EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1562

Kommissionens förordning (EG) nr 1562/2003 av den 4 augusti 2003 om upphörande av fiske efter kolja med fartyg under svensk flagg

EUT L 222, 5.9.2003, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1562/oj

32003R1562

Kommissionens förordning (EG) nr 1562/2003 av den 4 augusti 2003 om upphörande av fiske efter kolja med fartyg under svensk flagg

Europeiska unionens officiella tidning nr L 222 , 05/09/2003 s. 0025 - 0025


Kommissionens förordning (EG) nr 1562/2003

av den 4 augusti 2003

om upphörande av fiske efter kolja med fartyg under svensk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken(1), senast ändrad genom förordning (EG) 806/2003(2), särskilt artikel 21.3 i denna, och

av följande skäl:

(1) I rådets förordning (EG) nr 2341/2002 av den 20 december 2002 om fastställande för år 2003 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1407/2003(4), föreskrivs kvoter för kolja för år 2003.

(2) För att säkerställa att bestämmelserna följs när det gäller de kvantitativa begränsningarna för fångster av bestånd som omfattas av kvoter, bör kommissionen fastställa datum för när fartyg under en viss medlemsstats flagg skall anses ha uttömt den tilldelade kvoten.

(3) Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har de fångster av kolja i farvattnen i ICES-område II a (gemenskapsvatten), Nordsjön, som gjorts av fartyg som för svensk flagg eller som är registrerade i Sverige uppnått den tilldelade kvoten för år 2003. Sverige har förbjudit fiske av detta bestånd från och med den 7 juni 2003. Det är därför lämpligt att utgå från detta datum.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Fångster av kolja i farvattnen i ICES-område II a (gemenskapsvatten), Nordsjön, som gjorts av fartyg som för svensk flagg eller som är registrerade i Sverige skall anses ha uttömt den kvot som tilldelats Sverige för år 2003.

Fiske efter kolja i farvattnen i ICES-område II a (gemenskapsvatten), Nordsjön, som görs av fartyg som för svensk flagg eller som är registrerade i Sverige skall vara förbjudet, liksom behållande ombord, omlastning och landning av sådant bestånd som fångats av dessa fartyg efter denna förordnings tillämpningsdatum.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 7 juni 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 augusti 2003.

På kommissionens vägnar

Jörgen Holmquist

Generaldirektör för fiske

(1) EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.

(2) EUT L 122, 16.5.2003, s. 1.

(3) EGT L 356, 31.12.2002, s. 12.

(4) EUT L 201, 8.8.2003, s. 3.

Top