EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0071

2003/71/EG: Kommissionens beslut av den 29 januari 2003 om vissa skyddsåtgärder mot infektiös laxanemi på Färöarna (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2003) 363]

OJ L 26, 31.1.2003, p. 80–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 183 - 186
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 183 - 186
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 183 - 186
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 183 - 186
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 183 - 186
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 183 - 186
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 183 - 186
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 183 - 186
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 183 - 186
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 046 P. 109 - 112
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 046 P. 109 - 112

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008: This act has been changed. Current consolidated version: 23/02/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/71(1)/oj

32003D0071

2003/71/EG: Kommissionens beslut av den 29 januari 2003 om vissa skyddsåtgärder mot infektiös laxanemi på Färöarna (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2003) 363]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 026 , 31/01/2003 s. 0080 - 0083


Kommissionens beslut

av den 29 januari 2003

om vissa skyddsåtgärder mot infektiös laxanemi på Färöarna

[delgivet med nr K(2003) 363]

(Text av betydelse för EES)

(2003/71/EG)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG(1), senast ändrat genom direktiv 96/43/EG(2), särskilt artikel 18.7 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen(3), särskilt artikel 22.6 i detta, och

av följande skäl:

(1) Till följd av utbrott av infektiös laxanemi på Färöarna antogs kommissionens beslut 2000/574/EG av den 14 september 2000 om vissa skyddsåtgärder mot infektiös laxanemi hos laxfisk i Färöarna(4), senast ändrat genom beslut 2002/110/EG(5). Åtgärderna innebar bland annat ett förbud mot import till gemenskapen av levande lax och stränga villkor för import av vissa laxprodukter avsedda att användas som livsmedel. Åtgärderna skall tillämpas till och med den 1 februari 2003.

(2) Trots de åtgärder som vidtogs av Färöarna konstaterades fler utbrott av infektiös laxanemi under 2002 och någon snabb utrotning av sjukdomen kan därför inte förväntas.

(3) Internationella byrån för bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (OIE) har i ett yttrande angivit att det inte finns några bevis för vertikal smittspridning av viruset.

(4) Det är på grundval av yttrandet från OIE och de erfarenheter som gjorts i medlemsstaterna och tredje land när det gäller viruset som orsakar infektiös laxanemi inte möjligt att bevisa att det skulle vara nödvändigt att bibehålla de skyddsåtgärder som föreskrivs i beslut 2000/574/EG avseende ägg och mjölke från laxfiskar från anläggningar på Färöarna som inte omfattas av några djurskyddskrav på grund av misstankar om eller utbrott av infektiös laxanemi och det är därför lämpligt att ersätta åtgärderna med de åtgärder som fastställs i det här beslutet och beslut 2000/574/EG bör därför upphöra att gälla.

(5) Mot bakgrund av sjukdomssituationen på Färöarna bör de skyddsåtgärder som föreskrivs i det här beslutet gälla fram till februari 2004.

(6) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Levande fiskar, ägg och könsceller från fiskar av familjen Salmonidae

1. Medlemsstaterna skall förbjuda import av levande fisk av familjen Salmonidae med ursprung på Färöarna.

2. Medlemsstaterna skall förbjuda import av levande ägg från fisk av familjen Salmonidae med ursprung på Färöarna, med undantag för ägg som desinfekterats två gånger, på grönäggsstadiet och på ögonpunktade ägg-stadiet och på villkor att sändningen åtföljs av ett intyg i enlighet med förlagan i bilaga I till det här beslutet.

3. Medlemsstaterna skall tillåta import av levande könsceller från fiskar av familjen Salmonidae med ursprung på Färöarna.

Artikel 2

Villkor för import av obearbetad slaktad fisk av familjen Salmonidae avsedd som livsmedel

Medlemsstaterna skall tillåta import av slaktad lax (Salmo salar), öring (Salmo trutta) och regnbåge (Oncorhynchus mykiss) med ursprung på Färöarna på villkor att de är urtagna, och om de inte är urtagna på villkor att sändningen åtföljs av ett intyg i enlighet med förlagan i bilaga II till det här beslutet.

Artikel 3

Undantag när det gäller vetenskapliga ändamål

Medlemsstaterna får genom undantag tillåta import till de egna territorierna av prover av de djur och produkter som det här beslutet omfattar om dessa är avsedda för vetenskapliga ändamål.

Artikel 4

Beslut 2000/574/EG upphör att gälla.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall anpassa sina handelsbestämmelser så att de överensstämmer med detta beslut. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 6

Detta beslut skall tillämpas från och med den 3 februari 2003 till och med den 1 februari 2004.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 januari 2003.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2) EGT L 162, 1.7.1996, s. 1.

(3) EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(4) EGT L 240, 23.9.2000, s. 26.

(5) EGT L 40, 12.2.2002, s. 13.

BILAGA I

>PIC FILE= "L_2003026SV.008202.TIF">

BILAGA II

>PIC FILE= "L_2003026SV.008302.TIF">

Top