EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2214

Kommissionens förordning (EG) nr 2214/2002 av den 12 december 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 899/2002

OJ L 337, 13.12.2002, p. 36–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2214/oj

32002R2214

Kommissionens förordning (EG) nr 2214/2002 av den 12 december 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 899/2002

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 337 , 13/12/2002 s. 0036 - 0036


Kommissionens förordning (EG) nr 2214/2002

av den 12 december 2002

om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 899/2002

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1666/2000(2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar inom spannmålssektorn(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1163/2002(4), ändrad genom förordning (EG) nr 1324/2002(5), särskilt artikel 4 i denna, och

av följande skäl:

(1) En anbudsinfordran för bidrag för export av vete till alla tredje länder utom Polen, Estland, Lettland och Litauen har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 899/2002(6), ändrad genom förordning (EG) nr 1520/2002(7).

(2) I artikel 7 i förordning (EG) nr 1501/95 föreskrivs att kommissionen på grundval av de meddelade anbuden och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 23 i förordning (EEG) nr 1766/92, kan besluta att fastställa ett högsta exportbidrag, varvid hänsyn tas till de kriterier som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95. I detta fall tilldelas kontraktet den eller de anbudsgivare vars anbud är på samma nivå eller lägre än det högsta bidraget.

(3) Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande marknadsläget för ifrågavarande spannmål medför att det högsta exportbidraget fastställs till det belopp som anges i artikel 1.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de anbud som meddelats den 6 till och med den 12 december 2002 inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 899/2002 är det högsta exportbidraget för vete fastställt till 4,00 EUR/t.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 13 december 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 december 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) EGT L 147, 30.6.1995, s. 7.

(4) EGT L 170, 29.6.2002, s. 46.

(5) EGT L 194, 23.7.2002, s. 26.

(6) EGT L 142, 31.5.2002, s. 11.

(7) EGT L 228, 24.8.2002, s. 18.

Top