EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0006

Kommissionens förordning (EG) nr 6/2003 av den 30 december 2002 om spridning av statistik om varutransport på väg (Text av betydelse för EES)

OJ L 1, 4.1.2003, p. 45–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 202 - 206
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 202 - 206
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 202 - 206
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 202 - 206
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 202 - 206
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 202 - 206
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 202 - 206
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 202 - 206
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 202 - 206
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 72 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 72 - 76
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 006 P. 54 - 55

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/03/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/6/oj

32003R0006

Kommissionens förordning (EG) nr 6/2003 av den 30 december 2002 om spridning av statistik om varutransport på väg (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 001 , 04/01/2003 s. 0045 - 0049


Kommissionens förordning (EG) nr 6/2003

av den 30 december 2002

om spridning av statistik om varutransport på väg

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1172/98 av den 25 maj 1998 om statistikrapportering om varutransporter på väg(1), särskilt artiklarna 6 och 9 i denna, och

av följande skäl:

(1) Det är lämpligt att utnyttja de statistiska data om varutransport på väg som det hänvisas till i förordning (EG) nr 1172/98 i så stor utsträckning som möjligt, samtidigt som de enskilda dataposternas konfidentialitet respekteras.

(2) Det är nödvändigt att säkerställa en rimlig kvalitet på den information som sprids samt att befintlig statistik underhålls.

(3) Det är nödvändigt att göra vissa data tillgängliga för medlemsstaterna för att statistiken om vägtransport på nationell nivå skall bli fullständig.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det statistiska programmet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De enskilda dataposter som medlemsstaterna översänder till kommissionen (Eurostat) i enlighet med förordning (EG) nr 1172/98 skall användas för att sammanställa statistiktabeller med aggregerade värden som erhålls genom summering av underliggande data. Kommissionen (Eurostat) skall sprida dessa statistiktabeller i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 2 och 3.

Artikel 2

Spridning skall vara tillåten vad gäller de statistiktabeller som förtecknas i bilagan.

Artikel 3

1. Tabellerna får spridas till andra användare än medlemsstaternas nationella myndigheter under förutsättning att varje cell baseras på minst 10 fordonsposter, beroende på vilka variabler som ingår i tabellen. Om en cell baseras på färre än 10 fordonsposter skall den aggregeras med andra celler eller markeras på lämpligt sätt. Denna bestämmelse skall inte vara tillämplig på de tabeller som avses i punkt A i bilagan.

2. Tabeller som innehåller aggregerade värden som baseras på färre än 10 fordonsposter kan göras tillgängliga för de nationella myndigheter i medlemsstaterna som är ansvariga för gemenskapsstatistik om transport, förutsatt att de nationella myndigheterna tillämpar det villkor som föreskrivs i punkt 1 på alla tabeller som sprids till andra användare.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 december 2002.

På kommissionens vägnar

Pedro Solbes Mira

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 163, 6.6.1998, s. 1.

BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER TABELLER SOM FÅR SPRIDAS

A. Befintliga tabellers kontinuitet

För att upprätthålla kontinuiteten får befintliga tabeller spridas av kommissionen (Eurostat).

B. Huvudtabeller

Följande tabeller och undertabeller får spridas.

>Plats för tabell>

C. Cabotagetabeller

För att kunna ge information om cabotage som är likvärdig med den som finns tillgänglig i enlighet med rådets förordning (EG) nr 3118/93(1) får följande uppsättningar tabeller och undertabeller spridas:

>Plats för tabell>

D. Tabeller för medlemsstaternas myndigheter

För att myndigheterna i andra medlemsstater än de som rapporterar skall kunna sammanställa fullständig statistik om vägtransport på deras territorium kan följande aggregerade data göras tillgängliga för nationella myndigheter:

>Plats för tabell>

Beroende på användarnas behov kan de uppgifter och enheter som används i tabellerna för medlemsstaternas myndigheter utökas till att omfatta ytterligare variabler som täcks av den datainsamling som sker i enlighet med förordning (EG) nr 1172/98), förutsatt att medlemsstaterna går med på detta.

E. Sammanfattning av verksamhet per typ av uppdrag och typ av transport

>PIC FILE= "L_2003001SV.004901.TIF">

(1) EGT L 279, 12.11.1993, s. 1.

Top