EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0557

2003/557/EG: Kommissionens beslut av den 24 juli 2003 om preliminär tilldelning till Nederländerna av ytterligare dagar ute ur hamn för fiskefartyg utrustade med bomtrål [delgivet med nr K(2003) 2636]

OJ L 189, 29.7.2003, p. 48–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/557/oj

32003D0557

2003/557/EG: Kommissionens beslut av den 24 juli 2003 om preliminär tilldelning till Nederländerna av ytterligare dagar ute ur hamn för fiskefartyg utrustade med bomtrål [delgivet med nr K(2003) 2636]

Europeiska unionens officiella tidning nr L 189 , 29/07/2003 s. 0048 - 0048


Kommissionens beslut

av den 24 juli 2003

om preliminär tilldelning till Nederländerna av ytterligare dagar ute ur hamn för fiskefartyg utrustade med bomtrål

[delgivet med nr K(2003) 2636]

(Endast den nederländska texten är giltig)

(2003/557/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2341/2002(1) om fastställande för år 2003 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs, ändrad genom förordning (EG) nr 1091/2003(2), särskilt punkt 6 c i bilaga XVII till denna, och

av följande skäl:

(1) I bilaga XVII till förordning (EG) nr 2341/2002 anges det antal dagar under vilka vissa fiskefartyg från gemenskapen får vara ute ur hamn i vissa geografiska områden.

(2) Enligt punkt 6 c i den bilagan ges kommissionen möjlighet att preliminärt tilldela ett ytterligare antal dagar under vilka ett fartyg får vara ute ur hamn utrustat med något av de redskap som definieras i punkt 4 på grundval av de uppnådda resultaten eller de förväntade resultaten i avvecklingsprogrammen för 2002 och 2003 för fartyg som berörs av bestämmelserna i den bilagan.

(3) Nederländerna har för 2002 lämnat in uppgifter om avveckling av fiskefartyg utrustade med bomtrål med en maskstorlek som är lika med eller större än 80 mm.

(4) Med ledning av de uppgifter som har lämnats in bör ytterligare två dagar preliminärt tilldelas Nederländerna för fiskefartyg som är utrustade med sådana fiskeredskap.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ytterligare två dagar, i förhållande till dem som anges i punkt 6 a i bilaga XVII till förordning (EG) nr 2341/2002 skall preliminärt tilldelas Nederländerna under varje kalendermånad för de områden som definieras i punkt 2 a och 2 b i bilagan för fiskefartyg utrustade med bomtrål med en maskstorlek som är lika med eller större än 80 mm.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Nederländerna.

Utfärdat i Bryssel den 24 juli 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 356, 31.12.2002, s. 12.

(2) EUT L 157, 26.6.2003, s. 1.

Top