EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0342

Kommissionens förordning (EG) nr 342/2002 av den 22 februari 2002 om ändring av förordning (EG) nr 713/2001 om nötköttsuppköp enligt förordning (EG) nr 690/2001

OJ L 53, 23.2.2002, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/342/oj

32002R0342

Kommissionens förordning (EG) nr 342/2002 av den 22 februari 2002 om ändring av förordning (EG) nr 713/2001 om nötköttsuppköp enligt förordning (EG) nr 690/2001

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 053 , 23/02/2002 s. 0018 - 0019


Kommissionens förordning (EG) nr 342/2002

av den 22 februari 2002

om ändring av förordning (EG) nr 713/2001 om nötköttsuppköp enligt förordning (EG) nr 690/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött(1), ändrad genom förordning (EG) nr 2345/2001(2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 690/2001 av den 3 april 2001 om särskilda stödåtgärder för nötköttsmarknaden(3) ändrad genom förordning (EG) nr 2595/2001(4), särskilt artikel 2.2 i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 690/2001 föreskrivs att anbudsförfaranden för nötköttsuppköp skall inledas eller upphöra beroende på det genomsnittliga marknadspriset för referensklassen under de två veckor med prisnoteringar som föregår anbudsförfarandet.

(2) Om ovannämnda artikel 2 tillämpas innebär detta att uppköp genom anbud inleds i ett antal medlemsstater. Kommissionens förordning (EG) nr 713/2001(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 228/2002(6), om nötköttsuppköp enligt förordning (EG) nr 690/2001 bör därför ändras.

(3) Eftersom denna förordning skall tillämpas omedelbart bör det föreskrivas att den träder i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 713/2001 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 februari 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 februari 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21.

(2) EGT L 315, 1.12.2001, s. 29.

(3) EGT L 95, 5.4.2001, s. 8.

(4) EGT L 345, 29.12.2001, s. 33.

(5) EGT L 100, 11.4.2001, s. 3.

(6) EGT L 38, 8.2.2002, s. 14.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

Estado miembro/Medlemsstat/Mitgliedstaat/Κράτος μέλος/Member State/État membre/Stati membri/Lidstaat/Estado-Membro/Jäsenvaltiot/Medlemsstat

Belgique/België

Deutschland

Österreich

Nederland

España

France

Finland

Luxembourg

Ireland

Top