EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0113

Kommissionens förordning (EG) nr 113/2003 av den 22 januari 2003 om fastställande av standardarvodet per företagsredovisning för räkenskapsåret 2003 i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter

OJ L 18, 23.1.2003, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/113/oj

32003R0113

Kommissionens förordning (EG) nr 113/2003 av den 22 januari 2003 om fastställande av standardarvodet per företagsredovisning för räkenskapsåret 2003 i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 018 , 23/01/2003 s. 0003 - 0003


Kommissionens förordning (EG) nr 113/2003

av den 22 januari 2003

om fastställande av standardarvodet per företagsredovisning för räkenskapsåret 2003 i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning nr 79/65/EEG av den 15 juni 1965 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska ekonomiska gemenskapen(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1256/97(2),

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 1915/83 av den 13 juli 1983 om vissa tillämpningsföreskrifter som rör redovisning för fastställande av inkomster i jordbruksföretag(3), särskilt artikel 5.3 i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 5.1 i förordning (EEG) nr 1915/83 föreskrivs att det skall fastställas ett standardarvode som kommissionen skall betala till medlemsstaterna för varje vederbörligen genomförd företagsredovisning som överlämnas inom den tidsperiod som anges i artikel 3 i den förordningen.

(2) I kommissionens förordning (EG) nr 2596/2001(4) fastställdes standardarvodet för räkenskapsåret 2002 till 135 euro per företagsredovisning. Kostnadsutvecklingen och dess återverkningar på kostnaderna för att genomföra en företagsredovisning motiverar en omprövning av arvodet.

(3) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Gemenskapskommittén för informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det standardarvode som föreskrivs i artikel 5.1 i förordning (EEG) nr 1915/83 skall fastställas till 138 euro.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas för räkenskapsåret 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 januari 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT 109, 23.6.1965, s. 1859/65.

(2) EGT L 174, 2.7.1997, s. 7.

(3) EGT L 190, 14.7.1983, s. 25.

(4) EGT L 345, 24.12.2001, s. 34.

Top