EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0545

2002/545/EG: Kommissionens beslut av den 5 juli 2002 om genomförande av ett vaccinationsprogram avseende bluetongue i Italien och inköp av vaccinet [delgivet med nr K(2002) 2525]

OJ L 177, 6.7.2002, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/545/oj

32002D0545

2002/545/EG: Kommissionens beslut av den 5 juli 2002 om genomförande av ett vaccinationsprogram avseende bluetongue i Italien och inköp av vaccinet [delgivet med nr K(2002) 2525]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 177 , 06/07/2002 s. 0023 - 0024


Kommissionens beslut

av den 5 juli 2002

om genomförande av ett vaccinationsprogram avseende bluetongue i Italien och inköp av vaccinet

[delgivet med nr K(2002) 2525]

(Endast den italienska texten är giltig)

(2002/545/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2000/75/EG [1] om fastställande av särskilda bestämmelser om åtgärder för bekämpning och utrotning av bluetongue, särskilt artikel 9.2 i detta,

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet [2], senast ändrat genom rådets beslut 2001/572/EG [3], särskilt artikel 3.3 och 3.5 i detta, och

av följande skäl:

(1) Under 2000 rapporterades utbrott av bluetongue i de italienska regionerna Sardinien, Sicilien och Kalabrien.

(2) Under 2001 återkom sjukdomen till dessa områden och nådde i norr de tidigare icke drabbade områdena Toscana och Latium.

(3) Förlusterna till följd av de båda tidigare utbrotten kan uppskattas till ca 300000 får.

(4) De italienska myndigheterna sköt upp det vaccinationsprogram som skulle ha genomförts 2001.

(5) 2002 är Italien redo att inleda vaccinationsprogrammet i alla drabbade områden samt närliggande områden.

(6) Syftet med programmet är att förhindra att ännu fler får dör och att sjukdomen sprids till övriga delar av gemenskapen; detta skall åstadkommas genom att man förhindrar virusets spridning i den skyddszon som upprättats runt utbrotten.

(7) Utöver vaccinet från kommissionen och det som köpts direkt av Italien behövs för 2002 års vaccinationsprogram ytterligare 4200000 doser monovalent 2 och 2300000 doser monovalent 9.

(8) Hittills har det inte framställts något vaccin mot bluetongue av läkemedelsföretagen i medlemsstaterna, och Onderstepoort-laboratoriet i Sydafrika är det enda laboratoriet som kan framställa denna typ av vaccin.

(9) Det italienska institutet Teramo (IZS) kommer dock inom kort att kunna för första gången i Europa framställa ett vaccin av typen monovalent serotyp 9, som kan användas i stället för det sydafrikanska vaccinet.

(10) Enligt artikel 3.2 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 [4] skall veterinära åtgärder och växtskyddsåtgärder som vidtas i enlighet med gemenskapens bestämmelser finansieras av garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket. Med tanke på ekonomistyrningen bör artiklarna 8 och 9 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 tillämpas.

(11) Finansiellt stöd från gemenskapen skall beviljas på villkor att de åtgärder som planeras genomförs effektivt, och på villkor att myndigheterna lämnar ut alla nödvändiga uppgifter inom den tid som har fastställts.

(12) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Italien skall under 2002 genomföra och avsluta ett vaccinationsprogram avseende bluetongue i följande områden:

- Hela Sardinien, Kalabrien, Sicilien och Basilicata.

- I Kampanien, hela provinsen Salerno och ett 20 km brett band längs kusten av provinserna Caserta och Neapel.

- I Apulien, hela provinserna Lecce, Brindisi och Taranto.

- I Latium, en cirkel med en radie på 20 km runt platser där viruset spårats i provinserna Rom och Viterbo samt ett 20 km brett band längs kusten i provinserna Latina och Frosinone.

- I Toscana, en cirkel med en radie på 20 km runt platser där viruset spårats i provinserna Grosseto och Siena samt ett 20 km brett band längs kusten i provinserna Massa Carrara, Lucca, Pisa och Livorno.

Artikel 2

För att det program som avses i artikel 1 skall kunna genomföras skall gemenskapen bekosta inköp av 4200000 doser monovalent vaccin av serotyp 2 och 2300000 doser monovalent vaccin av serotyp 9 för Italiens räkning.

Artikel 3

Den maximala kostnaden för de åtgärder som avses i artikel 2 får uppgå till högst 700000 euro.

Artikel 4

Kommissionen får i samarbete med behöriga nationella myndigheter utföra inspektioner på plats för att kontrollera att programmet har genomförts.

Kommissionen skall informera medlemsstaterna om resultatet av dessa inspektioner.

Artikel 5

Gemenskapens finansiella bidrag till den kampanj som avses i artikel 1 skall beviljas under förutsättning att

a) den berörda medlemsstaten sätter i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att genomföra programmet,

b) den berörda medlemsstaten senast den 31 juli 2002 överlämnar en slutlig rapport om programmets tekniska genomförande med bilagda verifikationer om kostnaderna och de resultat som uppnåtts,

c) programmet genomförs effektivt och att gemenskapens veterinärlagstiftning har respekterats.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till Republiken Italien.

Utfärdat i Bryssel den 5 juli 2002.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

[1] EGT L 327, 22.12.2000, s. 74.

[2] EGT L 224, 18.8.1990, s. 19.

[3] EGT L 203, 28.7.2001, s. 16.

[4] EGT L 160, 26.6.1999, s. 103.

--------------------------------------------------

Top