EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0991

Kommissionens förordning (EG) nr 991/2003 av den 10 juni 2003 om tilldelningskoefficienter för de ansökningar om importlicens som lämnats in under maj 2003 för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter som öppnats enligt förordning (EG) nr 2535/2001

OJ L 143, 11.6.2003, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/991/oj

32003R0991

Kommissionens förordning (EG) nr 991/2003 av den 10 juni 2003 om tilldelningskoefficienter för de ansökningar om importlicens som lämnats in under maj 2003 för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter som öppnats enligt förordning (EG) nr 2535/2001

Europeiska unionens officiella tidning nr L 143 , 11/06/2003 s. 0018 - 0019


Kommissionens förordning (EG) nr 991/2003

av den 10 juni 2003

om tilldelningskoefficienter för de ansökningar om importlicens som lämnats in under maj 2003 för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter som öppnats enligt förordning (EG) nr 2535/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 509/2002(2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 787/2003(4), särskilt artikel 16.2 i denna, och

av följande skäl:

I syfte att genomföra medgivandena i form av gemenskapstullkvoter för Polen, Tjeckien och Slovakien skall ansökningar om importlicenser, enligt kommissionens förordning (EG) nr 787/2003 av den 8 maj 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter, och om undantag från denna förordning, lämnas in från den 1 till den 25 maj 2003 när det gäller vissa produkter som avses i bilaga I till förordning (EG) nr 2535/2001. Eftersom de licensansökningar som lämnats in under maj 2003 avser större kvantiteter än vad som finns tillgängligt bör tilldelningskoefficienter fastställas för dessa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De tilldelningskoefficienter som anges i bilagan till den här förordningen skall tillämpas på de kvantiteter för vilka ansökningar om importlicens lämnats in i enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr 787/2003 när det gäller produkter som ingår i de kvoter som avses i punkterna 1, 2 och 3 i bilaga I.B till förordning (EG) nr 2535/2001.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 11 juni 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 juni 2003.

På kommissionens vägnar

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 48.

(2) EGT L 79, 22.3.2002, s. 15.

(3) EGT L 341, 22.12.2001, s. 29.

(4) EUT L 115, 9.5.2003, s. 18.

BILAGA

Ansökningar som lämnats in för de kvoter som avses i bilaga I.B, punkterna 1, 2 och 3 till förordning (EG) nr 2535/2001 och som öppnats i maj 2003.

>Plats för tabell>

Top