EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0641

2003/641/EG: Kommissionens beslut av den 5 september 2003 om användning av färgfotografier eller andra illustrationer för att varna för hälsorisker på tobaksförpackningar (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2003) 3184]

OJ L 226, 10.9.2003, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 53 - 55
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 53 - 55
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 83 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/641/oj

32003D0641

2003/641/EG: Kommissionens beslut av den 5 september 2003 om användning av färgfotografier eller andra illustrationer för att varna för hälsorisker på tobaksförpackningar (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2003) 3184]

Europeiska unionens officiella tidning nr L 226 , 10/09/2003 s. 0024 - 0026


Kommissionens beslut

av den 5 september 2003

om användning av färgfotografier eller andra illustrationer för att varna för hälsorisker på tobaksförpackningar

[delgivet med nr K(2003) 3184]

(Text av betydelse för EES)

(2003/641/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror(1), särskilt artikel 5.3 i detta, och

av följande skäl:

(1) Enligt direktiv 2001/37/EG måste varje styckförpackning med tobaksvaror och alla yttre omslag, med undantag av genomskinliga ytteromslag, förses med en allmän varningstext och en kompletterande varningstext från förteckningen i bilaga I till det direktivet, utom när det gäller tobaksvaror för användning i munnen och andra tobaksvaror som inte är avsedda att rökas.

(2) Medlemsstaterna kan bestämma huruvida det måste finnas varningar för hälsorisker i form av färgfotografier eller andra illustrationer på förpackningar med vissa eller alla slag av tobaksvaror, utom när det gäller tobaksvaror för användning i munnen och andra tobaksvaror som inte är avsedda att rökas.

(3) Om medlemsstaterna kräver kompletterande varningar för hälsorisker i form av färgfotografier eller andra illustrationer, måste dessa följa de bestämmelser som antagits av kommissionen.

(4) I direktiv 2001/37/EG infördes nya märkningsbestämmelser som väsentligt ändrar tobaksförpackningarnas utseende, särskilt när det gäller varningstexternas storlek och grafiska utformning. För att den visuella effekt som uppnås genom den nya utformningen skall kunna utnyttjas maximalt bör utformningen förbli oförändrad en viss tid innan man inför färgfotografier och andra illustrationer.

(5) Forskning och erfarenheter från andra länder som har börjat använda färgfotografier för att varna för hälsorisker har visat att varningar som inbegriper färgfotografier eller andra illustrationer kan vara effektiva när det gäller att motverka rökning och att upplysa allmänheten om de hälsorisker som rökning medför. Användningen av fotografier på tobaksförpackningar är därför ett av de viktigaste leden i en allsidig och integrerad politik mot rökning och annat tobaksbruk.

(6) Med tanke på den kulturella mångfalden i Europeiska unionen bör det finnas flera färgfotografier eller andra illustrationer att välja mellan för var och en av de kompletterande varningstexter som förtecknas i bilaga I till direktiv 2001/37/EG.

(7) Om medlemsstaterna kräver varningar för hälsorisker i form av färgfotografier eller andra illustrationer, bör man se till att dessa visuella element inte är skymda eller försämras på något annat sätt.

(8) Om medlemsstaterna kräver varningar för hälsorisker i form av färgfotografier eller andra illustrationer, bör man tillåta en övergångsperiod så att nödvändiga förändringar kan införas i tillverkningen och förpackningen av tobaksprodukter och så att befintliga lager kan avyttras. Användning av etiketter som inte kan avlägsnas bör tillåtas för andra tobaksvaror än cigaretter.

(9) Införandet av varningar som består av bilder bör övervakas och deras effektivitet regelbundet bedömas.

(10) De åtgärder som föreskrivs i det här beslutet är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 10 i direktiv 2001/37/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1. I detta beslut fastställs regler för användning av färgfotografier eller andra illustrationer på tobaksförpackningar för att skildra och förklara rökningens följder för hälsan.

2. Detta beslut skall gälla de medlemsstater som beslutar att använda färgfotografier eller andra illustrationer tillsammans med de kompletterande varningstexter som krävs enligt direktiv 2001/37/EG på förpackningar med vissa eller alla slag av tobaksvaror, utom förpackningar med tobaksvaror för användning i munnen och andra tobaksvaror som inte är avsedda att rökas.

3. Om medlemsstaterna kräver varningar för hälsorisker i form av färgfotografier eller andra illustrationer, skall dessa följa de bestämmelser som fastställs i detta beslut.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut skall definitionerna i artikel 2 i direktiv 2001/37/EG gälla.

Följande definitioner skall även gälla:

1. tobaksförpackningar: alla slag av styckförpackningar och alla yttre förpackningsmaterial som förekommer vid detaljförsäljning av tobaksvaror, med undantag av genomskinliga ytteromslag,

2. kompletterande varningstext: någon av de varningstexter som avses i artikel 5.2 b och i bilaga I till direktiv 2001/37/EG,

3. källdokument: alla elektroniska filer som tillhandahålls av kommissionen och som innehåller en kombinerad varning,

4. kombinerad varning: en varning som består av ett fotografi eller en annan illustration och motsvarande kompletterande varningstext som föreskrivs i artikel 5.2 b och i bilaga I till direktiv 2001/37/EG, såsom den återges i respektive källdokument.

Artikel 3

Arkiv med källdokument

1. Kommissionen skall senast den 30 september 2004 tillhandahålla ett arkiv med förhandstestade källdokument, så att det finns flera färgfotografier eller andra illustrationer att välja mellan för var och en av de kompletterande varningstexter som förtecknas i bilaga I till direktiv 2001/37/EG.

2. Kommissionen skall tillhandahålla källdokumenten på begäran. De tekniska specifikationerna för tryckning skall tillhandahållas av kommissionen och får inte ändras i något som helst avseende.

3. Kommissionen skall bistås av vetenskapliga och tekniska experter vid upprättande av arkivet med källdokument.

4. De utvalda källdokumenten skall överlämnas för yttrande till den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 10 i direktiv 2001/37/EG.

Artikel 4

Användning av kombinerade varningar

1. Om medlemsstaterna kräver varningar för hälsorisker i form av färgfotografier eller andra illustrationer skall de tobaksförpackningar för vilka det krävs sådana fotografier förses med en kombinerad varning tagen uteslutande från de källdokument som kommissionen tillhandahåller, utan att någon del av varningen ändras.

Medlemsstaterna får välja de källdokument som är mest ändamålsenliga med tanke på konsumenterna i sina länder.

2. För de kombinerade varningarna gäller följande:

a) De skall alterneras på ett sådant sätt att alla de kompletterande varningstexterna förekommer regelbundet.

b) De skall tryckas på tobaksförpackningens andra mest synliga yta, i enlighet med formatet och proportionerna i källdokumentet och den grafiska helhet som bilden och texten bildar.

c) De skall täcka hela det område som reserverats för den kompletterande varningstexten och skall placeras parallellt med paketets övre kant och på samma led som den övriga informationen på förpackningen.

d) De skall reproduceras enligt de tekniska specifikationer för tryckning som skall tillhandahållas av kommissionen.

e) De skall omges av en svart ram som skall vara minst 3 mm och högst 4 mm bred och som inte får inkräkta på någon del av text eller bild i den kombinerade varningen.

3. Den kombinerade varningen skall täcka minst 40 procent av utsidan av den andra mest synliga ytan på tobaksvarans styckförpackning. Denna procentandel skall ökas till 45 procent för medlemsstater med två officiella språk och till 50 procent för medlemsstater med tre officiella språk.

När det gäller styckförpackningar avsedda för andra varor än cigaretter, där den mest synliga ytan är större än 75 cm2, skall den kombinerade varningen täcka minst 22,5 cm2 av den andra mest synliga ytan. Denna yta skall ökas till 24 cm2 för medlemsstater med två officiella språk och till 26,25 cm2 för medlemsstater med tre officiella språk.

4. När det gäller andra tobaksvaror än cigaretter får de kombinerade varningarna fästas vid förpackningarna som klistermärken, under förutsättning att dessa inte kan avlägsnas. Reproduktionen av de kombinerade varningarna på klistermärken skall följa de tekniska specifikationer för tryckning som tillhandahålls av kommissionen.

5. Medlemsstaterna får föreskriva att de kombinerade varningarna skall åtföljas av en hänvisning, utanför varningsrutan, till den utfärdande myndigheten. Dessutom får de kombinerade varningarna, om medlemsstaterna kräver det, innehålla andra visuella element, t.ex. logotyper med eller utan telefonnummer till sluta-röka-linjer, e-postadresser eller adresser till webbplatser med information till konsumenterna om vilka myndigheter som utfärdat varningen och om det stöd man kan få om man vill sluta röka.

6. Förutom i de fall som avses i punkt 5, får de kombinerade varningarna inte kommenteras, formuleras om eller hänvisas till i någon form på tobaksförpackningen.

Artikel 5

De kombinerade varningarnas visuella integritet

1. För de kombinerade varningarna gäller följande:

a) De skall tryckas på ett sådant sätt att de inte kan avlägsnas eller utplånas och får inte på något sätt döljas eller brytas av något annat skriftligt eller bildmässigt inslag eller när paketet öppnas. Det skall vara förbjudet att trycka de kombinerade varningarna på skattemärket eller prismärkningen på styckförpackningarna.

b) De skall placeras på ett sätt som garanterar att ingen del av text eller bild i de kombinerade varningarna bryts när förpackningen öppnas.

2. Om medlemsstaterna beslutar att kräva att kombinerade varningar används på tobaksförpackningar, skall de anta nödvändiga bestämmelser för att förhindra att man genom att använda något slag av ytteromslag, påse, fodral, låda eller annat emballage helt eller delvis döljer eller bryter de kombinerande varningarna eller någon del av dem.

3. Skattemärken eller prismärkningen får inte placeras så att de helt eller delvis döljer eller bryter de kombinerande varningarna eller någon del av dem.

4. De hänvisningar eller andra element som nämns i artikel 4.5 får inte hindra eller hämma åskådliggörandet av de kombinerade varningarna.

Artikel 6

Genomförande

Om medlemsstaterna beslutar att kräva att man använder kombinerade varningar på tobaksförpackningar, skall de anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta beslut.

De skall tillämpa dessa bestämmelser tidigast från och med den 1 oktober 2004.

Bestämmelserna skall föreskriva tillräckligt långa övergångsperioder så att nödvändiga förändringar kan införas i tillverkningen och förpackningen av tobaksvaror och så att befintliga lager kan avyttras, särskilt när det gäller små och medelstora företag.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser, skall de innehålla en hänvisning till detta beslut eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Medlemsstaterna skall själva bestämma hur hänvisningen skall göras.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta beslut och skall vartannat år informera kommissionen om tillämpningen av dessa bestämmelser. I informationen skall det ingå en konsekvensbedömning som särskilt gäller konsumenternas vanor, med särskild inriktning på barn och ungdomar.

Artikel 7

Rapportering och ändringar

1. Senast 30 september 2006 och därefter vartannat år skall kommissionen lägga fram en rapport om tillämpningen av detta beslut till den kommitté som inrättats enligt artikel 10 i direktiv 2001/37/EG. Dessa rapporter skall bygga på den information som medlemsstaterna lämnar i enlighet med artikel 6 fjärde stycket i detta beslut.

2. När rapporterna läggs fram skall kommissionen särskilt ange vilka faktorer som bör ses över eller vidareutvecklas med hänsyn till tidigare erfarenheter och nya vetenskapliga rön.

3. De vetenskapliga och tekniska experter som avses i artikel 11 i direktiv 2001/37/EG skall hjälpa kommissionen att utarbeta rapporterna.

4. Information om tillämpningen av detta beslut skall också ingå i de rapporter om genomförandet av direktiv 2001/37/EG som kommissionen enligt artikel 11 i det direktivet vartannat år skall överlämna till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Artikel 8

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 september 2003.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 194, 18.7.2001, s. 26.

Top