EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0043

Rådets direktiv 2003/43/EG av den 26 maj 2003 om ändring av direktiv 88/407/EEG om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur

OJ L 143, 11.6.2003, p. 23–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 49 - 58
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 49 - 58
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 49 - 58
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 49 - 58
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 49 - 58
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 49 - 58
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 49 - 58
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 49 - 58
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 49 - 58
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 165 - 174
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 165 - 174
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 111 - 120

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/43/oj

32003L0043

Rådets direktiv 2003/43/EG av den 26 maj 2003 om ändring av direktiv 88/407/EEG om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur

Europeiska unionens officiella tidning nr L 143 , 11/06/2003 s. 0023 - 0032


Rådets direktiv 2003/43/EG

av den 26 maj 2003

om ändring av direktiv 88/407/EEG om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

efter att ha hört Regionkommittén, och

av följande skäl:

(1) I direktiv 88/407/EEG(4) fastställs djurhälsokrav som skall tillämpas vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur.

(2) Mot bakgrund av nya vetenskapliga rön är det nödvändigt att ändra de djurhälsovillkor som gäller för tjurars tillträde till tjurstationer, i synnerhet när det gäller infektiös bovin rinotrakeit/infektiös pustulär vulvovaginit (IBR/IPV) och bovin virusdiarré/mucosal disease (BVD/MD).

(3) Samma krav för lagring bör gälla alla anläggningar, oavsett om de är knutna till en produktionsenhet eller inte.

(4) Förfarandet vid uppdateringen av förteckningen över de tjurstationer eller spermastationer i tredje land från vilka import av sperma är tillåten bör förenklas.

(5) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra direktiv 88/407/EEG bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 88/407/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 skall följande stycke läggas till:"Detta direktiv skall inte påverka de gemenskapsbestämmelser och/eller nationella zootekniska bestämmelser som reglerar organisationen av artificiell insemination i allmänhet och distribution av sperma i synnerhet."

2. Artikel 2 b skall ersättas med följande:

"b) - tjurstation: en officiellt godkänd och officiellt övervakad inrättning som är belägen inom en medlemsstats eller ett tredje lands territorium i vilket sperma produceras för att användas vid artificiell insemination.

- spermastation: en officiellt godkänd och officiellt övervakad inrättning som är belägen inom en medlemsstats eller ett tredje lands territorium i vilket sperma lagras för att användas vid artificiell insemination."

3. Artikel 3 a skall ersättas med följande:

"a) Den skall, beroende på vilket som är fallet, ha samlats och behandlats och/eller lagrats för inseminationsändamål och för handel inom gemenskapen vid en eller flera tjurstationer eller spermastationer som godkänts för detta ändamål i enlighet med artikel 5.1.".

4. I artikel 4 skall punkterna 1 och 2 utgå.

5. I artikel 5 samt i artikel 9.2 och 9.3 skall ordet "tjurstation" (tjurstationen/tjurstationer) ersättas med orden "tjurstation eller spermastation" (tjurstationen eller spermastationen/tjurstationer eller spermastationer).

6. Artikel 9.1 skall ersättas med följande:

"1. Förteckningarna över tjurstationer och spermastationer från vilka medlemsstaterna godkänner import av sperma med ursprung i tredje land skall fastställas och uppdateras i enlighet med denna artikel.

En anläggning får upptas i förteckningen endast om den behöriga myndigheten i det tredje land där produkterna har sitt ursprung garanterar att de villkor som anges i punkt 2 och punkt 3 b-e uppfylls.

De behöriga myndigheter i tredje land som finns upptagna i förteckningar som upprättats och uppdaterats i enlighet med artikel 8 skall garantera att förteckningar över tjurstationer och spermastationer från vilka sperma kan levereras till gemenskapen upprättas, uppdateras och meddelas kommissionen.

Kommissionen skall regelbundet underrätta de kontaktpunkter som medlemsstaterna utsett om nya eller uppdaterade förteckningar som den mottagit från de behöriga myndigheterna i tredje land i enlighet med tredje stycket.

Om ingen medlemsstat invänder mot den nya eller uppdaterade förteckningen inom tjugo arbetsdagar efter kommissionens underrättelse skall import godkännas från anläggningar som finns med i förteckningen tio arbetsdagar efter den dag då kommissionen offentliggjort den.

Om minst en medlemsstat lämnar skriftliga kommentarer till kommissionen eller om kommissionen anser att det är nödvändigt att ändra en förteckning mot bakgrund av relevant information, t.ex. gemenskapens inspektionsrapporter eller resultatet av de kontroller som utförs i enlighet med artikel 12, skall kommissionen underrätta alla medlemsstater och ta upp punkten på dagordningen för nästa möte i den behöriga sektionen inom Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa för beslut i enlighet med förfarandet i artikel 18.2.

Kommissionen skall se till att uppdaterade versioner av alla förteckningar finns tillgängliga för allmänheten.".

7. Artikel 17 skall ersättas med följande:

"Artikel 17

Rådet skall på förslag av kommissionen med kvalificerad majoritet ändra bilaga A, särskilt för att den skall anpassas till den tekniska utvecklingen.

Bilagorna B, C och D skall ändras i enlighet med förfarandet i artikel 18.2.".

8. Artikel 18 skall ersättas med följande:

"Artikel 18

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, inrättad genom förordning (EG) nr 178/2002(6).

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(7) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

9. Artikel 19 skall utgå.

10. I artiklarna 5, 8 och 10 skall orden "förfarandet i artikel 18" ersättas med orden "förfarandet i artikel 18.2".

11. I artiklarna 8, 11 och 16 och skall orden "förfarandet i artikel 19" ersättas med orden "förfarandet i artikel 18.2".

12. Bilagorna A, B, C och D till direktiv 88/407/EEG skall ersättas med bilagorna till det här direktivet.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 juli 2004. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat utfärda.

2. Fram till och med den 31 december 2004 skall medlemsstaterna dock tillåta handel inom gemenskapen med och import av sperma som samlats, behandlats och lagrats i enlighet med de tidigare bestämmelserna i direktiv 88/407/EEG och som åtföljs av den intygsförlaga som tidigare var i kraft.

Därefter skall medlemsstaterna endast tillåta handel inom gemenskapen med och import av sperma som uppfyller dessa tidigare bestämmelser om den har samlats, behandlats och lagrats före den 31 december 2004.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 maj 2003.

På rådets vägnar

G. Drys

Ordförande

(1) EUT C 20 E, 28.1.2003, s. 46.

(2) Yttrandet avgivet den 8 april 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3) Yttrandet avgivet den 11 december 2002 (ännu inte offentliggjort i EUT).

(4) EGT L 194, 22.7.1988, s. 10. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(5) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(7) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

BILAGA

"BILAGA A

KAPITEL I VILLKOR FÖR OFFICIELLT GODKÄNNANDE AV STATIONER

1. Tjurstationer måste

a) stå under ständig tillsyn av en av den behöriga myndigheten förordnad stationsveterinär,

b) minst vara utrustade med

i) djurstallar som innefattar isoleringsutrymmen,

ii) lokaler för samling av sperma som innefattar ett särskilt rum för rengöring och desinfektion eller sterilisering av utrustning,

iii) ett spermabehandlingsrum som inte nödvändigtvis behöver vara förlagt till samma plats,

iv) ett förvaringsrum för sperma som inte nödvändigtvis behöver vara förlagt till samma plats,

c) vara byggda eller isolerade på ett sådant sätt att all kontakt med djur utanför anläggningen förhindras,

d) vara byggda så att djurstallar, spermasamlings-, hanterings- och förvaringsutrymmen lätt kan rengöras och desinficeras,

e) vara försedda med isoleringsstallar som inte får ha någon direkt förbindelse med de vanliga djurstallarna,

f) vara utformade så att djurstallarna är fysiskt skilda från spermabehandlingsrummet och så att båda är skilda från förvaringsrummet för sperma.

2. Spermastationer måste

a) stå under ständig tillsyn av en av den behöriga myndigheten förordnad stationsveterinär,

b) vara byggda eller isolerade på ett sådant sätt att all kontakt med djur utanför anläggningen förhindras,

c) vara byggda så att förvaringsutrymmena lätt kan rengöras och desinficeras.

KAPITEL II VILLKOR FÖR OFFICIELL TILLSYN AV STATIONERNA

1. Tjurstationer måste uppfylla följande krav:

a) De skall övervakas så att det kan säkerställas att där endast ingår djur av det slag vars sperma skall tillvaratas. Andra husdjur som är absolut nödvändiga för den normala verksamheten vid tjurstationen får dock också tillåtas, förutsatt att de inte medför någon risk för infektion av de djur vars sperma skall tillvaratas, och att de uppfyller de villkor som fastställs av stationsveterinären.

b) De skall övervakas så att det kan säkerställas att journal förs över alla nötkreatur som finns på stationen med uppgifter om ras, födelsedatum och identifiering av vart och ett av djuren och dessutom över alla hälsoundersökningar och alla vaccinationer som utförts på varje djur.

c) De skall regelbundet inspekteras av en officiell veterinär, minst två gånger årligen, inom ramen för löpande kontroller av villkoren för godkännandet och övervakningen.

d) De skall övervakas så att ingen obehörig kan ta sig in. Behöriga besökare måste dessutom åläggas att rätta sig efter de villkor som fastställts av stationsveterinären.

e) De skall anställa tekniskt kompetent personal med lämplig utbildning i desinfektionsförfaranden och hygienteknik för att kunna förhindra sjukdomsspridning.

f) De skall övervakas för att säkerställa att

i) endast sperma som samlats vid en godkänd tjurstation behandlas och förvaras vid godkända stationer utan att komma i kontakt med andra spermapartier. Dock får sperma som inte samlats vid en godkänd station behandlas vid godkända tjurstationer under förutsättning att

- denna sperma producerats av nötkreatur som uppfyller de villkor som fastställs i bilaga B kapitel I.1 d,

- behandlingen av sperman utförs med särskild utrustning eller på annan tid än den sperma som är avsedd för handel inom gemenskapen, varvid utrustningen i det senare fallet rengörs och steriliseras efter användningen,

- denna sperma inte blir föremål för handel inom gemenskapen och inte någonsin kommer i beröring med eller förvaras tillsammans med sperma som är avsedd för handel inom gemenskapen,

- sådan sperma kan särskiljas genom en märkning som avviker från den som fastställs under punkt vii,

Även frysta embryon får förvaras vid godkända spermastationer, under förutsättning att

- förvaringen har godkänts av den behöriga myndigheten,

- embryona uppfyller kraven i rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur(1),

- embryona förvaras i skilda förvaringskärl i de utrymmen där godkänd sperma förvaras,

ii) samling, behandling och förvaring av sperma endast försiggår i de utrymmen som reserverats för detta ändamål och under strikta hygieniska betingelser,

iii) alla utensilier, utom engångsutensilier, som kommer i kontakt med sperman eller donatordjuret under samlingen och behandlingen är ordentligt desinficerade eller steriliserade före användningen,

iv) material av animaliskt ursprung som används vid behandlingen av sperma - däribland tillsatser och spädningsvätskor - härrör från källor som inte medför någon risk för djurens hälsa, eller före användningen har behandlats på ett sätt som förebygger varje sådan risk,

v) förvaringskärl och transportkärl, frånsett engångskärl, är ordentligt desinficerade eller steriliserade innan varje påfyllning påbörjas,

vi) det kylmedium som används inte tidigare har använts för andra produkter av animaliskt ursprung,

vii) att varje enskild dos av sperma är tydligt märkt på sådant sätt att samlingsdatum för sperman, donatordjurets ras och identifiering och stationens registreringsnummer lätt kan fastställas. Varje medlemsstat skall till kommissionen och övriga medlemsstater lämna en beskrivning av den märkning som används på dess territorium,

viii) lagringsenheten uppfyller särskilda villkor med avseende på den tillsyn av spermastationer som fastställs i punkt 2.

2. Spermastationer måste uppfylla följande krav:

a) De skall övervakas för att säkerställa att alla förflyttningar av sperma (till och från stationen) liksom statusen på de donatortjurar vars sperma lagras vid stationen bokförs, och att denna bokföring uppfyller kraven enligt detta direktiv.

b) De skall regelbundet inspekteras av en officiell veterinär, minst två gånger årligen, inom ramen för löpande kontroller av villkoren för godkännandet och övervakningen.

c) De skall övervakas så att ingen obehörig kan ta sig in. Behöriga besökare måste dessutom åläggas att rätta sig efter de villkor som fastställts av stationsveterinären.

d) De skall anställa tekniskt kompetent personal med lämplig utbildning i desinfektionsförfaranden och hygienteknik för att kunna förhindra sjukdomsspridning.

e) De skall övervakas för att säkerställa att

i) endast sperma som samlats vid tjurstationer som är godkända i enlighet med detta direktiv förvaras vid godkända spermastationer, utan att komma i kontakt med annan sperma.

I en godkänd tjurstation får dessutom endast införas sådan sperma från en godkänd tjurstation eller spermastation som har transporterats under förhållanden med fullständiga hälsogarantier utan att komma i kontakt med annan sperma.

Även frysta embryon får förvaras vid godkända spermastationer, under förutsättning att

- förvaringen har godkänts av den behöriga myndigheten,

- embryona uppfyller kraven i rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur,

- embryona förvaras i skilda förvaringskärl i de utrymmen där godkänd sperma förvaras,

ii) förvaring av sperma endast försiggår i de utrymmen som reserverats för detta ändamål och under strikta hygieniska betingelser,

iii) alla utensilier, frånsett engångsutensilier, som kommer i kontakt med sperman är ordentligt desinficerade eller steriliserade före användningen,

iv) förvaringskärl och transportkärl, frånsett engångskärl, är ordentligt desinficerade eller steriliserade innan varje påfyllning påbörjas,

v) det kylmedium som används inte tidigare har använts för andra produkter av animaliskt ursprung,

vi) att varje enskild dos av sperma är tydligt märkt på sådant sätt att samlingsdatum för sperman, donatordjurets ras och identifiering och spermastationens registreringsnummer lätt kan fastställas. Varje medlemsstat skall till kommissionen och övriga medlemsstater lämna en beskrivning av den märkning som används på dess territorium.

(1) EGT L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 94/113/EG (EGT L 53, 24.2.1994, s. 23).

BILAGA B

KAPITEL I VILLKOR FÖR MOTTAGANDE AV DJUR PÅ GODKÄNDA TJURSTATIONER

1. Alla nötkreatur som tas emot vid en tjurstation måste uppfylla följande krav:

a) De skall ha underkastats en karantän på minst 28 dagar vid en anläggning som särskilt godkänts för detta ändamål av den behöriga myndigheten i medlemsstaten, och som endast hyser andra klövdjur med minst lika gott hälsotillstånd.

b) De skall före ankomsten till den karantänanläggning som beskrivs ovan i a har tillhört en besättning som är officiellt tuberkulosfri och officiellt brucellosfri enligt direktiv 64/432/EEG. Djuren får inte tidigare ha hållits i någon besättning med lägre hälsostatus.

c) De skall komma från en besättning som är officiellt fri från enzootisk bovin leukos enligt definitionen i direktiv 64/432/EEG eller härstamma från moderdjur som med negativt resultat har testats enligt bilaga D (kapitel II) till direktiv 64/432/EEG sedan avkomman tagits från moderdjuret. I de fall då djuren härrör från en embryotransplantation betraktas recipienten som moderdjur.

Om detta krav inte kan uppfyllas, får sperman inte bli föremål för handel förrän donatordjuret har uppnått en ålder av två år och har undersökts i enlighet med kapitel II.1 c med negativt resultat.

d) De skall inom 28 dagar före den karantän som föreskrivs i a ha genomgått följande prov och undersökningar med endast negativt resultat, med undantag för det antikroppsprov för påvisande av BVD/MD som anges i punkt v:

i) För bovin tuberkulos: ett intrakutant tuberkulinprov som utförs i enlighet med förfarandet i bilaga B till direktiv 64/432/EEG.

ii) För bovin brucellos: ett serologiskt prov som utförs i enlighet med förfarandet i bilaga C till direktiv 64/432/EEG.

iii) För enzootisk bovin leukos: ett serologiskt prov som utförts i enlighet med förfarandet i bilaga D (kapitel II) till direktiv 64/432/EEG.

iv) För IBR/IPV: ett serologiskt prov (helt virus) på ett blodprov om djuren inte kommer från en besättning som är fri från IBR/IPV enligt artikel 2.3.5.3 i den djurhälsokodex som upprättats av Internationella byrån för epizootiska sjukdomar.

v) För BVD/MD:

- ett virusisoleringstest eller ett test för att påvisa virusantigen, och

- ett serologiskt prov för att fastställa närvaro eller frånvaro av antikroppar.

Den behöriga myndigheten får tillåta att de undersökningar som avses under d utförs på prov som tagits vid karantänanläggningen. I detta fall får den karantän som fastställs i a inte inledas före tidpunkten för provtagningen. Om emellertid någon av undersökningarna i a utfaller positivt måste det berörda djuret omedelbart avlägsnas från isoleringsanläggningen. Vid gruppisolering får den karantän som fastställs i a inte inledas beträffande övriga djur förrän det djur som uppvisade positivt utfall har avlägsnats.

e) De har under den karantän som fastställs i a, och minst 21 dagar efter det att karantänen inleddes (minst sju dagar efter det att karantän för provtagning avseende Campylobacter fetus ssp. venerealis och Trichomonas foetus inleddes) utom när det gäller provtagning för förekomst av antikroppar mot BVD/MD (se punkt iii nedan) genomgått följande prov med negativt resultat:

i) För bovin brucellos: ett serologiskt prov som utförs i enlighet med förfarandet i bilaga C till direktiv 64/432/EEG.

ii) För IBR/IPV: ett serologiskt prov (helt virus) utfört på ett blodprov.

Vid positivt resultat av något av ovanstående prov skall djuret omedelbart avlägsnas från isoleringsanläggningen och övriga djur i samma grupp stanna kvar i karantän och testas med negativt resultat tidigast 21 dagar efter det att det/de positiva djuret/djuren avlägsnades.

iii) För BVD/MD:

- ett virusisoleringstest eller ett test för att påvisa virusantigen, och

- ett serologiskt prov för att fastställa närvaro eller frånvaro av antikroppar.

Endast under förutsättning att ingen serokonversion inträffar hos djur med seronegativt testresultat innan de togs emot på isoleringsanläggningen får något djur (seronegativt eller seropositivt) tas emot på spermastationerna.

Om en serokonversion inträffar skall samtliga djur som fortfarande är seronegativa hållas i karantän under en period som skall förlängas, till dess att det inte har inträffat något fall av serokonversion i gruppen på tre veckor. Serologiskt positiva djur kan tillåtas komma in på tjurstationen.

iv) För Campylobacter fetus ssp. venerealis:

- När det gäller djur som är yngre än sex månader eller som sedan den åldern har hållits i en grupp med enbart djur av samma kön före karantänen: ett test på ett sköljprov från en artificiell vagina eller ett prov från förhuden.

- När det gäller djur som är sex månader eller mer som kan ha varit i kontakt med ett hondjur före karantänen: ett test tre gånger med en veckas mellanrum på ett sköljprov från en artificiell vagina eller ett prov från förhuden.

v) För Trichomonas foetus:

- När det gäller djur som är yngre än sex månader eller som sedan den åldern har hållits i en grupp med enbart djur av samma kön före karantänen: ett test vid ett tillfälle på ett prov från förhuden.

- När det gäller djur som är sex månader eller mer som kan ha varit i kontakt med ett hondjur före karantänen: ett test tre gånger med en veckas mellanrum på ett prov från förhuden.

Om någon av de ovannämnda undersökningarna utfaller positivt måste djuret genast tas bort från isoleringsanläggningen. Vid gruppisolering måste den behöriga myndigheten vidta alla nödvändiga åtgärder för låta de övriga djuren åter ingå i tjurstationens besättning i enlighet med bilagan.

f) Före det första avsändandet av sperma från tjurar som är serologiskt positiva för BVD/MD skall ett spermaprov från varje djur genomgå virusisoleringstest eller ett ELISA-test för antigener mot BVD/MD. Om resultatet är positivt skall tjuren tas bort från anläggningen och all dess sperma förstöras.

2. Alla undersökningar måste utföras vid ett av medlemsstaten godkänt laboratorium.

3. Djur får tas emot vid tjurstationen endast efter uttryckligt tillstånd av stationsveterinären. Alla förflyttningar in och ut skall journalföras.

4. Inget djur som tas emot vid tjurstationen får visa något kliniskt tecken på sjukdom vid ankomsten. Alla djur måste, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 5, komma från sådana isoleringsanläggningar som avses under punkt 1 a och som på avsändningsdagen officiellt uppfyller följande krav:

a) De är belägna i mitten av ett område med 10 km radie inom vilket det inte har förekommit något fall av mul- och klövsjuka sedan minst 30 dagar tillbaka.

b) De har under minst tre månader varit fria från mul- och klövsjuka och brucellos.

c) De är sedan minst 30 dagar fria från sådana nötkreaturssjukdomar som är anmälningspliktiga i enlighet med bilaga E till direktiv 64/432/EEG.

5. Om de villkor som fastställs under punkt 4 är uppfyllda och de rutinundersökningar som avses i kapitel II har utförts under de närmast föregående tolv månaderna, får djuren överföras från en godkänd tjurstation till en annan med likvärdig hälsostatus utan isolering eller undersökning, om överföringen sker direkt. Ett sådant djur får inte komma i direkt eller indirekt kontakt med klövdjur av lägre hälsostatus och de transportmedel som används skall ha desinficerats före användningen. Om transporten från en tjurstation till en annan sker mellan medlemsstater skall den ske i enlighet med direktiv 64/432/EEG.

KAPITEL II RUTINUNDERSÖKNINGAR SOM SKALL GÖRAS PÅ ALLA NÖTKREATUR VID EN GODKÄND TJURSTATION

1. Alla nötkreatur som hålls vid en godkänd tjurstation måste minst en gång årligen genomgå följande undersökningar, med negativt resultat:

a) För bovin tuberkulos: ett intrakutant tuberkulinprov som utförs i enlighet med förfarandet i bilaga B till direktiv 64/432/EEG.

b) För bovin brucellos: ett serologiskt prov som utförs i enlighet med förfarandet i bilaga C till direktiv 64/432/EEG.

c) För enzootisk bovin leukos: ett serologiskt prov som utförs i enlighet med förfarandet i bilaga D (kapitel II) till direktiv 64/432/EEG.

d) För IBR/IPV: ett serologiskt prov (helt virus) på ett blodprov.

e) För BVD/MD: ett serologiskt prov för att påvisa förekomsten av antikroppar mot BVD/MD som bara används på seronegativa djur.

Om ett djur blir serologiskt positivt skall varje ejakulat som samlats in från det djuret efter det senaste negativa resultatet antingen förstöras eller genomgå virustest med negativt resultat.

f) för Campylobacter fetus ssp. venerealis: test av ett prov från förhuden. Endast spermaproducerande tjurar eller tjurar som har kontakt med spermaproducerande tjurar behöver undersökas. Tjurar som återkommer till stationen efter mer än sex månaders frånvaro skall testas tidigast 30 dagar innan de återupptar produktionen.

g) för Trichomonas foetus: test av ett prov från förhuden. Endast spermaproducerande tjurar eller tjurar som har kontakt med spermaproducerande tjurar behöver undersökas. Tjurar som återkommer till stationen efter mer än sex månaders frånvaro skall testas tidigast 30 dagar innan de återupptar produktionen.

2. Alla undersökningar måste utföras vid ett av medlemsstaten godkänt laboratorium.

3. Om någon av de ovannämnda undersökningarna utfaller positivt måste djuret isoleras och den sperma som samlats in efter det sista negativa provet får inte användas för handel inom gemenskapen, med undantag för BVD/MD, om sperma från varje ejakulat vid ett virusprov har gett negativt resultat.

Sperma som samlats in från alla övriga djur vid stationen sedan den dag då undersökningen med positivt utfall utfördes skall förvaras avskilt och får inte bli föremål för handel inom gemenskapen förrän tjurstationens hälsostatus har återställts.

BILAGA C

VILLKOR SOM SPERMA MÅSTE UPPFYLLA FÖR HANDEL INOM GEMENSKAPEN ELLER FÖR IMPORT TILL GEMENSKAPEN

1. Sperma måste härröra från djur som

a) inte uppvisar några kliniska tecken på sjukdom den dag då sperman samlas,

b) i) inte har vaccinerats mot mul- och klövsjuka under de tolv månaderna närmast före samlingen, eller

ii) har vaccinerats mot mul- och klövsjuka under de tolv månaderna närmast före samlingen. I detta fall skall 5 % (dock med minst fem payetter) av varje samling genomgå virusisoleringstest för mul- och klövsjuka med negativt resultat,

c) inte har vaccinerats mot mul- och klövsjuka under de 30 dagarna närmast före samlingen,

d) har hållits vid en godkänd tjurstation under en sammanhängande period av minst 30 dagar omedelbart före samlingen av sperma när det gäller färsk sperma,

e) inte har tillåtits genomföra naturlig betäckning,

f) hålls vid tjurstationer som har varit fria från mul- och klövsjuka i minst tre månader före samlingen av sperma och 30 dagar efter samlingen, eller, när det är fråga om färsk sperma, fram till dagen före avsändandet, och som är belägna i mitten av ett område med 10 km radie inom vilket det sedan minst 30 dagar tillbaka inte har förekommit något fall av mul- och klövsjuka,

g) har hållits vid tjurstationer som under en period som sträcker sig från 30 dagar före till 30 dagar efter samlingen av sperma eller, när det är fråga om färsk sperma, fram till dagen före avsändandet, har varit fria från de bovina sjukdomar som omfattas av anmälningsplikt i enlighet med bilaga E.I till direktiv 64/432/EEG.

2. De antibiotika som räknas upp nedan skall tillsättas för att efter den slutliga spädningen erhålla dessa koncentrationer i sperman:

Minst

- 500 μg streptomycin per ml slutlig spädning,

- 500 IU penicillin per ml slutlig spädning,

- 150 μg lincomycin per ml slutlig spädning,

- 300 μg spectinomycin per ml slutlig spädning.

En alternativ kombination av antibiotika med likvärdig effekt mot campylobacter, leptospira och mycoplasma får användas.

Omedelbart efter tillsättningen måste den utspädda sperman förvaras vid en temperatur av minst 5 °C under en tid av minst 45 minuter.

3. Sperma för handel inom gemenskapen måste

a) förvaras under godkända betingelser under en period av minst 30 dagar före avsändandet - detta krav skall inte tillämpas på färsk sperma,

b) transporteras till destinationsmedlemsstaten i behållare som har rengjorts och desinficerats eller steriliserats före användningen och som har förseglats och numrerats före avsändandet från de godkända förvaringsställena.

BILAGA D

>PIC FILE= "L_2003143SV.003202.TIF">

Top