EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0193

2002/193/EG: Rådets beslut av den 28 februari 2002 om extra nationellt stöd från Republiken Frankrikes regering till destillation av vissa produkter inom vinsektorn

EGT L 64, 7.3.2002, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/193/oj

32002D0193

2002/193/EG: Rådets beslut av den 28 februari 2002 om extra nationellt stöd från Republiken Frankrikes regering till destillation av vissa produkter inom vinsektorn

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 064 , 07/03/2002 s. 0024 - 0025


Rådets beslut

av den 28 februari 2002

om extra nationellt stöd från Republiken Frankrikes regering till destillation av vissa produkter inom vinsektorn

(2002/193/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 88.2 tredje stycket i detta,

med beaktande av begäran från Republiken Frankrikes regering av den 21 januari 2002, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 29 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1) får gemenskapen lämna stöd för destillation av viner för att stödja marknaden för vin och därigenom underlätta den fortsatta försörjningen med vindestillat.

(2) Enligt artikel 30 i ovan nämnda förordning får krisdestillation vidtas om marknaden för vin störs till följd av ovanligt stora överskott och/eller kvalitetsproblem.

(3) I Frankrike innebar produktionsåret 2000/2001 en försämring av marknadsläget som kännetecknades av att lagren av bordsvin ökade och att försäljningsvolymerna gick tillbaka jämfört med produktionsåret 1999/2000. Den 31 juli 2001 uppgick lagren av denna typ av vin till 17,5 miljoner hektoliter, vilket är en ökning med 62 % jämfört med de två föregående produktionsåren.

(4) Denna situation för den franska marknaden förklarades också av en rikligare produktion på gemenskapsplanet de två senaste produktionsåren, trots en nedgång av produktionen i Frankrike under produktionsåret 2000/2001, och av konsumenternas minskade intresse för ordinära bordsviner, samtidigt som lantvinerna av särskilda druvsorter utsätts för konkurrens från nya producentländer.

(5) Dessa omständigheter är orsaken till den ytterst negativa situationen under produktionsåret 2001/2002, som har inneburit en kraftig nedgång i inkomster och priser inom denna sektor, nämligen - 18 % respektive - 25 %.

(6) Tillämpningen av destillationssystemet enligt ovan nämnda artikel 29 har inte lett till att balansen återställts på den franska marknaden, bland annat på grund av att relativt få avtal har tecknats till det föreslagna priset, eftersom vinpriserna på den franska marknaden trots det försämrade läget har varit högre än priset för denna destillation, och på grund av att antalet tecknade avtal på gemenskapsnivå har minskat kraftigt.

(7) Denna obalans på marknaden för bordsvin har föranlett den franska regeringen att begära att krisdestillation skall inledas, enligt artikel 30 i ovannämnda förordning, av 4,5 miljoner hektoliter bordsvin. Denna krisdestillation innebär att ett pris betalas till producenten. Det pris som tidigare fastställts var 1,914 euro per volymprocent/hl, vilket den franska regeringen anser helt otillräckligt för att återställa balansen på marknaden.

(8) För att råda bot på denna situation planerar den franska regeringen att, upp till gränsen för den kvot på 4 miljoner hektoliter som godkändes den 8 februari 2002 av Förvaltningskommittén för vin på förslag av kommissionen, bevilja extra nationellt stöd till de producenter som levererar vin till den destillationstyp som avses i artikel 30 i ovan nämnda förordning, vilket möjliggör en höjning av det pris som betalas till producenten för denna destillation till högst 2,744 euro per volymprocent/hl, dvs. en beräknad maximal kostnad för denna nationella åtgärd på cirka 39,84 miljoner euro.

(9) Det föreligger alltså exceptionella omständigheter som gör det möjligt att anse detta stöd, undantagsvis och i den utsträckning som det är absolut nödvändigt för att avhjälpa den konstaterade obalansen, som förenligt med den gemensamma marknaden, enligt de villkor som anges i detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ett extra stöd från den franska regeringen till destillation av 4 miljoner hektoliter bordsvin på Frankrikes territorium med ett belopp på högst 39,84 miljoner euro, upp till det belopp som är nödvändigt för att kunna höja vinpriset till 2,744 euro per volymprocent/hl inom ramen för genomförandet av krisdestillationen enligt artikel 30 i förordning (EG) nr 1493/1999, skall anses förenligt med den gemensamma marknaden.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 28 februari 2002.

På rådets vägnar

A. Acebes Paniagua

Ordförande

(1) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2585/2001 (EGT L 345, 29.12.2001, s. 10).

Top