EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0202

Kommissionens förordning (EG) nr 202/2003 av den 3 februari 2003 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det andra anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2249/2002

OJ L 28, 4.2.2003, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/202/oj

32003R0202

Kommissionens förordning (EG) nr 202/2003 av den 3 februari 2003 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det andra anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2249/2002

Europeiska unionens officiella tidning nr L 028 , 04/02/2003 s. 0008 - 0009


Kommissionens förordning (EG) nr 202/2003

av den 3 februari 2003

om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det andra anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2249/2002

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om gemensam organisation av marknaden för nötkött(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2345/2001(2), särskilt artikel 28.2 i denna, och

av följande skäl:

(1) För vissa kvantiteter nötkött som fastställs genom kommissionens förordning (EG) nr 2249/2002(3) har det utlysts anbudsförfarande.

(2) Med stöd av artikel 9 i kommissionens förordning (EEG) nr 2173/79(4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2417/95(5), skall lägsta försäljningspriser för kött, som det utlysts anbudsförfarande för, fastställas under hänsynstagande till de anbud som kommit in.

(3) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De lägsta försäljningspriserna för nötkött vid det andra anbudsförfarande som behandlas i förordning (EG) nr 2249/2002 och för vilket tidsfristen för inlämnande av anbud gick ut den 27 januari 2003 fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 4 februari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 februari 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21.

(2) EGT L 315, 1.12.2001, s. 29.

(3) EGT L 343, 18.12.2002, s. 3.

(4) EGT L 251, 5.10.1979, s. 12.

(5) EGT L 248, 14.10.1995, s. 39.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

>Plats för tabell>

Top