EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1181

Kommissionens förordning (EG) nr 1181/2003 av den 2 juli 2003 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2136/89 om gemensamma marknadsnormer för konserverade sardiner

OJ L 165, 3.7.2003, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 006 P. 25 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 006 P. 25 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 006 P. 25 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 006 P. 25 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 006 P. 25 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 006 P. 25 - 26
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 006 P. 25 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 006 P. 25 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 006 P. 25 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 13 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 13 - 14
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 127 - 128

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1181/oj

32003R1181

Kommissionens förordning (EG) nr 1181/2003 av den 2 juli 2003 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2136/89 om gemensamma marknadsnormer för konserverade sardiner

Europeiska unionens officiella tidning nr L 165 , 03/07/2003 s. 0017 - 0018


Kommissionens förordning (EG) nr 1181/2003

av den 2 juli 2003

om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2136/89 om gemensamma marknadsnormer för konserverade sardiner

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter(1), särskilt artikel 2.3 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt förordning (EG) nr 104/2000 är det möjligt att anta gemensamma handelsnormer för fiskeriprodukter i gemenskapen, särskilt för att underlätta handel som grundar sig på sund konkurrens. Dessa normer får särskilt omfatta märkning.

(2) I rådets förordning (EEG) nr 2136/89(2) fastställs gemensamma handelsnormer för konserverade sardiner i gemenskapen.

(3) Det allt större utbudet av konserverade produkter i gemenskapen som saluförs och presenteras på samma sätt som konserverade sardiner gör det nödvändigt att tillhandahålla konsumenterna tillräcklig information om produkternas identitet och viktigaste egenskaper. Därför måste det fastställas gemensamma bestämmelser för handelsbeteckningar för konserverade produkter i gemenskapen som saluförs och presenteras på samma sätt som konserverade sardiner.

(4) För detta ändamål bör Codex Alimentarius STAN 94 liksom de särskilda förhållandena på gemenskapsmarknaden tas i beaktande.

(5) Med hänsyn till marknadens öppenhet, sund konkurrens och ett varierat utbud är det nödvändigt att fastställa att konserverade produkter av sardintyp uteslutande får beredas av väldefinierade arter.

(6) Ändringar av KN-numren för konserverade sardiner måste tas i beaktande.

(7) Termen "sardin" kan endast utgöra en del av handelsbeteckningen för produkter av sardintyp om det är helt berättigat. Handelsbeteckningar som grundar sig på enbart geografiska namn är inte tillräckligt särskiljande. För att möjliggöra en korrekt identifiering av varje produkt av sardintyp, och på så sätt undvika sammanblandning av olika fiskarter, bör det vetenskapliga namnet användas som en närmare bestämning.

(8) Kombinationen av ordet "sardiner" med det vanliga namnet för en fiskart av sardintyp skapar endast förvirring beträffande produktens verkliga beskaffenhet. Vanliga namn som inte innehåller ordet "sardiner" får fortsätta att användas vid saluföring av produkter av sardintyp, i enlighet med medlemsstaternas lagstiftning och på ett sätt som inte syftar till att vilseleda konsumenterna.

(9) De krav som fastställs i denna förordning bör tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel(3).

(10) Förordning (EEG) nr 2136/89 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2136/89 ändras på följande sätt:

1. I titeln skall "om gemensamma marknadsnormer för konserverade sardiner" ersättas med följande: "om gemensamma handelsnormer för konserverade sardiner och handelsbeteckningar för konserverade sardiner och konserverade produkter av sardintyp".

2. Artikel 1 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

I denna förordning fastställs de normer som skall gälla vid saluföring av konserverade sardiner samt handelsbeteckningar för konserverade sardiner och konserverade produkter av sardintyp som saluförs i gemenskapen.".

3. Följande artikel 1a skall införas:

"Artikel 1a

I denna förordning avses med

1. konserverade sardiner: produkter beredda av fisk av arten Sardina pilchardus,

2. konserverade produkter av sardintyp: produkter som saluförs och presenteras på samma sätt som konserverade sardiner och som är beredda av fisk av följande arter:

a) Sardinops melanosticus, S. neopilchardus, S. ocellatus, S. sagax, S. caeryleus,

b) Sardinella aurita, S. brasiliensis, S. maderensis, S. longiceps, S. gibbosa,

c) Clupea harengus,

d) Sprattus sprattus,

e) Hyperlophus vittatus,

f) Nematalosa vlaminghi,

g) Etrumeus teres,

h) Ethmidium maculatum,

i) Engraulis anchoita, E. mordax, E. ringens,

j) Opisthonema oglinum."

4. I artikel 2 skall den första strecksatsen ersättas med följande:

"- De måste kunna hänföras till KN-nummer 1604 13 11, 1604 13 19 och ex 1604 20 50".

5. Följande artikel 7a skall införas:

"Artikel 7a

1. Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG(4) får konserverade produkter av sardintyp saluföras i gemenskapen med en handelsbeteckning som består av ordet sardiner i förening med det vetenskapliga namnet på arten.

2. När den handelsbeteckning som avses i punkt 1 anges på behållaren till en konserverad produkt av sardintyp måste denna anges på ett klart och tydligt sätt.

3. Det vetenskapliga namnet skall alltid innehålla det generiska och det specifika latinska namnet.

4. Endast en art får saluföras med en viss handelsbeteckning.".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 juli 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2) EGT L 212, 22.7.1989, s. 79.

(3) EGT L 109, 6.5.2000, s. 29.

(4) EGT L 109, 6.5.2000, s. 29.

Top