EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0881

Rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan

OJ L 139, 29.5.2002, p. 9–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 001 P. 294 - 307
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 001 P. 294 - 307
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 001 P. 294 - 307
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 001 P. 294 - 307
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 001 P. 294 - 307
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 001 P. 294 - 307
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 001 P. 294 - 307
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 001 P. 294 - 307
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 001 P. 294 - 307
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 189 - 202
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 189 - 202
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 002 P. 34 - 47

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj

32002R0881

Rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 139 , 29/05/2002 s. 0009 - 0022


Rådets förordning (EG) nr 881/2002

av den 27 maj 2002

om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60, 301 och 308 i detta,

med beaktande av gemensam ståndpunkt 2002/402/GUSP om restriktiva åtgärder mot Usama bin Ladin, medlemmar av al-Qaida-organisationen, talibanerna och andra personer, grupper, företag och enheter associerade med dem och om upphävande av de gemensamma ståndpunkterna 96/746/GUSP, 1999/727/GUSP, 2001/154/GUSP och 2001/771/GUSP(1),

med beaktande av kommissionens förslag(2),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) FN:s säkerhetsråd antog den 16 januari 2002 resolution 1390(2002), i vilken det anger att talibanerna underlåtit att tillmötesgå de krav som säkerhetsrådet ställt i ett antal tidigare resolutioner och i vilken talibanerna fördöms för att de låtit Afghanistan användas som bas för utbildning av terrorister och terroristverksamhet samt i vilken nätverket al-Qaida och andra därmed associerade terroristgrupper också fördöms för sina terroristhandlingar och för att de förstört egendom.

(2) Säkerhetsrådet beslutade bland annat att det flygförbud och vissa exportrestriktioner som i enlighet med dess resolutioner 1267(1999) och 1333(2000) införts med avseende på Afghanistan bör upphävas och att räckvidden av den frysning av tillgångar och av det förbud att göra tillgångar tillgängliga som införts i kraft av dessa resolutioner bör anpassas. Det beslutade också att förbudet att tillhandahålla vissa tjänster med koppling till militär verksamhet skulle tillämpas med avseende på talibanerna och organisationen al-Qaida. I enlighet med punkt 3 i resolution 1390(2002) kommer säkerhetsrådet att se över dessa åtgärder tolv månader efter det att resolutionen antagits och då antingen låta åtgärderna fortsätta eller besluta att de skall förbättras.

(3) Säkerhetsrådet påminde i detta sammanhang om skyldigheten att till fullo genomföra dess resolution 1373(2001) såväl med avseende på talibanerna och medlemmarna i organisationen al-Qaida som med avseende på med dem associerade personer som hjälpt till att finansiera, planera, underlätta, förbereda eller genomföra terroristhandlingar.

(4) Dessa åtgärder ligger inom fördragets tillämpningsområde, och det är därför, särskilt i syfte att undvika snedvridning av konkurrensen, nödvändigt med gemenskapslagstiftning för att genomföra säkerhetsrådets relevanta beslut på gemenskapens territorium. Detta territorium anses i denna förordning omfatta de av medlemsstaternas territorier på vilka fördraget är tillämpligt, på de villkor som anges i fördraget.

(5) För att skapa största möjliga rättssäkerhet inom gemenskapen bör det offentliggöras namn på och andra relevanta uppgifter om fysiska eller juridiska personer, grupper eller enheter vilkas tillgångar bör frysas i enlighet med beslut av FN:s myndigheter och det bör fastställas ett förfarande inom gemenskapen för ändring av dessa förteckningar.

(6) Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör vid behov ha befogenhet att se till att denna förordning efterlevs.

(7) FN:s behöriga sanktionskommitté får enligt säkerhetsrådets resolution 1267(1999) bevilja undantag av humanitära skäl från frysningen av tillgångar. Det bör därför fastställas bestämmelser för att göra sådana undantag tillämpliga i hela gemenskapen.

(8) Det är lämpligt att kommissionen bemyndigas att ändra bilagorna till denna förordning på grundval av relevanta anmälningar eller uppgifter från, alltefter omständigheterna, FN:s säkerhetsråd, FN:s behöriga sanktionskommitté eller medlemsstaterna.

(9) Kommissionen och medlemsstaterna bör underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och om andra relevanta uppgifter som de förfogar över med anknytning till denna förordning, och de bör samarbeta med FN:s behöriga sanktionskommitté, bl.a. genom att förse den med information.

(10) Medlemsstaterna bör fastställa regler för vilka påföljder som skall tillämpas vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning samt se till att dessa regler tillämpas. Påföljderna måste vara effektiva, proportionella och avskräckande.

(11) Det är med hänsyn till att frysningen av tillgångar måste anpassas nödvändigt att se till att påföljder för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning kan tillämpas från och med den dag då förordningen träder i kraft.

(12) Mot bakgrund av de åtgärder som infördes genom resolution 1390(2002) är det nödvändigt att anpassa de åtgärder som infördes i gemenskapen genom att upphäva rådets förordning (EG) nr 467/2001(4) och anta en ny förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. Penningmedel: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag inbegripet men inte begränsat till kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument; inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser; börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis, derivatkontrakt; räntor, utdelningar eller annan inkomst från eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar; krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden; remburser, fraktsedlar, pantförskrivningar samt sådana dokument som utgör bevis på andelar i penningmedel eller finansiella medel och varje annat exportfinansieringsinstrument.

2. Ekonomiska resurser: tillgångar av alla slag, både materiella och immateriella, lösa och fasta, som inte är penningmedel men som kan användas till att erhålla penningmedel, varor eller tjänster.

3. Frysning av penningmedel: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning eller hantering av penningmedel på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art eller bestämmelse eller till annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja penningmedlen, inbegripet portföljförvaltning.

4. Frysning av ekonomiska resurser: förhindrande av att de på något sätt används för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster, inbegripet men inte begränsat till försäljning, uthyrning eller inteckning av dem.

Artikel 2

1. Alla de penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör eller innehas av en fysisk eller juridisk person, en grupp eller en enhet som har angivits av sanktionskommittén och förtecknas i bilaga I skall frysas.

2. Inga penningmedel får direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller till förmån för en fysisk eller juridisk person, en grupp eller en enhet som har angivits av sanktionskommittén och förtecknas i bilaga I.

3. Inga ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller till förmån för en fysisk eller juridisk person, en grupp eller en enhet som har angivits av sanktionskommittén och förtecknas i bilaga I, så att det därigenom blir möjligt för en sådan person, grupp eller enhet att erhålla penningmedel, varor eller tjänster.

Artikel 3

Utan att det påverkar medlemsstaternas befogenheter vid utövandet av den offentliga makten skall det vara förbjudet att direkt eller indirekt bevilja, sälja, tillhandahålla eller överföra teknisk rådgivning, tekniskt stöd eller utbildning med anknytning till militär verksamhet - särskilt utbildning och stöd med anknytning till tillverkning, underhåll och användning av vapen och vapenrelaterad materiel av alla slag - till alla fysiska och juridiska personer, grupper och enheter som angivits av sanktionskommittén och förtecknas i bilaga I.

Artikel 4

1. Det skall vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt kringgå artikel 2 eller att främja sådana transaktioner som avses i artikel 3.

2. Varje uppgift om att bestämmelserna i denna förordning kringgås eller har kringgåtts skall anmälas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och, direkt eller via dessa behöriga myndigheter, till kommissionen.

Artikel 5

1. Utan att det påverkar tillämpliga regler om rapportering, konfidentialitet och tystnadsplikt och artikel 284 i fördraget skall fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a) omedelbart tillhandahålla alla uppgifter som skulle kunna underlätta efterlevnaden av denna förordning, t.ex. uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 2, till de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga II, där de är bosatta eller belägna, och, direkt eller via dessa behöriga myndigheter, till kommissionen.

Särskilt skall tillgängliga uppgifter tillhandahållas om sådana penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser som under de sex månaderna före ikraftträdandet av denna förordning tillhört eller stått under kontroll av de personer som angivits av sanktionskommittén och förtecknas i bilaga I.

b) samarbeta med de behöriga myndigheter som förtecknas i bilaga II vid alla kontroller av sådana uppgifter.

2. De uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får användas endast i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

3. Alla ytterligare uppgifter som kommissionen mottar direkt skall göras tillgängliga för de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Artikel 6

Frysning av penningmedel och andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser i god tro om att en sådan åtgärd är i enlighet med denna förordning skall inte medföra ansvarsskyldighet av något slag för den fysiska eller juridiska person, grupp eller enhet som genomför frysningen, eller för individer som innehar ledningsfunktioner eller är anställda i den juridiska personen, gruppen eller enheten i fråga, om det inte påvisas att frysningen har skett på grund av oaktsamhet.

Artikel 7

1. Kommissionen skall ha befogenhet

- att ändra eller komplettera bilaga I på grundval av avgöranden som fattas av Förenta nationernas säkerhetsråd eller sanktionskommittén, och

- ändra bilaga II på grundval av den information som medlemsstaterna givit.

2. Utan att det påverkar medlemsstaternas rättigheter och skyldigheter enligt Förenta nationernas stadga skall kommissionen upprätthålla alla förbindelser med sanktionskommittén som behövs för att denna förordning skall kunna tillämpas effektivt.

Artikel 8

Kommissionen och medlemsstaterna skall omedelbart underrätta varandra om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning samt lämna varandra den i samband med förordningen relevanta information som de förfogar över, särskilt uppgifter som mottagits i enlighet med artikel 5 samt uppgifter om överträdelser, problem med verkställigheten eller domar som avkunnats av nationella domstolar.

Artikel 9

Denna förordning skall tillämpas utan hinder av rättigheter eller skyldigheter som följer av internationella överenskommelser som undertecknats eller avtal som ingåtts eller licenser eller tillstånd som beviljats före ikraftträdandet av denna förordning.

Artikel 10

1. Varje medlemsstat skall avgöra vilka påföljder som skall tillämpas vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning. Dessa påföljder skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2. I avvaktan på att sådan lagstiftning vid behov antas skall vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning de påföljder tillämpas som medlemsstaterna fastställt i enlighet med artikel 13 i förordning (EG) nr 467/2001.

3. Varje medlemsstat skall vara ansvarig för att inleda ett förfarande mot varje fysisk eller juridisk person, grupp eller enhet under dess jurisdiktion som överträtt något av de förbud som föreskrivs i denna förordning.

Artikel 11

Denna förordning skall tillämpas

- inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,

- ombord på varje flygplan och varje fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

- på annan plats på varje person som är medborgare i en medlemsstat,

- på varje juridisk person, grupp eller enhet som har bildats eller instiftats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning, och

- på varje juridisk person, grupp eller enhet som bedriver affärsverksamhet inom gemenskapen.

Artikel 12

Förordning (EG) nr 467/2001 skall upphöra att gälla.

Artikel 13

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 maj 2002.

På rådets vägnar

M. Arias Cañete

Ordförande

(1) Se sidan 4 i detta nummer av EGT.

(2) Förslag av den 6 mars 2002 (ännu ej publicerat i Officiella tidningen).

(3) Yttrande avgivet den 11 april 2002 (ännu ej publicerat i Officiella tidningen).

(4) EGT L 67, 9.3.2001, s. 1.

BILAGA I

Förteckning över de personer, grupper och enheter som avses i artikel 2

Juridiska personer, grupper och enheter

Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, Förenta staterna.

Abu Sayyaf Group (även känd som Al Harakat Al Islamiyya).

Afghan Support Committee (ASC), även känd som Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia och Ahya Ul Turas; kontor: huvudkontor - G. T. Road (troligen Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan.

Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, Förenade arabemiraten; PO Box 20066, Dubai, Förenade arabemiraten.

Al Qaida/Islamic Army (även känd som "The Base", Al Qaeda, Islamic Salvation Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama Bin Laden Network, Usama Bin Laden Organization).

Al Rashid Trust (även känd som Al-Rasheed Trust):

- Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan;

- Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan;

- Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan;

- Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan;

- Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan;

- Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan;

- Verksamhet i Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif;

- Verksamhet även i Kosovo och Tjetjenien.

Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (tidigare känt som Al Taqwa Trade, Property and Industry) (tidigare känt som Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (tidigare känt som Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia.

Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, Förenta staterna.

Al-Barakaat, Mogadishu, Somalia; Dubai, Förenade arabemiraten.

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (även känd som Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somalia; Bossasso, Somalia.

Al-Barakat Finance Group, Dubai, Förenade arabemiraten; Mogadishu, Somalia.

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, Förenade arabemiraten; Mogadishu, Somalia.

Al-Barakat Global Telecommunications (även känt som Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, Förenade arabemiraten; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia.

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (även känt som Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia.

Al-Barakat International (även känt som Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Förenade arabemiraten.

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Förenade arabemiraten.

Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen.

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).

Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (även känt som Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad).

Al-Nur Honey Press Shops (även känt som Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen.

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; By the Shrine Next to the Gas Station, Jamal Street, Taiz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar.

Armed Islamic Group (GIA) (även känd som Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé).

Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.

Asbat al-Ansar.

Bank Al Taqwa Limited (även känd som Al Taqwa Bank) (även känd som Bank Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahamas

Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, Förenade arabemiraten.

Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, Förenta staterna.

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Förenade arabemiraten.

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, Förenade arabemiraten; Mogadishu, Somalia.

Barakaat International Foundation, Box 4036, Spånga, Sverige; Rinkebytorget 1, 04, 163 73 Spånga, Sverige.

Barakaat International, Hällbybacken 15, 163 70 Spånga, Sverige.

Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, Förenta staterna.

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, Förenta staterna; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Kanada.

Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia; Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia.

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, Förenade arabemiraten.

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, Förenta staterna.

Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia; Dubai, Förenade arabemiraten.

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia.

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia.

Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, Förenta staterna.

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Förenade arabemiraten.

Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, Förenade arabemiraten.

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia.

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Förenade arabemiraten.

Barakat Telecommunications Company Limited (även känt som BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Nederländerna.

Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Förenade arabemiraten.

De Afghanistan Momtaz Bank.

Global Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, Förenta Staterna

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (även känt som Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen).

Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia.

Islamic Army of Aden.

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU).

Jaish-I-Momhammed (även känt som Army of Mohammed), Pakistan.

Jamyah Taawun Al-Islamia (även känt som Society of Islamic Cooperation; även känt som Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; även känt som JIT), Kandahar, Afghanistan.

Libyan Islamic Fighting Group.

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (även känt som Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Tyskland.

Nada Management Organisation S.A. (tidigare känd som Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Schweiz.

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Förenade arabemiraten.

Rabita Trust, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan.

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, Förenade arabemiraten.

Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), även känt som Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; Kontor: Pakistan och Afghanistan. Obs: Denna enhets kontor i Pakistan och Afghanistan är de enda som kommer att anges.

Salafist group for Call and Combat (GSPC) (även känt som Le Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat).

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, Förenta staterna.

Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia.

Somali Network AB, Hällbybacken 15, 163 70 Spånga, Sverige.

Wafa Humanitarian Organisation (även känt som Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Kontor i Saudiarabien, Kuwait och Förenade arabemiraten.

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Wien, Österrike.

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Schweiz.

Fysiska personer

(De poster som anges inom parentes är de som personerna hade under den tidigare talibanregimen i Afghanistan)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (förstesekreterare vid talibanernas "generalkonsulat" i Quetta)

Abd al-Hadi al-Iraqi (alias Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi).

Abdul Rahman Yasin (alias Taha, Abdul Rahman S.; alias Taher, Abdul Rahman S.; alias Yasin, Abdul Rahman Said; alias Yasin, Aboud); född den 10 april 1960, Bloomington, Indiana, Förenta staterna; socialförsäkringsnummer 156-92-9858 (Förenta staterna); pass nr 27082171 (Förenta staterna (utfärdat den 26 juni 1992 i Amman, Jordanien) eller pass nr M0887925 (Irak); amerikansk medborgare.

Abdullah Ahmed Abdullah (alias Abu Mariam; alias Al- Masri, Abu Mohamed; alias Saleh), Afghanistan; född 1963 i Egypten; egyptisk medborgare.

Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florens, Italien.

Abu Hafs the Mauritanian (alias Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Född den 1 januari 1975.

Abu Zubaydah (alias Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq). Född den 12 mars 1971 i Riyadh, Saudiarabien.

Aden, Adirisak, Skäftingebacken 8, 163 67 Spånga, Sverige, född den 1 juni 1968.

Agha, Abdul Rahman (president för militärdomstolen).

Agha, Haji Abdul Manan (alias Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan.

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (pass- och visumavdelningen).

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (minister för vallfart (hajj) och religiösa frågor).

Ahmadi, Haji M., Mullah (chef för Da Afghanistan Bank).

Ahmadulla, Qari (säkerhetsminister (underrättelseväsendet)).

Ahmed Khalfan Ghailani (alias Ahmed the Tanzanian; alias Foopie; alias Fupi; alias Ahmad, Abu Bakr; alias Ahmed, A; alias Ahmed, Abubakar; alias Ahmed, Abubakar K.; alias Ahmed, Abubakar Khalfan; alias Ahmed, Abubakary K.; alias Ahmed, Ahmed Khalfan; alias Al Tanzani, Ahmad; alias Ali, Ahmed Khalfan; alias Bakr, Abu; alias Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; alias Ghailani, Ahmed; alias Ghilani, Ahmad Khalafan; alias Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias Khabar, Abu; alias Khalfan, Ahmed; alias Mohammed, Shariff Omar); född den 14 mars 1974, den 13 april 1974, den 14 april 1974 eller den 1 augusti 1970 på Zanzibar, Tanzania; tanzanisk medborgare.

Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias Abdurehman, Ahmed Mohammed; alias Abu Fatima; alias Abu Islam; alias Abu Khadiijah; alias Ahmed Hamed; alias Ahmed The Egyptian; alias Ahmed, Ahmed; alias Al-Masri, Ahmad; alias Al-Surir, Abu Islam; alias Ali, Ahmed Mohammed; alias Ali, Hamed; alias Hemed, Ahmed; alias Shieb, Ahmed; alias Shuaib), Afghanistan; född 1965 i Egypten; egyptisk medborgare.

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (minister för vatten och elektricitet).

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (gruv- och industriminister).

Akhund, Attiqullah, Maulavi (biträdande jordbruksminister).

Akhund, Dadullah, Maulavi (minister för byggnadsverksamhet).

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (försvarsminister).

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (hälso- och sjukvårdsminister).

Akhundzada, Mohammad Sediq (biträdande minister för frågor rörande martyrer och repatriering).

Al-Hamati, Muhammad (alias Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; alias Al-Makki, Abu Asim), Yemen.

Al-Haq, Amin (alias Amin, Muhammad; alias Ah Haq, Dr. Amin; Ul-Haq, Dr. Amin). Född 1960 i provinsen Nangahar i Afghanistan.

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia.

Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvägen 21, 177 50 Järfälla, Sverige, född den 1 januari 1955.

Ali, Yusaf Ahmed, Hällbybacken 15, 163 70 Spånga, Sverige, född den 20 november 1974.

Al-Jadawi, Saqar. Född omkring 1965. Förmodas vara yemenitisk och saudisk medborgare. Medhjälpare till Usama bin Ladin.

Al-Jaziri, Abu Bakr; algerisk medborgare; adress: Peshawar, Pakistan - med koppling till Afghan Support Committee.

Al-Kadr, Ahmad Said (alias Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi). Född den 1 mars 1948 i Kairo, Egypten. Förmodas vara egyptisk och kanadensisk medborgare.

Allamuddin, Syed (andresekreterare vid talibanernas "generalkonsulat" i Peshawar).

Al-Libi Abd Al Mushin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr - med koppling till Afghan Support Committee och Revival Of Islamic Heritage Society.

Al-Qadi, Yasin (alias Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; alias Kahdi, Yasin), Jeddah, Saudiarabien.

Al-Sharif, Sa'd. Född omkring 1969 i Saudiarabien. Svåger till Usama bin Ladin och nära lierad med honom. Utpekad som chef för Usama bin Ladins finansieringsorgan.

Amin, Aminullah, Maulavi (guvernör i provinsen Saripul).

Aminzai, Shams-us-Safa (presscentret vid utrikesministeriet).

Anafi, Nazirullah, Maulavi, (handelsattaché vid talibanernas "ambassad" i Islamabad).

Anas al-Liby (alias Al-Libi, Anas; alias Al-Raghie, Nazih; alias Alraghie, Nazih Abdul Hamed; alias Al-Sabai, Anas), Afghanistan; född den 30 mars 1964 eller den 14 maj 1964 i Tripoli, Libyen; libysk medborgare

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (administrativa ärenden).

Aref, Arefullah, Mullah (biträdande finansminister).

Asem, Esmatullah, Maulavi (generalsekreterare för afghanska röda halvmånen (ARCS)).

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (biträdande minister för förebyggande av laster och främjande av dygder).

Atiqullah, Hadji Molla (biträdande minister för offentliga arbeten).

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rom, Italien.

Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (alias Awes, Shaykh Hassan Dahir), född 1935, somalisk medborgare.

Ayman Al-Zawahari (alias Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri). Operativ och militär ledare för Jihad Group. Född den 19 juni 1951 i Gize i Egypten. Pass nr 1084010 (Egypten) eller nr 19820215.

Azizirahman (tredjesekreterare vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi).

Baqi, Abdul, Maulavi (konsulatavdelningen vid utrikesministeriet).

Baqi, Abdul, Mullah (viceminister för information och kultur).

Baradar, Mullah (biträdande försvarsminister).

Bari, Abdul, Maulavi (guvernör i provinsen Helmand).

Bin Marwan, Bilal; Född 1947.

Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (alias Ayadi Shafiq, Ben Muhammad; alias Ayadi Chafik, Ben Muhammad; alias Aiadi, Ben Muhammad; alias Aiady, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Tyskland; 129 Park Road, London NW8, Förenade kungariket; 28 Chaussée de Lille, 7700 Mouscron, Belgien; Darvingasse 1/2/58-60, Wien, Österrike; Tunisien; född den 21 januari 1963 i Safais (Sfax), Tunisien.

Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Tyskland; född den 4 augusti 1958 i Aleppo, Syrien; pass nr 1310636262 (Tyskland).

Daud, Mohammad (förvaltningsattaché vid talibanernas "ambassad" i Islamabad).

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (vicepresident vid högre domstolen).

Ehsanullah, Maulavi (biträdande säkerhetsminister (underrättelseväsendet)).

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (biträdande gruv- och industriminister).

Eshaq M. (guvernör i provinsen Laghman).

Ezatullah, Maulavi (biträdande minister för planering).

Fahid Mohammed Ally Msalam (alias Al-Kini, Usama; alias Ally, Fahid Mohammed; alias Msalam, Fahad Ally; alias Msalam, Fahid Mohammed Ali; alias Msalam, Mohammed Ally; alias Musalaam, Fahid Mohammed Ali; alias Salem, Fahid Muhamad Ali); född den 19 februari 1976 i Mombasa, Kenya; kenyansk medborgare.

Faiz, Maulavi (informationsavdelningen vid utrikesministeriet).

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (biträdande handelsminister).

Fauzi, Habibullah (förstesekreterare/biträdande beskickningschef vid talibanernas "ambassad" i Islamabad).

Fazul Abdullah Mohammed (alias Abdalla, Fazul; alias Adballah, Fazul; alias Aisha, Abu; alias Al Sudani, Abu Seif; alias Ali, Fadel Abdallah Mohammed; alias Fazul, Abdalla; alias Fazul, Abdallah; alias Fazul, Abdallah Mohammed; alias Fazul, Haroon; alias Fazul, Harun; alias Haroon; alias Haroun, Fadhil; alias Harun; alias Luqman, Abu; alias Mohammed, Fazul; alias Mohammed, Fazul Abdilahi; alias Mohammed, Fouad; alias Muhamad, Fadil Abdallah); född den 25 augusti 1972, den 25 december 1974 eller den 25 februari 1974 i Moroni, Komorerna; komorisk eller kenyansk medborgare.

Ghafoor, Abdul, Maulavi (biträdande jordbruksminister).

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (handelsattaché vid talibanernas "generalkonsulat" i Karachi).

Hamdullah, Maulavi (repatrieringsattaché vid talibanernas "generalkonsulat" i Quetta).

Hamidi, Zabihullah (biträdande minister för högre utbildning).

Hamidullah, Mullah (chef för Ariana Afghan Airlines).

Hamsudin, Maulavi (guvernör i provinsen Wardak (Maidan)).

Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (biträdande utbildningsminister).

Hanif, Qari Din Mohammad (minister för planering).

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (minister för gränsfrågor).

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (biträdande gruv- och industriminister).

Haqqan, Sayyed, Maulavi, minister för administrativa ärenden.

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (biträdande minister för förebyggande av laster och främjande av dygder).

Haqqani, Moslim, Maulavi (biträdande minister för vallfart (hajj) och religiösa frågor).

Haqqani, Najibullah, Maulavi (biträdande minister för offentliga arbeten).

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (förste vice ordförande i ministerrådet, guvernör i Kandahar).

Hijazi, Riad (alias Hijazi, Raed M.; alias Al-Hawen, Abu-Ahmad; alias Almaghribi, Rashid (The Moroccan); alias Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American); alias Al-Shahid, Abu-Ahmad), Jordanien; född 1968 i Kalifornien, Förenta staterna; socialförsäkringsnr. 548-91 5411.

Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Schweiz; född den 16 juni 1938 i Damaskus, Syrien; schweizisk och tunisisk medborgare.

Homayoon, Mohammad, Eng. (biträdande minister för vatten och elektricitet).

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (biträdande minister för information och kultur (kulturfrågor)).

Hottak, M. Musa, Maulavi (biträdande minister för planering).

Huber, Albert Friedrich Armand (alias Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Switzerland, född 1927.

Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, Förenta staterna; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, Kanada.

Ibn Al-Shaykh Al-Libi.

Islam, Muhammad (guvernör i provinsen Bamiyan).

Jabbar, Abdul, Maulavi (guvernör i provinsen Baghlan).

Jalal, Noor, Maulavi (biträdande inrikesminister (administrativa ärenden)).

Jalil, Abdul, Mullah (biträdande utrikesminister).

Jama, Garad (alias Nor, Garad K.; alias Wasrsame, Fartune Ahmed), 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, Förenta staterna; 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, Förenta staterna; född den 26 juni 1974.

Jamal, Qudratullah, Maulavi (informationsminister).

Jan, Ahmad, Maulavi (guvernör i provinsen Zabol).

Janan, Mullah (guvernör i Fariab).

Jim'ale, Ahmed Nur Ali (alias Jimale, Ahmed Ali; alias Jim'ale, Ahmad Nur Ali; alias Jumale, Ahmed Nur; alias Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, Förenade arabemiraten; Mogadishu, Somalia.

Kabir, A., Maulavi (guvernör i provinsen Nangarhar).

Kabir, Abdul, Maulavi (andre vice ordförande i ministerrådet, guvernör i provinsen Nangahar, överhuvud för östra zonen).

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia.

Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (generalkonsul vid talibanernas "generalkonsulat" i Karachi).

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (guvernör i provinsen Herat).

Khaksar, Abdul Samad, Mullah (biträdande inrikesminister (säkerhetsfrågor)).

Kmalzada Shamsalah (andresekreterare vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi).

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (alias Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; alias Ahmad, Mufti Rasheed; alias Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan.

Madani, Jan Mohammad (chargé d'affaires vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi).

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (guvernör i provinsen Logar).

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dr. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Aghanistan; född 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 eller 1945; pakistansk medborgare.

Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); född den 15 april 1939 eller år 1938; pakistansk medborgare.

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah.

Manan, Mawlawi Abdul (handelsattaché vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi).

Mansour, Akhtar Mohammad (minister för civilflyg och transport).

Mansour, Mohamed (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Küsnacht, Schweiz; Zürich, Schweiz; född 1928 i Egypten eller Förenade arabemiraten.

Mansour-Fattouh, Zeinab, Zürich, Schweiz.

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (jordbruksminister).

Mati, Mohammadullah, Maulavi (minister för offentliga arbeten).

Matiullah, Mullah, Kabul Custom house.

Mazloom, Fazel M, Mullah (biträdande chef för arméstaben).

Mohammad, Akhtar, Maulavi (utbildningsattaché vid talibanernas "generalkonsulat" i Peshawar).

Mohammad, Dost, Mullah (guvernör i provinsen Ghazni).

Mohammad, Nazar, Maulavi (guvernör i provinsen Kunduz).

Mohammad, Nik, Maulavi (biträdande handelsminister).

Mohammad, Qari Din (minister för högre utbildning).

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (guvernör i provinsen Khost).

Momand, Qalamudin, Maulavi (biträdande minister för vallfartsfrågor (hajj)).

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (biträdande minister för gränsfrågor).

Motaqi, Amir Khan, Mullah (utbildningsminister).

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (finansminister).

Motmaen, Abdulhai (informations- och kulturavdelningen, Kandahar).

Muazen, Samiullah, Maulavi (vicepresident vid högre domstolen).

Muhammad Atif (alias Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir). Född 1956 i Alexandria, Egypten (eventuellt född 1951).

Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs). Troligen född 1944 i Egypten. Förmodas vara egyptisk medborgare. En av Usama bin Ladins närmaste män.

Muhammad Salah (alias Nasr Fahmi Nasr Hasanayn).

Muhsin Musa Matwalli Atwah (alias Abdel Rahman; alias Abdul Rahman; alias Al-Muhajir, Abdul Rahman; alias Al-Namer, Mohammed K.A.), Afghanistan; född den 19 juni 1964 i Egypten; egyptisk medborgare.

Mujahid, Abdul Hakim (talibanernas sändebud vid Förenta nationerna).

Murad, Abdullah, Maulavi (generalkonsul vid talibanernas "generalkonsulat" i Quetta).

Mustafa Mohamed Fadhil (alias Al Masri, Abd Al Wakil; alias Al-Nubi, Abu; alias Ali, Hassan; alias Anis, Abu; alias Elbishy, Moustafa Ali; alias Fadil, Mustafa Muhamad; alias Fazul, Mustafa; alias Hussein; alias Jihad, Abu; alias Khalid; alias Man, Nu; alias Mohammed, Mustafa; alias Yussrr, Abu); född den 23 juni 1976 i Kairo, Egypten; egyptisk eller kenyansk medborgare; kenyanskt identitetsnr 12773667; serienr 201735161.

Mustasaed, Mullah (chef för vetenskapsakademin).

Mutawakil, Abdul Wakil (utrikesminister).

Muttaqi, Amir Khan (talibanernas företrädare vid de FN-ledda samtalen).

Nada, Youssef (alias Nada, Youssef M.; alias Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italien; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Schweiz; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Schweiz; född den 17 maj 1931 eller den 17 maj 1937, i Alexandria, Egypten; tunisisk medborgare.

Naim, Mohammad, Mullah (biträdande minister för civilflyg).

Najibullah, Maulavi (generalkonsul vid talibanernas "generalkonsulat" i Peshawar).

Nomani, Hamidullah, Maulavi (hög tjänsteman vid ministeriet för högre utbildning).

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (förstesekreterare vid talibanernas "generalkonsulat" i Karachi).

Nuri, Maulavi Nurullah (guvernör i provinsen Balkh, överhuvud för norra zonen).

Nuristani, Rostam, Maulavi (biträdande minister för offentliga arbeten).

Nyazi, Manan, Mullah (guvernör i provinsen Kabul).

Omar, Mohammed, Mullah ("ledare för de troende" ("Amir ul-Mumineen")), Afghanistan.

Omari, Alhaj M. Ibrahim (biträdande minister för gränsfrågor).

Paktis, Abdul Satar, Dr (protokollavdelningen vid utrikesministeriet).

Qadeer, Abdul, general (militärattaché vid talibanernas "ambassad" i Islamabad).

Qalamuddin, Maulavi (ordförande för olympiska kommittén).

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (repatrieringsattaché vid talibanernas "ambassad" i Islamabad).

Rabbani, Mohammad, Mullah (ordförande i det styrande rådet, ordförande i ministerrådet).

Rahimi, Yar Mohammad Mullah (kommunikationsminister).

Rahmani, Arsalan, Maulavi (biträdande minister för högre utbildning).

Rahmani, M. Hasan, Mullah (guvernör i provinsen Kandahar).

Rasul, M, Mullah (guvernör i provinsen Nimroz).

Rauf, Abdul, Mullah (befälhavare för "centralkåren" ("Central Corpus")).

Razaq, Abdul, Maulavi (handelsminister).

Razaq, Abdul, Mullah (inrikesminister).

Reshad, Habibullah, Mullah (chef för undersökningsavdelningen).

Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (handelsföreträdare vid talibanernas "generalkonsulat" i Peshawar).

Sadruddin, Alhaj, Mullah (borgmästare i Kabul).

Safi, Rahmatullah, general (talibanernas företrädare i Europa).

Salek, Abdulhai, Maulavi (guvernör i provinsen Urouzgan).

Sanani, Maulavi (chef för Dar-ul-Efta).

Saqib, Noor Mohammad (president för högsta domstolen).

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (borgmästare i Kabul).

Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Född omkring 1963 i Egypten. Förmodas vara egyptisk medborgare. Ansvarig för Usama bin Ladins säkerhet.

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (vice arbets- och socialminister).

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (biträdande guvernör i provinsen Kabul).

Shafiq, M, Mullah (guvernör i provinsen Samangan).

Shaheen, Mohammad Sohail (andresekreterare vid talibanernas "ambassad" i Islamabad).

Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (biträdande utbildningsminister).

Shams-ur-Rahman, Mullah (biträdande jordbruksminister).

Sharif, Mohammad (biträdande inrikesminister).

Shaykh Sai'id (alias Mustafa Muhammad Ahmad); född I Egypten.

Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias Ahmed the Tall; alias Ally, Ahmed; alias Bahamad; alias Bahamad, Sheik; alias Bahamadi, Sheikh; alias Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; alias Swedan, Sheikh; alias Swedan, Sheikh Ahmed Salem); född den 9 april 1969 eller den 9 april 1960, i Mombasa, Kenya; kenyansk medborgare.

Shenwary, Haji Abdul Ghafar (tredjesekreterare vid talibanernas "generalkonsulat" i Karachi).

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (biträdande justitieminister).

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (tredjesekreterare vid talibanernas "ambassad" i Islamabad).

Stanekzai, Sher Abbas (biträdande hälso- och sjukvårdsminister).

Tahis, Hadji (biträdande minister för civilflyg).

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (minister för repatriering).

Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (alias Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi). Född den 15 mars 1963 i Alexandria, Egypten.

Tawana, Maulavi (guvernör i provinsen Paktia).

Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (biträdande kommunikationsminister).

Thirwat Salah Shihata (alias Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat). Född den 29 juni 1960 i Egypten.

Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); pakistansk medborgare.

Turab, Hidayatullah Abu (biträdande minister för civilflyg).

Turabi, Nooruddin, Mullah (justitieminister).

Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan; Pakistan.

Usama bin Ladin (alias Usama bin Muhammad bin Awad, alias Osama bin Ladin, alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Född den 30 juli 1957 i Jeddah, Saudiarabien. Det saudiska medborgarskapet har återkallats, numera formellt afghansk medborgare.

Uthman, Omar Mahmoud (alias Al-Filistini, Abu Qatada; alias Takfiri, Abu Umr; alias Abu Umar, Abu Omar; alias Uthman, Al-Samman; alias Umar, Abu Umar; alias Uthman, Umar; alias Abu Ismail), London, Förenade kungariket; född den 30 december 1960 eller den 13 december 1960.

Wahab, Malawi Abdul Taliban (chargé d'affaires i Riyadh).

Wahidyar, Ramatullah (biträdande minister för frågor rörande martyrer och repatriering).

Wali, Mohammad, Maulavi (minister för förebyggande av laster och främjande av dygder).

Wali, Qari Abdul (förstesekreterare vid talibanernas "generalkonsulat" i Peshawar).

Walijan, Maulavi (guvernör i provinsen Jawzjan).

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (biträdande säkerhetsminister (underrättelseväsendet)).

Waziri, M. Jawaz (FN-avdelningen vid utrikesministeriet).

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (chef för BIA).

Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistan.

Zaeef, Abdul Salam, Mullah (särskild och befullmäktigad ambassadör vid talibanernas "ambassad" i Islamabad).

Zaeef, Abdul Salam (talibanernas ambassadör i Pakistan).

Zahed, Abdul Rahman (biträdande utrikesminister).

Zahid, Mohammad, Mullah (tredjesekreterare vid talibanernas "ambassad" i Islamabad).

Zaief, Abdul Salam, Mullah (biträdande gruv- och industriminister).

Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan.

Zurmati, Maulavi Rahimullah (biträdande minister för information och kultur (publikationer).

BILAGA II

Förteckning över de behöriga myndigheter som avses i artikel 5

BELGIEN

Ministère des finances Trésorerie Avenue des Arts 30 B - 1040 Bruxelles Fax. (32-2) 233 75 18 Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques

Service Licences

60, rue Général Léman B - 1040 Bruxelles Fax. (32-2) 230 83 22 Tfn. (32-2) 206 58 11

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK - 2100 København Ø Tfn. (45) 35 46 60 00 Fax. (45) 35 46 60 01

TYSKLAND

Deutsche Bundesbank Postfach 100602 D - 60006 Frankfurt/Main Tfn. (49-69) 95 66-01 Fax. (49-69) 560 10 71

GREKLAND

Ministry of National Economy General Directorate of Economic Policy 5-7 Nikis Street GR - 101 80 Athens Tfn. (30-10) 333 27 81-2 Fax. (30-10) 333 28 10, 333 27 93 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής Νίκης 5-7 GR - 101 80 Αθήνα Tηλ. (30-10) 333 27 81-2 Φάξ.: (00-30-10) 333 28 10/333 27 93

SPANIEN

Dirección General de Comercio Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Economía Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tfn. (34) 913 49 39 83 Fax. (34) 913 49 35 62 Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía Paseo del Prado, 6 E - 28014 Madrid Tfn. (34) 912 09 95 11 Fax. (34) 912 09 96 56

FRANKRIKE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy F - 75572 Paris Cedex 12 Tfn. (33-1) 44 87 17 17 Fax. (33-1) 53 18 36 15

IRLAND

Central Bank of Ireland Financial Markets Department PO Box 559 Dame Street Dublin 2 Ireland Tfn. (353-1) 671 66 66 Department of Foreign Affairs Bilateral Economic Relations Division 76-78 Harcourt Street Dublin 2 Ireland Tfn. (353-1) 408 24 92

ITALIEN

Ministero dell'Economia e delle Finanze Comitato di sicurezza finanziaria Via XX Settembre 97 I - 00187 Roma Email: csf@tesoro.it Tfn. (39 06) 4 761 39 21 Fax. (39 06) 4 761 39 32

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense Direction des relations économiques internationales BP 1602 L - 1016 Luxembourg Tfn. (352) 478-1 ou 478-2350 Fax. (352) 22 20 48 Ministère des finances 3, rue de la Congrégation L - 1352 Luxembourg Tfn. (352) 478-2712 Fax. (352) 47 52 41

NEDERLÄNDERNA

Ministerie van Financiën Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken Postbus 20201 2500 EE Den Haag Nederland Tfn. (31-70) 342 82 27 Fax. (31-70) 342 79 05

ÖSTERRIKE

Oesterreichische Nationalbank Otto-Wagner-Platz 3 A - 1090 Wien Tfn. (43-1) 404 20-0 Fax. (43-1) 404 20-73 99 Bundesministerium für Inneres - Bundeskriminalamt Josef Holaubek Platz 1 A - 1090 Wien Tfn. (43-1) 313 45-0 Fax. (43-1) 313 45-85 290

PORTUGAL

Ministério das Finanças Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o P - 1100 Lisboa Tfn. (351-1) 882 32 40/47 Fax. (351-1) 882 32 49 Ministério dos Negócios Estrangeiros Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais Largo do Rilvas P - 1350-179 Lisboa Tfn. (351-21) 394 60 72 Fax. (351-21) 394 60 73

FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL 176 FIN - 00161 Helsinki Tfn. (358-9) 16 05 59 00 Fax. (358-9) 16 05 57 07

SVERIGE

Angående artikel 4:

Rikspolisstyrelsen (RPS) Box 12256 SE - 102 26 Stockholm Tfn. (46-8) 401 90 00 Fax. (46-8) 401 99 00

Angående artikel 5:

Finansinspektionen Box 7831 SE - 103 98 Stockholm Tfn. (46-8) 787 80 00 Fax. (46-8) 24 13 35

FÖRENADE KUNGARIKET

HM Treasury International Financial Services Team 19 Allington Towers London SW1E 5EB United Kingdom Tfn. (44-207) 270 55 50 Fax. (44-207) 270 43 65 Export Control and Non-Proliferation Directorate Department of Trade and Industry 3-4 Abbey Orchard Street London SW1P 2JJ United Kingdom Tfn. (44-207) 215 05 10 Fax. (44-207) 215 05 11 Bank of England Financial Sanctions Unit Threadneedle Street London EC2R 8AH United Kingdom Tfn. (44-207) 601 46 07 Fax. (44-207) 601 43 09

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2/Mr A. de Vries

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles/Brussel Tfn. (32-2) 295 68 80 Fax. (32-2) 296 75 63 E-mail: anthonius.de-vries@cec.eu.int

Top