EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0163

Kommissionens förordning (EG) nr 163/2003 av den 30 januari 2003 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

OJ L 26, 31.1.2003, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/163/oj

32003R0163

Kommissionens förordning (EG) nr 163/2003 av den 30 januari 2003 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 026 , 31/01/2003 s. 0005 - 0007


Kommissionens förordning (EG) nr 163/2003

av den 30 januari 2003

om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1666/2000(2), särskilt artikel 13.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den 22 december 1995 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris(3), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 411/2002(4), särskilt artikel 13.3 i denna, och

av följande skäl:

(1) Artikel 13 i förordning (EEG) nr 1766/92 och artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95 fastställer att skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i de förordningarna och priserna för de produkterna inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.

(2) Artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95 föreskriver att då exportbidragen fastställs måste hänsyn tas till den rådande situationen och den förväntade utvecklingen vad avser priser för och tillgängliga kvantiteter av spannmål, ris, brutet ris och spannmålsprodukter på gemenskapens marknad å ena sidan och priser för spannmål, ris, brutet ris och spannmålsprodukter på världsmarknaden å andra sidan. Samma artiklar föreskriver att det också är viktigt att säkerställa jämvikten hos och den naturliga utvecklingen av priserna och handeln på marknaderna för spannmål och ris och dessutom att ta hänsyn till den planerade exportens ekonomiska aspekt, och behovet av att undvika störningar på gemenskapens marknad.

(3) Artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 1518/95(5), ändrad genom förordning (EG) nr 2993/95(6), om import- och exportsystemet för bearbetade produkter baserade på spannmål respektive ris definierar de särskilda kriterier som det bör tas hänsyn till då exportbidraget för dessa produkter beräknas.

(4) Det exportbidrag som beviljas för vissa bearbetade produkter bör graderas på grundval av innehållet av aska, råfibrer, skal, proteiner, fett och stärkelse i varje enskild berörd produkt, eftersom detta innehåll är en särskilt god indikator på den kvantitet basprodukter som faktiskt ingår i den bearbetade produkten.

(5) Det finns för närvarande inget behov av att, på grundval av den ekonomiska aspekten av en eventuell export och särskilt produkternas natur och ursprung, fastställa ett exportbidrag för maniok, andra tropiska rötter och knölar eller finmalet mjöl erhållna av dessa. För vissa bearbetade produkter av spannmål är det, på grund av gemenskapens obetydliga deltagande i världshandeln, för närvarande onödigt att fastställa ett exportbidrag.

(6) Förhållandena på världsmarknaden, eller de särskilda krav som vissa marknader ställer, kan göra det nödvändigt att variera exportbidraget för vissa produkter i enlighet med destination.

(7) Exportbidraget måste fastställas en gång per månad. Det kan ändras under den mellanliggande perioden.

(8) Vissa bearbetade produkter av majs får undergå en värmebehandling efter vilken ett exportbidrag som inte motsvarar produktens kvalitet kanske betalas ut. Det bör därför specificeras att för dessa produkter, som innehåller förgelatinerad stärkelse, bör inget exportbidrag betalas ut.

(9) Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1.1 d i förordning (EEG) nr 1766/92 och i artikel 1.1 c i förordning (EG) nr 3072/95 fastställs så som det anges i bilagan till den här förordningen, om inte annat följer av förordning (EG) nr 1518/95.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 januari 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.

(4) EGT L 62, 5.3.2002, s. 27.

(5) EGT L 147, 30.6.1995, s. 55.

(6) EGT L 312, 23.12.1995, s. 25.

BILAGA

till kommissionens förordning av den 30 januari 2003 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

>Plats för tabell>

Anm.:

Produktkoderna och destinationskoderna serie "A" fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i förordning (EG) nr 2020/2001 (EGT L 273, 16.10.2001, s. 6).

De andra destinationerna fastställs enligt följande:

C10: Alla destinationer med undantag av Estland.

C11: Alla destinationer med undantag av Estland, Polen, Ungern och Slovenien.

C12: Alla destinationer med undantag av Estland, Lettland, Polen och Ungern.

C13: Alla destinationer med undantag av Estland, Litauen och Ungern.

C14: Alla destinationer med undantag av Estland och Ungern.

C15: Alla destinationer med undantag av Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ungern.

C16: Alla destinationer med undantag av Estland, Ungern, Lettland och Litauen.

C17: Alla destinationer med undantag av Bulgarien, Estland, Ungern, Polen och Slovenien.

C18: Alla destinationer med undantag av Bulgarien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen och Slovenien.

C19: Alla destinationer med undantag av Estland, Ungern och Slovenien.

C20: Alla destinationer med undantag av Estland, Ungern, Lettland, Litauen och Rumänien.

C21: Alla destinationer med undantag av Bulgarien, Estland, Ungern, Litauen, Rumänien och Slovenien.

Top