EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0640

2003/640/EG: Kommissionens beslut av den 4 september 2003 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande byggsatser för ytterväggsbeklädnader (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2003) 3160]

OJ L 226, 10.9.2003, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 439 - 442
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 439 - 442
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 439 - 442
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 439 - 442
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 439 - 442
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 439 - 442
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 439 - 442
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 439 - 442
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 439 - 442
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 040 P. 135 - 138
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 040 P. 135 - 138
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 67 - 69

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/640/oj

32003D0640

2003/640/EG: Kommissionens beslut av den 4 september 2003 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande byggsatser för ytterväggsbeklädnader (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2003) 3160]

Europeiska unionens officiella tidning nr L 226 , 10/09/2003 s. 0021 - 0023


Kommissionens beslut

av den 4 september 2003

om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande byggsatser för ytterväggsbeklädnader

[delgivet med nr K(2003) 3160]

(Text av betydelse för EES)

(2003/640/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter(1), ändrat genom direktiv 93/68/EEG(2), särskilt artikel 13.4 i detta, och

av följande skäl:

(1) Kommissionen skall välja det av de två förfaranden enligt artikel 13.3 i direktiv 89/106/EEG för bestyrkande av överensstämmelse av en produkt som är "minst betungande och samtidigt förenligt med kraven på säkerhet". Detta innebär att det är nödvändigt att besluta om huruvida en tillverkningskontroll i fabriken under tillverkarens ansvar är ett nödvändigt och tillräckligt villkor för bestyrkande av överensstämmelse för en bestämd produkt eller produktgrupp, eller om det av orsaker som rör uppfyllandet av de kriterier som avses i artikel 13.4 krävs att ett godkänt certifieringsorgan deltar.

(2) Enligt artikel 13.4 krävs att det förfarande som sålunda bestäms skall anges i uppdragen och i de tekniska specifikationerna. Det är därför önskvärt att definiera de produkter eller produktgrupper som avses i de tekniska specifikationerna.

(3) De två förfaranden som avses i artikel 13.3 beskrivs i detalj i bilaga III till direktiv 89/106/EEG. Det är därför nödvändigt att för varje produkt eller produktgrupp genom hänvisning till bilaga III klart ange vilka metoder som skall användas för genomförandet av dessa två förfaranden, eftersom det i bilaga III anges att vissa system i första hand skall användas.

(4) Det förfarande som avses i artikel 13.3 a motsvarar de system som anges i det första alternativet, utan fortlöpande övervakning, samt i det andra och det tredje alternativet i avsnitt 2 ii i bilaga III. Det förfarande som avses i artikel 13.3 b motsvarar de system som anges i avsnitt 2 i i bilaga III samt i det första alternativet, med fortlöpande övervakning i avsnitt 2 ii i bilaga III.

(5) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga byggkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de produkter och produktgrupper som anges i bilaga I skall överensstämmelsen bestyrkas genom ett förfarande där, förutom ett system för tillverkningskontroll i fabriken som genomförs av tillverkaren, även ett godkänt certifieringsorgan tar del i bedömningen och övervakningen av tillverkningskontrollen eller av själva produkten.

Artikel 2

Förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse enligt bilaga II skall anges i uppdragen för riktlinjerna för europeiskt tekniskt godkännande.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 september 2003.

På kommissionens vägnar

Erkki Liikanen

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 40, 11.2.1989, s. 12.

(2) EGT L 220, 30.8.1993, s. 1.

BILAGA I

Byggsatser för ytterväggsbeklädnader:

För ytterväggar eller yttre beklädnad av väggar.

BILAGA II

Anmärkning:

För de produkter som är avsedda för flera av de användningsområden som anges för nedan nämnda produktgrupper sammanläggs det godkända organets uppgifter utgående från de system för bestyrkande av överensstämmelse som är tillämpliga.

Produktgrupp: Byggsatser för ytterväggsbeklädnader (1/2)

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den eller de produkter och det eller de användningsområden som anges nedan skall Europeiska organisationen för tekniskt godkännande (EOTA) specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i de riktlinjer för europeiskt tekniskt godkännande som är tillämpliga:

>Plats för tabell>

System 2+: Se första alternativet i avsnitt 2 ii i bilaga III till direktiv 89/106/EEG, vilket omfattar certifiering av fabrikens egen tillverkningskontroll av ett godkänt organ med utgångspunkt från första besiktning av fabriken och av fabrikens egen tillverkningskontroll samt fortlöpande övervakning, bedömning och godkännande av fabrikens egen tillverkningskontroll.

Systemet skall specificeras på ett sätt som gör att det kan tillämpas även när prestanda beträffande en viss egenskap inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktiv 89/106/EEG och i tillämpliga fall punkt 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall får kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om vederbörande inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

Produktgrupp: Byggsatser för ytterväggsbeklädnader (2/2)

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den eller de produkter och det eller de användningsområden som anges nedan skall Europeiska organisationen för tekniskt godkännande (EOTA) specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i de riktlinjer för europeiskt tekniskt godkännande som är tillämpliga:

>Plats för tabell>

System 1: Se avsnitt 2 i i bilaga III till direktiv 89/106/EEG, utan revisionsprovning av stickprov.

System 3: Se andra alternativet i avsnitt 2 ii i bilaga III till direktiv 89/106/EEG.

System 4: Se tredje alternativet i avsnitt 2 ii i bilaga III till direktiv 89/106/EEG.

Systemet skall specificeras på ett sätt som gör att det kan tillämpas även när prestanda beträffande en viss egenskap inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktiv 89/106/EEG och i tillämpliga fall punkt 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall får kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om vederbörande inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

Top