EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2389

Kommissionens förordning (EG) nr 2389/2002 av den 30 december 2002 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

OJ L 358, 31.12.2002, p. 134–135 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2389/oj

32002R2389

Kommissionens förordning (EG) nr 2389/2002 av den 30 december 2002 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 358 , 31/12/2002 s. 0134 - 0135


Kommissionens förordning (EG) nr 2389/2002

av den 30 december 2002

om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker(1), ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 680/2002(2), särskilt artikel 27,5 tredje stycket i denna, och

av följande skäl:

(1) Exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick fastställdes i kommissionens förordning (EG) nr 2268/2002(3), ändrad genom förordning (EG) nr 2121/2002(4).

(2) Tillämpningen av de närmare bestämmelserna i förordning (EG) nr 2268/2002 på de uppgifter som kommissionen har kännedom om medför att de nu gällande exportbidragen bör ändras till de belopp som anges i bilagan till den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som räknas upp i artikel 1.1 a i förordning (EG) nr 1260/2001, odenaturerade och exporterade i obearbetat skick, fastställdes i bilagan till förordning (EG) nr 2268/2002 och skall ändras till de belopp som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 december 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.

(2) EGT L 104, 20.4.2002, s. 26.

(3) EGT L 347, 20.12.2002, s. 9.

(4) EGT L 325, 30.11.2002, s. 3.

BILAGA

till kommissionens förordning av den 30 december 2002 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

>Plats för tabell>

Anm.:

Produktkoderna och destinationskoderna serie "A" fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2020/2001 (EGT L 273, 16.10.2001, s. 6).

Top