EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2375

Kommissionens förordning (EG) nr 2375/2002 av den 27 december 2002 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredje länder och om undantag från rådets förordning (EEG) nr 1766/92

OJ L 358, 31.12.2002, p. 88–91 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 3 - 6
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 3 - 6
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 3 - 6
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 3 - 6
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 3 - 6
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 3 - 6
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 3 - 6
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 3 - 6
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 3 - 6
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 015 P. 59 - 62
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 015 P. 59 - 62

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2375/oj

32002R2375

Kommissionens förordning (EG) nr 2375/2002 av den 27 december 2002 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredje länder och om undantag från rådets förordning (EEG) nr 1766/92

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 358 , 31/12/2002 s. 0088 - 0091


Kommissionens förordning (EG) nr 2375/2002

av den 27 december 2002

om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredje länder och om undantag från rådets förordning (EEG) nr 1766/92

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1666/2000(2), särskilt artikel 12.1 i denna,

med beaktande av rådets beslut av den 19 december 2002 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater, för att ändra de medgivanden inom spannmålssektorn som föreskrivs i den till Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) fogade bindningslistan CXL(3), särskilt artikel 2 i detta,

med beaktande av rådets beslut av den 19 december 2002 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Kanada, i enlighet med artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT), för att ändra de medgivanden inom spannmålssektorn som föreskrivs i den till GATT-avtalet fogade bindningslistan CXL(4), särskilt artikel 2 i detta, och

av följande skäl:

(1) Efter handelsförhandlingar har gemenskapen ändrat villkoren för import av vanligt vete av låg och medelhög kvalitet, dvs. vanligt vete av annan kvalitet än hög, enligt definitionen i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1900/2002(6), genom att införa en importkvot från och med den 1 januari 2003.

(2) Denna tullkvot gäller en högsta årlig kvantitet på 2981600 ton, varav 572000 ton för import från Förenta staterna och 38000 ton för import från Kanada.

(3) Öppnandet av denna kvot gör det nödvändigt att anpassa förordning (EEG) nr 1766/92. För att göra det möjligt att öppna denna kvot den 1 januari 2003 bör det göras undantag från förordning (EEG) nr 1766/92 under en övergångsperiod som löper ut det datum då ändringen av nämnda förordning träder i kraft, dock senast den 30 juni 2003.

(4) För att importen av vanligt vete som omfattas av denna tullkvot skall skötas rätt och inte ske i spekulativt syfte bör importlicenser utfärdas för denna import. Dessa licenser bör inom ramen för fastställda kvantiteter utfärdas efter ansökan av de berörda aktörerna, och om så blir nödvändigt, efter fastställande av en nedsättningskoefficient för de kvantiteter som angetts i ansökan.

(5) För att säkra en god förvaltning av kvoterna är det lämpligt att utfärda föreskrifter om tidsfrister för inlämnande av ansökningar om licens liksom om de uppgifter som skall ingå i ansökan och i licenserna.

(6) För att ta hänsyn till leveransvillkoren bör det finnas möjlighet att göra undantag när det gäller licensernas giltighetstid.

(7) För att säkra en effektiv förvaltning av kvoterna är det lämpligt att utfärda föreskrifter om undantag från kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter(7), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2299/2001(8), vad gäller möjligheterna att överlåta licenser och den tolerans som kan tillåtas för kvantiteter som övergår till fri omsättning.

(8) För att möjliggöra en god förvaltning av kvoterna är det nödvändigt att den säkerhet som skall ställas för importlicenserna fastställs på en relativt hög nivå, genom undantag från artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 1162/95 av den 23 maj 1995 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris(9), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1322/2002(10).

(9) Det är viktigt med ett snabbt och ömsesidigt informationsutbyte mellan kommissionen och medlemsstaterna om vilka kvantiteter som omfattas av ansökningar och vilka kvantiteter som importeras.

(10) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artikel 10.1 och 10.2 i förordning (EEG) nr 1766/92 skall importtullen för vanligt vete med KN-nummer 1001 90 99, av annan kvalitet än hög enligt definitionen i bilaga I till förordning (EG) nr 1249/96, fastställas inom ramen för den kvot som öppnas genom den här förordningen.

För de produkter som avses i den här förordningen och som importeras utöver de kvantiteter som anges i artikel 3 i den här förordningen, skall artikel 10.1 i förordning (EEG) nr 1766/92 gälla.

Artikel 2

1. En tullkvot på 2981600 ton för vanligt vete med KN-nummer 1001 90 99, av annan kvalitet än hög, skall öppnas från och med den 1 januari 2003.

2. Tullkvoten skall öppnas den 1 januari varje år. Importtullen inom tullkvoten fastställs till 12 euro per ton.

Artikel 3

1. Den årliga tullkvoten skall fördelas på följande tre delkvoter:

a) Delkvot I: 572000 ton för Förenta staterna.

b) Delkvot II: 38000 ton för Kanada.

c) Delkvot III: 2371600 ton för övriga tredje länder.

2. Om det under ett år konstateras ett betydande underutnyttjande av delkvot I eller II, kan kommissionen, efter godkännande av de berörda tredjeländerna, anta bestämmelser för att överföra icke utnyttjade kvantiteter till de andra delkvoterna, i enlighet med förfarandet i artikel 23 i förordning (EEG) nr 1766/92.

3. Delkvot III skall fördelas på fyra kvartalsvisa trancher på vardera 592900 ton för följande perioder:

a) Tranch nr 1: 1 januari till 31 mars.

b) Tranch nr 2: 1 april till 30 juni.

c) Tranch nr 3: 1 juli till 30 september.

d) Tranch nr 4: 1 oktober till 31 december.

4. Med undantag för tranch nr 4 enligt punkt 3 d, skall de kvantiteter som inte utnyttjats för en tranch automatiskt föras över till följande tranch. Om en tranch blir uttömd kan kommissionen besluta att öppna följande tranch i förtid, i enlighet med förfarandet i artikel 23 i förordning (EG) nr 1766/92.

Artikel 4

För all import inom den kvot som anges i artikel 2.1 skall en importlicens utfärdad i enlighet med förordning (EG) nr 1291/2000 uppvisas, om inget annat anges i den här förordningen.

Artikel 5

1. Ansökningarna om importlicens skall inlämnas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna senast kl. 13.00 (Brysseltid) varje måndag.

Varje licensansökan skall avse en kvantitet som inte får överstiga den kvantitet inom varje delkvot som är tillgänglig för import av produkten i fråga under den berörda perioden.

2. Samma dag skall de behöriga myndigheterna via fax överföra ett meddelande till kommissionen, enligt förlagan i bilagan, samt den totala summan av de kvantiteter som angetts i ansökningarna om importlicens, senast kl. 18.00 Brysseltid. Om den dag då ett meddelande skall lämnas är en nationell helgdag, skall den berörda medlemsstaten sända meddelandet arbetsdagen före den nationella helgdagen, senast kl. 18.00 Brysseltid.

Denna anmälan skall göras separat från den som görs för andra ansökningar om importlicenser för spannmål.

3. Om summan av de kvantiteter som beviljats sedan periodens början och de kvantiteter som avses i punkt 2 överstiger delkvoten för den berörda perioden, skall kommissionen fastställa enhetliga nedsättningskoefficienter för de kvantiteter som omfattas av ansökningar, senast den tredje arbetsdagen efter det att ansökningarna lämnades in.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3, skall licenserna utfärdas den fjärde arbetsdagen efter den dag då ansökan lämnades in. Senast klockan 18.00 Brysseltid samma dag som licenserna utfärdas skall de behöriga myndigheterna, via fax till det nummer som anges i bilagan, meddela kommissionen summan av de kvantiteter för vilka importlicens utfärdats den dagen.

Artikel 6

Importlicenserna skall vara giltiga under en period på 60 dagar efter den dag då de utfärdas. Licensens giltighetstid skall räknas från och med dagen för det faktiska utfärdandet, i enlighet med artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1291/2000.

Artikel 7

Genom undantag från artikel 9 i förordning (EG) nr 1291/2000 får de rättigheter som följer med importlicenser inte överlåtas.

Artikel 8

Genom undantag från artikel 8.4 i förordning (EG) nr 1291/2000 får den kvantitet som övergår till fri omsättning inte överstiga den som anges i fälten 17 och 18 i importlicensen. Siffran "0" skall därför anges i fält 19 i licensen.

Artikel 9

Ansökningarna om importlicens och importlicenserna skall innehålla följande:

a) I fält 8, ursprungslandets namn.

b) I fält 20, någon av följande uppgifter:

- Reglamento (CE) n° 2375/2002

- Forordning (EF) nr. 2375/2002

- Verordnung (EG) Nr. 2375/2002

- Κανονισμóς (EK) αριθ. 2375/2002

- Regulation (EC) No 2375/2002

- Règlement (CE) n° 2375/2002

- Regolamento (CE) n. 2375/2002

- Verordening (EG) nr. 2375/2002

- Regulamento (CE) n.o 2375/2002

- Asetus (EY) N:o 2375/2002

- Förordning (EG) nr 2375/2002

c) I fält 24, uppgiften "12 euro per ton".

Artikel 10

Genom undantag från artikel 10 a och b i förordning (EG) nr 1162/95 skall säkerheten vara 30 euro per ton för de importlicenser som avses i den här förordningen.

Artikel 11

Inom ramen för tullkvoten, skall det vid all övergång till fri omsättning inom gemenskapen av vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredjeländer uppvisas ett ursprungsintyg utfärdat av de nationella behöriga myndigheterna i dessa länder, i enlighet med artiklarna 55-65 i förordning (EEG) nr 2454/93(11).

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2003.

Den skall tillämpas till och med det datum då förordningen om ändring av artikel 10 i förordning (EEG) nr 1766/92 träder i kraft, dock längst till och med den 30 juni 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 december 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) Ännu ej publicerat i EGT.

(4) Ännu ej publicerat i EGT.

(5) EGT L 161, 29.6.1996, s. 125.

(6) EGT L 287, 25.10.2002, s. 15.

(7) EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.

(8) EGT L 308, 27.11.2001, s. 19.

(9) EGT L 117, 24.5.1995, s. 2.

(10) EGT L 194, 23.7.2002, s. 22.

(11) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

BILAGA

>PIC FILE= "L_2002358SV.009102.TIF">

Top