av den 27 september 2001 om värmesystem för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG och om upphävande av rådets direktiv 78/548/EEG (EGT L 292, 9.11.2001, s. 21).

I bilaga I tillägg 5 punkt 1.1.1 skall följande införas:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

40.   32002 L 0024: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG (EGT L 124, 9.5.2002, s. 1).

a)

I bilaga IV skall punkt 47 på sidan 2 i mallen i del A ersättas med följande:

Image

;

b)

I bilaga V A punkt I skall beskrivningen efter orden ”Avsnitt 1:” ersättas med följande:

”’Den gemena bokstaven’ e följd av koden (nummer) för den medlemsstat som utfärdar typgodkännandet:

 

’1 för Tyskland,

 

2 för Frankrike,

 

3 för Italien,

 

4 för Nederländerna,

 

5 för Sverige,

 

6 för Belgien,

 

7 för Ungern,

 

8 för Tjeckien,

 

9 för Spanien,

 

11 för Förenade kungariket,

 

12 för Österrike,

 

13 för Luxemburg,

 

17 för Finland,

 

18 för Danmark,

 

20 för Polen,

 

21 för Portugal,

 

23 för Grekland,

 

24 för Irland,

 

26 för Slovenien,

 

27 för Slovakien,

 

29 för Estland,

 

32 för Lettland,

 

36 för Litauen,

 

CY för Cypern,

 

MT för Malta.’”

c)

I bilaga V B skall följande införas i förteckningen i punkt 1.1:

”8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien.”

B.   GÖDSELMEDEL

31976 L 0116: Rådets direktiv 76/116/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gödselmedel (EGT L 24, 30.1.1976, s. 21), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31988 L 0183: Rådets direktiv 88/183/EEG av den 22.3.1988 (EGT L 83, 29.3.1988, s. 33),

31989 L 0284: Rådets direktiv 89/284/EEG av den 13.4.1989 (EGT L 111, 22.4.1989, s. 34),

31989 L 0530: Rådets direktiv 89/530/EEG av den 18.9.1989 (EGT L 281, 30.9.1989, s. 116),

31993 L 0069: Kommissionens direktiv 93/69/EEG av den 23.7.1993 (EGT L 185, 28.7.1993, s. 30),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31996 L 0028: Kommissionens direktiv 96/28/EG av den 10.5.1996 (EGT L 140, 13.6.1996, s. 30),

31997 L 0063: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/63/EG av den 24.11.1997 (EGT L 335, 6.12.1997, s. 15),

31998 L 0003: Kommissionens direktiv 98/3/EG av den 15.1.1998 (EGT L 18, 23.1.1998, s. 25),

31998 L 0097: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/97/EG av den 22.12.1998 (EGT L 18, 23.1.1999, s. 60).

a)

I bilaga I A II kolumn 6 första stycket skall följande läggas till i texten inom parentes efter ”Italien”:

”Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien, Slovakien”

.

b)

I bilaga I B 1, B 2 och B 4 kolumn 9 punkt 3 skall följande läggas till i texten inom parentes efter ”Italien”:

”Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien, Slovakien”

.

C.   KOSMETIKA

31995 L 0017: Kommissionens direktiv 95/17/EG av den 19 juni 1995 om närmare tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 76/768/EEG i fråga om befrielse från kravet att uppta en eller flera beståndsdelar i den förteckning som föreskrivs för märkning av kosmetiska produkter (EGT L 140, 23.6.1995, s. 26).

I bilagan punkt 2 skall följande läggas till efter ”15 Sverige”:

 

”16 Tjeckien

 

17 Estland

 

18 Cypern

 

19 Lettland

 

20 Litauen

 

21 Ungern

 

22 Malta

 

23 Polen

 

24 Slovenien

 

25 Slovakien.”

D.   LEGAL METROLOGI OCH FÄRDIGFÖRPACKNINGAR

1.   31971 L 0316: Rådets direktiv 71/316/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder (EGT L 202, 6.9.1971, s. 1), ändrat genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

31972 L 0427: Rådets direktiv 72/427/EEG av den 19.12.1972 (EGT L 291, 28.12.1972, s. 156),

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

31983 L 0575: Rådets direktiv 83/575/EEG av den 26.10.1983 (EGT L 332, 28.11.1983, s. 43),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

31987 L 0355: Rådets direktiv 87/355/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 46),

31988 L 0665: Rådets direktiv 88/665/EEG av den 21.12.1988 (EGT L 382, 31.12.1988, s. 42),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

a)

I bilaga I punkt 3.1 första strecksatsen och i bilaga II punkt 3.1.1.1 a första strecksatsen skall följande läggas till i texten inom parentes:

”CZ för Tjeckien, EST för Estland, CY för Cypern, LV för Lettland, LT för Litauen, H för Ungern, M för Malta, PL för Polen, SI för Slovenien, SK för Slovakien.”

b)

De figurer som avses i bilaga II punkt 3.2.1 skall kompletteras med de bokstäver som behövs för symbolerna CZ, EST, CY, LV, LT, H, M, PL, SI, SK.

2.   31971 L 0347: Rådets direktiv 71/347/EEG av den 12 oktober 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om hektolitervikt av säd (EGT L 239, 25.10.1971, s. 1), ändrat genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

I artikel 1 a skall följande läggas till i texten inom parentes:

 

”EHS objemová hmotnost obilí”

 

”EMÜ puistemass”

 

”EEK tilpummasa”

 

”EEB hektolitro masė”

 

”EGK hektolitertömeg”

 

”Il-massa standard tal-KEE għall-volum tal-preservar”

 

”gęstość zboża w stanie zsypnym EWG”

 

”EGS hektolitrska masa”

 

”EHS násypná hustota obilia”

.

3.   31971 L 0348: Rådets direktiv 71/348/EEG av den 12 oktober 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillsatsutrustning till mätare för andra vätskor än vatten (EGT L 239, 25.10.1971, s. 9), ändrat genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

I kapitel IV i bilagan skall följande läggas till i slutet av avsnitt 4.8.1:

 

”10 haléřů

 

1 estnisk sent

 

1 σεντ Κύπρου

 

1 santīms

 

1 litauisk centas

 

1 ungersk forint

 

1 maltesisk ċenteżmu

 

1 grosz

 

1 stotin

 

10 halierov”

.

E.   TRYCKKÄRL

31976 L 0767: Rådets direktiv 76/767/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar med gemensamma föreskrifter för tryckkärl och metoder för kontroll av dem (EGT L 262, 27.9.1976, s. 153), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

31988 L 0665: Rådets direktiv 88/665/EEG av den 21.12.1988 (EGT L 382, 31.12.1988, s. 42),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

II bilaga I punkt 3.1 första strecksatsen och i bilaga II punkt 3.1.1.1.1 första strecksatsen skall följande läggas till i texten inom parentes:

”CZ för Tjeckien, EST för Estland, CY för Cypern, LV för Lettland, LT för Litauen, H för Ungern, M för Malta, PL för Polen, SI för Slovenien, SK för Slovakien.”

F.   TEXTILIER OCH SKODON

1.   31994 L 0011: Europaparlamentets och rådets direktiv 94/11/EG av den 23 mars 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande märkning av material som används i huvudbeståndsdelarna av skodon som saluförs i detaljistledet (EGT L 100, 19.4.1994, s. 37).

a)

I punkt 1 a i bilaga I skall följande läggas till efter ”P Parte superior”:

”CZ

Vrch

EST

Pealne

LV

Virsa

LT

Viršus

HU

Felsőrész

M

Wiċċ

PL

Wierzch

SI

Zgornji del

SK

Vrch”

b)

I bilaga I punkt 1 b skall följande läggas till efter ”P Forro e Palmilha”:

”CZ

Podšívka a stélka

EST

Vooder ja sisetald

LV

Odere un ieliekamā saistzole

LT

Pamušalas ir įklotė

HU

Bélés és fedőtalpbélés

M

Inforra u suletta

PL

Podszewka z wyściółką

SI

Podloga in vložek (steljka)

SK

Podšívka a stielka”

c)

I bilaga I punkt 1 c skall följande läggas till efter ”P Sola”:

”CZ

Podešev

EST

Välistald

LV

Ārējā zole

LT

Padas

HU

Járótalp

M

Pett ta' barra

PL

Spód

SI

Podplat

SK

Podošva”

d)

I bilaga I punkt 2 a i skall följande läggas till efter ”P Couros e peles curtidas”:

”CZ

Useň

EST

Nahk

LV

Āda

LT

Oda

HU

Bőr

M

Ġilda

PL

Skóra

SI

Usnje

SK

Useň”

e)

I bilaga I punkt 2 a ii skall följande läggas till efter ”P Couro revestido”:

”CZ

Povrstvená useň

EST

Kaetud nahk

LV

Pārklāta āda

LT

Padengta oda

HU

Bevonatos bőr

M

Ġilda miksija

PL

Skóra pokryta

SI

Krito usnje

SK

Povrstvená useň”

f)

I punkt 2 b i Bilaga I skall följande läggas till efter ”P Téxteis”:

”CZ

Textilie

EST

Tekstiil

LV

Tekstilmateriāls

LT

Tekstilė

HU

Textil

M

Tessut

PL

Materiał włókienniczy

SI

Tekstil

SK

Textil”

g)

I punkt 2 c i Bilaga I skall följande läggas till efter ”P Outros materiais”:

”CZ

Ostatní materiály

EST

Teised materjalid

LV

Citi materiāli

LT

Kitos medžiagos

HU

Egyéb anyag

M

Materjal ieħor

PL

Inny materiał

SI

Drugi materiali

SK

Iný materiál.”

2.   31996 L 0074: Europaparlamentets och rådets direktiv 96/74/EG av den 16 december 1996 om benämningar på textilier (EGT L 32, 3.2.1997, s. 38), ändrat genom:

31997 L 0037: Kommissionens direktiv 97/37/EG av den 19.6.1997 (EGT L 169, 27.6.1997, s. 74).

I artikel 5.1 skall följande införas:

”—

’střižní vlna’,

’uus vill’,

’pirmlietojuma vilna’ oder ’cirptā vilna’,

’natūralioji vilna’,

’élőgyapjú’,

’suf verġni’,

’żywa wełna’,

’runska volna’,

’strižná vlna’.”

G.   GLAS

31969 L 0493: Rådets direktiv 69/493/EEG av den 15 december 1969 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kristallglas (EGT L 326, 29.12.1969, s. 36), ändrat genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23).

a)

I bilaga I, kolumn b, punkt 1 skall följande införas:

”’VYSOCE OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 30 %’

,

’KÕRGKVALITEETNE KRISTALL 30 %’

,

’AUGSTĀKĀ LABUMA KRISTĀLS 30 %’

,

’DAUGIAŠVINIS KRIŠTOLAS 30 %’

,

’NEHÉZ ÓLOMKRISTÁLY 30 %’

,

’KRISTALL SUPERJURI 30 %’

,

’SZKŁO KRYSZTAŁOWE WYSOKOOŁOWIOWE 30 %’

,

’KRISTAL Z VISOKO VSEBNOSTJO SVINCA 30 %’

,

’VYSOKOOLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO 30 % PbO’”

b)

I bilaga I, kolumn b, punkt 2 skall följande införas:

”’OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 24 %’

,

’KVALITEETKRISTALL 24 %’

,

’SVINA KRISTĀLS 24 %’

,

’ŠVINO KRIŠTOLAS 24 %’

,

’ÓLOMKRISTÁLY 24 %’

,

’KRISTALL BIC-ĊOMB 24 %’

,

’SZKŁO KRYSZTAŁOWE OŁOWIOWE 24 %’

,

’SVINČEV KRISTAL 24 %’

,

’OLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO 24 % PbO’”

c)

I bilaga I, kolumn b, punkt 3 skall följande införas:

”’KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO KRYSTALIN’

,

’KRISTALLIINKLAAS’

,

’KRISTĀLSTIKLS’

,

’KRIŠTOLAS’

,

’KRISZTALLIN ÜVEG’

,

’KRISTALLIN’

,

’SZKŁO KRYSZTAŁOWE ’S’’

,

’KRISTALNO STEKLO (KRISTALIN)’

,

’KRIŠTALÍN’”

d)

I bilaga I, kolumn b, punkt 4 skall följande införas:

”’KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO’

,

’KRISTALLKLAAS’

,

’KRISTĀLSTIKLS’

,

’KRIŠTOLO STIKLAS’

,

’KRISZTALIN ÜVEG’

,

’KRISTALLIN’

,

’SZKŁO KRYSZTAŁOWE’

,

’KRISTALNO STEKLO’

,

’KRIŠTÁĽOVÉ SKLO’”

H.   ÖVERGRIPANDE OCH FÖRFARANDEMÄSSIGA BESTÄMMELSER

1.   31993 R 0339: Rådets förordning (EEG) nr 339/93 av den 8 februari 1993 om kontroll av att prdukter som importeras från tredje land är i överensstämmelse med reglerna för produktsäkerhet (EGT L 40, 17.2.1993, s. 1), ändrad genom

11994 N: Anslutningsakter för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

a)

Följande skall läggas till i artikel 6.1:

”—

’Nebezpečný výrobek - propuštění do volného oběhu není povoleno - Nařízení (EHS) č. 339/93’,

’Ohtlik toode - vabasse ringlusse mitte lubatud - nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93’,

’Bīstama prece - izlaišana brīvā apgrozībā nav atļauta. EEK Regula Nr. 339/93’,

’Pavojingas produktas - išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama - reglamentas (EEB) Nr. 339/93’,

’Veszélyes áru - szabad forgalomba nem bocsátható - 339/93/EGK rendelet’,

’Prodott perikoluż - ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera mhux awtorizzat - Regolament (KEE) Nr. 339/93’,

’Produkt niebezpieczny - niedopuszczony do obrotu - Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93’,

’Nevaren izdelek - sprostitev v prosti promet ni dovoljena - Uredba (EGS) št. 339/93’,

’Nebezpečný výrobok - uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené - nariadenie (EHS) č. 339/93’.”

b)

Följande skall läggas till i artikel 6.2:

”—

’Výrobek není ve shodě - propuštění do volného oběhu není povoleno - Nařízení (EHS) č. 339/93’,

’Nõuetele mittevastav toode - vabasse ringlusse mitte lubatud - nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93’,

’Neatbilstoša prece - izlaišana brīvā apgrozībā nav atļauta. EEK Regula Nr. 339/93’,

’Produktas neatitinka reikalavimų - išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama - Reglamentas (EEB) Nr. 339/93’,

’Nem megfelelő áru - szabad forgalomba nem bocsátható - 339/93/EGK rendelet’,

’Prodott mhux konformi - ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera mhux awtorizzat - Regolament (KEE) Nr. 339/93’,

’Produkt niezgodny - niedopuszczony do obrotu - Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93’,

’Neskladen izdelek - sprostitev v prosti promet ni dovoljena - Uredba (EGS) št. 339/93’,

’Výrobok nie je v zhode - uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené - nariadenie (EHS) č.339/93’.”

2.   31998 L 0034: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37), ändrat genom

31998 L 0048: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG av den 20.7.1998 (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18).

Bilaga II skall ersättas med följande:

”BILAGA II

NATIONELLA STANDARDISERINGSORGAN

1.

BELGIUM

 

IBN/BIN

 

Institut belge de normalisation

 

Belgisch Instituut voor Normalisatie

 

CEB/BEC

 

Comité électrotechnique belge

 

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2.

TJECKIEN

 

ČSNI

 

Český normalizační institut

3.

DANMARK

 

DS

 

Dansk Standard

 

NTA

 

Telestyrelsen, National Telecom Agency

4.

TYSKLAND

 

DIN

 

Deutsches Institut für Normung e.V.

 

DKE Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

5.

ESTLAND

 

EVS

 

Eesti Standardikeskus

 

Sideamet

6.

GREKLAND

 

ΕΛΟΤ

 

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

7.

SPANIEN

 

AENOR

 

Asociación Española de Normalización y Certificación

8.

FRANKRIKE

 

AFNOR

 

Association française de normalisation

 

UTE

 

Union technique de l'électricité - Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR

9.

IRLAND

 

NSAI

 

National Standards Authority of Ireland

 

ETCI

 

Electrotechnical Council of Ireland

10.

ITALIEN

 

UNI (1)

 

Ente nazionale italiano di unificazione

 

CEI (1)

 

Comitato elettrotecnico italiano

11.

CYPERN

 

ΚΟΠΠ

 

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (The Cyprus Organisation for Quality Promotion)

12.

LETTLAND

 

LVS

 

Latvijas Standarts

13.

LITAUEN

 

LST

 

Lietuvos standartizacijos departamentas

14.

LUXEMBURG

 

ITM

 

Inspection du travail et des mines

 

SEE

 

Service de l'énergie de l'État

15.

UNGERN

 

MSZT

 

Magyar Szabványügyi Testület

16.

MALTA

 

MSA

 

L-Awtorita' ta' Malta dwar l-Istandards (maltesische Normungsbehörde)

17.

NEDERLÄNDERNA

 

NNI

 

Nederlands Normalisatie Instituut

 

NEC

 

Nederlands Elektrotechnisch Comité

18.

ÖSTERRIKE

 

ÖN

 

Österreichisches Normungsinstitut

 

ÖVE

 

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

19.

POLEN

 

PKN

 

Polski Komitet Normalizacyjny

20.

PORTUGAL

 

IPQ

 

Instituto Português da Qualidade

21.

SLOVENIEN

 

SIST

 

Slovenski inštitut za standardizacijo

22.

SLOVAKIEN

 

SÚTN

 

Slovenský ústav technickej normalizácie

23.

FINLAND

 

SFS

 

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

 

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

 

THK/TFC

 

Telehallintokeskus

 

Teleförvaltningscentralen

 

SESKO

 

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

 

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

24.

SVERIGE

 

SIS

 

Standardiseringen i Sverige

 

SEK

 

Svenska elektriska kommissionen

 

ITS

 

Informationstekniska standardiseringen

25.

FÖRENADE KUNGARIKET

 

BSI

 

British Standards Institution

 

BEC

 

British Electrotechnical Committee.

I.   OFFENTLIG UPPHANDLING

1.   31992 L 0013: Rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna (EGT L 76, 23.3.1992, s. 14), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

I bilagan skall följande läggas till:

”TJECKIEN

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ESTLAND

Riigihangete Amet (Amt für öffentliches Beschaffungswesen)

CYPERN

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (republikens finansministerium)

LETTLAND

Iepirkumu uzraudzības birojs (Upphandlingsövervakningsbyrån)

LITAUEN

Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (myndighet för offentlig upphandling som lyder under Republiken Litauens regering)

UNGERN

Közbeszerzések Tanácsa (Rådet för offentlig upphandling)

MALTA

Dipartiment tal-Kuntratti fil-Ministeru tal-Finanzi

POLEN

Urząd Zamówień Publicznych (myndighet för offentlig upphandling)

SLOVENIEN

Državna revizijska komisija

SLOVAKIEN

Úrad pre verejné obstarávanie (myndighet för offentlig upphandling).”

2.   31992 L 0050: Rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster (EGT L 209, 24.7.1992, s. 1), ändrat genom

31993 L 0036: Rådets direktiv 93/36/EEG av den 14.6.1993 (EGT L 199, 9.8.1993, s. 1),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0052: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/52/EG av den 13.10.1997 (EGT L 328, 28.11.1997, s. 1),

32001 L 0078: Kommissionens direktiv 2001/78/EG av den 13.9.2001 (EGT L 285, 29.10.2001, s. 1).

I artikel 30.3 skall följande läggas till:

”—

i Tjeckien, ’obchodní rejstřík’,

i Estland, ’Keskäriregister’,

i Cypern kan det krävas att tjänsteleverantören lägger fram ett intyg från bolagsregistret och konkursförvaltaren ( Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) om att han har status som juridisk person eller ar registrerad, eller om detta inte är fallet, ett intyg om att den berörda personen under ed har förklarat att han ägnar sig åt yrket i fråga i det land där han är etablerad, på en bestämd ort och under ett bestämt firmanamn,

i Lettland, ’Uzņēmumu reģistrs’ (Företagsregister),

i Litauen, ’Juridinių asmenų registras’,

i Ungern, ’Cégnyilvántartás’, ’egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása’, vissa ’szakmai kamarák nyilvántartása’ eller för vissa verksamheter ett intyg om att den berörda personen har rätt att ägna sig at affärsverksamheten eller yrket i fråga,

i Malta, skall en anbudsgivare (eller tillhandahållare) ange sitt ’numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta' kummerċ’ och, om i partnerskap eller bolag, det relevanta registreringsnumret, utfärdat av Maltas myndighet för finansiella tjänster,

i Polen, ’Krajowy Rejestr Sądowy’ (nationella domstolsregistret),

i Slovenien, ’Sodni register’ och ’obrtni register’,

i Slovakien, ’Obchodný register’.”

3.   31993 L 0036: Rådets direktiv 93/36/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av varor (EGT L 199, 9.8.1993, s. 1), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0052: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/52/EG av den 13.10.1997 (EGT L 328, 28.11.1997, s. 1),

32001 L 0078: Kommissionens direktiv 2001/78/EG av den 13.9.2001 (EGT L 285, 29.10.2001, s. 1).

a)

Följande skall läggas till i artikel 21.2:

”i Tjeckien: ’obchodní rejstřík’,

i Estland: ’Keskäriregister’,

i Cypern: det kan krävas att leverantören lägger fram ett intyg från bolagsregistret och konkursförvaltaren ( Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) om att han har status som juridisk person eller ar registrerad, eller om detta inte är fallet, ett intyg om att den berörda personen under ed har förklarat att han ägnar sig åt yrket i fråga i det land där han är etablerad, på en bestämd ort under ett bestämt firmanamn och under ett bestämt handelsnamn,

i Lettland: ’Uzņēmumu reģistrs’ (’Enterprise Register’),

i Litauen: ’Juridinių asmenų registras’,

i Ungern: ’Cégnyilvántartás’, ’egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása’,

i Malta, skall en anbudsgivare (eller tillhandahållare) ange sitt ’numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal- liċenzja ta' kummerċ’, och, om i partnerskap eller bolag, det relevanta registreringsnumret, utfärdat av Maltas myndighet för finansiella tjänster,

i Polen: ’Krajowy Rejestr Sądowy’,

Slovenien: ’Sodni register’ och ’obrtni register’,

i Slovakien: ’Obchodný register’.”

b)

I bilaga I skall rubriken ersättas med följande:

”A.   

FÖRTECKNING ÖVER UPPHANDLANDE MYNDIGHETER SOM OMFATTAS AV WTO-AVTALET OM OFFENTLIG UPPHANDLING”

c)

Följande skall läggas till i bilaga I:

”B.   

FÖRTECKNING ÖVER ANDRA CENTRALA STATLIGA MYNDIGHETER

 

TJECKIEN

Upphandlande myndigheter är följande (icke-uttömmande förteckning):

 

Ministerier och andra förvaltningsorgan:

 

Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport)

 

Ministerstvo informatiky (Ministry of Informatics)

 

Ministerstvo financí (Ministry of Finance)

 

Ministerstvo kultury (Ministry of Culture)

 

Ministerstvo obrany (Ministry of Defence)

 

Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministry for Regional Development)

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Affairs)

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade)

 

Ministerstvo spravedlnosti (Ministry of Justice)

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministry of Education, Youth and Sports)

 

Ministerstvo vnitra (Ministry of the Interior)

 

Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign Affairs)

 

Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health)

 

Ministerstvo zemědělství (Ministry of Agriculture)

 

Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment)

 

Poslanecká sněmovna PČR (Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic)

 

Senát PČR (Senate of the Parliament of the Czech Republic)

 

Kancelář prezidenta (The Office of the President)

 

Český statistický úřad (Czech Statistical Office)

 

Český úřad zeměměřičský a katastrální (Czech Office for Surveying Mapping and Cadastre)

 

Úřad průmyslového vlastnictví (Industrial Property Office)

 

Úřad pro ochranu osobních údajů (The Office for Personal Data Protection)

 

Bezpečnostní informační služba - BIS (Security Information Services)

 

Národní bezpečnostní úřad (National Security Authority)

 

Česká akademie věd (The Academy of Sciences of the Czech Republic)

 

Vězeňská služba (Prison Service)

 

ESTLAND

1.

Vabariigi Presidendi Kantselei (Office of the President of the Republic of Estonia)

2.

Eesti Vabariigi Riigikogu (Parliament of the Republic of Estonia)

3.

Eesti Vabariigi Riigikohus (Supreme Court of the Republic of Estonia)

4.

Riigikontroll (The State Audit Office of the Republic of Estonia)

5.

Õiguskantsler (Legal Chancellor)

6.

Riigikantselei (The State Chancellery)

7.

Rahvusarhiiv (The National Archives of Estonia)

8.

Haridus- ja Teadusministeerium (Ministry of Education and Research)

9.

Justiitsministeerium (Ministry of Justice)

10.

Kaitseministeerium (Ministry of Defence)

11.

Keskkonnaministeerium (Ministry of Environment)

12.

Kultuuriministeerium (Ministry of Culture)

13.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry for Economy and Communication)

14.

Põllumajandusministeerium (Ministry of Agriculture)

15.

Rahandusministeerium (Ministry of Finance)

16.

Siseministeerium (Ministry of Internal Affairs)

17.

Sotsiaalministeerium (Ministry of Social Affairs)

18.

Välisministeerium (Ministry of Foreign Affairs)

19.

Keeleinspektsioon (The Language Inspectorate)

20.

Riigiprokuratuur (Prosecutor's Office)

21.

Teabeamet (The Information Board)

22.

Maa-amet (Land Board)

23.

Keskkonnainspektsioon (Environmental Inspectorate)

24.

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centre of Forest Protection and Silviculture)

25.

Muinsuskaitseamet (The Heritage Conservation Inspectorate)

26.

Patendiamet (Patent Office)

27.

Tehnilise Järelevalve Inspektsioon (The Technical Inspectorate)

28.

Energiaturu Inspektsioon (The Energy Market Inspectorate)

29.

Tarbijakaitseamet (The Consumer Protection Board)

30.

Riigihangete Amet (Public Procurement Office)

31.

Eesti Patendiraamatukogu (Estonian Patent Library)

32.

Taimetoodangu Inspektsioon (The Plant Production Inspectorate)

33.

Tõuaretusinspektsioon (Animal Breeding Inspectorate)

34.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Agricultural Registers and Information Board)

35.

Veterinaar- ja Toiduamet (The Veterinary and Food Board)

36.

Konkurentsiamet (The Competition Board)

37.

Maksuamet (Tax Board)

38.

Statistikaamet (Statistical Office)

39.

Tolliamet (Customs Board)

40.

Proovikoda (Assay Office)

41.

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Citizenship and Migration Board)

42.

Piirivalveamet (The Border Guard Administration)

43.

Politseiamet (The Police Board)

44.

Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus (Centre of Forensic and Criminalistic Science)

45.

Keskkriminaalpolitsei (Central Criminal Police)

46.

Päästeamet (The Rescue Board)

47.

Andmekaitse Inspektsioon (The Data Protection Inspectorate)

48.

Ravimiamet (Agency of Medicines)

49.

Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board)

50.

Tööturuamet (Labour Market Board)

51.

Tervishoiuamet (Health Care Board)

52.

Tervisekaitseinspektsioon (Health Protection Inspectorate)

53.

Tööinspektsioon (Labour Inspectorate)

54.

Lennuamet (Civil Aviation Administration)

55.

Maanteeamet (Road Administration)

56.

Sideamet (Communications Board)

57.

Veeteede Amet (Maritime Administration)

58.

Raudteeamet (Estonian Railway Administration)

 

CYPERN

Offentligrättsliga organ (icke-uttömmande förteckning)

1.

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Presidency and Presidential Palace)

2.

Υπουργικό Συμβούλιο (Council of Ministers)

3.

Βουλή των Αντιπροσώπων (House of Representatives)

4.

Δικαστική Υπηρεσία (Judicial Service)

5.

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Law Office of the Republic)

6.

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Audit Office of the Republic)

7.

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Public Service Commission)

8.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Educational Service Commission)

9.

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Office of the Commissioner for Administration (Ombudsman))

10.

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission for the Protection of Competition)

11.

Υπουργείο Άμυνας (Ministry of Defence)

12.

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment)

13.

Τμήμα Γεωργίας (Department of Agriculture)

14.

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Veterinary Services)

15.

Τμήμα Δασών (Forest Department)

16.

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Water Development Department)

17.

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Geological Survey Department)

18.

Μετεωρολογική Υπηρεσία (Meteorological Service)

19.

Τμήμα Αναδασμού (Land Consolidation Department)

20.

Υπηρεσία Μεταλλείων (Mines Service)

21.

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Agricultural Research Institute)

22.

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Department of Fisheries and Marine Research)

23.

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

24.

Αστυνομία (Police)

25.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Cyprus Fire Service)

26.

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministry of Commerce, Industry and Tourism)

27.

Τμήμα Συνεργατικής Ανάπτυξης (Cooperative Development Department)

28.

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Department of Registrar of Companies and Official Receiver)

29.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministry of Labour and Social Insurance)

30.

Τμήμα Εργασίας (Department of Labour)

31.

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Department of Social Insurance)

32.

Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Department of Social Welfare Services)

33.

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Productivity Centre Cyprus)

34.

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Higher Hotel Institute Cyprus)

35.

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Higher Technical Institute)

36.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Department of Labour Inspection)

37.

Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of the Interior)

38.

Επαρχιακές Διοικήσεις (District Administrations)

39.

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Town Planning and Housing Department)

40.

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως (Civil Registry and Migration Department)

41.

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Department of Lands and Surveys)

42.

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Press and Information Office)

43.

Πολιτική Άμυνα (Civil Defence)

44.

Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs)

45.

Υπουργείο Οικονομικών (Ministry of Finance)

46.

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Treasury of the Republic)

47.

Τμήμα Τελωνείου (Department of Customs and Excise)

48.

Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Department of Inland Revenue)

49.

Στατιστική Υπηρεσία (Statistical Service)

50.

Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Department of Government Purchasing and Supply)

51.

Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Public Administration and Personnel Service)

52.

Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Government Printing Office)

53.

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Department of Information Technology Services)

54.

Γραφείο Προγραμματισμού (Planning Bureau)

55.

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministry of Education and Culture)

56.

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministry of Communications and Works)

57.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Department of Electronic Communications)

58.

Τμήμα Δημοσίων Έργων (Department of Public Works)

59.

Τμήμα Αρχαιοτήτων (Department of Antiquities)

60.

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Department of Civil Aviation)

61.

Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Department of Merchant Shipping)

62.

Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Department of Postal Services)

63.

Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Department of Road Transport)

64.

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Department of Electrical and Mechanical Services)

65.

Υπουργείο Υγείας (Ministry of Health)

66.

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Pharmaceutical Services)

67.

Γενικό Χημείο (General Laboratory)

68.

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Medical and Public Health Services)

69.

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Dental Services)

70.

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Mental Health Services)

 

LETTLAND

1.

Valsts prezidenta kanceleja (Chancellery of the State President)

2.

Saeimas kanceleja (Chancellery of the Parliament)

3.

Aizsardzības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Defence and institutions subordinate to it and under its supervision)

4.

Ārlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Foreign Affairs and institutions subordinate to it and under its supervision)

5.

Ekonomikas ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Economics and institutions subordinate to it and under its supervision)

6.

Finanšu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Finance and institutions subordinate to it and under its supervision)

7.

Iekšlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of the Interior and institutions subordinate to it and under its supervision)

8.

Izglītības un zinātnes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Education and Science and institutions subordinate to it and under its supervision)

9.

Kultūras ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Culture and institutions subordinate to it and under its supervision)

10.

Labklājības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Welfare and institutions subordinate to it and under its supervision)

11.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Regional Development and local governments and institutions subordinate to it and under its supervision)

12.

Satiksmes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Transport and institutions subordinate to it and under its supervision)

13.

Tieslietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Justice and institutions subordinate to it and under its supervision)

14.

Veselības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Health and institutions subordinate to it and under its supervision)

15.

Vides ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Environment and institutions subordinate to it and under its supervision)

16.

Zemkopības ministrija un tās pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Agriculture and institutions under its supervision)

17.

Īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Minister for Special Assignments for Children and Family Affairs and institutions subordinate to it and under its supervision)

18.

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Minister for Special Assignments for Integration Affairs and institutions subordinate to it and under its supervision)

19.

Augstākās izglītības padome (Council of Higher Education)

20.

Eiropas integrācijas birojs (European Integration Bureau)

21.

Valsts kanceleja un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (State Chancellery and institutions subordinate to it and under its supervision)

22.

Centrālā vēlēšanu komisija (Central Election Commission)

23.

Finansu un kapitāla tirgus komisija (Financial and Capital Market Commission)

24.

Latvijas Banka (Bank of Latvia)

25.

Nacionālie bruņotie spēki (National Armed Forces)

26.

Nacionālā radio un televīzijas padome (National Broadcasting Council)

27.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Public Utilities Commission)

28.

Satversmes aizsardzības birojs (Constitution Defence Bureau)

29.

Valsts cilvēktiesību birojs (State Human Rights Bureau)

30.

Valsts kontrole (State Audit Office)

31.

Satversmes tiesa (Constitutional Court)

32.

Augstākā tiesa (Supreme Court)

33.

Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes (Prosecutor's Office and institutions under its supervision)

34.

Pašvaldību domes (padomes) un to pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Councils (boards) of local governments and institutions subordinate to them and under their supervision)

 

LITAUEN

1.

Prezidento kanceliarija (Chancellery of the Office of the President)

2.

Seimo kanceliarija (Chancellery of the Seimas (Parliament))

3.

Konstitucinis Teismas (The Constitutional Court)

4.

Vyriausybės kanceliarija (Chancellery of the Government)

5.

Aplinkos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Environment and institutions under the Ministry)

6.

Finansų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Finance and institutions under the Ministry)

7.

Krašto apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of National Defence and institutions under the Ministry)

8.

Kultūros ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Culture and institutions under the Ministry)

9.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Social Security and Labour and institutions under the Ministry)

10.

Susisiekimo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Transport and Communications and institutions under the Ministry)

11.

Sveikatos apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Health and institutions under the Ministry)

12.

Švietimo ir mokslo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Education and Science and institutions under the Ministry)

13.

Teisingumo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Justice and institutions under the Ministry)

14.

Ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Economy and institutions under the Ministry)

15.

Užsienio reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Foreign Affairs and institutions under the Ministry)

16.

Vidaus reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Internal Affairs and institutions under the Ministry)

17.

Žemės ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Agriculture and institutions under the Ministry)

18.

Nacionalinė teismų administracija (National Courts Administration)