EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1251

Kommissionens förordning (EG) nr 1251/2002 av den 11 juli 2002 om undantag från förordning (EEG) nr 1915/83 om vissa tillämpningsföreskrifter som rör redovisning för fastställande av inkomster i jordbruksföretag

OJ L 183, 12.7.2002, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1251/oj

32002R1251

Kommissionens förordning (EG) nr 1251/2002 av den 11 juli 2002 om undantag från förordning (EEG) nr 1915/83 om vissa tillämpningsföreskrifter som rör redovisning för fastställande av inkomster i jordbruksföretag

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 183 , 12/07/2002 s. 0009 - 0009


Kommissionens förordning (EG) nr 1251/2002

av den 11 juli 2002

om undantag från förordning (EEG) nr 1915/83 om vissa tillämpningsföreskrifter som rör redovisning för fastställande av inkomster i jordbruksföretag

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning nr 79/65/EEG av den 15 juni 1965 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska ekonomiska gemenskapen(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1256/97(2), särskilt artikel 6 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 3 i kommissionens förordning (EEG) nr 1915/83(3) skall sambandsorganet överlämna alla företagsredovisningar till kommissionen senast nio månader efter utgången av det räkenskapsår till vilket de hör, och iakttagandet av tidsfristen är ett villkor för erhållande av det standardarvode som avses i artikel 5 i förordningen.

(2) Nyligen genomförda ändringar av kommissionens förordning (EEG) nr 2237/77(4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1837/2001(5), om ändring av kommissionens förordning nr 118/66/EEG(6) om den företagsredovisning som skall användas för fastställande av jordbruksföretagens inkomstförhållanden, tillsammans med olika djursjukdomar i vissa medlemsstater har gjort det mycket svårt för sambandsorganen att iaktta denna tidsfrist för räkenskapsåren 2000-2001. När dessa omständigheter tas i beaktande är det lämpligt att föreskriva att tiden förlängs för överlämnande av uppgifter för dessa räkenskapsår till kommissionen.

(3) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för gemenskapens informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från första och andra styckena i artikel 3 i förordning (EEG) nr 1915/83 skall för räkenskapsåren 2000 och 2001 tiden för att överlämna företagsredovisningarna vara 22 månader.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 juli 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT 109, 23.6.1965, s. 1859/65.

(2) EGT L 174, 2.7.1997, s. 7.

(3) EGT L 190, 14.7.1983, s. 25.

(4) EGT L 263, 17.10.1977, s. 1.

(5) EGT L 255, 24.9.2001, s. 1.

(6) EGT 148, 10.8.1966, s. 2701/66.

Top