EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1111

Kommissionens förordning (EG) nr 1111/2003 av den 26 juni 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2375/2002 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredje länder och om undantag från rådets förordning (EEG) nr 1766/92

OJ L 158, 27.6.2003, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 439 - 440
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 439 - 440
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 439 - 440
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 439 - 440
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 439 - 440
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 439 - 440
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 439 - 440
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 439 - 440
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 439 - 440
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 015 P. 274 - 275
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 015 P. 274 - 275

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1111/oj

32003R1111

Kommissionens förordning (EG) nr 1111/2003 av den 26 juni 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2375/2002 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredje länder och om undantag från rådets förordning (EEG) nr 1766/92

Europeiska unionens officiella tidning nr L 158 , 27/06/2003 s. 0021 - 0022


Kommissionens förordning (EG) nr 1111/2003

av den 26 juni 2003

om ändring av förordning (EG) nr 2375/2002 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredje länder och om undantag från rådets förordning (EEG) nr 1766/92

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1104/2003(2), särskilt artikel 12.1 i denna,

med beaktande av rådets beslut 2003/253/EG av den 19 december 2002 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Kanada i enlighet med artikel XXVIII i GATT 1994 om ändring av de medgivanden för spannmål som anges i EG:s bindningslista CXL som bifogas GATT 1994(3), särskilt artikel 2 i detta,

med beaktande av rådets beslut 2003/254/EG av den 19 december 2002 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om ändring av de medgivanden för spannmål som anges i EG:s bindningslista CXL som bifogas GATT 1994(4), särskilt artikel 2 i detta, och

av följande skäl:

(1) Genom kommissionens förordning (EG) nr 2375/2002(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 531/2003(6), öppnas en tullkvot för import av 2981600 ton vanligt vete med KN-nummer 1001 90 99, av annan kvalitet än hög. Tullkvoten omfattar 572000 ton för import från Amerikas förenta stater och 38000 ton för import från Kanada.

(2) När det gäller import inom delkvot III, som omfattar alla länder utom Amerikas förenta stater och Kanada, har intresset från aktörerna under första och andra kvartalet 2003 varit så stort att kvoten övertecknats. Det har också förekommit kommunikationsproblem mellan kommissionen och myndigheterna i vissa medlemsstater, vilket skapat osäkerhet beträffande summan av de kvantiteter som det verkligen ansökts om i gemenskapen och gjort det svårt att avgöra hur stora de tillgängliga kvantiteterna inom kvoten är. Det är lämpligt att precisera medlemsstaternas skyldigheter på det här området.

(3) Importlicensernas giltighetstid regleras för närvarande genom artikel 6.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1162/95(7), senast ändrad genom förordning (EG) nr 498/2003(8). För att undvika osäkerhet om importlicensers giltighetstid, bör en bestämmelse införas i förordning (EG) nr 2375/2002 om att giltighetstiden för importlicensena inom denna kvot inte under några förhållanden får vara kortare än 45 dagar.

(4) Förordning (EG) nr 2375/2002 antogs ursprungligen för övergångsperioden 1 januari 2003-30 juni 2003, i avvaktan på en ändring av förordning (EG) nr 1766/92. Eftersom bestämmelserna i förordningen har fungerat tillfredsställande under perioden i fråga, bör de tillämpas permanent.

(5) Förordning (EG) 2375/2002 bör därför ändras.

(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2375/2002 ändras på följande sätt:

1. Artikel 5 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 skall andra stycket ersättas med följande:"Varje licensansökan skall avse en kvantitet som inte får överstiga den kvantitet inom varje delkvot som är tillgänglig för import av produkten i fråga under den berörda perioden. De sökande får endast lämna in en licensansökan i den berörda medlemsstaten.".

b) Punkt 2 skall ersättas med följande:

"2. Senast klockan 18.00 Brysseltid samma dag skall de behöriga myndigheterna via fax skicka ett meddelande till kommissionen, enligt förlagan i bilagan, som också skall innehålla en uppgift om den totala summan av de kvantiteter som angetts i ansökningarna om importlicens. Ett meddelande skall skickas även om inga ansökningar lämnats in i medlemsstaten. Detta skall meddelas separat från den information som lämnas om andra ansökningar om importlicenser för spannmål.

Om medlemsstaterna underlåter att skicka in dessa meddelanden om ansökningar till kommissionen inom de föreskrivna tidsfristerna, skall kommissionen betrakta detta som om inga ansökningar lämnats in i medlemsstaten i fråga.".

2. Följande skall föras in som artikel 6:

"Artikel 6

Importlicenserna skall vara giltiga i 45 dagar efter den dag då de utfärdas. I enlighet med artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall giltighetsperioden för licenserna beräknas från och med det datum då de utfärdas.".

3. I artikel 12 skall tredje stycket utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juni 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(3) EUT L 95, 11.4.2003, s. 36.

(4) EUT L 95, 11.4.2003, s. 40.

(5) EGT L 358, 31.12.2002, s. 88.

(6) EUT L 79, 26.3.2003, s. 3.

(7) EGT L 117, 24.5.1995, s. 2.

(8) EUT L 74, 20.3.2003, s. 15.

Top