EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0559

2003/559/EG: Kommissionens beslut av den 28 juli 2003 om ändring av beslut 2002/251/EG i syfte att minska skyddsåtgärderna beträffande fjäderfäkött och vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter som importeras från Thailand (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2003) 2721]

OJ L 189, 29.7.2003, p. 52–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2003; tyst upphävande genom 32003D0895

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/559/oj

32003D0559

2003/559/EG: Kommissionens beslut av den 28 juli 2003 om ändring av beslut 2002/251/EG i syfte att minska skyddsåtgärderna beträffande fjäderfäkött och vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter som importeras från Thailand (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2003) 2721]

Europeiska unionens officiella tidning nr L 189 , 29/07/2003 s. 0052 - 0052


Kommissionens beslut

av den 28 juli 2003

om ändring av beslut 2002/251/EG i syfte att minska skyddsåtgärderna beträffande fjäderfäkött och vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter som importeras från Thailand

[delgivet med nr K(2003) 2721]

(Text av betydelse för EES)

(2003/559/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet(1), särskilt artikel 53.1 i denna,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen(2), särskilt artikel 22.1 i detta, och

av följande skäl:

(1) Kommissionens beslut 2002/251/EG av den 27 mars 2002 om vissa skyddsåtgärder beträffande fjäderfäkött och vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter avsedda att användas som livsmedel och som importerats från Thailand(3) antogs sedan det påvisats förekomst av nitrofuraner i fjäderfäkött och räkor som importerats från Thailand.

Detta beslut har ändrats genom beslut 2003/477/EG(4) för att upphäva de systematiska kontrollerna av sändningar av räkor som certifierats efter den 21 september 2002. Denna ändring grundas på resultaten av de tester som medlemsstaterna har genomfört och de garantier som lämnats av behöriga myndigheter i Thailand.

(2) Resultaten av de kontroller som medlemsstaterna har genomfört av fjäderfäkött som importerats från Thailand har varit gynnsamma. De systematiska kontroller som enligt beslut 2002/251/EG krävs för samtliga sändningar av fjäderfäkött bör därför reduceras till 20 % för sändningar som certifierats av de thailändska myndigheterna efter den 21 september 2002, eftersom dessa har genomgått en systematisk kontroll före avsändning.

(3) Beslut 2002/251/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2002/251/EG ändras på följande sätt:

Artikel 2.1 skall ersättas med följande:

"1. Medlemsstaterna skall genom att använda lämpliga planer för provtagning och lämpliga detektionsmetoder, genomföra kemiska analyser av 20 % av de sändningar fjäderfäkött som importeras från Thailand och som certifierats efter den 21 september 2002, och av samtliga sändningar räkor och fjäderfäkött som importeras från Thailand och som åtföljs av ett hälsointyg som utfärdats före den 21 september 2002, för att säkerställa att produkterna i fråga inte utgör någon risk för folkhälsan. Denna analys måste genomföras särskilt i syfte att påvisa förekomst av antimikrobiella ämnen, bland annat nitrofuraner och deras metaboliter."

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 augusti 2003.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 juli 2003.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2) EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(3) EGT L 84, 28.3.2002, s. 77.

(4) EUT L 158, 27.6.2003, s. 61.

Top