EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0990

Kommissionens förordning (EG) nr 990/2003 av den 10 juni 2003 om ändring av förordning (EG) nr 968/2002 beträffande en ökning av kvantiteten i den stående anbudsinfordringen för export av korn som innehas av Förenade kungarikets interventionsorgan

OJ L 143, 11.6.2003, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/990/oj

32003R0990

Kommissionens förordning (EG) nr 990/2003 av den 10 juni 2003 om ändring av förordning (EG) nr 968/2002 beträffande en ökning av kvantiteten i den stående anbudsinfordringen för export av korn som innehas av Förenade kungarikets interventionsorgan

Europeiska unionens officiella tidning nr L 143 , 11/06/2003 s. 0016 - 0017


Kommissionens förordning (EG) nr 990/2003

av den 10 juni 2003

om ändring av förordning (EG) nr 968/2002 beträffande en ökning av kvantiteten i den stående anbudsinfordringen för export av korn som innehas av Förenade kungarikets interventionsorgan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1666/2000(2), särskilt artikel 5 i denna, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1630/2000(4), fastställs förfarandet vid och villkoren för försäljning av spannmål som innehas av interventionsorgan.

(2) Genom kommissionens förordning (EG) nr 968/2002(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 937/2003(6), inleddes en stående anbudsinfordran för export av 88011 ton korn som innehas av Förenade kungarikets interventionsorgan.

(3) Förenade kungariket har informerat kommissionen om att dess interventionsorgan har för avsikt att öka kvantiteten i anbudsinfordringen för export med 34501 ton. Med tanke på situationen på marknaden bör denna begäran från Förenade kungariket bifallas.

(4) Med tanke på de större kvantiteterna i anbudsinfordringen är det lämpligt att utan dröjsmål ändra förteckningen över regioner och de kvantiteter som finns i lager.

(5) Förordning (EG) nr 968/2002 bör således ändras.

(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 968/2002 ändras enligt följande:

1) Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

1. Anbudsinfordringen skall omfatta en kvantitet på högst 122512 ton korn för export till tredje länder, utom till Bulgarien, Kanada, Cypern, Förenta staterna, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Mexiko, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien och Tjeckien.

2. De regioner där denna kvantitet på 122512 ton korn lagras anges i bilaga I.".

2) Bilaga I skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 juni 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) EGT L 191, 31.7.1993, s. 76.

(4) EGT L 187, 26.7.2000, s. 24.

(5) EGT L 149, 7.6.2002, s. 15.

(6) EUT L 133, 29.5.2003, s. 51.

BILAGA

"BILAGA I

>Plats för tabell>"

Top