EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0439

Kommissionens förordning (EG) nr 439/2002 av den 8 mars 2002 om fastställande av en maximisubvention för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2011/2001

EGT L 67, 9.3.2002, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/439/oj

32002R0439

Kommissionens förordning (EG) nr 439/2002 av den 8 mars 2002 om fastställande av en maximisubvention för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2011/2001

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 067 , 09/03/2002 s. 0011 - 0011


Kommissionens förordning (EG) nr 439/2002

av den 8 mars 2002

om fastställande av en maximisubvention för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2011/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den 22 december 1995 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1987/2001(2), särskilt artikel 10.1 i denna,

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2692/89 av den 6 september 1989 om tillämpningsföreskrifter för export av ris till Réunion(3), ändrad genom förordning (EG) nr 1453/1999(4), särskilt artikel 9.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) Genom kommissionens förordning (EG) nr 2011/2001(5) öppnades en anbudsinfordran för fastställandet av den subvention som skall utgå för leverans av ris till Réunion.

(2) På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i enlighet med artikel 9 i förordning (EEG) nr 2692/89 och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95 besluta om fastställande av en maximisubvention.

(3) Vid fastställandet bör de kriterier som föreskrivs i artiklarna 2 och 3 i förordning (EEG) nr 2692/89 särskilt beaktas. Anbudsförfarandet beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika med eller lägre än maximisubventionen.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En maximisubvention för leverans av från ytterskalet befriat långkornigt ris under KN-nummer 1006 20 98 till Réunion skall på grundval av de anbud som lämnats från och med den 4 till och med den 7 mars 2002 fastställas till 310,00 euro/t inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2011/2001.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 mars 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.

(2) EGT L 271, 12.10.2001, s. 5.

(3) EGT L 261, 7.9.1989, s. 8.

(4) EGT L 167, 2.7.1999, s. 19.

(5) EGT L 272, 13.10.2001, s. 21.

Top