EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003D0075

2003/75/EG: Beslut nr 1/2003 av tullsamarbetskommittén EG–Turkiet av den 30 januari 2003 om ändring av beslut nr 1/2001 om ändring av beslut nr 1/96 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för beslut nr 1/95 fattat av associeringsrådet för EG och Turkiet

OJ L 28, 4.2.2003, p. 51–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/09/2006; tyst upphävande genom 22006D0646

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/75(1)/oj

22003D0075

2003/75/EG: Beslut nr 1/2003 av tullsamarbetskommittén EG–Turkiet av den 30 januari 2003 om ändring av beslut nr 1/2001 om ändring av beslut nr 1/96 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för beslut nr 1/95 fattat av associeringsrådet för EG och Turkiet

Europeiska unionens officiella tidning nr L 028 , 04/02/2003 s. 0051 - 0052


Beslut nr 1/2003 av tullsamarbetskommittén EG-Turkiet

av den 30 januari 2003

om ändring av beslut nr 1/2001 om ändring av beslut nr 1/96 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för beslut nr 1/95 fattat av associeringsrådet för EG och Turkiet

(2003/75/EG)

TULLSAMARBETSKOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet av den 12 september 1963 om upprättandet av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet,

med beaktande av beslut nr 1/95 av den 22 december 1995 fattat av associeringsrådet för EG och Turkiet om genomförande av den slutgiltiga fasen av tullunionen(1), särskilt artiklarna 3.6, 13.3 och 28.3 i detta, och

av följande skäl:

(1) Beslut nr 1/2001(2) bör ändras i syfte att bringa tillämpningsföreskrifterna för beslut nr 1/95 i överensstämmelse med ändringar i gemenskapstullkodexen och dess tillämpningsföreskrifter.

(2) Det bör införas en bestämmelse som gör det möjligt att använda mervärdemetoden på systemet med passiv förädling inom tullunionen EG-Turkiet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avdelning III kapitel 2 i beslut nr 1/2001 skall ersättas med följande:

"KAPITEL 2

PASSIV FÖRÄDLING

Artikel 21

I detta kapitel avses med tresidig trafik det system enligt vilket förädlingsprodukterna efter passiv förädling övergår till fri omsättning med partiell eller fullständig befrielse från importtullar i en annan del av tullunionen än den från vilken varorna temporärt exporterades.

Artikel 22

Om förädlingsprodukter eller ersättningsprodukter övergår till fri omsättning enligt systemet med tresidig trafik skall informationsblad INF 2 användas för att lämna upplysningar om temporärt exporterade varor enligt systemet med tresidig trafik, i syfte att erhålla partiell eller fullständig befrielse från importtullar för förädlingsprodukter.

Artikel 23

Informationsblad INF 2 skall upprättas i ett original och en kopia på formulär som motsvarar förlagan i tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen(3) för den mängd varor som hänförs till förfarandet. Anmälningskontoret skall påteckna originalet och kopian av informationsbladet INF 2. Det skall behålla kopian och återlämna originalet till deklaranten.

Det anmälningskontor som skall påteckna informationsblad INF 2 skall i fält 16 ange den metod som använts för att identifiera de temporärt exporterade varorna.

Om prover tas eller illustrationer eller tekniska beskrivningar används, skall det anmälningskontor som avses i punkt 1 bestyrka dessa prover, illustrationer eller tekniska beskrivningar genom att fästa sitt tullsigill antingen på varorna, om deras beskaffenhet gör detta möjligt, eller på emballaget, på ett sådant sätt att det inte kan brytas.

En etikett med kontorets stämpel och referensuppgifter om exportdeklarationen skall fästas vid proverna, illustrationerna eller de tekniska beskrivningarna på ett sätt som förhindrar att utbyte sker.

Proverna, illustrationerna eller de tekniska beskrivningarna, bestyrkta och förseglade i enlighet med andra och tredje styckena, skall återlämnas till exportören som skall uppvisa dem med sigillen orörda när förädlingsprodukterna eller ersättningsprodukterna återimporteras.

Om en analys krävs och resultaten av denna inte kommer att vara kända förrän efter det att tullkontoret har påtecknat informationsblad INF 2, skall den handling som innehåller analysresultaten lämnas till exportören i ett förseglat kuvert som är skyddat mot åverkan.

Artikel 24

Utfartskontoret skall intyga på originalet att varorna har lämnat tullområdet och skall återlämna originalet till den person som visade upp det.

Importören av förädlingsprodukterna eller ersättningsprodukterna skall uppvisa originalet av informationsblad INF 2 och, i tillämpliga fall, uppge identifieringsmetoden för avslutningskontoret.

Artikel 25

Om det tullkontor som utfärdar informationsbladet anser att ytterligare upplysningar, utöver de som är angivna i informationsbladet, är nödvändiga, skall det lämna sådana uppgifter. Om utrymmet inte är tillräckligt skall ett ytterligare blad bifogas. Detta skall anges på originalet.

Det tullkontor som påtecknade informationsblad INF 2 kan uppmanas göra en kontroll i efterhand av att bladet är äkta och att de uppgifter det innehåller är riktiga.

Vid leveranser i flera sändningar får det nödvändiga antalet informationsblad INF 2 upprättas för den mängd varor eller produkter som hänförs till förfarandet. Det ursprungliga informationsbladet får även ersättas med ytterligare informationsblad, eller, om endast ett informationsblad används, får det tullkontor för vilket informationsbladet upprättades anteckna mängden varor eller produkter på originalet. Om utrymmet inte är tillräckligt skall ett ytterligare blad bifogas, och detta skall anges på originalet.

För tresidig trafik som omfattar ett stort antal transaktioner får tullmyndigheterna tillåta användning av sammanfattande informationsblad INF 2 som täcker all import eller export under en viss period.

I undantagsfall får informationsbladet INF 2 utfärdas i efterhand, dock inte efter utgången av den period under vilken handlingar skall behållas.

Artikel 26

Om informationsbladet INF 2 stulits, förlorats eller förstörts får operatören ansöka om ett duplikat hos det tullkontor som påtecknade det. Detta kontor skall tillmötesgå denna begäran, förutsatt att det kan visas att de temporärt exporterade varor för vilka duplikatet begärs ännu inte har återimporterats.

Originalet och kopiorna av ett informationsblad som utfärdas på detta sätt skall förses med någon av följande uppgifter:

- DUPLICADO

- DUPLIKAT

- DUPLIKAT

- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

- DUPLICATE

- DUPLICATA

- DUPLICATO

- DUPLICAAT

- SEGUNDA VIA

- KAKSOISKAPPALE

- DUPLIKAT

- DUPLICAT

Artikel 27

Partiell befrielse från importtullar skall på begäran beviljas för förädlingsprodukter som skall övergå till fri omsättning genom att värdet vid beräkning av tullen grundas på kostnaden för förädlingsprocessen.

Med undantag av varor av icke-kommersiell karaktär skall första stycket inte tillämpas om de temporärt exporterade varor som inte har ursprung i en av tullunionens delar i den mening som avses i avdelning II kapitel 2 avsnitt 1 i gemenskapens tullkodex och i avdelning II kapitel 2 avsnitt 1 i den turkiska tullkodexen har övergått till fri omsättning till nolltullsats i en av tullunionens delar.

Artiklarna 29-35 i gemenskapens tullkodex och artiklarna 24-30 i den turkiska tullkodexen skall också tillämpas på förädlingskostnaderna, vilka inte skall inbegripa de temporärt exporterade varorna."

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har antagits.

Utfärdat i Bryssel den 30 januari 2003.

För Tullsamarbetskommittén

P. Faucherand

Ordförande

(1) EGT L 35, 13.2.1996, s. 1.

(2) EGT L 98, 7.4.2001, s. 31.

(3) Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 444/2002 (EGT L 68, 12.3.2002, s. 11).

Top