EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0070

2002/70/EG: Rådets beslut av den 28 januari 2002 om ändring av rådets beslut 97/413/EG om mål och närmare bestämmelser för omstrukturering av gemenskapens fiskerisektor under perioden från och med den 1 januari 1997 till och med den 31 december 2001 i syfte att uppnå bestående jämvikt mellan resurserna och utnyttjandet av dessa

OJ L 31, 1.2.2002, p. 77–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/70(1)/oj

32002D0070

2002/70/EG: Rådets beslut av den 28 januari 2002 om ändring av rådets beslut 97/413/EG om mål och närmare bestämmelser för omstrukturering av gemenskapens fiskerisektor under perioden från och med den 1 januari 1997 till och med den 31 december 2001 i syfte att uppnå bestående jämvikt mellan resurserna och utnyttjandet av dessa

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 031 , 01/02/2002 s. 0077 - 0079


Rådets beslut

av den 28 januari 2002

om ändring av rådets beslut 97/413/EG om mål och närmare bestämmelser för omstrukturering av gemenskapens fiskerisektor under perioden från och med den 1 januari 1997 till och med den 31 december 2001 i syfte att uppnå bestående jämvikt mellan resurserna och utnyttjandet av dessa

(2002/70/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3760/92 av den 20 december 1992 om ett gemenskapssystem för fiske och vattenbruk(1), särskilt artikel 11 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag(2),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) Den gemensamma fiskeripolitiken kommer att ses över före den 1 januari 2003. För att säkerställa överensstämmelsen mellan politiken för omstruktureringen av fiskerisektorn och den övriga gemensamma fiskeripolitiken är det därför nödvändigt att förlänga tillämpningsperioden för beslut 97/413/EG(4) till och med den 31 december 2002.

(2) För att göra ytterligare framsteg när det gäller att uppnå balans mellan fiskeresurserna och utnyttjandet av dem bör gemenskapsflottans fiskeansträngning fortsätta att minska under förlängningsåret.

(3) Åtgärder för att förbättra säkerhet, navigation till sjöss, hygien, produktkvalitet och arbetsförhållanden bör inte leda till ökad fiskeansträngning och sådana åtgärder bör därför vidtas inom ramen för existerande kapacitetsmål för flottan, utom för redan registrerade fartyg under 12 meter som inte är trålare.

(4) Beslut 97/413/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 97/413/EG ändras på följande sätt:

1. Artikel 2.1, 2.2, 2.3 och 2.4 skall ersättas med följande: "1. Senast den 31 december 2002 skall fiskeansträngningen i varje medlemsstat ha minskat med utgångspunkt i de nivåer som anges i artikel 7.1 och på grundval av de nedskärningstal för fiskeansträngningen som skall uppnås för de hotade bestånd som anges i bilaga I.

2. De anvisade talen för nedskärning skall vara

- 36 % för de bestånd som riskerar utfiskning i bilaga I,

- 24 % för överfiskade bestånd i bilaga I.

3. När det gäller fullt utnyttjade bestånd i bilaga I skall det inte ske någon ökning av fiskeansträngningen under perioden 1997-2002.

4. När det gäller andra bestånd än de som avses i punkterna 2 och 3, inbegripet de bestånd för vilka tillståndet inte är tillräckligt känt, skall det inte ske någon ökning av fiskeansträngningen under perioden 1997-2002. I särskilda fall då medlemsstaterna kan ange ytterligare fiskemöjligheter i fråga om dessa bestånd, får en nivå för en ytterligare fiskeansträngning beslutas för de flottsegment som fiskar dessa bestånd."

2. Artikel 3 skall ersättas med följande: "Artikel 3

En medlemsstat får undanta fiskefartyg med en total längd som understiger tolv meter, med undantag för trålare, från bestämmelserna i artikel 2. Den totala kapaciteten hos detta flottsegment, uttryckt i bruttoton och maskinstyrka i kW, skall inte överstiga nivån den 1 januari 1997 eller den nivå som svarar mot målen i FUP III för perioden fram till och med den 31 december 2002, utom när det gäller redan registrerade fartyg, som finns i gemenskapens register över fiskefartyg, inom ramen för program för att förbättra säkerhet, navigation till sjöss, hygien, produktkvalitet och arbetsförhållanden."

3. Artikel 4.2 skall utgå.

4. I artikel 7 skall "den 31 december 2001" ersättas med "den 31 december 2002".

5. Artikel 9 skall ersättas med följande: "Artikel 9

Målen och de närmare bestämmelserna i detta beslut skall tillämpas av kommissionen i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 2792/1999(5). Kommissionen skall i enlighet med detta beslut ändra de fleråriga utvecklingsprogrammen för fiskeflottorna i de enskilda medlemsstaterna. Programmen skall förlängas så att de täcker perioden den 1 januari 1997-31 december 2002 och skall, med avseende på mellanliggande mål, fullföljas gradvis."

6. Bilaga II skall ersättas med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 2002.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 januari 2002.

På rådets vägnar

J. Piqué i Camps

Ordförande

(1) EGT L 389, 31.12.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1181/98 (EGT L 164, 9.6.1998, s. 1).

(2) EGT C 270 E, 25.9.2001, s. 79.

(3) Yttrandet avgivet den 25 oktober 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) EGT L 175, 3.7.1997, s. 27.

(5) EGT L 337, 30.12.1999, s. 10. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1451/2001 (EGT L 198, 21.7.2001, s. 9).

BILAGA

"BILAGA ΙΙ

Mål för minskning av fiskeansträngningen

1. Målen för minskning av ansträngningen (ERT) för en medlemsstats flottsegment eller typ av fiske skall beräknas enligt följande formel:

>Hänvisning till >

där

>Plats för tabell>

2. Nedskärningstalet för ett flottsegment eller en viss typ av fiske skall bestämmäs i enlighet med följande tabell med beaktande av fångstens sammansättning när det gäller bestånd som riskerar utfiskning, överfiskade bestånd, fullt utnyttjade bestånd och andra bestånd.

>Plats för tabell>

Nyckel:

[check ]= finns i flottsegmentets fångst eller fångsten med den typen av fiske.

x= finns inte i flottsegmentets fångst eller fångsten med den typen av fiske."

Top