EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1406

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (Text av betydelse för EES)

OJ L 208, 5.8.2002, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 009 P. 152 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 009 P. 152 - 160
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 3 - 11

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/10/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1406/oj

32002R1406

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 208 , 05/08/2002 s. 0001 - 0009


Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1460/2002

av den 27 juni 2002

om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(3),

i enlighet med det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget(4), och

av följande skäl:

(1) Ett stort antal lagstiftningsåtgärder har antagits inom gemenskapen för att förbättra säkerheten och förhindra förorening i samband med sjötransporter. För att vara effektiv måste sådan lagstiftning tillämpas korrekt och enhetligt i hela gemenskapen. På så sätt säkerställs likvärdiga konkurrens- och marknadsvillkor, minskas den snedvridning av konkurrensen som följer av de ekonomiska fördelar som fartyg som inte uppfyller normerna åtnjuter och gynnas de rederier och andra som bedriver sjöfartsverksamhet på ett seriöst sätt.

(2) Vissa av de arbetsuppgifter som nu utförs på gemenskapsnivå eller nationell nivå skulle kunna utföras av ett specialiserat expertorgan. Det behövs tekniskt och vetenskapligt stöd och en fast engagerad sakkunskap på hög nivå för att gemenskapens lagstiftning på områdena för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg skall tillämpas korrekt och för att tillämpningen av lagstiftningen skall kunna bevakas och befintliga åtgärders effektivitet utvärderas. Det finns därför ett behov av att inrätta en europeisk sjösäkerhetsbyrå (byrån) inom gemenskapens befintliga institutionsstruktur och befogenhetsfördelning.

(3) Byrån bör allmänt sett fungera som ett tekniskt organ, som gör det möjligt för gemenskapen att agera effektivt för att förbättra bestämmelserna om den övergripande sjösäkerheten och förhindrandet av förorening från fartyg. Byrån bör bistå kommissionen i det fortgående arbetet med att uppdatera och utveckla gemenskapens lagstiftning när det gäller området för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg och tillhandahålla det stöd som behövs för att se till att lagstiftningen tillämpas enhetligt och effektivt i hela gemenskapen genom att bistå kommissionen i utförandet av de uppgifter som den tilldelats genom nuvarande och framtida gemenskapslagstiftning om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg.

(4) För att målsättningarna med byråns inrättande skall uppnås bör byrån utföra ett antal andra viktiga arbetsuppgifter avsedda att höja sjösäkerheten och förhindra förorening från fartyg i de vatten som tillhör medlemsstaterna. I detta avseende bör byrån i samarbete med medlemsstaterna anordna lämplig utbildningsverksamhet beträffande frågor som gäller hamnstatskontroll och flaggstat och tillhandahålla tekniskt stöd i samband med genomförandet av gemenskapslagstiftningen. Den bör underlätta samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättandet av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG(5) genom att utveckla och sköta det informationssystem som behövs dels för att uppnå de mål som uppställs i direktivet, dels i verksamhet som gäller utredningar av allvarliga olyckor till sjöss. Den bör ge kommissionen och medlemsstaterna objektiva, tillförlitliga och jämförbara uppgifter och data om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg, så att dessa kan vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra befintliga åtgärder och utvärdera åtgärdernas effektivitet. Den bör se till att den kunskap om sjösäkerhet som finns inom gemenskapen står till förfogande för de stater som ansöker om anslutning. Dessa stater och andra tredjeländer som ingått avtal med Europeiska gemenskapen, genom vilka de antar och genomför gemenskapslagstiftningen inom området för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg, bör ha möjlighet att delta i byråns verksamhet.

(5) Byrån bör arbeta för att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna och utarbeta bra metoder och sprida kunskap om dessa i gemenskapen. Detta bör i sin tur leda till att sjösäkerhetssystemet i gemenskapen blir bättre och att risken för olyckor, förorening och dödsfall till sjöss minskar.

(6) För att byrån skall kunna utföra sina arbetsuppgifter på vederbörligt sätt, bör dess tjänstemän besöka medlemsstaterna för att kontrollera att gemenskapens system för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg fungerar. Besöken bör genomföras i enlighet med en praxis som byråns styrelse fastställer, och de bör underlättas av medlemsstaternas myndigheter.

(7) Byrån bör tillämpa den relevanta gemenskapslagstiftningen rörande allmänhetens tillgång till handlingar och skydd för enskilda vid databehandling av personuppgifter. Den bör ge allmänheten och alla berörda parter objektiv, tillförlitlig och lättbegriplig information om sin verksamhet.

(8) När det gäller byråns avtalsrättsliga ansvar, som regleras av den lagstiftning som är tillämplig på det avtal som byrån ingått, bör domstolen vara behörig att träffa avgöranden med stöd av en skiljedomsklausul i avtalet. Domstolen skall också vara behörig i tvister som gäller byråns utomobligatoriska ersättningsansvar.

(9) För att effektivt kunna se till att byrån fullgör sina uppgifter bör medlemsstaterna och kommissionen vara företrädda i en styrelse som har de befogenheter som är nödvändiga för att fastställa budgeten och kontrollera att den genomförs, anta lämpliga finansiella bestämmelser, utarbeta tydliga förfaranden för byråns beslutsfattande, godkänna dess arbetsprogram, behandla ansökningar från medlemsstater om tekniskt bistånd, fastställa riktlinjer för besök i medlemsstaterna samt utnämna den verkställande direktören. Med tanke på denna särskilda byrås synnerligen tekniska och vetenskapliga uppdrag och uppgifter bör styrelsen bestå av en företrädare för varje medlemsstat och fyra företrädare för kommissionen som är ledamöter med en hög nivå av sakkunskap. För att ytterligare säkerställa högsta möjliga nivå när det gäller sakkunskap och erfarenhet i styrelsen och för att de mest berörda branschsektorerna skall kunna delta aktivt i byråns verksamhet, bör kommissionen utnämna oberoende yrkesverksamma personer inom dessa sektorer som ledamöter i styrelsen, utan rösträtt, på grundval av personliga meriter och personlig erfarenhet inom området för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg och inte som företrädare för särskilda branschorganisationer.

(10) För att byrån skall fungera väl måste den verkställande direktören vara utsedd på grundval av meriter och dokumenterad skicklighet i förvaltning och ledarskap samt kompetens och erfarenheter som är relevanta för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg och han/hon måste vid utförandet av sina arbetsuppgifter vara helt oavhängig och flexibel när det gäller byråns inre organisation. Den verkställande direktören bör därför förbereda och vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att se till att byråns arbetsprogram genomförs, varje år utarbeta ett utkast till allmän rapport och lägga fram det för styrelsen, göra beräkningar av byråns intäkter och utgifter samt genomföra budgeten.

(11) För att garantera byråns fullständiga oberoende och självständighet anses det nödvändigt att den har en egen budget, där intäkterna främst utgörs av ett bidrag från gemenskapen.

(12) I takt med att allt fler decentraliserade organ har inrättats på senare år har budgetmyndigheten de gångna åren försökt förbättra insynen i och kontrollen av förvaltningen av gemenskapsanslagen till organen, särskilt när det gäller budgetering av avgifter, finansiell kontroll, befogenheter att bevilja ansvarsfrihet, avsättning till pensionssystemet samt det interna budgetförfarandet (uppförandekodex). På liknande sätt bör Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)(6) oinskränkt tillämpas när det gäller byrån, som bör ansluta sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission om interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)(7).

(13) Senast fem år från det att byrån inlett sin verksamhet bör styrelsen beställa en oberoende extern utvärdering för att bedöma i vilken utsträckning förordningen, byrån och dess arbetsmetoder bidragit till att etablera en hög sjösäkerhetsnivå och en hög nivå på förhindrandet av förorening från fartyg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

MÅL OCH UPPGIFTER

Artikel 1

Mål

1. Genom denna förordning inrättas en europeisk sjösäkerhetsbyrå, (byrån), i syfte att skapa en hög, enhetlig och effektiv sjösäkerhetsnivå och en hög nivå på förhindrandet av förorening från fartyg inom gemenskapen.

2. Byrån skall ge medlemsstaterna och kommissionen tekniskt och vetenskapligt stöd och tillhandahålla sakkunskap på hög nivå för att hjälpa dem att på ett korrekt sätt tillämpa gemenskapslagstiftningen på området för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg, att bevaka genomförandet av denna och att utvärdera befintliga åtgärders effektivitet.

Artikel 2

Uppgifter

För att säkerställa att de mål som anges i artikel 1 uppnås på ett lämpligt sätt skall byrån utföra följande uppgifter:

a) Den skall vid behov bistå kommissionen i det förberedande arbetet med att uppdatera och utveckla gemenskapslagstiftningen när det gäller sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg, särskilt med beaktande av den internationella lagstiftningens utveckling på området. I denna uppgift ingår att analysera forskningsprojekt som utförs inom området för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg.

b) Den skall bistå kommissionen i arbetet med att effektivt genomföra gemenskapslagstiftningen om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg i hela gemenskapen. Byrån skall särskilt

i) kontrollera att hela gemenskapssystemet för hamnstatskontroll fungerar, eventuellt genom besök i medlemsstaterna, och föreslå kommissionen förbättringar av systemet,

ii) ge kommissionen det tekniska stöd den behöver för att delta i arbetet i de tekniska arbetsgrupper som inrättats inom ramen för det i Paris ingångna samförståndsavtalet om hamnstatskontroll (the Paris Memorandum of Understanding on Port State Control),

iii) bistå kommissionen i genomförandet av de arbetsuppgifter som den har tilldelats av kommissionen genom befintlig och kommande gemenskapslagstiftning om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg, särskilt lagstiftning om klassificeringssällskap, säkerheten på passagerarfartyg, säkerheten för fartygsbesättningar samt sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning.

c) Den skall i samarbete med medlemsstaterna

i) vid behov anordna relevant utbildningsverksamhet på områden som står under hamnstatens och flaggstatens ansvar,

ii) utveckla tekniska lösningar och ge tekniskt stöd avseende genomförandet av gemenskapslagstiftningen.

d) Den skall underlätta samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen på det område som omfattas av direktiv 2002/59/EG. Den skall särskilt

i) främja samarbete mellan kuststater i de sjöfartsområden som omfattas av det direktivet,

ii) utveckla och sköta de informationssystem som är nödvändiga för att uppnå det direktivets syften.

e) Den skall underlätta samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen vid utarbetandet, med beaktande av medlemsstaternas olika rättssystem, av en gemensam metod för utredning av sjöolyckor i enlighet med internationellt överenskomna principer, vid tillhandahållande av stöd till medlemsstaterna vid utredning av allvarliga sjöolyckor och vid analys av befintliga olycksrapporter.

f) Byrån skall förse kommissionen och medlemsstaterna med objektiva, tillförlitliga och jämförbara uppgifter och data om sjösäkerhet och förorening från fartyg, så att dessa kan vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra sjösäkerheten [och förhindrandet av förorening från fartyg] och utvärdera befintliga åtgärders effektivitet. I dessa uppgifter ingår att samla in, registrera och utvärdera tekniska data om sjösäkerhet, sjöfart och marina föroreningar, oavsiktliga eller avsiktliga, att systematiskt utnyttja och samköra befintliga databaser och att vid behov skapa nya databaser. Byrån skall, på grundval av insamlade data, bistå kommissionen när den var sjätte månad offentliggör uppgifter om fartyg som vägrats tillträde till hamnar i gemenskapen med tillämpning av rådets direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll)(8). Byrån skall också bistå kommissionen och medlemsstaterna i deras verksamhet för att förbättra identifiering och lagföring av fartyg som gjort sig skyldiga till olagliga utsläpp.

g) Under förhandlingarna med de stater som ansöker om anslutning får byrån tillhandahålla tekniskt stöd för genomförandet av gemenskapslagstiftningen om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg. Denna uppgift skall samordnas med befintliga regionala samarbetsprogram och vid behov omfatta anordnande av relevant utbildningsverksamhet.

Artikel 3

Besök i medlemsstaterna

1. För att sköta sina uppgifter får byrån genomföra besök i medlemsstaterna i enlighet med de riktlinjer som styrelsen fastställt. Medlemsstaternas nationella myndigheter skall underlätta arbetet för byråns personal.

2. Byrån skall underrätta den berörda medlemsstaten om det planerade besöket, namnen på de bemyndigade tjänstemännen och vilken dag besöket skall inledas. De bemyndigade tjänstemännen skall genomföra besöket efter uppvisande av ett beslut från byråns verkställande direktör, där syftet och målet med besöket anges.

3. Efter varje besök skall byrån upprätta en rapport och skicka den till kommissionen och den berörda medlemsstaten.

Artikel 4

Öppenhet och skydd av information

1. Byrån skall tillämpa principerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar(9), när den behandlar ansökningar om tillgång till de handlingar som den innehar.

2. Byrån får på eget initiativ kommunicera på de områden som ingår i dess uppdrag. Den skall särskilt se till att allmänheten och alla berörda parter snabbt får objektiv, tillförlitlig och lättbegriplig information om dess arbete.

3. Styrelsen skall fastställa de interna regler som är nödvändiga för tillämpningen av punkterna 1 och 2.

4. Den information som kommissionen och byrån samlar in i enlighet med denna förordning skall omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter(10).

KAPITEL II

BYRÅNS ORGANISATION OCH VERKSAMHET

Artikel 5

Rättslig status, regionala centrum

1. Byrån skall vara ett gemenskapsorgan. Den skall vara en juridisk person.

2. Byrån skall i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Den skall särskilt kunna förvärva och avyttra lös och fast egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

3. På begäran från kommissionen och med samtycke från de berörda medlemsstaterna får styrelsen besluta att inrätta de regionala centrum som byrån behöver för att kunna utföra de arbetsuppgifter avseende övervakning av navigation och sjötrafik som anges i direktiv 2002/59/EG.

4. Byrån skall företrädas av den verkställande direktören.

Artikel 6

Personal

1. Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och bestämmelser som antagits gemensamt av Europeiska gemenskapernas institutioner för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren skall gälla för byråns personal. Styrelsen skall i samförstånd med kommissionen utfärda nödvändiga tillämpningsföreskrifter.

2. Om inte annat föreskrivs i artikel 16, skall byrån, när det gäller dess egen personal, utöva de befogenheter som enligt tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda tillkommer tillsättningsmyndigheten.

3. Byråns personal skall bestå av tjänstemän som utsetts eller avdelats temporärt av kommissionen eller medlemsstaterna och av andra anställda som vid behov skall anställas av byrån för att fullgöra dess uppgifter.

Artikel 7

Privilegier och immunitet

Byrån och dess personal skall omfattas av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier.

Artikel 8

Ansvar

1. Byråns avtalsrättsliga ansvar skall regleras av den lagstiftning som är tillämplig på avtalet i fråga.

2. Domstolen skall vara behörig att träffa avgöranden på grundval av skiljedomsklausuler i de avtal som ingåtts av byrån.

3. Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar skall byrån, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar, ersätta skada som orsakats av dess enheter eller av dess anställda under tjänsteutövning.

4. Domstolen skall vara behörig att avgöra tvister om sådant skadestånd som avses i punkt 3.

5. De anställdas personliga ansvar gentemot byrån skall regleras av bestämmelserna i de tjänsteföreskrifter eller de anställningsvillkor som gäller för dem.

Artikel 9

Språk

1. Bestämmelserna i förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen(11) skall gälla för byrån.

2. De översättningar som krävs för byråns arbete skall utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ.

Artikel 10

Styrelsens inrättande och dess befogenheter

1. En styrelse inrättas härmed för byrån.

2. Styrelsen skall

a) utnämna den verkställande direktören i enlighet med artikel 16,

b) senast den 30 april varje år anta byråns allmänna rapport för föregående år och skicka den till medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet och kommissionen,

c) inom ramen för utarbetandet av arbetsprogrammet behandla ansökningar från medlemsstater om tekniskt stöd enligt artikel 2 c ii,

d) senast den 31 oktober varje år, efter att ha beaktat kommissionens yttrande, anta byråns arbetsprogram för det kommande året och skicka det till medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

Detta arbetsprogram skall antas utan att det påverkar gemenskapens årliga budgetförfarande. Om kommissionen inom 15 dagar från den tidpunkt då arbetsprogrammet antagits meddelar att den inte samtycker till det antagna arbetsprogrammet, skall styrelsen behandla det igen och inom två månader, vid den andra behandlingen, anta det eventuellt ändrade arbetsprogrammet, antingen med två tredjedels majoritet, inbegripet kommissionens företrädare, eller med enhällighet bland medlemsstaternas företrädare,

e) anta byråns slutliga budget innan räkenskapsåret börjar och vid behov anpassa den till gemenskapens bidrag och byråns övriga intäkter,

f) utarbeta förfaranden för de beslut som skall fattas av den verkställande direktören,

g) fastställa riktlinjer för de besök som skall genomföras enligt artikel 3,

h) utföra de av sina åligganden som hör samman med byråns budget i enlighet med artiklarna 18, 19 och 21,

i) ha disciplinär bestämmanderätt över den verkställande direktören och de enhetschefer som avses i artikel 15.3,

j) fastställa sin arbetsordning.

Artikel 11

Styrelsens sammansättning

1. Styrelsen skall bestå av en företrädare för varje medlemsstat och fyra företrädare för kommissionen samt av fyra yrkesverksamma personer som kommissionen utsett inom de mest berörda sektorerna, vilka personer inte skall ha rösträtt.

Styrelseledamöter skall utses på grundval av relevant erfarenhet och sakkunskap inom området för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg.

2. Varje medlemsstat och kommissionen skall utse sina företrädare i styrelsen samt en suppleant, som skall företräda ledamoten i dennes frånvaro.

3. Mandatperioden skall vara fem år. Mandatet kan förnyas en gång.

4. I förekommande fall skall deltagande av företrädare för tredje land och villkoren för detta fastställas genom de förfaranden som avses i artikel 17.2.

Artikel 12

Styrelsens ordförande

1. Styrelsen skall utse en ordförande och en vice ordförande bland sina ledamöter. Vice ordföranden skall automatiskt ersätta ordföranden om denne är förhindrad att fullgöra sina åligganden.

2. Mandatperioden för ordföranden och vice ordföranden skall vara tre år och skall upphöra om uppdraget som styrelseledamot upphör. Mandatet skall kunna förnyas en gång.

Artikel 13

Sammanträden

1. Styrelsens ordförande skall sammankalla till styrelsens sammanträden.

2. Byråns verkställande direktör skall delta i överläggningarna.

3. Styrelsen skall hålla två ordinarie sammanträden per år. Den skall dessutom sammanträda på initiativ av ordföranden eller på begäran av kommissionen eller en tredjedel av medlemsstaterna.

4. Styrelsen får, om det är fråga om konfidentiella uppgifter eller intressekonflikter, besluta att ta upp särskilda frågor på sin dagordning utan närvaro av de ledamöter som har utsetts i sin egenskap av yrkesverksamma personer från de mest berörda sektorerna. Närmare regler för tillämpningen av denna bestämmelse får fastställas i arbetsordningen.

5. Styrelsen får bjuda in alla personer vars åsikter kan vara av intresse att delta som observatörer vid sammanträdena.

6. Styrelseledamöterna får, med förbehåll för bestämmelserna i arbetsordningen, biträdas av rådgivare eller experter.

7. Styrelsens sekretariat skall tillhandahållas av byrån.

Artikel 14

Röstning

1. Styrelsen skall fatta sina beslut med två tredjedelars majoritet av alla ledamöter som har rösträtt.

2. Varje ledamot skall ha en röst. Den verkställande direktören får inte rösta.

I en ledamots frånvaro skall suppleanten ha rätt att utöva dennes rösträtt.

3. Röstningsförfarandena skall fastställas utförligare i arbetsordningen, särskilt villkoren för en ledamot att agera på en annan ledamots vägnar.

Artikel 15

Den verkställande direktörens arbetsuppgifter och befogenheter

1. Byrån skall ledas av den verkställande direktören, som skall vara fullständigt oavhängig i sin tjänsteutövning, utan att det påverkar kommissionens och styrelsens respektive befogenheter.

2. Den verkställande direktören skall ha följande arbetsuppgifter och befogenheter:

a) Han/hon skall utarbeta arbetsprogrammet och lägga fram det för styrelsen efter samråd med kommissionen. Han/hon skall vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra programmet. Han/hon skall besvara alla ansökningar om stöd från någon medlemsstat i enlighet med artikel 10.2 c eller från kommissionen.

b) Han/hon skall efter att ha hört kommissionen besluta om genomförandet av sådana besök som avses i artikel 3, i enlighet med de riktlinjer som fastställts av styrelsen i enlighet med artikel 10.2 g.

c) Han/hon skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att byrån fungerar i enlighet med bestämmelserna i denna förordning, bl.a. genom att anta anvisningar för den interna administrationen och offentliggöra meddelanden.

d) Han/hon skall organisera ett effektivt övervakningssystem för att kunna jämföra byråns resultat med verksamhetens mål. På grundval därav skall den verkställande direktören varje år utarbeta ett utkast till allmän rapport och lägga fram det för styrelsen. Han/hon skall fastställa förfaranden för regelbunden utvärdering baserade på erkända branschnormer.

e) Han/hon skall utöva de befogenheter i förhållande till personalen som anges i artikel 6.2.

f) Han/hon skall göra beräkningar av byråns intäkter och utgifter i enlighet med artikel 18 och genomföra budgeten i enlighet med artikel 19.

3. Den verkställande direktören får biträdas av en eller flera enhetschefer. Om den verkställande direktören är frånvarande eller har förhinder, skall han/hon ersättas av någon av enhetscheferna.

Artikel 16

Utnämning av verkställande direktör

1. Byråns verkställande direktör skall utnämnas av styrelsen på grundval av meriter, dokumenterad skicklighet i förvaltning och ledarskap samt kompetens och erfarenheter som är relevanta för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg. Styrelsen skall fatta sitt beslut med fyra femtedels majoritet av alla ledamöter som har rösträtt. Kommissionen får föreslå en eller flera kandidater.

Den verkställande direktören kan avsättas av styrelsen enligt samma förfarande.

2. Den verkställande direktörens mandatperiod skall vara fem år. Mandatet får förnyas en gång.

Artikel 17

Tredje lands deltagande

1. Tredjeländer får delta i byråns arbete, om de genom avtal med Europeiska gemenskapen har antagit och tillämpar gemenskapslagstiftningen inom området för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg.

2. Inom ramen för dessa avtal skall förfaranden utarbetas genom vilka bl.a. skall fastställas karaktären och omfattningen av de detaljerade bestämmelserna för dessa länders deltagande i byråns arbete, inbegripet bestämmelser om ekonomiska bidrag och personal.

KAPITEL III

FINANSIELLA KRAV

Artikel 18

Budget

1. Byråns intäkter skall bestå av

a) bidrag från gemenskapen,

b) eventuella bidrag från de tredjeländer som deltar i byråns arbete i enlighet med artikel 17,

c) avgifter för publikationer, utbildning och/eller andra tjänster som byrån tillhandahåller.

2. Byråns utgifter skall omfatta kostnader för personal, administration, infrastruktur och drift.

3. Den verkställande direktören skall göra en beräkning av byråns intäkter och utgifter för påföljande budgetår och överlämna denna till styrelsen tillsammans med en tjänsteförteckning.

4. Intäkter och utgifter skall balansera varandra.

5. Styrelsen skall senast den 30 april varje år anta ett budgetförslag, tillsammans med ett preliminärt arbetsprogram, och överlämna det till kommissionen och de tredjeländer som deltar i byråns arbete i enlighet med artikel 17.

På grundval av detta budgetförslag skall kommissionen fastställa motsvarande beräkningar i det preliminära förslag till Europeiska unionens allmänna budget som den skall förelägga rådet enligt artikel 272 i fördraget. Ramarna för gemenskapens godkända budgetprognos för de kommande åren måste iakttas.

6. När budgetmyndigheten har antagit Europeiska unionens allmänna budget, skall styrelsen anta byråns budget och slutliga arbetsprogram och vid behov anpassa dem till gemenskapens bidrag. Den skall utan dröjsmål överlämna dem till kommissionen, budgetmyndigheten och de tredjeländer som deltar i byråns arbete.

Artikel 19

Genomförande och kontroll av budgeten

1. Den verkställande direktören skall genomföra byråns budget.

2. Kontroll av byråns åtaganden, betalningar av alla utgifter samt kontroll av alla intäkters existens och inkassering av alla intäkter skall utföras av kommissionens styrekonom.

3. Den verkställande direktören skall senast den 31 mars varje år översända utförliga räkenskaper över intäkter och utgifter under föregående räkenskapsår till kommissionen, styrelsen och revisionsrätten.

Revisionsrätten skall granska räkenskaperna i enlighet med artikel 248 i fördraget. Den skall årligen offentliggöra en rapport om byråns verksamhet.

4. Europaparlamentet skall på styrelsens rekommendation bevilja byråns verkställande direktör ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten.

Artikel 20

Bekämpning av bedrägeri

1. För bekämpning av bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet skall bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 tillämpas utan begränsning när det gäller byrån.

2. Byrån skall ansluta sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 om interna utredningar som utförs av OLAF och skall utan dröjsmål utfärda lämpliga föreskrifter, som skall gälla all dess personal.

3. I beslut om finansiering samt i de avtal om och instrument för genomförande som ingåtts till följd av dessa beslut skall det uttryckligen föreskrivas att revisionsrätten och OLAF vid behov skall få utföra kontroller på plats hos dem som mottagit anslag från byrån och hos de ombud som fördelat dessa anslag.

Artikel 21

Finansiella bestämmelser

Styrelsen skall, efter att ha mottagit kommissionens godkännande och revisionsrättens yttrande, anta byråns budgetförordning. I denna budgetförordning skall det särskilt anges vilket förfarande som skall användas vid utarbetandet och genomförandet av byråns budget i enlighet med artikel 142 i budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(12).

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 22

Utvärdering

1. Senast fem år efter det att byrån inlett sin verksamhet skall styrelsen beställa en oberoende extern utvärdering av förordningens tillämpning. Kommissionen skall tillhandahålla byrån all den information som denna anser sig behöva för att kunna genomföra denna utvärdering.

2. I utvärderingen skall det bedömas i vilken utsträckning förordningen, byrån och dess arbetsmetoder bidragit till att etablera en hög sjösäkerhetsnivå och en hög nivå på förhindrandet av förorening från fartyg. Styrelsen skall utarbeta särskilda riktlinjer i samförstånd med kommissionen och efter samråd med de berörda parterna.

3. Styrelsen skall ta emot utvärderingen och utfärda rekommendationer till kommissionen om hur förordningen, byrån och dess arbetsmetoder eventuellt bör ändras. Utvärderingsresultatet och rekommendationerna skall överlämnas av kommissionen till Europaparlamentet och rådet samt offentliggöras.

Artikel 23

Inledande av byråns verksamhet

Byrån skall vara verksam senast tolv månader efter det att förordningen trätt i kraft.

Artikel 24

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 27 juni 2002.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

M. Arias Cañete

Ordförande

(1) EGT C 120 E, 24.4.2001, s. 83 och

EGT C 103 E, 30.4.2002, s. 184.

(2) EGT C 221, 7.8.2001, s. 64.

(3) EGT C 357, 14.12.2001, s. 1.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 14 juni 2001 (EGT C 53 E, 28.2.2002, s. 312), rådets gemensamma ståndpunkt av den 7 mars 2002 (EGT C 119 E, 22.5.2002, s. 27) och Europaparlamentets beslut av den 12 juni 2002. Rådets beslut av den 25 juni 2002.

(5) Se sidan 10 i detta nummer av EGT.

(6) EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

(7) EGT L 136, 31.5.1999, s. 15.

(8) EGT L 157, 7.7.1995, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/106/EG (EGT L 19, 22.1.2002, s. 17).

(9) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(10) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(11) EGT 17, 6.10.1958, s. 385/58. Förordningen senast ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

(12) EGT L 356, 31.12.1977, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001 (EGT L 111, 20.4.2001, s. 1).

Top