EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0204

Kommissionens förordning (EG) nr 204/2003 av den 3 februari 2003 om leverans av vegetabilisk olja som livsmedelsbistånd

OJ L 28, 4.2.2003, p. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/204/oj

32003R0204

Kommissionens förordning (EG) nr 204/2003 av den 3 februari 2003 om leverans av vegetabilisk olja som livsmedelsbistånd

Europeiska unionens officiella tidning nr L 028 , 04/02/2003 s. 0012 - 0015


Kommissionens förordning (EG) nr 204/2003

av den 3 februari 2003

om leverans av vegetabilisk olja som livsmedelsbistånd

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1292/96 av den 27 juni 1996 om principerna för förvaltning av livsmedelsbistånd samt om särskilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen(1), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1726/2001(2), särskilt artikel 24.1 b i denna, och

av följande skäl:

(1) I den nämnda förordningen fastställs förteckningen över länder och organ som har rätt att motta gemenskapsbistånd och anges de allmänna kriterierna för transport av livsmedelsbiståndet efter fob-stadiet.

(2) Som en följd av flera beslut om tilldelning av livsmedelsbistånd har kommissionen tilldelat vissa mottagare vegetabilisk olja.

(3) Dessa leveranser bör ske i enlighet med bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 2519/97 av den 16 december 1997 om allmänna bestämmelser för anskaffning av varor som skall levereras som livsmedelsbistånd från gemenskapen i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1292/96(3). Det är nödvändigt att ange tidsfrister och leveransvillkor för att bestämma de därav följande kostnaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vegetabilisk olja skall framskaffas inom gemenskapen som livsmedelsbistånd för leverans till de mottagare som är förtecknade i bilagan i enlighet med förordning (EG) nr 2519/97 och enligt de villkor som anges i bilagan.

Leveransen skall gälla framskaffning av vegetabilisk olja som är producerad inom gemenskapen. Framskaffning kan ej gälla produkt som är producerad och/eller paketerad enligt metoden för aktiv förädling.

Anbudsgivare skall anses ha kännedom om och ha accepterat alla tillämpliga allmänna och särskilda villkor. Alla andra villkor eller förbehåll i hans anbud skall anses som oskrivna.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 februari 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 166, 5.7.1996, s. 1.

(2) EGT L 234, 1.9.2001, s. 10.

(3) EGT L 346, 17.12.1997, s. 23.

BILAGA

Fotnoter:

PARTIER A, B, C, D

1. Aktioner nr: 39/02 (A); 40/02 (B); 41/02 (C); 42/02 (D)

2. Mottagare(2): UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman - Jordan [ telex 21170 UNRWA JO; tfn (962-6) 588 41 26; fax 586 41 27 ]

3. Mottagarens representant: UNRWA Field Supply and Transport Officer

A: PO Box 19149, Jerusalem, Israel [ tfn (972-2) 589 05 55; telex 26194 UNRWA IL; fax 581 65 64 ]

B: PO Box 947, Beirut, Libanon [ tfn (961-1) 84 04 61-6; fax 84 04 67 ]

C: PO Box 4313, Damascus, Syrien [ tfn (963-11) 613 30 35; telex 412006 UNRWA SY; fax 613 30 47 ]

D: PO Box 484, Amman, Jordanien [ tfn (962-6) 474 19 14/477 22 26; telex 23402 UNRWAJFO JO; fax 474 63 61 ]

4. Bestämmelseland: A, Israel (Gaza); B: Libanon; C: Syrien; D: Jordanien

5. Vara som skall framskaffas: raffinerad solrosolja

6. Total kvantitet (ton netto): 1126

7. Antal partier: 4 (A: 275 t; B: 315 t; C: 194 t; D: 342 t)

8. Varans egenskaper och kvalitet(3)(4)(7): Se EGT C 312, 31.10.2000, s. 1 (D.2)

9. Emballage(6)(8)(9): Se EGT C 267, 13.9.1996, s. 1 (10.1 A, B och C.2)

10. Etikettering eller märkning(5): Se EGT C 114, 29.4.1991, s. 1 (III.A.3)

- språk att använda vid märkning: engelska

- tilläggsmärkning: "NOT FOR SALE"

parti D: "Expiry date: ..." (tillverkningsdag + 2 år)

11. Framskaffningsmetod: Gemenskapens marknad.

Framskaffning kan ej gälla produkt som är producerad och/eller paketerad enligt metoden för aktiv förädling.

12. Fastställt leveransstadium: A, C: Fritt lossningshamnen - containerterminal

B, D: Fritt bestämmelseorten

13. Alternativt leveransstadium: Fritt utskeppningshamnen

14. a) Utskeppningshamn: -

b) Lastningsadress: -:

15. Lossningshamn: A: Ashdod; C: Lattakia

16. Bestämmelseort: UNRWA warehouse in Beirut (B) and Amman (D)

- hamn eller transitlager: -

- transportväg över land: -

17. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det fastställda leveransstadiet: - första leveranstid: A, B, C: 6.4.2003; D: 13.4.2003

- andra leveranstid: A, B, C: 20.4.2003; D: 27.4.2003

18. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det alternativa leveransstadiet: - första leveranstid: 10-23.3.2003

- andra leveranstid: 24.3-6.4.2003

19. Frist för ingivande av anbud (kl. 12.00 lokal tid i Bryssel): - första leveranstid: 18.2.2003

- andra leveranstid: 4.3.2003

20. Anbudsgarantins belopp: 15 euro/ton

21. Adress för inlämnande av anbud och anbudsgaranti(1): Attn. Mr T. Vestergaard, Europeiska kommissionen, Bureau L130 7/46, B - 1049 Bryssel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04

22. Exportbidrag: -

PARTI E

1. Aktion nr: 43/02

2. Mottagare(2): World Food Programme (WFP), Via Cesare Giulio Viola 68, I - 00148 Roma; tfn (39-06) 65 13 29 88; fax 65 13 28 44/3; telex 62 66 75 WFP 1

3. Mottagarens representant: uppges av mottagaren

4. Bestämmelseland: Israel

5. Vara som skall framskaffas: raffinerad solrosolja

6. Total kvantitet (ton netto): 264

7. Antal partier: 1

8. Varans egenskaper och kvalitet(3)(4): Se EGT C 312, 31.10.2000, s. 1 (D.2)

9. Emballage(8)(9): Se EGT C 267, 13.9.1996, s. 1 (10.1 A, B och C.2)

10. Etikettering eller märkning(5): Se EGT C 114, 29.4.1991, s. 1 (III.A.3)

- språk att använda vid märkning: engelska

- tilläggsmärkning: -

11. Framskaffningsmetod: Gemenskapenserknad.

Framskaffning kan ej gälla produkt som är producerad och/eller paketerad enligt metoden för aktiv förädling

12. Fastställt leveransstadium: Fritt lossningshamnen - containerterminal

13. Alternativt leveransstadium: Fritt utskeppningshamnen

14. a) Utskeppningshamn: -

b) Lastningsadress: -:

15. Lossningshamn: Ashdod

16. Bestämmelseort: - hamn eller transitlager: -

- transportväg över land: -

17. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det fastställda leveransstadiet: - första leveranstid: 13.4.2003

- andra leveranstid: 27.4.2003

18. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det alternativa leveransstadiet: - första leveranstid: 17-30.3.2003

- andra leveranstid: 31.3-13.4.2003

19. Frist för ingivande av anbud (kl. 12.00 lokal tid i Bryssel): - första leveranstid: 18.2.2003

- andra leveranstid: 4.3.2003

20. Anbudsgarantins belopp: 15 euro/ton

21. Adress för inlämnande av anbud och anbudsgaranti(1): M. Vestergaard, Europeiska kommissionen, Bureau: L130, 7/46, B - 1049 Bryssel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04

22. Exportbidrag: -

När kommissionen fattar beslut om kontraktstilldelning måste visse upplysningar om anbudsgivaren finnas tillgängliga (om bankkonto m.m.). Dessa upplysningar framgår av ett formulär som finns på följande Internetplats:

http://europa.eu.int/comm/budget/ execution/ftiers_fr.htm.

Om dessa upplysningar inte lämnats kan den anbudsgivare som utsetts till leverantör inte åberopa den tidsfristen för meddelanden i artikel 9.4 i förordning (EG) nr 2519/97.

Anbudsgivarna skall således fylla i detta formulär och bifoga det när anbuden lämnas in.

(1) Ytterligare upplysningar: Torben Vestergaard (tfn (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05).

(2) Leverantören skall så snart som möjligt vända sig till mottagaren för att fastställa vilka fraktdokument som krävs.

(3) Leverantören skall till mottagaren överlämna ett intyg från ett officiellt organ som visar att de tillämpliga normerna för radioaktiv strålning i den berörda medlemsstaten inte har överskridits för den produkt som skall levereras. Radioaktivitetsintyget skall innehålla uppgift om halterna cesium-134 och cesium-137 samt halten jod-131.

(4) Leverantören skall till mottagaren eller dennes representant överlämna följande dokument vid leveransen:

- Sundhetscertifikat (plus "tillverkningsdatum: ...").

(5) Trots punkt III.A.3 c i EGT C 114 skall påskriften lyda på följande sätt: märkning "Europeiska gemenskapen".

(6) Frakten skall ske i 20-fotscontainrar: Partierna A, C och E: De avtalade fraktvillkoren skall anses vara de som gäller för linjefartyg fritt lossningshamnens containerplats och skall förstås som omfattande 15 dagar (utom lördagar, söndagar och allmänna helgdagar) utan containeravgift i lossningshamnen räknat från fartygets ankomstdag/tid. De femton dagarna utan containeravgift skall tydligt anges på fraktsedeln. Containeravgift som i god tro utkrävs för containrar som innehas utöver de 15 dagar som anges ovan skall bäras av UNRWA. UNRWA skall inte betala eller avkrävas någon deponeringsavgift för containrarna.

Sedan mottagaren övertagit varorna i leveransstadiet skall han bära alla kostnader för flyttning av containrarna till omlastningsplan utanför hamnområdet och för transport av containrarna tillbaka till containerplatsen.

(7) Parti C: Sundhetscertifikatet och ursprungsintyget skall vara undertecknade och stämplade av ett syriskt konsulat och inbegripa en bekräftelse av att de konsulära avgifterna har betalats.

(8) Med undantag från EGT C 267, 13.9.1996 - Den tomma flaskans vikt: minst 24 g.

(9) A, E: Sändningen skall stuvas i 20-fotscontainrar med högst 18 ton netto i varje container.

Top