EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0174

Kommissionens förordning (EG) nr 174/2003 av den 30 januari 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 899/2002

OJ L 26, 31.1.2003, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/174/oj

32003R0174

Kommissionens förordning (EG) nr 174/2003 av den 30 januari 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 899/2002

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 026 , 31/01/2003 s. 0031 - 0031


Kommissionens förordning (EG) nr 174/2003

av den 30 januari 2003

om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 899/2002

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1666/2000(2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar inom spannmålssektorn(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1163/2002(4), ändrad genom förordning (EG) nr 1324/2002(5), särskilt artikel 4 i denna, och

av följande skäl:

(1) En anbudsinfordran för bidrag för export av vete till alla tredje länder utom Polen, Estland, Lettland och Litauen har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 899/2002(6), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2331/2002(7).

(2) I artikel 7 i förordning (EG) nr 1501/95 föreskrivs att kommissionen på grundval av de meddelade anbuden och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 23 i förordning (EEG) nr 1766/92, kan besluta att fastställa ett högsta exportbidrag, varvid hänsyn tas till de kriterier som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95. I detta fall tilldelas kontraktet den eller de anbudsgivare vars anbud är på samma nivå eller lägre än det högsta bidraget.

(3) Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande marknadsläget för ifrågavarande spannmål medför att det högsta exportbidraget fastställs till det belopp som anges i artikel 1.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de anbud som meddelats den 24 till och med den 30 januari 2003 inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 899/2002 är det högsta exportbidraget för vete fastställt till 12,90 EUR/t.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 januari 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) EGT L 147, 30.6.1995, s. 7.

(4) EGT L 170, 29.6.2002, s. 46.

(5) EGT L 194, 23.7.2002, s. 26.

(6) EGT L 142, 31.5.2002, s. 11.

(7) EGT L 349, 24.12.2002, s. 19.

Top