EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2369

Rådets förordning (EG) nr 2369/2002 av den 20 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2792/1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskesektorn

OJ L 358, 31.12.2002, p. 49–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 450 - 457
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 450 - 457
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 450 - 457
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 450 - 457
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 450 - 457
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 450 - 457
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 450 - 457
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 450 - 457
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 450 - 457

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; tyst upphävande genom 32006R1198 . Latest consolidated version: 01/01/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2369/oj

31.12.2002   

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

L 358/49


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2369/2002

av den 20 december 2002

om ändring av förordning (EG) nr 2792/1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskesektorn

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 36 och 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 2792/1999 (3) innehåller bestämmelser om omstrukturering av gemenskapens fiskesektor.

(2)

Tillämpningsperioden för rådets beslut 97/413/EG av den 26 juni 1997 om mål och närmare bestämmelser för omstruktureringen av gemenskapens fiskerisektor under perioden från och med den 1 januari 1997 till och med den 31 december 2001 i syfte att uppnå bestående jämvikt mellan resurserna och utnyttjandet av dessa (4) har förlängts och upphör att gälla den 31 december 2002.

(3)

Lämpliga bestämmelser bör föreskrivas för den period som inleds den 1 januari 2003.

(4)

Politiken för omstrukturering av fiskesektorn bör garantera överensstämmelse med andra aspekter av den gemensamma fiskeripolitiken, i synnerhet målet att uppnå en stabil och varaktig balans mellan fiskeflottornas kapacitet och de fiskemöjligheter som finns tillgängliga för dem i och utanför gemenskapens vatten.

(5)

Eftersom denna balans kan uppnås endast genom kapacitetsminskning bör det finansiella stödet från gemenskapen till fiskesektorn via Fonden för fiskets utveckling (FFU) huvudsakligen koncentreras till skrotning av fiskefartyg, och det bör inte beviljas offentligt stöd till förnyelse av flottan längre än till och med den 31 december 2004.

(6)

Av samma skäl bör åtgärder för att utrusta och modernisera fiskefartyg begränsas antingen till åtgärder för att förbättra säkerhet, navigering, hygien, produktkvalitet, produktsäkerhet och arbetsvillkor eller till åtgärder för att förbättra fiskeredskapens selektivitet, även i syfte att minska bifångsterna och inverkan på livsmiljön. Dessa åtgärder bör berättiga till stöd från FFU på villkor att de inte leder till ökad fiskeansträngning.

(7)

FFU-stöd bör beviljas till åtgärder till förmån för småskaligt kustfiske på villkor att åtgärderna inte ökar fiskeansträngningen i känsliga marina ekosystem vid kusterna, eller på villkor att de bidrar till att minska släpredskapens inverkan på havsbottnens flora och fauna.

(8)

Offentligt stöd för överföring av gemenskapens fiskefartyg till tredje land, inbegripet överföringar som görs inom ramen för gemensamma företag, bör tillåtas endast till och med den 31 december 2004.

(9)

Socioekonomiska åtgärder syftar till att stödja omskolning av yrkesfiskare för att hjälpa dem att uppnå heltidssysselsättning utanför havsfisket. Sådana åtgärder kan också syfta till att stödja diversifieringen av deras verksamhet till annan verksamhet än havsfisket och därmed ge dem möjlighet att fortsätta fiska på deltid, förutsatt att detta bidrar till en minskning av deras fiskeansträngning.

(10)

Det bör införas närmare bestämmelser om beviljande av ersättning och tidsbegränsning av denna i de fall då rådet antar en återhämtnings- eller förvaltningsplan eller om kommissionen eller en eller flera medlemsstater vidtar nödåtgärder.

(11)

Artiklarna 87–89 i fördraget bör tillämpas på stöd som medlemsstaterna beviljar fiske- och vattenbrukssektorn. För att påskynda kommissionens återbetalning av de belopp som medlemsstaterna förskotterat, bör emellertid ett undantag medges från ovannämnda princip för medlemsstaternas obligatoriska finansiella bidrag till åtgärder som samfinansieras av gemenskapen och som omfattas av de utvecklingsplaner som avses i rådets förordning (EG) 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (5).

(12)

Av formella skäl bör alla åtgärder som innebär offentlig finansiering som är mer omfattande än bestämmelserna om obligatoriska finansiella bidrag i rådets förordning (EG) nr 2792/1999 eller i rådets förordning (EG) nr 2370/2002 av den 20 december 2002 om införande av en nödåtgärd från gemenskapen för skrotning av fiskefartyg (6) behandlas som en helhet inom ramen för artiklarna 87–89 i fördraget.

(13)

Förordning (EG) nr 2792/1999 bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2792/1999 ändras härmed på följande sätt:

1.

I artikel 1 skall följande punkt läggas till:

”3.   Åtgärder som antas enligt punkterna 1 och 2 får inte öka fiskeansträngningen.”

2.

Artikel 2 skall ersättas med följande:

”Artikel 2

Medel

Fonden för fiskets utveckling, nedan kallad FFU, får, på de villkor som föreskrivs i artikel 16 i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (7) ge stöd till de åtgärder som anges i avdelningarna II, III och IV i denna förordning, inom de områden som täcks av den gemensamma fiskeripolitiken enligt artikel 1 i förordning (EG) nr 2371/2002.

(7)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.”"

3.

Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Programplaneringen, enligt artikel 9 a i förordning (EG) nr 1260/1999, skall vara förenlig med målen för den gemensamma fiskeripolitiken och särskilt med bestämmelserna i kapitel III i förordning (EG) nr 2371/2002. I detta syfte skall programplaneringen vid behov ses över, särskilt vid tillämpning av de begränsningar av fiskeansträngningen som beslutas enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 2370/2002.

Programplaneringen skall täcka samtliga områden som avses i avdelningarna II, III och IV.”

b)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.   I utvecklingsplanerna enligt artikel 9 b i förordning (EG) nr 1260/1999, skall det påvisas att offentligt stöd är nödvändigt för de uppsatta målen, och särskilt att de berörda fiskefartygen utan offentligt stöd inte kan moderniseras samt att de planerade åtgärderna inte kommer att äventyra fiskets hållbarhet.

Planernas innehåll fastställs i bilaga I.”

c)

Punkt 4 skall utgå.

4.

Artiklarna 4 och 5 skall utgå.

5.

Avdelning II skall ersättas med följande:

”AVDELNING II

FISKEFLOTTAN”

6.

Artikel 6 skall utgå.

7.

Artikel 7 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att följa de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 2371/2002.

Om det är nödvändigt skall detta uppnås antingen genom att fartygens fiskeverksamhet definitivt stoppas, i enlighet med tillämpliga bestämmelser i bilaga III, eller genom att den begränsas eller genom en kombination av dessa båda åtgärder.”

b)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.   Det definitiva upphörandet av fiskefartygsverksamhet kan uppnås genom

a)

skrotning av fartyget,

b)

fram till och med den 31 december 2004 definitivt överförande av fartyget till ett tredje land, inbegripet inom ramen för ett gemensamt företag enligt definitionen i artikel 8 enligt överenskommelse med de behöriga myndigheterna i det berörda landet, förutsatt att samtliga av följande kriterier är uppfyllda:

i)

Det finns ett fiskeavtal mellan Europeiska gemenskapen och det tredje landet för överföring samt lämpliga garantier att internationella lagar inte sannolikt kommer att överträdas, i synnerhet när det gäller bevarande och förvaltning av marina tillgångar eller andra mål i den gemensamma fiskeripolitiken och med hänsyn till yrkesfiskarnas arbetsvillkor.

Kommissionen får från fall till fall bevilja undantag för definitiva överföringar till tredje land inom ramen för gemensamma företag när gemenskapens intresse inte motiverar att ett fiskeavtal ingås och om de övriga villkoren för överföring är uppfyllda.

ii)

Det tredje land till vilket fartyget skall överföras är inte ett kandidatland.

iii)

Överföringen leder till en minskning av fiskeansträngningen när det gäller de resurser som det överförda fartyget tidigare utnyttjade; detta kriterium skall emellertid inte tillämpas när det överförda fartyget har förlorat fiskemöjligheter enligt ett fiskeavtal med gemenskapen eller ett annat avtal.

iv)

Om det tredje land till vilket fartyget skall överföras inte är en avtalsslutande eller samarbetande part i relevanta och regionala fiskeriorganisationer har landet inte identifierats av sådana organisationer som ett land som tillåter fiske som äventyrar de internationella bevarandeåtgärdernas effektivitet. Kommissionen skall regelbundet i C-serien av Europeiska gemenskapernas offentliga tidning offentliggöra en förteckning över de berörda länderna.

c)

definitiv omställning av fiskefartyg till andra icke-kommersiella syften än fiske.”

c)

Punkt 4 skall utgå.

d)

I punkt 5 skall b, c och d ersättas med följande:

”b)

Bidrag för definitiv överföring inom ramen för ett gemensamt företag: de belopp som avses i artikel 8.3; dock kan inte offentligt stöd för detta ändamål ges till fartyg med ett tonnage på mindre än 20 brt eller 22 bt eller som är 30 år gamla eller äldre.

c)

Bidrag för annan definitiv överföring till tredje land: de maximala beloppen för skrotningsbidrag enligt a minskade med 70 %. Dock får inte offentligt stöd för detta ändamål ges till fartyg med ett tonnage på mindre än 20 brt eller 22 bt eller som är 30 år gamla eller äldre.

d)

Bidrag för annan definitiv omställning av fiskefartyg till andra icke-kommersiella syften än fiske: beloppen för skrotningsbidraget som avses i a.”

e)

Punkterna 6 och 7 skall utgå.

8.

Artikel 8.5 skall ersättas med följande:

”5.   Varje år under fem på varandra följande år från och med den dag då det gemensamma företaget inrättades eller den dag då gemenskapspartnern förvärvade sitt innehav i företaget skall den sökande till förvaltningsmyndigheten överlämna en rapport om genomförandet av verksamhetsplanen, inklusive uppgifter om fångster och marknader för fiskeriprodukter, särskilt produkter som landats i eller exporterats till gemenskapen, med handlingar som styrker uppgifterna, åtföljd av företagets balansräkning samt en uppgift om dess nettotillgångar. Förvaltningsmyndigheten skall översända rapporten till kommissionen för kännedom.

Den resterande delen av bidraget skall betalas ut till den sökande efter fem års verksamhet och efter det att den femte rapporten har mottagits.”

9.

Artikel 9 skall ersättas med följande:

”Artikel 9

Offentligt stöd till förnyelse av flottan och till utrustning eller modernisering av fiskefartygen

1.   Offentligt stöd till förnyelse och utrustning av fiskefartygen, inbegripet för användning av mer selektiva fiskemetoder och satellitbaserade kontrollsystem eller för modernisering av fiskefartygen, får beviljas endast på följande villkor och på de villkor som anges i artikel 3.3 andra stycket och i bilaga III:

a)

Offentligt stöd till förnyelse av fiskefartygen får beviljas till och med den 31 december 2004.

b)

Offentligt stöd till förnyelse av fiskefartygen får endast beviljas för fartyg under 400 bt.

c)

Offentligt stöd får beviljas till utrustning av fiskefartygen, inbegripet för användning av mer selektiva fiskemetoder och satellitbaserade kontrollsystem, eller för modernisering av fiskefartygen på följande villkor:

i)

Stödet berör inte kapacitet i fråga om tonnage eller maskinstyrka.

ii)

Stödet är inte avsett att öka fiskeredskapens effektivitet.

d)

Med avvikelse från c i får offentligt stöd beviljas till modernisering av fiskefartygen enligt artikel 11.5 i förordning (EG) nr 2371/2002.

2.   Verkan av beviljande av offentligt stöd skall redovisas i den årliga genomföranderapport som avses i artikel 21.

3.   Indikatorer avseende beviljandet av offentligt stöd till förnyelse av flottan och modernisering av fiskefartygen i planerna enligt bilaga I.2 d skall fastställas i enlighet med denna artikel.

4.   De utgifter som berättigar till offentligt stöd enligt punkt 1 får inte överstiga följande belopp:

a)

Byggnad av fiskefartyg: två gånger skalorna i tabell 1 i bilaga IV.

b)

Utrustning och modernisering av fiskefartygen, inklusive eventuella kostnader till och med den 31 december 2003 för ommätning av tonnaget, i enlighet med bilaga I till 1969 års konvention om skeppsmätning: skalorna i tabell 1 i bilaga IV.”

10.

Artikel 10 skall ändras enligt följande:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Offentligt stöd till förnyelse av fiskeflottan och för utrustning och modernisering av fiskefartygen får medges endast om medlemsstaten inom föreskriven tid har följt rådets förordning (EEG) nr 2930/86 av den 22 september 1986 om definition av fiskefartygs egenskaper (8).

(8)  EGT L 274, 25.9.1986, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 3259/97 (EGT L 339, 29.1.1994, s. 11).”"

b)

Punkt 2 skall utgå.

c)

Punkterna 3 och 4 skall ersättas med följande:

”3.   Följande bestämmelser skall tillämpas på kumulation av offentligt stöd till fiskeflottan:

a)

Utgifter för utrustning och modernisering skall inte vara berättigade till stöd under fem år efter det att offentligt stöd till byggnad av det berörda fartyget har beviljats, med undantag för utrustning med satellitbaserade kontrollsystem.

b)

Bidrag för definitivt upphörande av verksamheten enligt artikel 7.5 och bidrag för skapande av gemensamma företag enligt artikel 8 får inte läggas till andra gemenskapsstöd som har beviljats enligt denna förordning eller förordningarna (EEG) nr 2908/83 (9), (EEG) nr 4028/86 (10) och (EG) nr 2468/98. Bidragen skall minskas

i)

med en del av det belopp som tidigare erhållits för stöd till utrustning och modernisering; denna del skall beräknas tidsproportionellt för den femårsperiod som föregår ett definitivt upphörande eller skapandet av ett gemensamt företag,

ii)

med hela det belopp som tidigare erhållits för stöd för tillfälligt upphörande av verksamheten enligt artikel 16.1 i denna förordning och enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 2468/98 som betalas ut under året före ett definitivt upphörande eller skapandet av ett gemensamt företag.

c)

Stöd för utrustning med satellitbaserade kontrollsystem får inte läggas till stöd som beviljas enligt rådets beslut 2001/431/EG.

4.   Offentligt stöd till förnyelse eller modernisering och utrustning enligt denna förordning skall återbetalas tidsproportionellt om det berörda fiskefartyget stryks från gemenskapens register för fiskefartyg inom tio år efter att det förnyats eller inom fem år från att moderniseringen utförts.

(9)  Rådets förordning (EEG) nr 2908/83 av den 4 oktober 1983 om en gemensam åtgärd för omstrukturering, modernisering och utveckling av fiskerinäringen och vattenbruket (EGT L 290, 22.10.1983, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3733/85 (EGT L 361, 31.12.1985, s. 78)."

(10)  Rådets förordning (EEG) nr 4028/86 av den 18 december 1986 om gemenskapsåtgärder för att förbättra och anpassa strukturerna inom fiske- och vattenbrukssektorn (EGT L 376, 31.12.1986, s. 7). Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3946/92 (EGT L 401, 31.12.1992, s. 1).”"

11.

Artikel 11 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   I denna artikel skall med småskaligt kustfiske avses fiske som bedrivs av fiskefartyg med en total längd på under tolv meter, och som inte använder släpredskap enligt förteckningen i tabell 2, bilaga I i kommissionens förordning (EG) nr 2090/98 av den 30 september 1998 om gemenskapens register över fiskefartyg (11).

(11)  EGT L 266, 1.10.1998, s. 27. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 839/2002 (EGT L 134, 22.5.2002, s. 5).”"

b)

Punkt 4 skall ersättas med följande:

”4.   Vid tillämpningen av punkt 3 kan bland annat följande projekt betraktas som integrerade, kollektiva projekt:

Säkerhetsutrustning ombord och förbättring av sanitära förhållanden och arbetsförhållanden.

Tekniska innovationer (tekniker för mer selektivt fiske) som inte ökar fiskeansträngningen.

Organisation av produktions-, berednings- och saluföringskedjan (främjande och mervärde för produkterna).

Omskolning eller yrkesutbildning.”

12.

Artikel 12 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna får till förmån för fiskare vidta åtgärder av socioekonomisk art i samband med justering av fiskekapaciteten i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 2371/2002.”

b)

I punkt 3 skall c ersättas med följande:

”c)

Beviljande av ej förnybara, individuella kompensationsbetalningar till fiskare som kan visa att de har arbetat minst fem år som fiskare, för

i)

omskolning av dem till andra yrkesområden än havsfiske, inom ramen för en individuell eller kollektiv social plan på grundval av en bidragsberättigande kostnad på högst 50 000 euro per enskild förmånstagare. Förvaltningsmyndigheten skall fastställa det individuella beloppet beroende på storleken på omskolningsprojektet samt förmånstagarens finansiella åtagande,

ii)

diversifiering av deras verksamhet till andra områden än havsfiske, inom ramen för ett individuellt eller kollektivt diversifieringsprojekt på grundval av en bidragsberättigande kostnad på högst 20 000 euro per enskild förmånstagare. Förvaltningsmyndigheten skall fastställa det individuella beloppet beroende på storleken på diversifieringsprojektet samt förmånstagarens investering.”

c)

I punkt 4 skall d ersättas med följande:

”d)

i)

att den ersättning som avses i punkt 3 c i för omställning återbetalas tidsproportionellt om förmånstagaren återupptar sin fiskeverksamhet inom mindre än fem år efter det att ersättningen betalats ut till honom och

ii)

att den ersättning för diversifiering som avses i punkt 3 c ii bidrar till en minskning av fiskeansträngningen på de fiskefartyg där förmånstagaren är verksam.”

d)

Punkt 6 skall ersättas med följande:

”6.   Medlemsstaterna får införa nationellt finansierade stödåtgärder för besättningsmedlemmar på de berörda fiskefartygen för att underlätta ett tillfälligt upphörande av fiskeverksamheten inom ramen för planerna för skydd av de akvatiska resurserna.”

13.

Artikel 16 ändras härmed på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ändras på följande sätt:

i)

Punkt a skall ersättas med följande:

”a)

Vid oförutsebara händelser, särskilt sådana som orsakas av biologiska omständigheter: Ersättningen får betalas ut under högst tre på varandra följande månader eller sex månader under perioden 2000–2006. Förvaltningsmyndigheten skall i förväg förse kommissionen med vetenskapligt underlag för dessa omständigheter.”

ii)

Punkt c skall ersättas med följande:

”c)

När en återhämtnings- eller förvaltningsplan antas av rådet eller om kommissionen eller en eller flera medlemsstater beslutar om nödåtgärder: Ersättning får betalas ut av en medlemsstat under ett år och förlängas med ytterligare ett år.”

b)

Punkterna 3 och 4 skall ersättas med följande:

”3.   Det finansiella bidraget från FFU till de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 får per medlemsstat och för hela perioden 2000–2006 inte överskrida den högsta av följande två trösklar: En miljon euro eller 4 % av det finansiella bidrag från gemenskapen som beviljas sektorn i den berörda medlemsstaten.

När det gäller en återhämtnings- eller förvaltningsplan som antagits av rådet eller nödåtgärder som kommissionen beslutat får emellertid dessa trösklar överskridas på villkor att åtgärderna omfattar ett system för att ta fartyg ur bruk som syftar till att inom två år efter det att åtgärden antagits dra in ett antal fiskefartyg med en fiskeansträngning som minst motsvarar ansträngningen för de fiskefartyg vars fiskeverksamhet upphör till följd av planen eller nödåtgärden.

För att kommissionen skall godkänna finansiering från FFU skall medlemsstaten anmäla åtgärden till kommissionen och översända en detaljerad beräkning av bidragen. Åtgärden skall träda i kraft efter det att kommissionen meddelat medlemsstaten sitt godkännande.

Förvaltningsmyndigheten skall fastställa det ersättningsbelopp som avses i punkterna 1 och 2 och som skall betalas ut i enskilda fall med hänsyn till relevanta parametrar, så som de faktiska förlusterna, omfattningen av omställningsåtgärderna, återhämtningsplanen, eller insatserna i fråga om teknisk anpassning.

4.   Återkommande säsongsanknutet upphörande av fiskeverksamheten skall inte berättiga till ersättning enligt punkterna 1, 2 och 3.”

14.

Artikel 18 skall ersättas med följande:

”Artikel 18

Iakttagande av villkoren för intervention

Förvaltningsmyndigheten skall se till att de särskilda villkor för intervention som avses i bilaga III iakttas.

Den skall dessutom försäkra sig om att förmånstagarna har nödvändig teknisk kapacitet och att företagen är finansiellt bärkraftiga samt att de följer den gemensamma fiskeripolitikens samtliga bestämmelser innan stöd beviljas. Om det under stödperioden visar sig att förmånstagaren inte följer den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser skall stödet återbetalas i proportion till hur allvarlig överträdelsen är.

Tillämpningsföreskrifter för denna artikel får fastställas enligt artikel 23.2.”

15.

Artikel 19 skall ersättas med följande:

”Artikel 19

Obligatoriska finansiella bidrag och statligt stöd

1.   Utan att det påverkar punkt 2 skall artiklarna 87–89 i fördraget tillämpas på stöd som medlemsstaterna beviljar till fiske- och vattenbrukssektorn.

2.   Artiklarna 87–89 i fördraget skall inte tillämpas på medlemsstaternas obligatoriska finansiella bidrag till åtgärder som samfinansieras av gemenskapen och som omfattas av de utvecklingsplaner som avses i artikel 3.3 i den här förordningen och som definieras i artikel 9 b i förordning (EG) 1260/1999 eller i artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 2370/2002 om en gemenskapsåtgärd för skrotning av fiskefartyg (12).

3.   Åtgärder som innebär offentlig finansiering som är mer omfattande än enligt bestämmelserna i denna förordning eller i förordning (EG) nr 2370/2002 av den 20 december 2002 som gäller obligatoriska finansiella bidrag enligt punkt 2 skall behandlas som en helhet på grundval av punkt 1.

(12)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 57.”"

16.

Artikel 22 skall ersättas med följande:

”Artikel 22

Kommittéförfarande

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning och som rör de frågor som anges i artiklarna 8, 15, 18 och 21 skall antas i enlighet med förvaltningsförfarandet i artikel 23.2.”

17.

I artikel 23 skall a och b ersättas med följande:

”a)

För att genomföra artiklarna 8, 15, 18 och 21, kommittén för fiskets och vattenbrukets struktur, som inrättades genom artikel 51 i förordning (EG) nr 1260/99, och

b)

för att genomföra artiklarna 9 och 10 genom Förvaltningskommittén för fiske och vattenbruk, som inrättades genom artikel 30.1 i förordning (EG) nr 2371/2002.”

Artikel 2

Bilagorna I–IV skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2002.

På rådets vägnar

M. FISCHER BOEL

Ordförande


(1)  EGT C 203 E, 27.8.2002, s. 304.

(2)  Yttrandet avgivet den 5 december 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3)  EGT 337, 30.12.1999, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 179/2002 (EGT L 31, 1.2.2002, s. 25).

(4)  EGT L 175, 3.7.1997, s. 27. Beslutet ändrat genom beslut 2002/70/EG (EGT L 31, 1.2.2002, s. 79).

(5)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1447/2001 (EGT L 198, 27.7.2001, s. 1).

(6)  Se sidan 57 i detta nummer av EGT.


BILAGA

1.

Bilaga I skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 c skall ersättas med följande:

”c)

Behoven inom sektorn.”

b)

Punkt 2 d i skall ersättas med följande:

”i)

Indikatorer avseende flottans utveckling i förhållande till målen för återhämtnings- eller förvaltningsplanerna.”

2.

Bilaga II skall utgå.

3.

Bilaga III skall ändras på följande sätt:

a)

Titeln på punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   

Genomförande av åtgärder avseende fiskeflottans verksamhet (avdelning II).”

b)

Punkt 1.0 skall ersättas med följande:

”1.0   Fartygens ålder

Enligt denna förordning skall ett fartygs ålder anges i heltal som skillnaden mellan det år då förvaltningsmyndigheten beslutade att bevilja ett bidrag eller stöd och det år då fartyget togs i bruk enligt definitionen i förordning (EEG) nr 2930/86.”

c)

Punkterna 1.3 och 1.4 skall ersättas med följande:

”1.3   Förnyelse av flottan (artikel 9)

a)

Fartygen måste konstrueras med hänsyn till förordningar och direktiv rörande hygien, säkerhet, hälsa, produktkvalitet och arbetsförhållanden samt till gemenskapsbestämmelserna om mätning av fartyg och övervakning av fiskeverksamheten.

b)

Fartygen skall införas i gemenskapens register över fiskefartyg.

c)

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12.3 d får överföring av äganderätten till ett fiskefartyg inte ge upphov till gemenskapsstöd.

1.4   Modernisering av fiskefartyg och utrustning (artikel 9)

a)

Fartygen skall ha varit registrerade i gemenskapens fiskefartygsregister minst fem år med undantag för utrustning i det satellitbaserade kontrollsystemet. Ändringar i fartygens karakteristika skall meddelas till detta register och fartygen skall vid moderniseringsarbetet mätas i enlighet med gemenskapsbestämmelserna.

b)

Investeringarna bör avse

i)

rationalisering av fisket, särskilt genom mer selektiva fisketekniker eller fisketekniker med låg påverkan och metoder ombord, för att undvika icke önskvärda bifångster som inte anges i gemenskapslagstiftningen,

och/eller

ii)

förbättring av kvaliteten och säkerheten på de produkter som fångas och bereds ombord, användning av mer selektiva fisketekniker och bättre och beredningstekniker och tillämpning av de lagar och andra författningar som gäller hygienen,

och/eller

iii)

förbättring av arbets- och säkerhetsvillkoren.

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 16.2, skall utbyte av fiskeredskap inte betraktas som bidragsberättigande kostnad.”

d)

Följandepunkt 1.5 skall läggas till:

”1.5   Socioekonomiska åtgärder (artikel 12)

Åtgärder för stöd till utbildning av yrkesfiskare eller diversifiering av deras verksamhet utanför havsfisket måste leda till att stödmottagarna minskar sin fiskeansträngning även om de fortsätter att fiska på deltid.”

4.

I bilaga IV skall dentext som föregår tabell 3 i punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Satser för finansiellt deltagande

a)

För alla åtgärder som avses i avdelningarna II, III och IV skall gemenskapens finansiella deltagande (A), det sammanlagda offentliga finansiella deltagandet (nationellt, regionalt och annat) från den berörda medlemsstaten (B) samt eventuellt finansiellt deltagande från privata stödmottagare (C) begränsas enligt följande, uttryckt i procent av stödberättigande kostnader.

 

Grupp 1:

Bidrag för definitivt upphörande av verksamheten (artikel 7), premier för skapande av gemensamma företag (artikel 8), småskaligt kustfiske (artikel 11), socioekonomiska åtgärder (artikel 12), skydd och utveckling av akvatiska resurser (artikel 13.1 a), anläggningar i fiskehamnar utan finansiellt deltagande av privata stödmottagare (artikel 13.1 c), åtgärder för att finna och främja nya avsättningsmöjligheter utan deltagande av privata stödmottagare (artikel 14), åtgärder som genomförs av branschen utan finansiellt deltagande av privata stödmottagare (artikel 15), bidrag för tillfälligt upphörande med verksamhet och annan ekonomisk ersättning (artikel 16), nyskapande åtgärder samt tekniskt stöd, inklusive pilotprojekt som genomförs av offentliga organ (artikel 17).

 

Grupp 2:

Förnyelse av flotta och utrustning och modernisering av fiskefartyg (artikel 9).

 

Grupp 3:

Vattenbruk (artikel 13.1 b), anläggningar i fiskehamnar med finansiellt deltagande av privata stödmottagare (artikel 13.1 c), beredning och saluföring (artikel 13.1 d), inlandsfiske (artikel 13.1 e), åtgärder för att finna och främja nya avsättningsmöjligheter med finansiellt deltagande av privata stödmottagare (artikel 14), åtgärder som genomförs av branschen med finansiellt deltagande av privata stödmottagare (artikel 15.2).

 

Grupp 4:

Pilotprojekt som inte genomförs av offentliga organ (artikel 17).

b)

Med avseende på operationer som rör skydd och utveckling av akvatiska resurser (artikel 13.1 a), utrustning i fiskehamnar (artikel 13.1 c), åtgärder för att finna och främja nya avsättningsmöjligheter (artikel 14) och åtgärder som genomförs av branschen (artikel 15), skall förvaltningsmyndigheten fastställa huruvida de skall inordnas under grupp 1 eller grupp 3, i synnerhet på grundval av följande överväganden:

Kollektiva kontra individuella intressen.

Kollektiva kontra individuella stödmottagare (producentorganisationer, branschorganisationer).

Offentlig tillgång till resultaten av operationen kontra privat ägande och kontroll.

Finansiellt deltagande av kollektiva organ, forskningsinstitutioner.”


Top